Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2073(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0401/2017

Внесени текстове :

A8-0401/2017

Разисквания :

PV 18/01/2018 - 3
CRE 18/01/2018 - 3

Гласувания :

PV 18/01/2018 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0019

Приети текстове
PDF 569kWORD 57k
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург
Прилагане на Директивата за професионалните квалификации и необходимостта от реформа на професионалните услуги
P8_TA(2018)0019A8-0401/2017

Резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2018 г. относно прилагането на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (2017/2073(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 45, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по‑специално членове 15 и 16 от нея,

—  като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г. относно препоръки за реформи при регламентирането на професионалните услуги (COM(2016)0820),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 октомври 2013 г. относно оценката на националното регулиране на достъпа до професии (COM(2013)0676),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно Стратегията за единния пазар(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2017 г. относно Европейска програма за икономика на споделянето(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно Годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г.(4),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(5),

—  като взе предвид окончателния доклад на работната група за подпомагане на упражняването на свободните професии,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) и приложение 3 от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0401/2017),

А.  като има предвид, че свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги в рамките на ЕС представляват гръбнакът на единния пазар и са източник на многобройни ползи за гражданите и предприятията;

Б.  като има предвид, че въпреки че услугите генерират 71% от БВП и 68% от общата заетост, пълният потенциал на единния пазар в областта на услугите продължава да е неоползотворен;

В.  като има предвид, че при липсата на хармонизация държавите членки са свободни да вземат решения относно регулирането на професиите, при условие че националните мерки са прозрачни, недискриминационни, обосновани и пропорционални;

Г.  като има предвид, че интелигентното регулиране, надлежно обосновано от защитата на законни цели от обществен интерес, може да има положително въздействие върху вътрешния пазар, като гарантира високо ниво на защита на потребителите и по-доброто качество на предоставяните услуги; като има предвид, че по тази причина дерегулацията не следва да бъде самоцел;

Д.  като има предвид, че в много случаи регулирането на професиите е оправдано, но необосновани пречки пред професионалните услуги оказват неблагоприятно въздействие върху основните права на гражданите и икономиките на държавите членки; като има предвид, следователно, че регулирането на професиите трябва да бъде редовно адаптирано, за да се вземат под внимание технологични, обществени или пазарни промени;

Е.  като има предвид, че Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации предвижда автоматичното признаване на редица професии въз основа на хармонизирани минимални изисквания за обучение, обща система за признаване на професионалните квалификации, система за автоматично признаване на професионалния опит, както и нова система на трансгранично предоставяне на услуги в контекста на регулираните професии;

Ж.  като има предвид, че Директива 2005/36/ЕО беше изменена през 2013 г. с цел постигане на пропорционална регулаторна рамка, обоснована от целите от общ интерес, като в член 59 бяха въведени разпоредби относно прозрачността и взаимната оценка за всички регулирани професии в държавите членки, независимо дали те са регулирани въз основа на национални правила или на правила, хармонизирани на равнище ЕС;

З.  като има предвид, че дори и след изтичането на крайния срок все още не всички разпоредби на Директива 2005/36/ЕО и по-специално на член 59 са изцяло приложени от държавите членки;

И.  като има предвид, че от държавите членки се изискваше до 18 януари 2016 г. да представят на Комисията национални планове за действие (НПД), съдържащи информация относно решенията за запазване или изменение на нормативните разпоредби, уреждащи професиите; като има предвид, че 6 държави членки все още не са представили своите НПД;

Й.  като има предвид, че според член 59 от Директива 2005/36/ЕО се очаква Комисията да представи до 18 януари 2017 г. своите заключения относно процеса на взаимна оценка, заедно с предложения за по-нататъшни инициативи, когато това е необходимо;

К.  като има предвид, че на 10 януари 2017 г. Комисията представи съобщение относно необходимостта от реформа в областта на професионалните услуги, като анализира регулирането на професиите в седем области на дейност и отправи препоръки към държавите членки в това отношение;

Л.  като има предвид, че процесът на взаимна оценка показа, че нивото на регулиране на професиите варира значително между държавите членки; като има предвид, че е необходимо допълнително изясняване, особено в случаите, когато държавите членки са обявили въвеждането на нови форми на регулиране на професиите след приключването на взаимната оценка;

Регулирането на професиите в Европейския съюз и актуалното състояние на прилагането на член 59 от Директива 2005/36/ЕО

1.  подчертава, че регулираните професии играят основна роля в икономиката на ЕС, като допринасят в значителна степен за равнището на заетост, както и за мобилността на работниците и за добавената стойност в Съюза; счита освен това, че висококачествените професионални услуги и ефективната регулаторна среда са от първостепенно значение за запазването на икономическия, социалния и културния модел на ЕС и за укрепването на конкурентоспособността на ЕС от гледна точка на растежа, иновациите и създаването на работни места;

2.   припомня, че има над 5 500 регулирани професии в ЕС, като съществуват значителни разлики между държавите членки, в упражняването на които професии е заета 22% от работната сила във всички сектори на дейност, като социални и здравни услуги, услуги за предприятията, строителството, мрежови услуги, транспорт, туризъм, недвижима собственост, обществени услуги и образование;

3.  приветства инициативата на Комисията за предоставяне на насоки за държавите членки в контекста на процеса на взаимна оценка, включително организиране на задълбочени дискусии, проведени с националните органи, като също така изтъква необходимостта националните органи да включат всички заинтересовани страни, за да съберат необходимата информация за въздействието на нормативната уредба;

4.  счита, че съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г. би могло да помогне на държавите членки по-добре да регулират професионалните услуги и да обменят най-добри практики, за да разберат регулаторните решения на други държави членки, като се вземе под внимание фактът, че някои държави членки предвиждат по-интензивно държавно регулиране на професиите от други; подчертава обаче, необходимостта от оценка на качеството на нормативните уредби, тъй като за цялостна оценка на ефективността на регулаторната среда във всяка държава членка са нужни елементи надхвърлящи рамките на еднозначния икономически анализ;

5.  изразява съжаление, че някои държави членки не са нотифицирали информация за професиите, които регулират и за изискванията за достъп до тези професии; призовава държавите членки значително да подобрят процеса на нотифициране в контекста на Директивата за професионалните квалификации;

6.  подчертава, че подобряването на прозрачността и съпоставимостта на националните изисквания, уреждащи достъпа до или упражняването на регулирани професии, биха могли да дадат възможност за по-високи равнища на професионална мобилност и че следователно, в съответствие с Директива 2005/36/ЕО, всички национални изисквания следва да бъдат нотифицирани и публикувани в базата данни за регулираните професии на ясен и разбираем език;

7.  признава направените от Комисията подобрения на базата данни за регулираните професии, включително създаването на интерактивна карта, която позволява на гражданите да проверят изискванията за достъп за определена професия в целия ЕС и по-лесно да получат нагледна представа кои професии са регулирани в дадена държава членка; призовава Комисията допълнително да подобри базата данни за регулираните професии с цел улесняване на навременното и точно нотифициране на информация от страна на компетентните органи, като по този начин се повиши прозрачността за гражданите на ЕС;

8.  отбелязва различията между държавите членки относно броя на регулираните професии и обхвата на дейностите, покриван от сходни професии, което обяснява различните форми на регулиране на професиите, избрани от всяка държава членка; призовава Комисията да подобри съпоставимостта на различните професии и да определи общ набор от дейности за всяка професия, нотифицирана в базата данни, с оглед на улесняването на доброволното хармонизиране в целия ЕС;

9.  изразява съжаление, че редица държави членки не са представили национален план за действие (НПД) в съответствие с изискванията на Директива 2005/36/ЕО, и призовава тези държави членки да предприемат действия в тази посока без ненужно забавяне; отбелязва, че равнищата на задълбоченост, амбициозност и подробност на НПД се различават;

10.  призовава държавите членки да прилагат изцяло член 59 от Директива 2005/36/ЕО и да увеличат усилията си за гарантиране на повече прозрачност на националните професионални нормативни уредби, което е от основно значение за професионалната мобилност в целия ЕС, тъй като само с пълна информация от всички държави членки може да бъде предоставена цялостна картина на професиите, регулирани на национално равнище или на равнище ЕС;

11.  изразява съжаление, че някои държави членки не са провели консултации със съответните заинтересовани страни по подходящ начин при изготвянето на НПД; счита, че е необходим прозрачен поток от информация между публичните институции и заинтересованите страни с цел ефективното разрешаване на проблемите и предизвикателствата, засягащи професиите; призовава за по-широко участие на всички заинтересовани страни в бъдеще не само с оглед на изготвянето на НПД, но и преди реформирането на нормативната уредба за професиите, за да могат всички заинтересовани страни да изразят своите гледни точки;

12.  подчертава, че ефективното регулиране на професиите следва да бъде от полза както за потребителите, така и за съответните специалисти; припомня, че държавите членки са свободни да въвеждат нови разпоредби или да изменят съществуващи правила за ограничаване на достъпа до или на упражняването на регулирани професии, когато това отразява тяхното виждане за обществото и техния социалноикономически контекст и когато те са обосновани от цели от обществен интерес; счита, че пропорционално и адаптирано към пазарната действителност регулиране на професионалните услуги може да доведе до подобрена пазарната динамика, до понижаване на цените за потребителите и до по-ефикасни секторни резултати;

13.  счита в същото време, че дискриминационни, необосновани и непропорционални изисквания могат да бъдат особено несправедливи, по-специално за млади специалисти, и могат да възпрепятстват конкуренцията и да оказват отрицателно въздействие върху получателите на услуги, включително потребителите;

14.  признава ролята на регулирането на професиите от гледна точка на постигането на високо равнище на защита на целите от обществен интерес, както на тези, които са изрично посочени в Договора, като обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве, така и на тези, които представляват императивно съображение от общ интерес, включително тези, които са признати от съдебната практика на Съда на ЕС, като запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност, защитата на потребителите, получателите на услуги и работниците, съхраняването на доброто правораздаване, добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, ефективността на фискалния надзор, безопасността на сухопътния транспорт, гарантирането на качеството на занаятчийската дейност, насърчаването на научните изследвания и развитието, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, целите на социалната политика и целите на културната политика; признава свободата на преценка на държавите членки при определянето на начини за постигане на горепосочената цел, в съответствие с принципите на пропорционалност и на недопускане на дискриминация;

15.  отбелязва, че с оглед на рисковете за потребители, специалисти или трети страни, държавите членки могат да запазят определени дейности само за квалифицирани специалисти, особено когато не съществуват по-малко ограничителни средства за постигане на същия резултат; подчертава, че в такива случаи специфичните за дадена професия разпоредби трябва да гарантират ефективен надзор на законосъобразното упражняване на регулираната професия и когато е приложимо на нейните етични правила;

16.  признава с оглед на това връзката между предложението за проверка за пропорционалност, което определя правила относно обща рамка за извършване на оценки на пропорционалността преди въвеждането на нови или изменението на съществуващи мерки, които уреждат регулирани професии, и препоръките за реформи, които се основават на оценка на националните разпоредби в седем сектора на дейност; призовава държавите членки да оценяват и при необходимост да адаптират своята нормативна уредба на професии в съответствие със специфичните препоръки за реформи;

17.   подчертава, че препоръките за реформи не могат да заместят действията по правоприлагане, и призовава Комисията в качеството ѝ на пазител на Договорите да предприеме действия и да започне производства за установяване на нарушение в случаите, в които констатира дискриминационни, необосновани или непропорционални разпоредби;

Полза от показателя за рестриктивност и необходимостта от насърчаване на високо качество на услугите в Европа

18.  отбелязва факта, че Комисията публикува нов показател за рестриктивност и приветства подобрението в сравнение със съществуващия показател на ОИСР за рестриктивност на регулирането на продуктови пазари чрез подробния анализ на съответните сектори;

19.  подчертава, че този показател, който показва общия регулаторен интензитет в държавите членки единствено въз основа на количествени данни, свързани със съществуващи пречки пред свободното движение, следва да се разглежда като чисто индикативен инструмент, а не като инструмент, даващ възможност да се правят изводи дали това, което може да се възприеме като по-строго регулиране в някои държави членки, е непропорционално;

20.  припомня, че цялостният анализ на въздействието на разпоредбите в държавите членки следва да подлежи не само на количествена, но и на качествена оценка, обхващаща целите от общ интерес и качеството на предоставяните услуги, включително възможни непреки ползи за гражданите и пазара на труда; отбелязва, че показателят за рестриктивност е придружен от по-нататъшен анализ, който предоставя допълнителна информация относно ситуацията на място, и насърчава държавите членки да обмислят този показател, заедно с качествени данни, така че да съпоставят своите резултати в избраните сектори на дейност;

Бъдеще за регулираните професии

21.  подчертава необходимостта не само от ефективна регулаторна рамка в ЕС и държавите членки, но и от ефективни и координирани политики, целящи да подкрепят специалистите в ЕС и да повишават конкурентоспособността, възможностите за иновации и качеството на професионалните услуги в ЕС;

22.  подчертава, че специалистите могат да упражняват регулирани професии или като физически лица, или като юридически лица под формата на специализирани дружества, и че е важно да се вземат предвид и двете гледни точки при прилагането на нови политики; в този контекст изразява убедеността си, че икономическите инструменти следва да се съчетаят с политики, насочени към засилване на предприемачеството и укрепване на човешкия капитал в професионалните услуги;

23.  призовава Комисията и държавите членки, заедно с професионалните организации в съответните им области на компетентност, да предприемат подходящи последващи действия във връзка с препоръките на работната група за подпомагане на упражняването на свободните професии;

24.  подчертава значението на образованието, развитието на уменията и обучението по предприемачество, за да се гарантира, че специалистите в ЕС продължават да бъдат конкурентоспособни и могат да се справят с трансформационните промени, които засягат свободните професии в резултат на иновациите, цифровизацията и глобализацията; подчертава тясната връзка между знанията на един специалист и качеството на предоставяната услуга; отбелязва важната роля, която следва да се изпълнява от висшето образование и научните институции в това отношение, включително чрез проекти за цифрова грамотност;

25.  изтъква, че е необходима по-добра съпоставимост на равнището на професионалните квалификации, за да се увеличи хомогенността на удостоверенията за професионална квалификация в ЕС и по този начин да се създадат в по-голяма степен еднакви условия на конкуренция за младите завършили образованието си лица в началото на професионалния им път, като така ще се улесни тяхната мобилност в целия ЕС;

26.  призовава държавите членки да извършат подходящ анализ на пазара, за да се гарантира по-бързото адаптиране на доставчиците на услуги към нуждите на пазара, както и за да се разработят политики, които да направят професионалните услуги от ЕС в конкурентоспособни в световен мащаб през следващите десетилетия;

Иновациите и цифровизацията в областта на професионалните услуги

27.  отбелязва, че научният прогрес, технологичните иновации и цифровизацията имат значително въздействие върху сектора на професионалните услуги, като създават нови възможности за специалистите, но и предизвикателства за пазара на труда и качеството на услугите;

28.  приветства признаването от страна на Комисията на необходимостта от отразяване на въздействието на новите технологии върху професионалните услуги, особено в секторите за правни и счетоводни услуги, където процедурите могат да бъдат подобрени; отбелязва по-специално, че особено внимание трябва да се обърне на последващите рискове, свързани с подобна трансформационна промяна, за получателите на услуги, включително потребителите, които не трябва да бъдат изключвани от новите технологии;

29.  подчертава, че новите технологии едва ли ще заменят хората при вземането на решения от етично и морално естество; посочва във връзка с това, че правилата относно организацията на професиите, включително правилата относно надзора от страна на публични органи или професионални организации, биха могли да играят важна роля и да спомогнат за по-равномерното разпределяне на ползите от цифровизацията; отбелязва, че в някои области пазарно-ориентираните механизми, като обратната информация от потребителите, също могат да допринесат за подобряване на качеството на дадена услуга;

30.  подчертава, че разпоредбите за професионалните услуги трябва да бъдат целесъобразни и следва да подлежат на редовен преглед, за да се отчитат техническите иновации и цифровизацията;

31.  призовава Комисията да продължи да информира редовно Парламента за актуалното състояние във връзка със спазването на Директива 2005/36/ЕО от страна на държавите членки;

o
o   o

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0237.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0271.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0040.
(5) Все още непубликувано в Официален вестник.

Последно осъвременяване: 27 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност