Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2221(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0011/2018

Esitatud tekstid :

A8-0011/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0020

Vastuvõetud tekstid
PDF 314kWORD 50k
Teisipäev, 6. veebruar 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2018. aasta otsus Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2221(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 25. septembril 2017. aastal Prantsuse Vabariigi justiitsminister Douai apellatsioonikohtu peaprokuröri taotlusel seoses kaebusega, mille esitas Briois’ vastu tsiviilhageja üksikisiku vastu suunatud avalikus solvamises seisneva väärteo („injures publiques envers un particulier“) pärast, ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 2. oktoobril 2017,

–  võttes arvesse Douai piirkonnakohtu prokuröri 12. detsembri 2017. aasta kirjas esitatud lisateavet juhtumi kohta,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Steeve Briois’ ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0011/2018),

A.  arvestades, et Douai apellatsioonikohtu peaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Steeve Briois’ parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist seoses Douai piirkonnakohtus poolelioleva kohtumenetlusega; arvestades, et kõnealuse taotluse edastas Euroopa Parlamendile Prantsuse Vabariigi justiitsminister;

B.  arvestades, et Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus on seotud kohtumenetlusega, mis algatati seoses üksikisiku vastu suunatud avalikus solvamises seisneva väärteoga (29. juuli 1881. aasta seaduse artikli 29 teine lõik, artikli 33 teine lõik ja artikkel 23) ja see on seotud väidetavalt laimavate kommentaaridega, mille postitasid mõned internetikasutajad vastuseks tekstile, mille Briois oli 23. detsembril 2015 avaldanud oma Facebooki lehel, ja mida Briois kohe ei eemaldanud; arvestades, et õiguskomisjoni palvel teatas Douai piirkonnakohtu prokurör, et eespool mainitud kommentaarid olid 21. novembril 2017 kindlasti veel alles;

C.  arvestades, et vastavalt protokolli nr 7 artiklile 8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

D.  arvestades, et vastavalt protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal selle liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

E.  arvestades, et Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklis 26 on muu hulgas sätestatud, et parlamendiliiget ei tohi kuriteo eest vahistada või mis tahes muul moel tema vabadust võtta või piirata ilma parlamendi nõusolekuta;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklid 8 ja 9 artiklid on teineteist välistavad(2);

G.  arvestades, et Steeve Briois’ vastased väited ja neile järgnenud puutumatuse äravõtmise taotlus ei ole seotud tema poolt Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häältega, vaid tõsiasjaga, et ta väidetavalt ei eemaldanud oma ametlikult Facebooki lehelt mitut kommentaari, mille olid postitanud kolmandad isikud ja mida adressaadiks olev isik pidas solvavaks;

H.  arvestades, et sellest tulenevalt ei kohaldata protokolli nr 7 artikliga 8 antud puutumatust ja kõnealune juhtum kuulub täielikult sama protokolli artikli 9 kohaldamisalasse;

I.  arvestades, et puuduvad ilmsed tõendid fumus persecutionis’e kohta, st piisavalt tõsised ja konkreetsed kahtlused, et asi on algatatud kavatsusega tekitada kõnealusele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Steeve Briois’ puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi justiitsministrile ja Steeve Briois’le.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T‑345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Liidetud kohtuasjad C‑200/07 ja C‑201/07, Marra, eespool viidatud, punkt 45.

Viimane päevakajastamine: 28. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika