Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2221(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0020

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 413kWORD 51k
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2017/2221(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois, που διαβίβασε η Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Εισαγγελέως του Εφετείου του Douai, σε συνάρτηση με μήνυση κατά του Steeve Briois από πολιτικό ενάγοντα για το αδίκημα της εξύβρισης ενός ιδιώτη δημοσίως («injures publiques envers un particulier»), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρείχε σχετικά με την υπόθεση αυτή η Γενική Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου του Douai με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας ακούσει τον Steeve Briois σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0011/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Εισαγγελέας του Εφετείου του Douai έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Steeve Briois, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Douai· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα αυτό διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois αφορά τη δικαστική διαδικασία που έχει κινηθεί σε σχέση με το αδίκημα της εξύβρισης ενός ιδιώτη δημοσίως (άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο, άρθρο 33 δεύτερο εδάφιο και άρθρο 23 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881) σε σχέση με τα φερόμενα υβριστικά σχόλια που ανήρτησαν ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου ως απάντηση σε ένα κείμενο που ο Steeve Briois είχε δημοσιεύσει στις 23 Δεκεμβρίου 2015 στη σελίδα του στο Facebook και τα οποία δεν είχαν αφαιρεθεί πάραυτα από τον Steeve Briois· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από αίτημα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η Γενική Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου του Douai δήλωσε ότι τα λόγω σχόλια εξακολουθούν να υπάρχουν στο διαδίκτυο στις 21 Νοεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας ορίζει ότι κανείς βουλευτής δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί για αξιόποινη πράξη ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλου στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 αλληλοαποκλείονται(2)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες κατά του Steeve Briois, και η επακόλουθη αίτηση για την άρση της ασυλίας του, δεν αφορούν γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το γεγονός ότι αυτός παρέλειψε να αφαιρέσει από την επίσημη σελίδα του στο Facebook σειρά σχολίων αναρτηθέντων από τρίτους, τα οποία το θιγόμενο πρόσωπο θεώρηση προσβλητικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ασυλία που παρέχει το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 δεν τυγχάνει εφαρμογής και στην προκειμένη περίπτωση, εμπίπτει εξ ολοκλήρου στο άρθρο 9 του ιδίου πρωτοκόλλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει προφανείς ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Steeve Briois·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Steeve Briois.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23..
(2) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, (προαναφερθείσες), Marra κ.λπ., σκέψη 45.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου