Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0190(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0388/2017

Predkladané texty :

A8-0388/2017

Rozpravy :

PV 17/01/2018 - 19
CRE 17/01/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 18/01/2018 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0017

Prijaté texty
PDF 592kWORD 67k
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg
Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí *
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0411),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0322/2016),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–  so zreteľom na články 104 a 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre petície (A8-0388/2017),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/200334 bolo podstatným spôsobom zmenené35. Keďže je potrebné vykonať ďalšie zmeny, v záujme prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie prepracovať.
(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/200334 bolo podstatným spôsobom zmenené35. Keďže je potrebné vykonať ďalšie nevyhnutné zmeny, v záujme prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie prepracovať. Takéto zmeny nariadenia pomôžu posilniť právnu istotu a zvýšiť flexibilitu, ako aj zabezpečiť, aby sa zlepšil prístup k súdnym konaniam aby sa tieto konania stali ešte efektívnejšími. Zároveň zmeny tohto nariadenia pomôžu zabezpečiť, aby si členské štáty zachovali plnú zvrchovanosť, pokiaľ ide o hmotné právo týkajúce sa rodičovských práv a povinností.
__________________
__________________
34 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).
34 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).
35 Pozri prílohu V.
35 Pozri prílohu V.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Hladké a správne fungovanie priestoru spravodlivosti v rámci Únie so zreteľom na rozdielne právne systémy a tradície členských štátov má pre Úniu zásadný význam. V tejto súvislosti by sa mala ďalej prehĺbiť vzájomná dôvera v justičné systémy. Únia si stanovila za cieľ vytvoriť, zachovávať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb a prístup k spravodlivosti. V záujme splnenia týchto cieľov by sa mali v konaniach právneho charakteru posilniť práva osôb, najmä detí, aby sa uľahčila spolupráca justičných a správnych orgánov a výkon rozhodnutí vo veciach rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Vzájomné uznávanie rozhodnutí v občianskych veciach by sa malo rozšíriť, prístup k spravodlivosti by sa mal zjednodušiť a výmena informácií medzi orgánmi členských štátov by sa mala zlepšiť.
(3)  Hladké a správne fungovanie priestoru spravodlivosti v rámci Únie so zreteľom na rozdielne právne systémy a tradície členských štátov má pre Úniu zásadný význam. V tejto súvislosti by sa mala ďalej prehĺbiť vzájomná dôvera v justičné systémy. Únia si stanovila za cieľ vytvoriť, zachovávať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb a prístup k spravodlivosti. V záujme splnenia týchto cieľov je nevyhnutné, aby sa v konaniach právneho charakteru posilnili práva osôb, najmä detí, aby sa uľahčila spolupráca justičných a správnych orgánov a výkon rozhodnutí vo veciach rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Vzájomné uznávanie rozhodnutí v občianskych veciach by sa malo posilniť, prístup k spravodlivosti by sa mal zjednodušiť a výmena informácií medzi orgánmi členských štátov by sa mala zlepšiť, a to tým, že sa v záujme ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a súvisiacich základných práv zabezpečí dôkladná kontrola nediskriminačného charakteru postupov a praktík využívaných príslušnými orgánmi členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Na tento účel Únia musí prijať, okrem iného, opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä keď je to potrebné pre správne fungovanie vnútorného trhu.
(4)  Na tento účel Únia musí prijať, okrem iného, opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä keď je to potrebné na voľný pohyb osôb a správne fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Na zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, je nevyhnutná odborná justičná príprava, najmä v oblasti rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Činnosti odbornej prípravy, napríklad semináre a výmeny, sú potrebné tak na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni, a to s cieľom zvýšiť informovanosť o tomto nariadení, jeho obsahu a dôsledkoch a súčasne vybudovať vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich justičné systémy.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zabezpečiť rovnosť pre všetky deti by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, vrátane opatrení na ochranu detí, a to nezávisle na konaniach v manželských veciach alebo iných konaniach.
(6)  S cieľom zabezpečiť rovnosť pre všetky deti by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, vrátane opatrení na ochranu detí, a to nezávisle od toho, či existuje akékoľvek prepojenie na konanie v manželských veciach.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  V zmysle tohto nariadenia by normy právomoci mali byť takisto uplatniteľné na všetky deti prítomné na území Únie, ktorých obvyklý pobyt nemožno určiť s istotou. Rozsah pôsobnosti takýchto pravidiel by sa mal vzťahovať predovšetkým na utečenecké deti a deti, ktoré boli medzinárodne presídlené buď zo sociálno-ekonomických dôvodov, alebo v dôsledku nepokojov v ich domovskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Toto nariadenie by malo v plnej miere rešpektovať práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie (ďalej aj „charta“), najmä právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces stanovené v článku 47 charty, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života zakotvené v článku 7 charty a práva dieťaťa stanovené v článku 24 charty.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Kritériá právomoci vo veciach rodičovských práv a povinností tvorené tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa a mali by sa uplatňovať v súlade s nimi. Akékoľvek odvolanie sa na najlepší záujem dieťaťa by sa malo vykladať v zmysle článku 24 Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.
(13)  Kritériá právomoci vo veciach rodičovských práv a povinností by mali byť vždy tvorené tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa, a mali by sa uplatňovať so zreteľom na tento záujem. Akékoľvek odvolanie sa na najlepší záujem dieťaťa by sa malo vykladať v zmysle článkov 7, 14, 22 a 24 Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989. Je nevyhnutné, aby členský štát, ktorého orgány majú právomoc rozhodovať vo veciach rodičovských práv a povinností v zmysle tohto nariadenia, po prijatí konečného rozhodnutia, ktoré predpokladá návrat dieťaťa, zabezpečil ochranu najlepšieho záujmu a základných práv dieťaťa po jeho navrátení, a to najmä v prípade, keď je dieťa v kontakte s oboma rodičmi.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Význam pojmu „obvyklý pobyt“ by sa mal vykladať na základe individuálneho posúdenia prípadov vychádzajúc z definícií orgánov, a to so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Ak sa obvyklý pobyt dieťaťa zmení po zákonnom presťahovaní, právomoc by mala nasledovať dieťa v záujme zachovania blízkosti. Malo by to platiť aj v prípade, keď ešte neprebieha konanie, ako aj v prípade, že konanie už prebieha. V prebiehajúcich prípadoch sa však účastníci môžu v záujme efektívneho vykonávania spravodlivosti dohodnúť, že dovtedy, kým konanie prebieha, budú mať právomoc súdy členského štátu, v ktorom prebieha konanie, pokiaľ je to v najlepšom záujme dieťaťa. Táto možnosť má osobitný význam, keď sa konanie blíži k záveru a jeden z rodičov sa chce presťahovať s dieťaťom do iného členského štátu.
(15)  Ak sa obvyklý pobyt dieťaťa zmení po zákonnom presťahovaní, právomoc by mala nasledovať dieťa v záujme zachovania blízkosti. V prebiehajúcich prípadoch sa však účastníci môžu v záujme efektívneho vykonávania spravodlivosti dohodnúť, že dovtedy, kým konanie prebieha, budú mať právomoc súdy členského štátu, v ktorom prebieha konanie, pokiaľ je to v najlepšom záujme dieťaťa. Na druhej strane by sa prebiehajúce konania týkajúce sa opatrovníckeho práva a práva styku s dieťaťom mali doviesť ku konečnému rozhodnutiu, tak aby osoby, ktorým prináleží opatrovnícke právo, nepremiestnili dieťa do iného štátu s cieľom predísť tak nepriaznivému rozhodnutiu orgánu, pokiaľ sa účastníci nedohodnú, že prebiehajúce konanie by sa malo ukončiť.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Toto nariadenie nemá brániť orgánom členského štátu, ktorý nemá právomoc rozhodnúť vo veci samej, aby v naliehavých prípadoch prijímali predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, ktoré sa týkajú osôb alebo majetku dieťaťa nachádzajúcich sa v danom členskom štáte. Tieto opatrenia by sa mali uznávať a vykonávať vo všetkých ostatných členských štátoch vrátane členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, až kým príslušný orgán takéhoto členského štátu neprijme opatrenia, ktoré považuje za náležité. Opatrenia, ktoré prijal súd v jednom členskom štáte, by sa však mali meniť alebo nahrádzať iba opatreniami, ktoré takisto prijal súd v členskom štáte, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej. Ak orgán, ktorý má právomoc iba na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, dostane podaný návrh týkajúci sa veci samej, mal by z vlastného podnetu vyhlásiť, že nemá právomoc. Ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa, príslušný orgán by mal priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu informovať o prijatých opatreniach príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej podľa tohto nariadenia. Samotná skutočnosť, že príslušný orgán druhého členského štátu nebol informovaný, by však nemala byť dôvodom na neuznanie opatrenia.
(17)  Toto nariadenie nemá brániť orgánom členského štátu, ktorý nemá právomoc rozhodnúť vo veci samej, aby v naliehavých prípadoch, ako sú prípady domáceho alebo rodovo podmieneného násilia, prijímali predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, ktoré sa týkajú osôb alebo majetku dieťaťa nachádzajúcich sa v danom členskom štáte. Tieto opatrenia by sa mali uznávať a vykonávať vo všetkých ostatných členských štátoch vrátane členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, až kým príslušný orgán takéhoto členského štátu neprijme opatrenia, ktoré považuje za náležité. Opatrenia, ktoré prijal súd v jednom členskom štáte, by sa však mali meniť alebo nahrádzať iba opatreniami, ktoré takisto prijal súd v členskom štáte, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej. Ak orgán, ktorý má právomoc iba na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, dostane podaný návrh týkajúci sa veci samej, mal by z vlastného podnetu vyhlásiť, že nemá právomoc. Ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa, príslušný orgán by mal priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu bez zbytočného omeškania informovať o prijatých opatreniach príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej podľa tohto nariadenia. Samotná skutočnosť, že príslušný orgán druhého členského štátu nebol informovaný, by však nemala byť dôvodom na neuznanie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Vo výnimočných prípadoch príslušné orgány členského štátu obvyklého pobytu dieťaťa nemusia byť najvhodnejšími orgánmi na vybavenie veci. V najlepšom záujme dieťaťa, výnimočne a za určitých podmienok môže orgán, ktorý má právomoc, postúpiť svoju právomoc v osobitnom prípade príslušnému orgánu iného členského štátu, ak je tento orgán vo vhodnejšej situácii na to, aby konal vo veci. V tomto prípade by však druhý príslušný orgán už nemal mať právomoc postúpiť právomoc tretiemu orgánu.
(18)  Osobitnú pozornosť treba venovať skutočnosti, že vo výnimočných prípadoch, ako sú prípady domáceho alebo rodovo motivovaného násilia, príslušné orgány členského štátu obvyklého pobytu dieťaťa nemusia byť najvhodnejšími orgánmi na vybavenie veci. Výnimočne a za určitých podmienok môže orgán, ktorý má právomoc, postúpiť svoju právomoc v osobitnom prípade príslušnému orgánu iného členského štátu, ak je tento orgán vo vhodnejšej situácii na to, aby konal vo veci. V tomto prípade by sa však mal najprv získať súhlas tohto druhého orgánu, pretože po tom, ako tento orgán prípad prijme,svoju právomoc nemôže postúpiť tretiemu orgánu. Pred každým prenosom právomoci je nevyhnutné preskúmať a v plnom rozsahu zohľadniť najlepší záujem dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Konanie vo veci rodičovských práv a povinností podľa tohto nariadenia, ako aj konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by malo rešpektovať právo dieťaťa na slobodné vyjadrenie svojich názorov a pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by sa im mal prikladať náležitý význam. Vypočutie dieťaťa v súlade s článkom 24 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie článku 12 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto nariadenia. Toto nariadenie však nie je určené na to, aby stanovovalo, ako sa má dieťa vypočuť, napríklad či ho má vypočuť osobne sudca alebo osobitne vyškolený odborník, ktorý následne podá správu súdu, alebo či sa má dieťa vypočuť v súdnej sieni alebo na inom mieste.
(23)  Konanie vo veci rodičovských práv a povinností podľa tohto nariadenia, ako aj konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by malo rešpektovať právo dieťaťa na slobodné vyjadrenie svojich názorov a pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by sa im mal prikladať náležitý význam. Vypočutie dieťaťa v súlade s článkom 24 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, článku 12 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa a odporúčaním Rady Európy o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov1a zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto nariadenia. Toto nariadenie však nie je určené na to, aby stanovovalo spoločné minimálne normy týkajúce sa postupu vypočutia dieťaťa, ktorý sa naďalej riadi vnútroštátnymi ustanoveniami členských štátov.
______________
1a CM/Rec(2012)2 z 28. marca 2012.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  S cieľom čo najskôr uzavrieť konanie podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by členské štáty mali sústrediť právomoc pre tieto konania na jeden súd alebo na viaceré súdy s prihliadnutím na ich vnútornú štruktúru z hľadiska náležitého výkonu spravodlivosti. Sústredenie právomoci na obmedzený počet súdov v rámci členského štátu predstavuje základný a účinný nástroj na urýchlenie vybavovania prípadov únosov detí vo viacerých členských štátoch, pretože sudcovia, ktorí prejednávajú väčší počet takýchto prípadov, získajú osobitné odborné znalosti. V závislosti od štruktúry právneho systému by sa mala právomoc v prípade únosov detí sústrediť na jeden súd pre celú krajinu alebo na obmedzený počet súdov, pričom by sa ako východiskový bod použil počet odvolacích súdov a právomoc pre prípady medzinárodných únosov detí by sa sústredila na jeden súd prvého stupňa v rámci obvodu odvolacieho súdu. Každá inštancia by mala vydať svoje rozhodnutie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, kedy jej bolo doručené odvolanie. Členské štáty by mali obmedziť počet možných odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje alebo odmieta návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru o únosoch detí z roku 1980, na jeden.
(26)  S cieľom čo najskôr uzavrieť konanie podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by členské štáty mali sústrediť právomoc pre tieto konania na obmedzený počet súdov s prihliadnutím na ich vnútornú štruktúru z hľadiska náležitého výkonu spravodlivosti. Sústredenie právomoci na obmedzený počet súdov v rámci členského štátu predstavuje základný a účinný nástroj na urýchlenie vybavovania prípadov únosov detí vo viacerých členských štátoch, pretože sudcovia, ktorí prejednávajú väčší počet takýchto prípadov, získajú osobitné odborné znalosti. V závislosti od štruktúry právneho systému by sa mala právomoc v prípade únosov detí sústrediť na obmedzený počet súdov, pričom by sa ako východiskový bod použil napríklad počet odvolacích súdov a právomoc pre prípady medzinárodných únosov detí by sa sústredila na jeden súd prvého stupňa v rámci obvodu odvolacieho súdu, ale bez toho, aby sa ohrozilo právo účastníkov konania na prístup k spravodlivosti a včasnosť konania o návrate. Každá inštancia by mala vydať svoje rozhodnutie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, kedy jej bolo doručené odvolanie. Členské štáty by mali obmedziť počet možných odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje alebo odmieta návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru o únosoch detí z roku 1980, na jeden. Takisto by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby rozsudky súdov vynesené v jednom členskom štáte boli uznávané v inom členskom štáte. Ak súd vynesie rozsudok, je nevyhnutné, aby sa uznával v celej Európskej únii, a to najmä v záujme detí.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Vo všetkých prípadoch týkajúcich sa detí, najmä v prípadoch medzinárodných únosov detí, by súdne a správne orgány mali zvážiť možnosť dosiahnutia zmierlivého riešenia mediáciou alebo inými vhodnými spôsobmi, pričom by im pomáhali existujúce siete a podporné štruktúry zamerané na mediáciu v cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností. Takéto úsilie by však nemalo neprimerane predĺžiť konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980.
(28)  Použitie mediácie môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri ukončovaní konfliktov vo všetkých prípadoch týkajúcich sa detí, a najmä v prípade cezhraničných sporov rodičov o opatrovnícke právo a právo styku s dieťaťom a v prípadoch medzinárodných únosov detí. Navyše, vzhľadom na narastajúci počet cezhraničných sporov o opatrovníctvo v celej Európskej únii, kde v dôsledku nedávnych prílevov migrantov nie je k dispozícii žiaden medzinárodný rámec, sa mediácia často ukázala ako jediný právny prostriedok na pomoc rodinám dospieť k zmierlivému a rýchlemu vyriešeniu rodinných sporov. V záujme podpory mediácie v takýchto prípadoch by justičné a správne orgány, v prípade potreby s pomocou existujúcich sietí a podporných štruktúr zameraných na mediáciu v cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností, mali pred súdnymi konaniami alebo počas nich pomáhať účastníkom pri výbere vhodných mediátorov a pri organizácii mediácie. Účastníkom by sa mala poskytnúť finančná pomoc na uskutočnenie mediácie aspoň v takom rozsahu, v akom im bola alebo mohla byť poskytnutá právna pomoc. Takéto úsilie by však nemalo neprimerane predĺžiť konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 a nemalo by viesť k povinnej účasti obetí akejkoľvek formy násilia vrátane domáceho násilia na mediačnom konaní.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  S cieľom ponúknuť účinnú alternatívu k súdnym konaniam vo vnútroštátnych alebo medzinárodných veciach týkajúcich sa rodinných sporov je dôležité, aby príslušní mediátori absolvovali vhodnú špecializovanú odbornú prípravu. Táto odborná príprava by mala týkať najmä právneho rámca cezhraničných rodinných sporov, medzikultúrnych kompetencií a nástrojov na zvládanie vysokokonfliktných situácií, pričom vždy treba mať na zreteli najlepší záujem dieťaťa. Odborná príprava sudcov ako potenciálneho hlavného zdroja na postúpenie veci na mediáciu by sa mala zaoberať aj tým, ako povzbudiť účastníkov, aby s mediáciou začali čo najskôr, a tým, ako mediáciu začleniť do súdneho konania a stanoveného časového rámca konaní podľa Haagskeho dohovoru o únosoch detí bez toho, aby došlo k zbytočnému omeškaniu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Ak súd členského štátu, do ktorého bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané, rozhodne odmietnuť návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, vo svojom rozhodnutí musí výslovne uviesť príslušné články Haagskeho dohovoru z roku 1980, ktoré sú základom zamietavého rozhodnutia. Takéto rozhodnutie sa však môže nahradiť následným rozhodnutím súdu vydaným v konaní o opatrovníckom práve a po dôkladnom posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa v členskom štáte, v ktorom malo dieťa svoj obvyklý pobyt predtým, než došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu. Ak by z takéhoto rozhodnutia vyplýval návrat dieťaťa, návrat by sa mal uskutočniť bez potreby osobitného konania o uznaní a výkone takéhoto rozhodnutia v členskom štáte, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané.
(30)  Ak súd členského štátu, do ktorého bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané, rozhodne odmietnuť návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, vo svojom rozhodnutí musí výslovne uviesť príslušné články Haagskeho dohovoru z roku 1980, ktoré sú základom zamietavého rozhodnutia, a dôvody tohto rozhodnutia. Takéto rozhodnutie sa však môže nahradiť následným rozhodnutím súdu vydaným v konaní o opatrovníckom práve a po dôkladnom posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa v členskom štáte, v ktorom malo dieťa svoj obvyklý pobyt predtým, než došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu. Ak by z takéhoto rozhodnutia vyplýval návrat dieťaťa, návrat by sa mal uskutočniť bez potreby osobitného konania o uznaní a výkone takéhoto rozhodnutia v členskom štáte, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Okrem toho zámer, aby cezhraničné konania o deťoch boli časovo a nákladovo menej náročné, odôvodňuje zrušenie vyhlásenia vykonateľnosti pri všetkých rozhodnutiach vo veciach rodičovských práv a povinností pred ich výkonom v členskom štáte výkonu. Zatiaľ čo sa nariadením (ES) č. 2201/2003 iba zrušila táto požiadavka pre rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku, a pre niektoré rozhodnutia, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa, týmto nariadením sa teraz stanovuje jednotný postup pri cezhraničnom vykonávaní všetkých rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností. Preto sa na základe ustanovení tohto nariadenia musí s rozhodnutím vydaným príslušnými orgánmi niektorého členského štátu zaobchádzať tak, ako keby bolo vydané v členskom štáte výkonu.
(33)  Okrem toho zámer uľahčiť voľný pohyb európskych občanov odôvodňuje zrušenie vyhlásenia vykonateľnosti pri všetkých rozhodnutiach vo veciach rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pred ich výkonom v členskom štáte výkonu. Vďaka tomu sa cezhraničné konania o deťoch stanú menej časovo náročnými a menej nákladnými. Zatiaľ čo nariadením (ES) č. 2201/2003 sa iba zrušila táto požiadavka pre rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku, a pre niektoré rozhodnutia, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa, týmto nariadením sa teraz stanovuje jednotný postup pri cezhraničnom vykonávaní všetkých rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Preto sa na základe ustanovení tohto nariadenia musí s rozhodnutím vydaným príslušnými orgánmi niektorého členského štátu zaobchádzať tak, ako keby bolo vydané v členskom štáte výkonu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)  Každé odmietnutie uznať rozhodnutie v zmysle tohto nariadenia z dôvodu, že jeho uznanie by bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom príslušného členského štátu, by malo byť v súlade s článkom 21 charty.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  V osobitných prípadoch rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by ústredné orgány mali vzájomne spolupracovať pri poskytovaní pomoci vnútroštátnym orgánom, ako aj nositeľom rodičovských práv a povinností. Takáto pomoc by mala zahŕňať najmä zistenie miesta pobytu dieťaťa, a to priamo alebo prostredníctvom iných príslušných orgánov, ak je to potrebné na vybavenie žiadosti podanej podľa tohto nariadenia a na poskytovanie informácií týkajúcich sa dieťaťa a požadovaných na účely konania.
(42)  V osobitných prípadoch rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by ústredné orgány mali vzájomne spolupracovať pri poskytovaní pomoci vnútroštátnym orgánom, ako aj nositeľom rodičovských práv a povinností. Takáto pomoc by mala zahŕňať najmä zistenie miesta pobytu dieťaťa, a to priamo alebo prostredníctvom iných príslušných orgánov, ak je to potrebné na vybavenie žiadosti podanej podľa tohto nariadenia a na poskytovanie informácií týkajúcich sa dieťaťa a požadovaných na účely konania. V prípadoch, keď má právomoc iný členský štát než členský štát, ktorého je dieťa štátnym príslušníkom, ústredné orgány členského štátu s právomocou bez zbytočného odkladu informujú ústredné orgány členského štátu, ktorého je dieťa štátnym príslušníkom.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa jeho vnútroštátneho procesného práva, by žiadajúci orgán mal mať diskrečnú právomoc vybrať si medzi rôznymi kanálmi dostupnými na získanie potrebných informácií; napríklad pokiaľ ide o súdy, uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001, využitím Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, najmä ústredných orgánov určených na základe tohto nariadenia, sudcov a kontaktných miest v sieti, alebo pokiaľ ide o justičné a správne orgány, žiadosťou o informácie adresovanou mimovládnym organizáciám špecializovaným v tejto oblasti.
(44)  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa jeho vnútroštátneho procesného práva, by žiadajúci orgán mal mať diskrečnú právomoc vybrať si medzi rôznymi kanálmi dostupnými na získanie potrebných informácií; napríklad pokiaľ ide o súdy, uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001, využitím Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, najmä ústredných orgánov určených na základe tohto nariadenia, sudcov a kontaktných miest v sieti, alebo pokiaľ ide o justičné a správne orgány, žiadosťou o informácie adresovanou mimovládnym organizáciám špecializovaným v tejto oblasti. Medzinárodnú justičnú spoluprácu a komunikáciu by v každom členskom štáte mala iniciovať a/alebo uľahčovať osobitne na tento účel vytvorená sieť sudcov či styční sudcovia. Treba rozlišovať medzi úlohou Európskej justičnej siete a úlohou ústredných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  Príslušný orgán členského štátu, ktorý zvažuje rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, by mal byť oprávnený žiadať zaslanie informácií relevantných pre ochranu dieťaťa od príslušných orgánov iného členského štátu, ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa. V závislosti od okolností by to malo zahŕňať informácie o konaní a rozhodnutiach týkajúcich sa rodiča alebo súrodencov dieťaťa alebo o spôsobilosti rodiča starať sa o dieťa alebo mať právo styku s ním.
(46)  Príslušný orgán členského štátu, ktorý zvažuje rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, by mal mať povinnosť požadovať zaslanie informácií relevantných pre ochranu dieťaťa od príslušných orgánov iného členského štátu, ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa. V závislosti od okolností by to malo zahŕňať informácie o konaní a rozhodnutiach týkajúcich sa rodiča alebo súrodencov dieťaťa alebo o spôsobilosti rodiča alebo rodiny starať sa o dieťa alebo mať právo styku s ním. Štátna príslušnosť, ekonomická a sociálna situácia alebo kultúrne a náboženské zázemie rodiča by sa nemali považovať za rozhodujúci prvok pri rozhodovaní o jeho spôsobilosti starať sa o dieťa.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)
(46a)  Komunikáciu medzi sudcami, orgánmi verejnej moci, ústrednými orgánmi, profesionálmi, ktorí pomáhajú rodičom, a vzájomnú komunikáciu medzi rodičmi samotnými treba podporovať všetkými prostriedkami, pričom treba okrem iného zohľadniť skutočnosť, že rozhodnutie, že dieťa by nemalo byť vrátené, môže základné práva dieťaťa porušovať v rovnakom rozsahu ako rozhodnutie o navrátení dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  Ak si to vyžadujú záujmy dieťaťa, sudcovia by mali komunikovať priamo s ústrednými orgánmi alebo príslušnými súdmi v iných členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  Ak príslušný orgán členského štátu už vydal rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností alebo zvažuje takéto rozhodnutie, pričom sa má toto rozhodnutie vykonať v inom členskom štáte, tento orgán môže žiadať, aby mu príslušné orgány uvedeného druhého členského štátu pomohli pri výkone predmetného rozhodnutia. Malo by sa to uplatňovať napríklad na rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku pod dozorom, ktoré sa má vykonávať v členskom štáte inom, než je členský štát, kde sídli príslušný orgán, ktorý nariadil výkon práva styku, alebo ak rozhodnutie zahŕňa akékoľvek iné sprievodné opatrenia príslušných orgánov členského štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať.
(49)  Ak príslušný orgán členského štátu už vydal rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností alebo zvažuje takéto rozhodnutie, pričom sa má toto rozhodnutie vykonať v inom členskom štáte, tento orgán by mal žiadať, aby mu príslušné orgány uvedeného druhého členského štátu pomohli pri výkone predmetného rozhodnutia. Malo by sa to uplatňovať napríklad na rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku pod dozorom, ktoré sa má vykonávať v členskom štáte inom, než je členský štát, kde sídli príslušný orgán, ktorý nariadil výkon práva styku, alebo ak rozhodnutie zahŕňa akékoľvek iné sprievodné opatrenia príslušných orgánov členského štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  Ak príslušný orgán členského štátu zvažuje umiestnenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo do inštitúcie v inom členskom štáte, pred umiestnením by mal prebehnúť konzultačný postup medzi ústrednými orgánmi oboch členských štátov. Príslušný orgán, ktorý zvažuje umiestnenie, by mal predtým, než nariadi umiestnenie, získať súhlas príslušného orgánu členského štátu, v ktorom by sa malo dieťa umiestniť. Keďže umiestnenie dieťaťa predstavuje najčastejšie naliehavé opatrenia potrebné na vyslobodenie dieťaťa zo situácie, ktorá ohrozuje jeho najlepší záujem, čas hrá pri týchto rozhodnutiach rozhodujúcu úlohu. S cieľom urýchliť konzultačný postup preto toto nariadenie stanovuje vyčerpávajúci zoznam požiadaviek pre žiadosť a lehotu na odpoveď od členského štátu, v ktorom má byť dieťa umiestnené. Podmienky udelenia alebo odmietnutia súhlasu sa však naďalej riadia vnútroštátnym právom požiadaného členského štátu.
(50)  Ak príslušný orgán členského štátu zvažuje umiestnenie dieťaťa u rodinných príslušníkov, do pestúnskej starostlivosti alebo do inštitúcie v inom členskom štáte, pred umiestnením by mal prebehnúť konzultačný postup medzi ústrednými orgánmi oboch členských štátov. Príslušný orgán, ktorý zvažuje umiestnenie, by mal predtým, než nariadi umiestnenie, získať súhlas príslušného orgánu členského štátu, v ktorom by sa malo dieťa umiestniť. Keďže umiestnenie dieťaťa predstavuje najčastejšie naliehavé opatrenia potrebné na vyslobodenie dieťaťa zo situácie, ktorá ohrozuje jeho najlepší záujem, čas hrá pri týchto rozhodnutiach rozhodujúcu úlohu. S cieľom urýchliť konzultačný postup preto toto nariadenie stanovuje vyčerpávajúci zoznam požiadaviek na žiadosť a lehotu na odpoveď od členského štátu, v ktorom má byť dieťa umiestnené. Podmienky udelenia alebo odmietnutia súhlasu sa však naďalej riadia vnútroštátnym právom požiadaného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
(51)  Akékoľvek dlhodobé umiestnenie dieťaťa v zahraničí by malo byť v súlade s článkom 24 ods. 3 Charty základných práv EÚ (udržiavanie osobných vzťahov s rodičmi) a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, konkrétne s článkami 8, 9 a 20. Najmä v prípade, že sa zvažujú riešenia, by sa náležitá pozornosť mala venovať skutočnosti, že je žiaduce zachovať kontinuitu vo výchove dieťaťa, ako aj etnickému, náboženskému, kultúrnemu a jazykovému zázemiu dieťaťa.
(51)  Štátne orgány zvažujúce umiestnenie dieťaťa by mali konať v súlade s článkom 24 ods. 3 Charty základných práv EÚ (udržiavanie osobných vzťahov s rodičmi) a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, konkrétne s článkami 8, 9 a 20. Najmä v prípade, keď sa zvažujú riešenia, by sa náležitá pozornosť mala venovať možnosti umiestnenia súrodencov v rovnakej hostiteľskej rodine alebo zariadení a skutočnosti, že je žiaduce zachovať kontinuitu vo výchove dieťaťa, ako aj etnickému, náboženskému, kultúrnemu a jazykovému zázemiu dieťaťa. Najmä v prípade dlhodobého umiestnenia dieťaťa v zahraničí by príslušné orgány mali vždy zvážiť možnosť umiestnenia dieťaťa u príbuzných žijúcich v inej krajine, ak má dieťa vzťah s týmito rodinnými príslušníkmi, a mali by vychádzať z individuálneho posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa. Takéto dlhodobé umiestnenia by sa mali pravidelne preskúmavať s ohľadom na potreby a najlepší záujem dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdneho alebo správneho orgánu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na:
1.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdneho alebo správneho orgánu alebo iného orgánu s právomocou vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na:
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  medzinárodné únosy detí;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d
d)  umiestnenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo do zariadenia starostlivosti o dieťa;
d)  umiestnenie dieťaťa u rodinných príslušníkov, do pestúnskej starostlivosti alebo do bezpečného zariadenia starostlivosti o dieťa v zahraničí;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „príslušný orgán“ je akýkoľvek súdny alebo správny orgán v členských štátoch s právomocou vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;
1.  „príslušný orgán“ je akýkoľvek súdny alebo správny orgán a akýkoľvek iný orgán v členských štátoch s právomocou vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
3.  „členský štát“ znamená každý členský štát okrem Dánska;
3.  „členský štát“ znamená každý členský štát Európskej únie okrem Dánska;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
4.  „rozhodnutie“ je vyhlásenie, príkaz alebo rozsudok príslušného orgánu členského štátu týkajúce sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva alebo rodičovských práv a povinností;
4.  „rozhodnutie“ je vyhlásenie, príkaz, rozsudok príslušného orgánu členského štátu alebo verejná listina vykonateľná v členskom štáte, či dohoda medzi účastníkmi, ktorá je vykonateľná v členskom štáte, v ktorom bola uzatvorená, týkajúce sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva alebo rodičovských práv a povinností;
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť
12.  „neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie“ je premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa, ak:
12.  „medzinárodný únos dieťaťa“ je premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa, ak:
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Príslušné orgány členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte. Keď sa dieťa zákonne presťahuje z jedného členského štátu do iného a nadobudne tam nový obvyklý pobyt, právomoc majú príslušné orgány členského štátu nového obvyklého pobytu.
1.  Príslušné orgány členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte. Keď sa dieťa zákonne presťahuje z jedného členského štátu do iného členského štátu a nadobudne tam nový obvyklý pobyt, právomoc majú príslušné orgány členského štátu nového obvyklého pobytu, pokiaľ sa účastníci ešte pred presťahovaním nedohodnú, že právomoc by mal naďalej mať príslušný orgán členského štátu, v ktorom malo dieťa až doposiaľ obvyklý pobyt.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak prebieha konanie týkajúce sa opatrovníckeho práva a práva styku s dieťaťom, príslušný orgán členského štátu pôvodu si ponechá právomoc až do skončenia konania, pokiaľ sa účastníci nedohodnú, že konanie by sa malo ukončiť.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa nositeľ práva styku, ktorý je uvedený v odseku 1, podrobil právomoci príslušných orgánov členského štátu nového obvyklého pobytu dieťaťa účasťou na konaní pred týmito príslušnými orgánmi bez toho, aby namietal ich právomoc.
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa nositeľ práva styku, ktorý je uvedený v odseku 1 a ktorý bol orgánmi štátu pôvodného obvyklého pobytu informovaný o právnych dôsledkoch, podrobil právomoci príslušných orgánov členského štátu nového obvyklého pobytu dieťaťa svojou účasťou – napriek poskytnutým informáciám – na konaní pred týmito príslušnými orgánmi bez toho, aby namietal ich právomoc.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  do jedného roka odvtedy, ako sa nositeľ opatrovníckeho práva dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, sa nepodala žiadosť o návrat dieťaťa na príslušné orgány členského štátu, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané;
i)  do jedného roka odvtedy, ako sa nositeľ opatrovníckeho práva dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, a napriek skutočnosti, že orgány nositeľa opatrovníckeho práva informovali o právnej požiadavke podať žiadosť o návrat dieťaťa, na príslušné orgány členského štátu, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané, nebola podaná žiadna takáto žiadosť;
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Poverení sudcovia sú praktizujúci a skúsení sudcovia špecializovaní na rodinné právo, ktorí majú skúsenosti predovšetkým vo veciach s cezhraničným rozmerom súdnej právomoci.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
V naliehavých prípadoch príslušné orgány členského štátu, kde sa dieťa alebo majetok patriaci dieťaťu nachádza, majú právomoc prijať predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení s ohľadom na toto dieťa alebo majetok.
V naliehavých prípadoch príslušné orgány členského štátu, kde sa dieťa alebo majetok patriaci dieťaťu nachádza, majú právomoc prijať predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení s ohľadom na toto dieťa alebo majetok. Takýmito opatreniami by sa nemalo nenáležite oneskoriť konanie ani konečné rozhodnutie o opatrovníckom práve a práve styku s dieťaťom.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2
Ak si to vyžaduje ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa, príslušný orgán, ktorý prijal ochranné opatrenia, informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej v zmysle tohto nariadenia, priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu určeného podľa článku 60.
Ak si to vyžaduje ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa, príslušný orgán, ktorý prijal ochranné opatrenia, informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej v zmysle tohto nariadenia, priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu určeného podľa článku 60. Tento orgán musí zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s rodičmi zapojenými do konania, ako aj to, aby boli títo rodičia bezodkladne podrobne informovaní o všetkých príslušných opatreniach v jazyku, ktorému plne rozumejú.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Platnosť opatrení prijatých podľa odseku 1 zanikne, len čo príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia rozhodovať vo veci samej, prijal opatrenia, ktoré považoval za primerané.
2.  Platnosť opatrení prijatých podľa odseku 1 zanikne, len čo príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia rozhodovať vo veci samej, prijme opatrenia, ktoré považuje za primerané, a od chvíle, keď o týchto opatreniach informuje orgán členského štátu, v ktorom boli prijaté predbežné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 na žiadosť orgánu konajúceho vo veci každý ďalší konajúci orgán v súlade s článkom 15 bezodkladne informuje žiadajúci orgán o dátume, keď vo veci začal konať.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 20
Článok 20
Článok 20
Právo dieťaťa vyjadriť svoje názory
Právo dieťaťa vyjadriť svoje názory
Príslušné orgány členského štátu pri výkone svojej právomoci podľa oddielu 2 tejto kapitoly zabezpečia, aby dieťa, ktoré je schopné sformulovať svoje názory, malo príležitosť vyjadriť tieto názory v priebehu konania.
Príslušné orgány členského štátu pri výkone svojej právomoci podľa oddielu 2 tejto kapitoly zabezpečia, aby dieťa, ktoré je schopné sformulovať svoje názory, malo príležitosť vyjadriť tieto názory v priebehu konania, a to v súlade s príslušnými vnútroštátnymi procesnými pravidlami, článkom 24 ods. 1 charty, článkom 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa a odporúčaním Rady Európy členským štátom o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov1a. Orgány v rozhodnutí zdokumentujú svoje úvahy v tejto súvislosti.
Vypočutie dieťaťa, ktoré si uplatňuje svoje právo vyjadriť svoje názory, vykonáva sudca alebo osobitne vyškolený odborník v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, bez akéhokoľvek nátlaku, najmä zo strany rodičov, v prostredí zohľadňujúcom potreby detí a vhodnom pre dieťa v jeho veku z hľadiska jazyka aj obsahu, a musí poskytovať všetky záruky, ktoré umožňujú ochranu duševnej integrity a najlepšieho záujmu dieťaťa.
Vypočutie dieťaťa sa nesmie uskutočniť v prítomnosti účastníkov konania alebo ich právnych zástupcov, musí sa však nahrávať a doplniť do dokumentácie, tak aby účastníci konania a ich právni zástupcovia mohli mať možnosť nahliadnuť do záznamu vypočutia.
Príslušný organ prikladá náležitý význam názorom dieťaťa primerane k jeho veku a vyspelosti a dokumentuje svoje posúdenie v rozhodnutí.
Príslušný organ prikladá náležitý význam názorom dieťaťa primerane k jeho veku a vyspelosti, pričom prihliada na najlepší záujem dieťaťa, a dokumentuje svoje posúdenie v rozhodnutí.
_______________
1a CM/Rec(2012)2 z 28. marca 2012.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
2.  Súd v priebehu konania čo najskôr zistí, či sú účastníci ochotní pristúpiť na mediáciu s cieľom nájsť v najlepšom záujme dieťaťa vzájomne dohodnuté riešenie, pokiaľ to nespôsobí neúmerné predĺženie konania.
2.  Súd v priebehu konania čo najskôr zistí, či sú účastníci ochotní pristúpiť na mediáciu s cieľom nájsť v najlepšom záujme dieťaťa vzájomne dohodnuté riešenie, pokiaľ to nespôsobí neúmerné predĺženie konania. V takom prípade súd vyzve účastníkov, aby využili mediáciu.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
3.  Súd môže vyhlásiť rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa, za predbežne vykonateľné bez ohľadu na prípadné odvolanie, a to aj v prípade, keď vnútroštátne právo neustanovuje takúto predbežnú vykonateľnosť.
3.  Súd môže vyhlásiť rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa, za predbežne vykonateľné bez ohľadu na prípadné odvolanie, a to aj v prípade, keď vnútroštátne právo neustanovuje takúto predbežnú vykonateľnosť, pričom prihliada na najlepší záujem dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5 a (nový)
5a.  Pokiaľ súdny orgán nariadi návrat dieťaťa, informuje ústredný orgán členského štátu obvyklého pobytu dieťaťa pred neoprávneným premiestnením o tomto rozhodnutí a o dátume nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4
4.  Ak rozhodnutie nebolo vykonané do šiestich týždňov od začatia konania o výkone rozhodnutia, súd členského štátu výkonu informuje o tejto skutočnosti a jej dôvodoch žiadajúci ústredný orgán v členskom štáte pôvodu, alebo ak sa konanie začalo bez pomoci ústredného orgánu, navrhovateľa.
4.  Ak rozhodnutie nebolo vykonané do šiestich týždňov od začatia konania o výkone rozhodnutia, súd členského štátu výkonu náležite informuje o tejto skutočnosti a jej dôvodoch žiadajúci ústredný orgán v členskom štáte pôvodu, alebo ak sa konanie začalo bez pomoci ústredného orgánu, navrhovateľa, pričom uvedie odhadovaný čas výkonu rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno a
a)  ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom sa o uznanie žiada; alebo
a)  ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom sa o uznanie žiada, a jeho odopretie nemôže vyústiť do žiadnej formy diskriminácie, ktorú zakazuje článok 21 charty; alebo
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na žiadosť niektorého zo zainteresovaných účastníkov sa uznanie rozhodnutia týkajúceho sa rodičovských práv a povinností odmietne:
1.  Na žiadosť niektorého zo zainteresovaných účastníkov sa rozhodnutie týkajúce sa rodičovských práv a povinností neuzná:
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno b
b)  v prípade, že bolo vydané v neprítomnosti, ak sa osobe, ktorá sa nezúčastnila konania, nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom časovom predstihu a takým spôsobom, aby si mohla zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že sa zistí, že táto osoba prijala rozhodnutie bez výhrad, alebo
b)  v prípade, že rozhodnutie bolo vydané v neprítomnosti, ak sa osobe, ktorá sa nezúčastnila konania, nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom časovom predstihu a takým spôsobom, aby si mohla zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že sa zistí, že táto osoba prijala rozhodnutie bez výhrad, alebo
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1
Navrhovateľ, ktorému sa v členskom štáte pôvodu poskytla úplná alebo čiastočná bezplatná právna pomoc alebo oslobodenie od platenia nákladov alebo výdavkov, má v konaní podľa článku 27 ods. 3, a článkov 32, 39 a 42 ï nárok na poskytnutie najvýhodnejšej právnej pomoci alebo najrozsiahlejšieho oslobodenia od platenia nákladov alebo výdavkov podľa právneho poriadku členského štátu výkonu.
Navrhovateľ, ktorému sa v členskom štáte pôvodu poskytla úplná alebo čiastočná bezplatná právna pomoc, pomoc na pokrytie nákladov spojených s využitím mediácie alebo oslobodenie od platenia nákladov alebo výdavkov, má v konaní podľa článku 27 ods. 3 a článkov 32, 39 a 42 nárok na poskytnutie najvýhodnejšej právnej pomoci alebo najrozsiahlejšieho oslobodenia od platenia nákladov alebo výdavkov podľa právneho poriadku členského štátu výkonu.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno a
a)  poskytnúť na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu pomoc pri zisťovaní miesta pobytu dieťaťa, ak sa javí, že by sa dieťa mohlo nachádzať na území požiadaného členského štátu a ak určenie miesta pobytu dieťaťa je nevyhnutné na podanie žiadosti podľa tohto nariadenia;
a)  poskytnúť na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu pomoc pri zisťovaní miesta pobytu dieťaťa, ak sa javí, že by sa dieťa mohlo nachádzať na území požiadaného členského štátu, a ak určenie miesta pobytu dieťaťa je nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno d
d)  uľahčovať komunikáciu medzi príslušnými orgánmi, najmä pri uplatňovaní článku 14, článku 25 ods. 1 písm. a), článku 26 ods. 2 a článku 26 ods. 4 druhého pododseku;
d)  uľahčovať komunikáciu medzi súdnymi orgánmi, najmä pri uplatňovaní článkov 14 a 19, článku 25 ods. 1 písm. a), článku 26 ods. 2 a článku 26 ods. 4 druhého pododseku;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)   informovať nositeľov rodičovských práv a povinností o právnej pomoci a podpore, ako je podpora poskytovaná špecializovanými dvojjazyčnými právnikmi, s cieľom zabrániť tomu, aby nositelia rodičovských práv a povinností poskytli svoj súhlas bez toho, aby porozumeli rozsahu tohto súhlasu.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno g
g)  zabezpečiť, aby v prípade, že začnú alebo uľahčia začatie súdneho konania o návrat detí podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, sa spis pripravený na účely takéhoto konania skompletizoval do šiestich týždňov, pokiaľ tomu nezabránia výnimočné okolnosti.
g)  zabezpečiť, aby v prípade, že začnú alebo uľahčia začatie súdneho konania o návrat detí podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, sa spis pripravený na účely takéhoto konania skompletizoval a predložil súdu alebo inému príslušnému orgánu do šiestich týždňov, pokiaľ tomu nezabránia výnimočné okolnosti.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na žiadosť s podpornými dôvodmi, ktorú podal ústredný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, ku ktorému má dieťa podstatnú väzbu, ústredný orgán členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt a kde sa nachádza, môže priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov alebo iných subjektov:
1.  Na žiadosť s podpornými dôvodmi, ktorú podal ústredný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, ku ktorému má dieťa podstatnú väzbu, ústredný orgán členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt a kde sa nachádza, musí priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov alebo iných subjektov:
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2
2.  Ak sa má vydať rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, príslušný orgán členského štátu môže v prípade, že si to vyžaduje situácia dieťaťa, požiadať ktorýkoľvek príslušný orgán iného členského štátu, ktorý má informácie dôležité pre ochranu dieťaťa, aby zaslal tieto informácie.
2.  Ak sa má vydať rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, príslušný orgán členského štátu v prípade, že si to vyžaduje situácia dieťaťa, požiada ktorýkoľvek príslušný orgán iného členského štátu, ktorý má informácie dôležité pre ochranu dieťaťa, aby zaslal tieto informácie.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2 a (nový)
2а.  Ak sa skúmajú otázky súvisiace s rodičovskými právami a povinnosťami, ústredný orgán členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt, bez zbytočného odkladu informuje ústredný orgán členského štátu, ktorého je dieťa alebo jeden z rodičov dieťaťa štátnym príslušníkom, o existencii konania.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 3
3.  Príslušný orgán členského štátu môže požiadať príslušné orgány iného členského štátu, aby pomáhali pri uplatňovaní rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností vydaných podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie účinného výkonu práv styku, ako aj práva udržovať priamy kontakt na pravidelnom základe.
3.  Príslušný orgán členského štátu požiada príslušné orgány iného členského štátu, aby pomáhali pri uplatňovaní rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností vydaných podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie účinného výkonu práv styku, ako aj práva udržovať priamy kontakt na pravidelnom základe.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5
5.  Príslušné orgány členského štátu, kde dieťa nemá obvyklý pobyt, zhromaždia na žiadosť osoby, ktorá má pobyt v danom členskom štáte a ktorá sa usiluje nadviazať alebo udržovať styk s dieťaťom, alebo na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu, informácie alebo dôkazy a môžu vydať nález o vhodnosti uvedenej osoby na výkon práva styku, ako aj o podmienkach, za ktorých by sa mal styk uskutočňovať.
5.  Príslušné orgány členského štátu, kde dieťa nemá obvyklý pobyt, zhromaždia na žiadosť rodiča alebo rodinného príslušníka, ktorý má pobyt v danom členskom štáte a ktorý sa usiluje nadviazať alebo udržovať styk s dieťaťom, alebo na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu, informácie alebo dôkazy a môžu vydať nález o vhodnosti uvedených osôb na výkon práva styku, ako aj o podmienkach, za ktorých by sa mal styk uskutočňovať.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5 a (nový)
5a.  Príslušný orgán členského štátu môže požiadať ústredný orgán iného členského štátu o poskytnutie informácií o vnútroštátnom práve daného členského štátu, pokiaľ ide o otázky patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré sú dôležité na preskúmanie prípadu podľa tohto nariadenia. Príslušný orgán členského štátu, ktorému sa žiadosť predloží, čo najskôr odpovie.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1
1.  Keď príslušný orgán, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, zvažuje umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa alebo pestúnskej starostlivosti v druhom členskom štáte, najprv musí získať súhlas príslušného orgánu v tomto druhom členskom štáte, Na tento účel zašle prostredníctvom ústredného orgánu svojho vlastného členského štátu žiadosť o súhlas ústrednému orgánu členského štátu, kde je dieťa umiestnené, pričom táto žiadosť musí obsahovať správu o dieťati s uvedením dôvodov navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti.
1.  Keď príslušný orgán, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, zvažuje umiestnenie dieťaťa u rodinných príslušníkov, do pestúnskej starostlivosti alebo bezpečného zariadenia starostlivosti o dieťa v druhom členskom štáte, najprv musí získať súhlas príslušného orgánu v tomto druhom členskom štáte. Na tento účel zašle prostredníctvom ústredného orgánu svojho vlastného členského štátu žiadosť o súhlas ústrednému orgánu členského štátu, kde je dieťa umiestnené, pričom táto žiadosť musí obsahovať správu o dieťati s uvedením dôvodov navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti. Členské štáty zabezpečia, aby rodičia a príbuzní dieťaťa, bez ohľadu na ich miesto pobytu, mohli mať pravidelný styk s dieťaťom, pokiaľ sa tým neohrozí blaho dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Ak má príslušný orgán v úmysle vyslať sociálnych pracovníkov do iného členského štátu s cieľom zistiť, či je umiestnenie v súlade s blahom dieťaťa, náležite o tom informuje príslušný členský štát.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 4
4.  Každý ústredný orgán znáša svoje vlastné náklady.
4.  Každý ústredný orgán znáša svoje vlastné náklady, pokiaľ sa žiadajúci členský štát a členský štát, ktorému sa predkladá žiadosť, nedohodnú inak.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1
Do [10 rokov po začatí uplatňovania] Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a urópskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o ex post hodnotení tohto nariadenia na podklade informácií predložených členskými štátmi. K správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.
Do [piatich rokov po začatí uplatňovania] Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o ex post hodnotení tohto nariadenia na podklade informácií predložených členskými štátmi. K správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  počet prípadov a rozhodnutí v mediačných konaniach vo veciach rodičovských práv a povinností;

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

Posledná úprava: 27. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia