Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0190(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0388/2017

Pateikti tekstai :

A8-0388/2017

Debatai :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Balsavimas :

PV 18/01/2018 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0017

Priimti tekstai
PDF 569kWORD 65k
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 18 d. - Strasbūras
Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas *
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

2018 m. sausio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0411),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0322/2016),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 78c straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A8‑0388/2017),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, su toliau nurodytais pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą su konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/200334 buvo padaryta esminių pakeitimų35. Kadangi reikalingi tolesni pakeitimai, dėl aiškumo tas reglamentas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;
(1)  Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/200334 buvo padaryta esminių pakeitimų35. Kadangi būtinai reikalingi tolesni pakeitimai, dėl aiškumo tas reglamentas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija. Tokie reglamento pakeitimai padės sustiprinti teisinį tikrumą ir užtikrinti didesnį lankstumą, garantuoti geresnes galimybes pasinaudoti teismo procesu ir tai, kad toks procesas taptų veiksmingesnis. Tuo pat metu šio reglamento pakeitimai padės užtikrinti, kad valstybės narės išsaugotų visišką suverenumą tėvų atsakomybę reglamentuojančios materialinės teisės požiūriu;
__________________
__________________
34 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003 12 23, p. 1).
34 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003 12 23, p. 1).
35 Žr. V priedą.
35 Žr. V priedą.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Sąjungai būtinas sklandus ir teisingas Sąjungos teisingumo erdvės veikimas atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių teisės sistemas ir tradicijas. Todėl reikia toliau didinti pasitikėjimą kitų šalių teisingumo sistemomis. Sąjunga yra iškėlusi sau tikslą sukurti, palaikyti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas ir teisė kreiptis į teismą. Siekiant šių tikslų, turėtų būti sustiprintos asmenų, visų pirma vaikų, teisės teismo procese, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos teisminių ir administracinių institucijų bendradarbiavimui ir sprendimų šeimos teisės klausimais, turinčių tarpvalstybinių aspektų, vykdymui. Reikėtų palengvinti sprendimų civilinėse bylose tarpusavio pripažinimą, supaprastinti galimybes kreiptis į teismą ir pagerinti valstybių narių institucijų keitimąsi informacija;
(3)  Sąjungai būtinas sklandus ir teisingas Sąjungos teisingumo erdvės veikimas atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių teisės sistemas ir tradicijas. Todėl reikia toliau didinti pasitikėjimą kitų šalių teisingumo sistemomis. Sąjunga yra iškėlusi sau tikslą sukurti, palaikyti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas ir teisė kreiptis į teismą. Siekiant šių tikslų, itin svarbu stiprinti asmenų, visų pirma vaikų, teises teismo procese, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos teisminių ir administracinių institucijų bendradarbiavimui ir sprendimų šeimos teisės klausimais, turinčių tarpvalstybinių aspektų, vykdymui. Reikėtų palengvinti sprendimų civilinėse bylose tarpusavio pripažinimą, supaprastinti galimybes kreiptis į teismą ir pagerinti valstybių narių institucijų keitimąsi informacija užtikrinant, kad būtų kruopščiai tikrinama, ar procedūros ir praktika, kurias kompetentingos valstybių narių institucijos taiko siekdamos apsaugoti vaiko interesus ir susijusias pagrindines teises, nėra diskriminacinio pobūdžio;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  šiuo tikslu Sąjunga, be kita ko, turi patvirtinti teisminio bendradarbiavimo tarpvalstybinių aspektų turinčių civilinėse bylose priemones, būtinas visų pirma tam, kad vidaus rinka tinkamai veiktų;
(4)  šiuo tikslu Sąjunga, be kita ko, turi patvirtinti teisminio bendradarbiavimo tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose priemones, visų pirma būtinas laisvam asmenų judėjimui ir tam, kad tinkamai veiktų vidaus rinka;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  siekiant stiprinti teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose, būtina rengti mokymus teisėjams, ypač tarpvalstybinės šeimos teisės srityje. Tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis būtina tokia mokymo veikla, kaip seminarai ir mainai, kad būtų daugiau informuojama apie šį reglamentą, jo turinį ir poveikį bei ugdomas valstybių narių pasitikėjimas viena kitos teismų sistemomis;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  siekiant užtikrinti lygybę visiems vaikams, šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems sprendimas dėl tėvų pareigų, įskaitant vaikų apsaugos priemones, neatsižvelgiant į ryšį su santuokos ar kita byla;
(6)  siekiant užtikrinti lygybę visiems vaikams, šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems sprendimas dėl tėvų pareigų, įskaitant vaikų apsaugos priemones, neatsižvelgiant į ryšį su santuokos byla;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  pagal šį reglamentą nuostatos dėl jurisdikcijos taip pat turėtų būti taikomos visiems Sąjungos teritorijoje esantiems vaikams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta negali būti aiškiai nustatyta. Tokių nuostatų taikymo sritis visų pirma turėtų apimti pabėgėlių vaikus ir vaikus, kurie buvo perkelti tarptautiniu mastu dėl socioekonominių priežasčių arba dėl jų šalyje vykstančių neramumų;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  šiuo reglamentu turėtų būti visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) įtvirtintų teisių, ypač Chartijos 47 straipsnyje nustatytos teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat Chartijos 7 straipsnyje nustatytos teisės į privatų ir šeimos gyvenimą bei Chartijos 24 straipsnyje nustatytų vaiko teisių;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  jurisdikcijos pagrindai, susiję su tėvų pareigomis yra suformuluoti atsižvelgiant į vaiko interesus ir turėtų būti atitinkamai taikomi. Bet koks rėmimasis vaiko interesais turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ir 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją;
(13)  jurisdikcijos pagrindai, susiję su tėvų pareigomis, visada turėtų būti formuluojami atsižvelgiant į vaiko interesus ir turėtų būti taikomi turint tuos interesus galvoje. Bet koks rėmimasis vaiko interesais turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 14, 22 ir 24 straipsnius ir 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. Nepaprastai svarbu, kad valstybė narė, kurios institucijos pagal šį reglamentą kompetentingos iš esmės nagrinėti bylą dėl tėvų pareigų, priėmusios galutinį sprendimą, pagal kurį numatyta vaiką grąžinti, užtikrintų, jog vaiką grąžinus būtų saugomi jo interesai ir pagrindinės teisės, pirmiausia vaikui bendraujant su abiem tėvais;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  sąvokos „nuolatinė gyvenamoji vieta“ reikšmę institucijos kiekvienu konkrečiu atveju turėtų aiškinti remdamosi apibrėžtimis ir atsižvelgdamos į konkrečias bylos aplinkybes;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  jei vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta pasikeičia dėl teisėto persikėlimo, jurisdikcija taip pat turėtų persikelti su vaiku, kad būtų laikomasi artumo kriterijaus. Šis principas turėtų būti taikomas ir tuomet, jei procesas nevyksta, ir per teismo procesą. Vis dėlto per teismo procesą teisingumo veiksmingumo sumetimais, jei tai atitinka vaiko interesus, šalys gali susitarti, kad jau pradėto proceso valstybės narės teismai išlaiko jurisdikciją, kol bus priimtas galutinis sprendimas. Ši galimybė itin svarbi tuomet, kai procesas eina į pabaigą ir vienas iš tėvų nori persikelti su vaiku į kitą valstybę narę;
(15)  jei vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta pasikeičia dėl teisėto persikėlimo, jurisdikcija taip pat turėtų persikelti su vaiku, kad būtų laikomasi artumo kriterijaus. Vis dėlto per teismo procesą teisingumo veiksmingumo sumetimais, jei tai atitinka vaiko interesus, šalys gali susitarti, kad jau pradėto proceso valstybės narės teismai išlaiko jurisdikciją, kol bus priimtas galutinis sprendimas. Kita vertus, jau prasidėjęs procesas dėl globos ir bendravimo teisių turėtų būti užbaigiamas priimant galutinį sprendimą, kad teisę į globą turintys asmenys neišvežtų vaiko į kitą šalį siekdami išvengti nepalankaus institucijos sprendimo, nebent šalys susitartų, kad prasidėjęs procesas būtų pabaigtas;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  šis reglamentas neturėtų valstybės narės institucijoms, neturinčioms jurisdikcijos nagrinėti bylą iš esmės, užkirsti kelio neatidėliotinais atvejais imtis laikinų priemonių, įskaitant apsaugos priemones, dėl asmens ar vaikui priklausančio turto, esančio toje valstybėje narėje. Šios priemonės turėtų būti pripažįstamos ir vykdomos visose kitose valstybėse narėse, įskaitant valstybes nares, turinčias jurisdikciją pagal šį reglamentą, kol atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija imsis jos manymu reikalingų priemonių. Tačiau priemonės, kurias priėmė vienos valstybės teismas, turėtų būti iš dalies keičiamos ar pakeičiamos tik priemonėmis, kurias taip pat priėmė valstybės narės teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Institucija, turinti jurisdikciją priimti tik laikinas, įskaitant apsaugos, priemones, gavusi prašymą, susijusį su bylos nagrinėjimu iš esmės, turi savo iniciatyva pranešti, kad klausimas nepriklauso jos jurisdikcijai. Jei reikalinga atsižvelgiant į vaiko interesus, ši institucija turi tiesiogiai ar per centrinę instituciją pranešti apie pritaikytas priemones valstybės narės institucijai, pagal šį reglamentą turinčiai jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Tačiau tai, kad kitos valstybės narės institucija nebuvo informuota, negali būti laikoma pagrindu priemonės nepripažinti;
(17)  šis reglamentas neturėtų valstybės narės institucijoms, neturinčioms jurisdikcijos nagrinėti bylą iš esmės, užkirsti kelio neatidėliotinais atvejais, pvz., smurto šeimoje ar smurto dėl lyties atvejais, imtis laikinų priemonių, įskaitant apsaugos priemones, dėl asmens ar vaikui priklausančio turto, esančio toje valstybėje narėje. Šios priemonės turėtų būti pripažįstamos ir vykdomos visose kitose valstybėse narėse, įskaitant valstybes nares, turinčias jurisdikciją pagal šį reglamentą, kol atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija imsis jos manymu reikalingų priemonių. Tačiau priemonės, kurias priėmė vienos valstybės teismas, turėtų būti iš dalies keičiamos ar pakeičiamos tik priemonėmis, kurias taip pat priėmė valstybės narės teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Institucija, turinti jurisdikciją priimti tik laikinas, įskaitant apsaugos, priemones, gavusi prašymą, susijusį su bylos nagrinėjimu iš esmės, turi savo iniciatyva pranešti, kad klausimas nepriklauso jos jurisdikcijai. Jei reikalinga atsižvelgiant į vaiko interesus, ši institucija turi tiesiogiai ar per centrinę instituciją be reikalo nedelsdama pranešti apie pritaikytas priemones valstybės narės institucijai, pagal šį reglamentą turinčiai jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Tačiau tai, kad kitos valstybės narės institucija nebuvo informuota, negali būti laikoma pagrindu priemonės nepripažinti;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  išimtiniais atvejais vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijos nėra tinkamiausios nagrinėti bylą. Atsižvelgiant į vaiko interesus, šis reglamentas išimties tvarka ir tam tikromis sąlygomis jurisdikciją turinti institucija gali perduoti savo jurisdikciją konkrečioje byloje kitos valstybės narės institucijai, jei ši institucija yra geresnėje vietoje bylai nagrinėti. Tačiau šiuo atveju antroji institucija neturėtų perduoti jurisdikcijos trečiai institucijai;
(18)  ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į tai, kad išimtiniais atvejais, pvz., smurto šeimoje ar smurto dėl lyties atvejais, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijos nėra tinkamiausios nagrinėti bylą. Išimties tvarka ir tam tikromis sąlygomis jurisdikciją turinti institucija gali perduoti savo jurisdikciją konkrečioje byloje kitos valstybės narės institucijai, jei ši institucija turi geresnes galimybes nagrinėti bylą. Tačiau tokiu atveju iš pradžių turėtų būti gautas antrosios institucijos sutikimas, kadangi, jai sutikus nagrinėti bylą, ji negali perduoti jurisdikcijos trečiai institucijai. Nepaprastai svarbu, kad prieš perduodant jurisdikciją būtų apsvarstyti vaiko interesai ir kad į juos būtų visapusiškai atsižvelgta;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  pagal šį reglamentą vykdomame procese dėl tėvų atsakomybės ir grąžinimo procese pagal 1980 m. Hagos konvenciją turėtų būti užtikrinama vaiko teisė laisvai pareikšti savo nuomonę, ir į šią nuomonę turėtų būti deramai atsižvelgiama nustatant vaiko interesus. Vaiko išklausymas pagal Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 1 dalį ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį vaidina svarbų vaidmenį taikant šį reglamentą. Tačiau šio reglamento tikslas nėra nustatyti vaiko išklausymo tvarką, pavyzdžiui, ar vaiką išklauso asmeniškai teisėjas, ar specialiai parengtas ekspertas, vėliau informuojantis teismą; ar vaikas išklausomas teismo salėje, ar kitoje vietoje;
(23)  pagal šį reglamentą vykdomame procese dėl tėvų atsakomybės ir grąžinimo procese pagal 1980 m. Hagos konvenciją turėtų būti užtikrinama vaiko teisė laisvai pareikšti savo nuomonę ir į šią nuomonę turėtų būti deramai atsižvelgiama nustatant vaiko interesus. Vaiko išklausymas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 1 dalį, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį ir Europos Tarybos rekomendaciją dėl vaikų ir jaunesnių negu 18 metų amžiaus jaunuolių dalyvavimo1a atlieka svarbų vaidmenį taikant šį reglamentą. Tačiau šio reglamento tikslas nėra nustatyti bendrus minimalius standartus, taikytinus vaiko išklausymo procedūrai, kuri ir toliau reglamentuojama nacionalinėmis valstybių narių nuostatomis;
______________
1a CM/Rec(2012)2, 2012 m. kovo 28 d.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  kad bylos dėl grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją būtų kuo greičiau užbaigtos, valstybės narės turėtų sutelkti jurisdikciją nagrinėti šias bylas viename ar keliuose teismuose, deramai atsižvelgdamos į savo teisingumo administravimo sistemos vidaus struktūrą. Jurisdikcijos sutelkimas tik keliuose valstybės narės teismuose – svarbus ir veiksmingas būdas paspartinti keliose valstybėse narėse nagrinėjamas bylas dėl vaikų grobimo, nes teisėjai, nagrinėjantys daugiau tokių bylų, šioje srityje įgyja patirties. Nelygu teisinės sistemos struktūra, jurisdikcija nagrinėti vaikų grobimo bylas gali būti sutelkta viename teisme, kuris būtų atsakingas už visa šalį, arba keliuose teismuose – pavyzdžiui, atsižvelgiant į apeliacinių teismų skaičių, jurisdikcija nagrinėti bylas dėl tarptautinio vaikų grobimo galėtų būti sutelkta atitinkamų apeliacinių teismų apygardose veikiančiuose pirmosios instancijos teismuose. Kiekvienoje instancijoje sprendimas turėtų būti priimtas ne vėliau kaip po šešių savaičių nuo prašymo ar skundo pateikimo. Valstybės narės turėtų apriboti galimų skundų skaičių – nustatyti, kad sprendimą dėl vaiko grąžinimo arba negrąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją galima apskųsti tik vieną kartą;
(26)  kad bylos dėl grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją būtų kuo greičiau užbaigtos, valstybės narės turėtų sutelkti jurisdikciją nagrinėti šias bylas riboto skaičiaus teismuose, deramai atsižvelgdamos į savo teisingumo administravimo sistemos vidaus struktūrą. Jurisdikcijos sutelkimas tik keliuose valstybės narės teismuose – svarbus ir veiksmingas būdas paspartinti keliose valstybėse narėse nagrinėjamas bylas dėl vaikų grobimo, nes teisėjai, nagrinėjantys daugiau tokių bylų, šioje srityje įgyja patirties. Nelygu teisinės sistemos struktūra, jurisdikcija nagrinėti vaikų grobimo bylas gali būti sutelkta keliuose teismuose – pavyzdžiui, atsižvelgiant į apeliacinių teismų skaičių, jurisdikcija nagrinėti bylas dėl tarptautinio vaikų grobimo galėtų būti sutelkta atitinkamų apeliacinių teismų apygardose veikiančiuose pirmosios instancijos teismuose, tačiau dėl to neturėtų nukentėti šalių teisė kreiptis į teismą ir grąžinimo procedūrų vykdymas laiku. Kiekvienoje instancijoje sprendimas turėtų būti priimtas ne vėliau kaip po šešių savaičių nuo prašymo ar skundo pateikimo. Valstybės narės turėtų apriboti galimų skundų skaičių – nustatyti, kad sprendimą dėl vaiko grąžinimo arba negrąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją galima apskųsti tik vieną kartą. Be to, turėtų būti imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje priimti teismo sprendimai būtų pripažįstami kitoje valstybėje narėje. Priėmus teismo sprendimą, nepaprastai svarbu, kad jis būtų pripažįstamas visoje Europos Sąjungoje, ypač siekiant užtikrinti vaiko interesus;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  visose su vaikais susijusiose bylose, ypač bylose dėl tarptautinio vaikų grobimo, teisminės ir administracinės institucijos turėtų apsvarstyti taikaus sprendimo galimybę pasitelkiant tarpininkavimą ar kitas tinkamas priemones, prireikus padedant veikiantiems tinklams ir paramos tarpininkavimui tarpvalstybiniuose ginčuose dėl tėvų atsakomybės struktūroms. Tačiau dėl tokių veiksmų neturėtų nepagrįstai pailgėti pagal 1980 m. Hagos konvenciją vykdomas procesas dėl grąžinimo;
(28)  naudojimasis tarpininkavimu gali atlikti labai svarbų vaidmenį nutraukiant konfliktus visais su vaikais susijusiais atvejais, ypač tarpvalstybinių tėvų konfliktų dėl globos ir bendravimo teisių atveju bei tarptautinio vaikų grobimo atvejais. Be to, turint galvoje tai, kad dėl pastarojo meto migracijos srautų Europos Sąjungoje, kur netaikoma jokia tarptautinė sistema, padaugėjo tarpvalstybinių ginčų dėl globos, tarpininkavimas neretai pasitvirtindavo kaip vienintelis teisinis būdas padėti šeimoms draugiškai ir greitai išspręsti šeimos ginčą. Siekiant skatinti tarpininkavimą tokiais atvejais, teisminės ir administracinės institucijos, prireikus padedamos veikiančių tinklų ir paramos tarpininkavimui tarpvalstybiniuose ginčuose dėl tėvų pareigų struktūrų, turėtų padėti šalims iki teismo proceso arba jam vykstant pasirinkti tinkamus tarpininkus ir organizuoti tarpininkavimą. Šalims turėtų būti teikiama finansinė pagalba tarpininkavimo procedūroms vykdyti bent tokiu masto, kokiu jiems buvo ar būtų buvusi teikiama teisinė pagalba. Tačiau dėl tokių veiksmų neturėtų nepagrįstai pailgėti pagal 1980 m. Hagos konvenciją vykdomas procesas dėl grąžinimo, o nukentėjusieji nuo bet kurios formos smurto, įskaitant smurtą šeimoje, neturėtų privaloma tvarka dalyvauti tarpininkavimo procedūrose;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(28a)  siekiant pasiūlyti veiksmingą teismo proceso, susijusio su nacionalinėmis ar tarptautinėmis šeimos ginčų bylomis, alternatyvą, nepaprastai svarbu, kad susiję tarpininkai būtų baigę atitinkamus specializuotus mokymus. Šie mokymai pirmiausia turėtų apimti teisinę tarpvalstybinių šeimos ginčų sistemą, tarpkultūrinę kompetenciją ir konfliktinių situacijų valdymo priemones, kartu visais atvejais atsižvelgiant į vaiko interesus. Rengiant teisėjus, potencialiai atliksiančius esminį vaidmenį raginant pasinaudoti tarpininkavimu, dėmesio turėtų būti skiriama ir tam, kaip šalys galėtų būti skatinamos kuo anksčiau pasirinkti tarpininkavimą ir kaip tarpininkavimas galėtų būti įtrauktas į teismo procesą, o pagal Hagos konvenciją dėl vaikų grobimo vykdomo proceso laikotarpis būtų nustatytas išvengiant bereikalingo vėlavimo;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  valstybės narės, į kurią vaikas buvo neteisėtai išvežtas ar kurioje yra neteisėtai laikomas, teismui nusprendus atsisakyti grąžinti vaiką pagal 1980 m. Hagos konvenciją, jo sprendime turėtų būti aiškiai nurodyti 1980 m. Hagos konvencijos straipsniai, kuriais toks atsisakymas grindžiamas. Tačiau toks sprendimas galėtų būti pakeičiamas paskesniu vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos iki neteisėto išvežimo ar laikymo valstybės narės teismo sprendimu, priimtu byloje dėl globos, atidžiai įvertinus vaiko interesus. Jei tas sprendimas numatytų vaiko grąžinimą, grąžinimas turėtų įvykti be jokios specialios procedūros tam sprendimui pripažinti ir vykdyti valstybėje narėje, į kurią vaikas buvo neteisėtai išvežtas ar kurioje yra neteisėtai laikomas;
(30)  valstybės narės, į kurią vaikas buvo neteisėtai išvežtas ar kurioje yra neteisėtai laikomas, teismui nusprendus atsisakyti grąžinti vaiką pagal 1980 m. Hagos konvenciją, jo sprendime turėtų būti aiškiai nurodyti 1980 m. Hagos konvencijos straipsniai, kuriais toks atsisakymas grindžiamas, ir nurodytas jo pagrindas. Tačiau toks sprendimas galėtų būti pakeičiamas paskesniu vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos iki neteisėto išvežimo ar laikymo valstybės narės teismo sprendimu, priimtu byloje dėl globos, atidžiai įvertinus vaiko interesus. Jei tas sprendimas numatytų vaiko grąžinimą, grąžinimas turėtų įvykti be jokios specialios procedūros tam sprendimui pripažinti ir vykdyti valstybėje narėje, į kurią vaikas buvo neteisėtai išvežtas ar kurioje yra neteisėtai laikomas;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  be to, siekiant tikslo sumažinti tarpvalstybinio bylinėjimosi dėl vaikų trukmę ir išlaidas, visų sprendimų dėl tėvų atsakomybės atveju pagrįsta panaikinti paskelbimo vykdytinu procedūrą prieš sprendimo vykdymą vykdymo valstybėje narėje. Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 šis reikalavimas panaikintas sprendimams, kuriais suteikiama teisė bendrauti, ir tam tikriems sprendimams dėl vaiko grąžinimo, o šiuo reglamentu nustatyta bendra procedūra, taikytina visų sprendimų dėl tėvų atsakomybės tarpvalstybiniam vykdymui. Todėl, vadovaujantis šio reglamento nuostatomis, valstybės narės institucijų priimtas sprendimas turėtų galioti taip, tarsi būtų priimtas vykdymo valstybėje narėje;
(33)  be to, siekiant tikslo palengvinti laisvą Europos Sąjungos piliečių judėjimą, visų sprendimų dėl tėvų pareigų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, atveju pagrįsta panaikinti paskelbimo vykdytinu procedūrą prieš sprendimo vykdymą vykdymo valstybėje narėje. Taip pirmiausia sutrumpės tarpvalstybinis bylinėjimasis dėl vaikų ir sumažės jo išlaidos. Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 šis reikalavimas panaikintas sprendimams, kuriais suteikiama teisė bendrauti, ir tam tikriems sprendimams dėl vaiko grąžinimo, o šiuo reglamentu nustatyta bendra procedūra, taikytina visų sprendimų dėl tėvų pareigų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, tarpvalstybiniam vykdymui. Todėl, vadovaujantis šio reglamento nuostatomis, valstybės narės institucijų priimtas sprendimas turėtų galioti taip, tarsi būtų priimtas vykdymo valstybėje narėje;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(37a)  bet koks atsisakymas pripažinti sprendimą pagal šio reglamento nuostatas grindžiant tuo, kad pripažinimas akivaizdžiai prieštarautų viešajai susijusios valstybės narės tvarkai, turėtų atitikti Chartijos 21 straipsnį;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  tam tikrais atvejais tėvų atsakomybės bylose, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, centrinės institucijos turėtų tarpusavyje bendradarbiauti teikdamos pagalbą nacionalinėms institucijoms bei tėvų pareigų turėtojams. Tokia pagalba visų pirma turėtų būti teikiama tiesiogiai ar su kitų kompetentingų institucijų pagalba nustatant vaiko buvimo vietą, jei to reikia vykdant pagal šį reglamentą pateiktą prašymą, ir teikiant informaciją apie vaiką, reikalingą bylai nagrinėti;
(42)  tam tikrais atvejais tėvų pareigų bylose, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, centrinės institucijos turėtų tarpusavyje bendradarbiauti teikdamos pagalbą nacionalinėms institucijoms bei tėvų pareigų turėtojams. Tokia pagalba visų pirma turėtų būti teikiama tiesiogiai ar su kitų kompetentingų institucijų pagalba nustatant vaiko buvimo vietą, jei to reikia vykdant pagal šį reglamentą pateiktą prašymą, ir teikiant informaciją apie vaiką, reikalingą bylai nagrinėti. Tais atvejais, kai jurisdikcija priklauso kitai valstybei narei, o ne tai, kurios pilietis yra vaikas, valstybės narės, kuriai priklauso jurisdikcija, centrinės institucijos be reikalo nedelsdamos informuoja valstybės narės, kurios pilietis yra vaikas, centrines institucijas;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
(44)  prašančiajai institucijai, nepažeidžiant jokių jos šalies nacionalinės proceso teisės reikalavimų, turėtų būti suteikta diskrecija laisvai pasirinkti vieną iš įvairių galimų būdų informacijai gauti, pavyzdžiui, teismų atveju – taikyti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001, pasinaudoti Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose, visų pirma pagal šį reglamentą įsteigtomis centrinėmis institucijomis, teisėjų tinklu ar informacijos centrais, o teisminių ir administracinių institucijų atveju – prašyti informacijos per specializuotą šios srities nevyriausybinę organizaciją;
(44)  prašančiajai institucijai, nepažeidžiant jokių jos šalies nacionalinės proceso teisės reikalavimų, turėtų būti suteikta diskrecija laisvai pasirinkti vieną iš įvairių galimų būdų informacijai gauti, pavyzdžiui, teismų atveju – taikyti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001, pasinaudoti Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose, visų pirma pagal šį reglamentą įsteigtomis centrinėmis institucijomis, teisėjų tinklu ar informacijos centrais, o teisminių ir administracinių institucijų atveju – prašyti informacijos per specializuotą šios srities nevyriausybinę organizaciją. Kiekvienoje valstybėje narėje specialiai paskirtas tinklas ar teisėjai ryšiams palaikyti turėtų inicijuoti tarptautinį teisminį bendradarbiavimą ir bendravimą ir (arba) padėti jį vykdyti. Europos teisminio tinklo vaidmuo turėtų skirtis nuo centrinių institucijų vaidmens;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)  valstybės narės institucijai, svarstančiai sprendimą dėl tėvų atsakomybės, turėtų būti sudaryta galimybė prašyti kitos valstybės narės institucijų suteikti vaiko apsaugai svarbios informacijos, jei to reikia ginant vaiko interesus. Nelygu situacija, tai gali būti informacija apie bylą ar sprendimą dėl vieno iš vaiko tėvų arba brolių bei seserų, taip pat apie tėvo ar motinos tinkamumą globoti vaiką arba su juo bendrauti;
(46)  valstybės narės institucija, svarstanti sprendimą dėl tėvų pareigų, turėtų būti įpareigota prašyti kitos valstybės narės institucijų suteikti vaiko apsaugai svarbios informacijos, jei to reikia ginant vaiko interesus. Nelygu situacija, tai gali būti informacija apie bylą ar sprendimą dėl vieno iš vaiko tėvų arba brolių bei seserų, taip pat apie tėvo ar motinos arba šeimos tinkamumą globoti vaiką arba su juo bendrauti. Tėvų pilietybė, ekonominė ir socialinė padėtis arba su jų kultūra ir religija susiję faktai neturėtų būti laikomi lemiamais veiksniais priimant sprendimą dėl tinkamumo rūpintis vaiku;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(46a)  visomis priemonėmis turėtų būti skatinamas teisėjų, valdžios institucijų, centrinių institucijų, tėvams padedančių specialistų ir pačių tėvų tarpusavio bendravimas, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas vaiko negrąžinti gali pažeisti pagrindines vaiko teises lygiai taip pat, kaip ir sprendimas jį grąžinti;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(48a)  kai tai būtina vaiko interesams apsaugoti, teisėjai turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su centrinėmis institucijomis ar kompetentingais kitų valstybių narių teismais;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)  jei valstybės narės institucija jau yra priėmusi sprendimą tėvų atsakomybės byloje arba tokį sprendimą svarsto, o vykdytinas jis kitoje valstybėje narėje, institucija gali prašyti tos valstybės narės institucijų pagalbos vykdant sprendimą. Tai taikytina, pavyzdžiui, tuomet, kai sprendimai, kuriais suteikiam teisė bendrauti su vaiku dalyvaujant stebėtojui, vykdytini ne toje valstybėje narėje, kur yra bendravimo teisę suteikianti institucija, arba jei juose numatytos papildomos priemonės, už kurias atsako sprendimo vykdymo valstybės narės kompetentingos institucijos;
(49)  jei valstybės narės institucija jau yra priėmusi sprendimą tėvų pareigų byloje arba tokį sprendimą svarsto, o jis vykdytinas kitoje valstybėje narėje, institucija turėtų prašyti tos valstybės narės institucijų pagalbos vykdant sprendimą. Tai taikytina, pavyzdžiui, tuomet, kai sprendimai, kuriais suteikiam teisė bendrauti su vaiku dalyvaujant stebėtojui, vykdytini ne toje valstybėje narėje, kur yra bendravimo teisę suteikianti institucija, arba jei juose numatytos papildomos priemonės, už kurias atsako sprendimo vykdymo valstybės narės kompetentingos institucijos;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
(50)  jei valstybės narės institucija svarsto galimybę įkurdinti vaiką kitos valstybės narės šeimoje ar globos institucijoje, prieš įkurdinimą per abiejų susijusių valstybių narių centrines institucijas turėtų būti atlikta konsultacijų procedūra. Prieš priimdama nutartį dėl įkurdinimo, jį svarstanti institucija turėtų gauti valstybės narės, kurioje ketinama vaiką įkurdinti, kompetentingos institucijos sutikimą. Kadangi įkurdinimas dažniausiai yra neatidėliotina priemonė, kuria siekiama pašalinti vaiką iš jo interesams kenkiančios padėties, laikas yra esminis kriterijus priimant tokius sprendimus. Todėl, siekiant kuo spartesnės konsultacijų procedūros, šiame reglamente aiškiai išdėstyti prašymui taikytini reikalavimai ir nustatytas terminas, per kurį valstybė narė, kurioje ketinama įkurdinti vaiką, turi pateikti atsakymą. Tačiau sutikimo ar atsisakymo jį suteikti sąlygos ir toliau nustatomos pagal prašomos valstybės narės nacionalinę teisę;
(50)  jei valstybės narės institucija svarsto galimybę įkurdinti vaiką su šeimos nariais, globėjų šeimoje ar globos institucijoje kitoje valstybėje narėje, prieš įkurdinimą per abiejų susijusių valstybių narių centrines institucijas turėtų būti atlikta konsultacijų procedūra. Prieš priimdama nutartį dėl įkurdinimo, jį svarstanti institucija turėtų gauti valstybės narės, kurioje ketinama vaiką įkurdinti, kompetentingos institucijos sutikimą. Kadangi įkurdinimas dažniausiai yra neatidėliotina priemonė, kuria siekiama pašalinti vaiką iš jo interesams kenkiančios padėties, laikas yra esminis kriterijus priimant tokius sprendimus. Todėl, siekiant kuo spartesnės konsultacijų procedūros, šiame reglamente aiškiai išdėstyti prašymui taikytini reikalavimai ir nustatytas terminas, per kurį valstybė narė, kurioje ketinama įkurdinti vaiką, turi pateikti atsakymą. Tačiau sutikimo ar atsisakymo jį suteikti sąlygos ir toliau nustatomos pagal prašomos valstybės narės nacionalinę teisę;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis
(51)  bet koks ilgalaikis vaiko įkurdinimas užsienyje turėtų atitikti ES pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 3 dalį (teisė palaikyti asmeninius santykius su tėvais) ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas, visų pirma jos 8, 9 ir 20 straipsnius. Svarstant įvairius galimus sprendimus, reikėtų deramai atsižvelgti į vaiko auklėjimo tęstinumo prioritetą ir į vaiko etninę, religinę, kultūrinę ir kalbinę kilmę;
(51)  valstybės institucijos, svarstančios klausimą dėl vaiko įkurdinimo, turėtų veikti pagal ES pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 3 dalį (teisė palaikyti asmeninius santykius su tėvais) ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas, visų pirma jos 8, 9 ir 20 straipsnius. Svarstant įvairius galimus sprendimus, reikėtų deramai atsižvelgti į galimybę toje pačioje globėjų šeimoje arba toje pačioje įstaigoje įkurdinti brolius ar seseris, į vaiko auklėjimo tęstinumo prioritetą ir į vaiko etninę, religinę, kultūrinę ir kalbinę kilmę. Konkrečiu vaiko ilgalaikio įkurdinimo užsienyje atveju susijusios institucijos visuomet turėtų svarstyti galimybę įkurdinti vaiką pas kitoje šalyje gyvenančius giminaičius, jei tarp vaiko ir tų šeimos narių yra nusistovėjęs ryšys, atlikus atskirą vaiko interesų įvertinimą. Tokiais ilgalaikio įkurdinimo atvejais turėtų būti periodiškai vertinami vaiko poreikiai ir interesai;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Šis reglamentas taikomas bet kokio pobūdžio teismo ar administracinės institucijos civilinėms byloms, susijusioms su:
1.  Šis reglamentas taikomas bet kokio pobūdžio teismo ar administracinės institucijos arba kitos institucijos, turinčios jurisdikciją klausimais, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, civilinėms byloms, susijusioms su:
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  tarptautiniu vaikų grobimu;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  vaiko paskyrimu į šeimą (šeimyną) ar globos instituciją;
d)  vaiko įkurdinimu su šeimos nariais, globėjų šeimoje (šeimynoje) ar saugioje globos institucijoje užsienyje;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1)  institucija – bet kuri valstybių narių teismo ar administracinė institucija, turinti jurisdikciją bylose, patenkančiose į šio reglamento taikymo sritį;
1)  institucija – bet kuri valstybių narių teismo ar administracinė arba bet kuri kita institucija, turinti jurisdikciją klausimais, patenkančiais į šio reglamento taikymo sritį;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3)  valstybė narė – visos valstybės narės, išskyrus Daniją;
3)  valstybė narė – visos Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Daniją;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
4)  sprendimas – valstybės narės institucijos paskelbtas potvarkis, įsakymas ar teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacija), santuokos pripažinimo negaliojančia arba tėvų pareigų;
4)  sprendimas – valstybės narės institucijos paskelbtas potvarkis, įsakymas, teismo sprendimas ar autentiškas dokumentas arba šalių susitarimas, vykdytinas valstybėje narėje, kurioje buvo sudaryti, dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacija), santuokos pripažinimo negaliojančia arba tėvų pareigų;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis
12)  neteisėtas išvežimas ar negrąžinimas – vaiko išvežimas ar negrąžinimas tais atvejais, kai:
12)  tarptautinis vaiko pagrobimas – vaiko išvežimas ar negrąžinimas tais atvejais, kai:
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės institucijos turi jurisdikciją bylose, susijusiose su tėvų pareigomis vaikui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje narėje. Tais atvejais, kai vaikas teisėtai persikelia iš vienos valstybės narės į kitą ir įgyja ten naują nuolatinę gyvenamąją vietą, jurisdikciją turi naujos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijos.
1.  Valstybės narės institucijos turi jurisdikciją bylose, susijusiose su tėvų pareigomis vaikui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje narėje. Tais atvejais, kai vaikas teisėtai persikelia iš vienos valstybės narės į kitą ir įgyja ten naują nuolatinę gyvenamąją vietą, jurisdikciją turi naujos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijos, nebent prieš persikėlimą šalys susitartų, kad jurisdikciją toliau turės valstybės narės, kurioje iki tol buvo vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, institucija.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Prasidėjusio proceso dėl globos ir bendravimo teisių atveju jurisdikciją iki procesą užbaigiant išsaugo kilmės valstybės narės institucija, nebent šalys susitartų, kad procesas turėtų būti pabaigtas.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jei šio straipsnio 1 dalyje bendravimo teisių turėtojas pripažino vaiko naujos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijų jurisdikciją dalyvaudamas institucijų procesuose neginčijant jų jurisdikcijos.
2.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bendravimo teisių turėtojas, apie teisinius padarinius informuotas ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės institucijų, pripažino vaiko naujos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijų jurisdikciją ir, nepaisydamas tos informacijos, dalyvavo institucijų procesuose neginčijant jų jurisdikcijos.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos b punkto i papunktis
i)  per vienerius metus nuo to, kai globos teises turintis asmuo, institucija ar kita organizacija sužinojo arba turėjo sužinoti apie vaiko buvimo vietą, valstybės narės, kurioje vaikas buvo išvežtas ar yra laikomas, kompetentingoms valdžios institucijoms nebuvo pateiktas prašymas jį grąžinti;
i)  per vienerius metus nuo tada, kai globos teises turintis asmuo, institucija ar kita organizacija sužinojo arba turėjo sužinoti apie vaiko buvimo vietą ir, nors jie buvo institucijų informuoti apie teisinį reikalavimą pateikti prašymą jį grąžinti, toks prašymas valstybės narės, kurioje vaikas buvo išvežtas ar yra laikomas, kompetentingoms valdžios institucijoms pateiktas nebuvo;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Paskirtieji teisėjai yra praktikuojantys ir šeimos teisės srityje patyrę teisėjai, visų pirma turintys su tarpvalstybinės jurisdikcijos aspektu susijusių bylų nagrinėjimo patirties.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Neatidėliotinais atvejais valstybės narės, kurioje yra vaikas arba vaikui priklausantis turtas, institucijos turi jurisdikciją tam vaikui ar turtui taikyti laikinas, įskaitant apsaugines, priemones.
Neatidėliotinais atvejais valstybės narės, kurioje yra vaikas arba vaikui priklausantis turtas, institucijos turi jurisdikciją tam vaikui ar turtui taikyti laikinas, įskaitant apsaugines, priemones. Taikant tokias priemones neturėtų būti be reikalo delsiamas procesas ir galutinių sprendimų dėl globos ir bendravimo teisių priėmimas.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jeigu to reikalauja siekis labiausiai apsaugoti vaiko interesus, apsaugines priemones taikiusi institucija apie tai tiesiogiai ar per centrinę instituciją, paskirtą pagal 60 straipsnį, praneša jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės pagal šį reglamentą turinčiai valstybės narės institucijai.
Jeigu to reikalauja siekis labiausiai apsaugoti vaiko interesus, apsaugines priemones taikiusi institucija apie tai tiesiogiai ar per centrinę instituciją, paskirtą pagal 60 straipsnį, praneša jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės pagal šį reglamentą turinčiai valstybės narės institucijai. Ta institucija užtikrina vienodą požiūrį į procese dalyvaujančius tėvus, taip pat kad apie visas susijusias priemones jie būtų laiku išsamiai informuojami jiems visapusiškai suprantama kalba.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Priemonės, kurių imtasi pagal 1 dalį, nebetaikomos, kai tik valstybės narės institucija, turinti jurisdikciją pagal šį reglamentą nagrinėti bylą iš esmės, imasi priemonių, kurias ji laiko tinkamomis.
2.  Priemonės, kurių imtasi pagal 1 dalį, nebetaikomos, kai tik valstybės narės institucija, turinti jurisdikciją pagal šį reglamentą nagrinėti bylą iš esmės, imasi priemonių, kurias ji laiko tinkamomis, ir nuo tada, kai apie tas priemones ji praneša valstybės narės, kurioje buvo imtasi laikinų priemonių, institucijai.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais institucijai, į kurią kreiptasi dėl ginčo, paprašius, bet kuri kita institucija, į kurią buvo kreiptasi, nedelsdama informuoja prašančiąją instituciją apie datą, kada į ją buvo kreiptasi, vadovaudamasi 15 straipsniu.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis
20 straipsnis
20 straipsnis
Vaiko teisė pareikšti savo nuomonę
Vaiko teisė pareikšti savo nuomonę
Vykdydamos jurisdikciją pagal šio skyriaus 2 skirsnį, valstybių narių institucijos užtikrina, kad proceso metu vaikui, sugebančiam suformuluoti savo nuomonę, būtų suteikta tikra ir veiksminga galimybė ją laisvai išreikšti.
Vykdydamos jurisdikciją pagal šio skyriaus 2 skirsnį, valstybių narių institucijos užtikrina, kad proceso metu vaikui, sugebančiam suformuluoti savo nuomonę, būtų suteikta tikra ir veiksminga galimybė ją laisvai išreikšti vadovaujantis susijusiomis nacionalinėmis procedūrinėmis taisyklėmis, Chartijos 24 straipsnio 1 dalimi, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsniu ir Europos Tarybos rekomendacija dėl vaikų ir jaunesnių negu 18 metų amžiaus jaunuolių dalyvavimo1a. Savo svarstymus šiuo klausimu institucijos dokumentais patvirtina sprendime.
Vaikas, kuris naudojasi savo teise išreikšti savo nuomonę, pagal nacionalines nuostatas yra išklausomas teisėjo arba specialiai parengto eksperto, nedarant jokio spaudimo, pirmiausia iš tėvų pusės; tai vyksta vaikui palankioje aplinkoje, kalbos ir turinio požiūriais tinkamoje jo amžiui, ir suteikiant visas garantijas, leidžiančias apsaugoti vaiko emocinį neliečiamumą ir interesus.
Vaikas išklausomas nedalyvaujant proceso šalims ar jų teisiniams atstovams, tačiau ši procedūra įrašoma ir pridedama prie dokumentų, kad šalys ir jų teisiniai atstovai turėtų galimybę jos įrašą pamatyti.
Institucija deramai paiso vaiko nuomonės, atsižvelgdama į jo amžių bei brandą, ir savo pastabas išdėsto sprendime.
Institucija deramai paiso vaiko nuomonės, atsižvelgdama į jo amžių, brandą bei vaiko interesus ir savo pastabas išdėsto sprendime.
_______________
1a CM/Rec(2012)2, 2012 m. kovo 28 d.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Kuo anksčiau proceso metu teismas išnagrinėja, ar siekdamos vaiko interesų šalys nori rasti priimtiną sprendimą tarpininkaujant, su sąlyga, kad tokiu būdu procesas nebūtų nepagrįstai vilkinamas.
2.  Kuo anksčiau proceso metu teismas išnagrinėja, ar siekdamos vaiko interesų šalys nori rasti priimtiną sprendimą tarpininkaujant, su sąlyga, kad tokiu būdu procesas nebūtų nepagrįstai vilkinamas. Tuo atveju teismas paprašo šalių pasinaudoti tarpininkavimu.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
3.  Teismas gali paskelbti sprendimą, kuriuo įpareigojama sugrąžinti vaiką, laikinai vykdytinu, nepaisydamas jokio apeliacinio skundo, net jei nacionalinė teisė nenustato tokio laikino vykdymo.
3.  Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, gali paskelbti sprendimą, kuriuo įpareigojama sugrąžinti vaiką, laikinai vykdytinu, nepaisydamas jokio apeliacinio skundo, net jei nacionalinė teisė nenustato tokio laikino vykdymo.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Teisminei institucijai įsakius vaiką grąžinti, apie šį sprendimą ir jo įsigaliojimo datą ji informuoja valstybės narės, kurioje iki neteisėto išvežimo buvo vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, centrinę instituciją.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu sprendimas neįvykdomas per šešias savaites nuo vykdymo proceso pradžios, vykdymo valstybės narės teismas apie šį faktą praneša prašančiajai kilmės valstybės narės centrinei institucijai arba pareiškėjui, jei procesas buvo pradėtas be centrinės institucijos pagalbos, ir nurodo priežastis.
4.  Jeigu sprendimas neįvykdomas per šešias savaites nuo vykdymo proceso pradžios, vykdymo valstybės narės teismas apie šį faktą deramai praneša prašančiajai kilmės valstybės narės centrinei institucijai arba pareiškėjui, jei procesas buvo pradėtas be centrinės institucijos pagalbos, ir nurodo priežastis bei pateikia apytikslį vykdymo laiką.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  toks pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja valstybės narės, kurioje prašoma jį pripažinti, viešajai tvarkai; arba
a)  toks pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja valstybės narės, kurioje prašoma jį pripažinti, viešajai tvarkai, tačiau atsisakymas negali tapti jokios formos diskriminacijos, kuri draudžiama pagal Chartijos 21 straipsnį, priežastimi; arba
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Bet kurios suinteresuotosios šalies prašymu atsisakoma pripažinti sprendimą, susijusį su tėvų pareigomis, jeigu:
1.  Bet kurios suinteresuotosios šalies prašymu sprendimas, susijęs su tėvų pareigomis, nepripažįstamas, jeigu:
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  jis buvo priimtas asmeniui neatvykus į teismą, jeigu neatvykusiam į teismą asmeniui bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas nebuvo įteiktas laiku ir tokiu būdu, kad šis asmuo turėtų pakankamai laiko pasiruošti savo gynybai, išskyrus tuos atvejus, kai nustatoma, kad toks asmuo nedviprasmiškai pritarė sprendimui; arba
b)  sprendimas buvo priimtas asmeniui neatvykus į teismą, jeigu neatvykusiam į teismą asmeniui bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas nebuvo įteiktas laiku ir tokiu būdu, kad šis asmuo turėtų pakankamai laiko pasiruošti savo gynybai, išskyrus tuos atvejus, kai nustatoma, kad toks asmuo nedviprasmiškai pritarė sprendimui; arba
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 pastraipa
Pareiškėjas, kuris kilmės valstybėje narėje pasinaudojo visa ar daline teisine pagalba arba atleidimu nuo teismo išlaidų apmokėjimo, turi teisę procesiniuose veiksmuose, numatytuose 27 straipsnio 3 dalyje ir 32, 39 ir 42 straipsniuose, naudotis vykdymo valstybės teisėje nustatyta palankiausia teisine pagalba arba didžiausiu atleidimu nuo teismo išlaidų apmokėjimo.
Pareiškėjas, kuris kilmės valstybėje narėje pasinaudojo visa ar daline teisine pagalba, pagalba tarpininkavimo išlaidoms padengti arba atleidimu nuo teismo išlaidų apmokėjimo, turi teisę procesiniuose veiksmuose, numatytuose 27 straipsnio 3 dalyje ir 32, 39 ir 42 straipsniuose, naudotis vykdymo valstybės teisėje nustatyta palankiausia teisine pagalba arba didžiausiu atleidimu nuo teismo išlaidų apmokėjimo.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  kitos valstybės narės centrinės institucijos prašymu teikti pagalbą nustatant vaiko buvimo vietą, kai atrodo, kad vaikas gali būti prašomos valstybės teritorijoje, ir nustatyti vaiko buvimo vietą reikia vykdant prašymą pagal šį reglamentą;
a)  kitos valstybės narės centrinės institucijos prašymu teikti pagalbą nustatant vaiko buvimo vietą, kai atrodo, kad vaikas gali būti prašomos valstybės teritorijoje, ir nustatyti vaiko buvimo vietą reikia siekiant taikyti šį reglamentą;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  lengvinti komunikaciją tarp institucijų, ypač taikant 14 straipsnį, 25 straipsnio 1 dalies a punktą, 26 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą;
d)  lengvinti komunikaciją tarp teismo institucijų, ypač taikant 14 ir 19 straipsnius, 25 straipsnio 1 dalies a punktą, 26 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
ea)   informuoti tėvų pareigų turėtojus apie teisinę pagalbą ir paramą, pvz., pagalbą, kurią teikia konkrečioje srityje besispecializuojantys dviem kalbomis kalbantys teisininkai, siekiant užkirsti kelią atvejams, kai tėvų pareigų turėtojai duoda savo sutikimą nesupratę jo pasekmių masto.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  užtikrinti, kad jei jos pradeda arba padeda pradėti teismo procesą dėl vaikų grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją, tokiam procesui skirti dokumentai, išskyrus atvejus, kai išimtinės aplinkybės neleidžia to daryti, būtų parengti per šešias savaites.
g)  užtikrinti, kad, jei jos pradeda arba padeda pradėti teismo procesą dėl vaikų grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją, tokiam procesui skirti dokumentai, išskyrus atvejus, kai išimtinės aplinkybės neleidžia to daryti, būtų parengti ir teismui ar kitai kompetentingai institucijai pateikti per šešias savaites.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Valstybės narės, su kuria vaikas turi esminį ryšį, centrinės institucijos arba institucijos prašymu, nurodant priežastis, valstybės narės, kurioje vaikas turi gyvenamąją vietą ir yra, centrinė institucija gali tiesiogiai arba per institucijas ir kitas įstaigas:
1.  Valstybės narės, su kuria vaikas turi esminį ryšį, centrinės institucijos arba institucijos prašymu, nurodant priežastis, valstybės narės, kurioje vaikas turi gyvenamąją vietą ir yra, centrinė institucija turi tiesiogiai arba per institucijas ir kitas įstaigas:
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu svarstoma galimybė priimti sprendimą dėl tėvų pareigų, valstybės narės institucija, jei to reikalauja vaiko padėtis, gali prašyti bet kurios kitos valstybės narės institucijos, kuri turi vaiko apsaugai svarbios informacijos, ją perduoti.
2.  Jeigu svarstoma galimybė priimti sprendimą dėl tėvų pareigų, valstybės narės institucija, jei to reikalauja vaiko padėtis, prašo bet kurios kitos valstybės narės institucijos, kuri turi vaiko apsaugai svarbios informacijos, ją perduoti.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2а.  Kai nagrinėjamos bylos dėl tėvų pareigų, valstybės narės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, centrinė institucija apie prasidėjusį teismo procesą nedelsdama informuoja valstybės narės, kurios pilietis yra vaikas arba vienas iš jo tėvų, centrinę instituciją.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės institucija gali prašyti kitos valstybės narės institucijų padėti įgyvendinti pagal šį reglamentą priimtus sprendimus dėl tėvų pareigų, ypač užtikrinti veiksmingą naudojimąsi bendravimo teisėmis, taip pat teise reguliariai tiesiogiai bendrauti.
3.  Valstybės narės institucija prašo kitos valstybės narės institucijų padėti įgyvendinti pagal šį reglamentą priimtus sprendimus dėl tėvų pareigų, ypač užtikrinti veiksmingą naudojimąsi bendravimo teisėmis, taip pat teise reguliariai tiesiogiai bendrauti.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės, kurioje vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, institucijos toje valstybėje narėje gyvenančio asmens, norinčio gauti ar toliau turėti galimybę bendrauti su vaiku, prašymu arba kitos valstybės narės centrinės institucijos prašymu renka informaciją arba įrodymus ir gali nustatyti faktus, kurių reikia sprendžiant, ar tam asmeniui tinka suteikti galimybę bendrauti su vaiku ir kokiomis sąlygomis toks bendravimas turi vykti.
5.  Valstybės narės, kurioje vaikas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, institucijos toje valstybėje narėje gyvenančio vieno iš tėvų arba šeimos nario, norinčio gauti ar toliau turėti galimybę bendrauti su vaiku, prašymu arba kitos valstybės narės centrinės institucijos prašymu renka informaciją arba įrodymus ir gali nustatyti faktus, kurių reikia sprendžiant, ar tiems asmenims tinka suteikti galimybę bendrauti su vaiku ir kokiomis sąlygomis toks bendravimas turi vykti.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Valstybės narės institucija gali prašyti kitos valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją apie tos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatas, susijusias su klausimais, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį ir yra svarbūs nagrinėjant bylą pagal šį reglamentą. Valstybės narės institucija, į kurią kreiptasi, turi kuo greičiau imtis veiksmų.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis
1.  Tais atvejais, kai jurisdikciją pagal šį reglamentą turinti institucija svarsto vaiko įkurdinimą į globos instituciją ar šeimą kitoje valstybėje narėje, pirmiausia ji turi gauti tos kitos valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimą. Šiuo tikslu ji per savo pačios valstybės narės centrinę instituciją perduoda valstybės narės, kurioje vaikas turi būti įkurdintas, centrinei institucijai sutikimo prašymą, kuriame pateikiama ataskaita apie vaiką, kartu nurodant siūlomo įkurdinimo arba globos priežastis.
1.  Tais atvejais, kai jurisdikciją pagal šį reglamentą turinti institucija svarsto vaiko įkurdinimą su šeimos nariais, globėjų šeimoje ar saugioje globos institucijoje kitoje valstybėje narėje, pirmiausia ji turi gauti tos kitos valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimą. Šiuo tikslu ji per savo pačios valstybės narės centrinę instituciją perduoda valstybės narės, kurioje vaikas turi būti įkurdintas, centrinei institucijai sutikimo prašymą, kuriame pateikiama ataskaita apie vaiką, kartu nurodant siūlomo įkurdinimo arba globos priežastis. Valstybės narės užtikrina, kad vaiko tėvai ir giminaičiai galėtų reguliariai bendrauti su vaiku nepaisant jų gyvenamosios vietos, nebent tai keltų pavojų vaiko gerovei.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jei kompetentinga institucija ketina siųsti socialinius darbuotojus į kitą valstybę narę siekdama nustatyti, ar įkurdinimas nekenkia vaiko gerovei, ji atitinkamai informuoja susijusią valstybę narę.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalis
4.  Kiekviena centrinė institucija pati padengia savo išlaidas.
4.  Kiekviena centrinė institucija pati padengia savo išlaidas, nebent prašančioji valstybė narė ir prašomoji valstybė narė būtų susitarusios kitaip.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalis
Iki [10 metų po taikymo pradžios dienos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie šio reglamento ex post vertinimą, paremtą valstybių narių pateikta informacija. Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Ne vėliau kaip ... [penkeri metai po taikymo pradžios dienos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie šio reglamento ex post vertinimą, paremtą valstybių narių pateikta informacija. Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  bylų ir sprendimų pagal tarpininkavimo procedūras sprendžiant su tėvų pareigomis susijusius klausimus skaičių;

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika