Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2221(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2018

Ingivna texter :

A8-0011/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0020

Antagna texter
PDF 157kWORD 44k
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Europaparlamentets beslut av den 6 februari 2018 om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (2017/2221(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet som översändes den 25 september 2017 av Republiken Frankrikes justitieminister på begäran av överåklagaren vid appellationsdomstolen i Douai med anledning av en talan med enskilt anspråk som väckts mot Briois för offentlig förolämpning riktad mot en privatperson (injures publiques envers un particulier), och som tillkännagavs i kammaren den 2 oktober 2017,

–  med beaktande av de ytterligare upplysningarna i ärendet från den allmänne åklagaren vid Tribunal de grande instance (domstol i första instans i civilmål) i Douai i en skrivelse av den 12 december 2017,

–  efter att ha hört Steeve Briois i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0011/2018), och av följande skäl:

A.  Överåklagaren vid appellationsdomstolen i Douai har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Steeve Briois, ska upphävas med anledning av ett pågående rättsligt förfarande vid Tribunal de grande instance (domstol i första instans i civilmål) i Douai. Denna begäran vidarebefordrades till Europaparlamentet av Republiken Frankrikes justitieminister.

B.  Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet hänför sig till ett rättsligt förfarande som inletts för brottet offentlig förolämpning riktad mot en privatperson (artiklarna 29 andra stycket, 33 andra stycket och 23 i lagen av den 29 juli 1881) med anledning av påstått kränkande kommentarer som ett antal internetanvändare lämnade som svar på ett inlägg som Briois gjorde på sin Facebooksida den 23 december 2015 och som inte omedelbart togs bort av denne. Efter en förfrågan från utskottet för rättsliga frågor uppgav den allmänne åklagaren vid Tribunal de grande instance i Douai att de ovannämnda kommentarerna fortfarande fanns kvar den 21 november 2017.

C.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 ska Europaparlamentets ledamöter under parlamentets sessioner på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

E.  I artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution föreskrivs bland annat att ingen parlamentsledamot får gripas för ett brott eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från parlamentet.

F.  Artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 utesluter varandra.(2)

G.  Anklagelserna mot Steeve Briois och den efterföljande begäran om upphävande av hans immunitet rör inte ett yttrande som han gjort eller en röst han avlagt under utövandet av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, utan det faktum att han ska ha underlåtit att från sin offentliga Facebooksida ta bort ett antal kommentarer från tredje parter som av den utpekade personen uppfattades som kränkande.

H.  Därmed är den immunitet som beviljas genom artikel 8 i protokoll nr 7 inte tillämplig, och det förevarande fallet omfattas helt och hållet av artikel 9 i samma protokoll.

I.  Det finns inga uppenbara belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att ärendet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Steeve Briois immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Steeve Briois.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C‑200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) De förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra (se ovan), punkt 45.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy