Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2534(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0077/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0077/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0022

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 403kWORD 54k
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύσταση ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (2018/2534(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων(2),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1056 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate(3) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1313 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate(4),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2324 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2016(6) και της 24ης Οκτωβρίου 2017(7) σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011,

–  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Νοεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 197 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την αξιολόγηση της ουσίας glyphosate, ειδικότερα όσον αφορά το κατά πόσο μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανής αξιολόγηση έχει πραγματοποιηθεί, αν τα κριτήρια ταξινόμησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), έχουν εφαρμοστεί ορθά, και αν τα σχετικά έγγραφα καθοδήγησης έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την εφαρμογή από την Επιτροπή των κριτηρίων έγκρισης και την τήρηση της αρχής της προφύλαξης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όταν έδωσε την άδεια για την τεχνική παράταση της έγκρισης του glyphosate, το 2016, όταν ενέκρινε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1313, και όταν ενέκρινε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2324·

1.  αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, με τις ακόλουθες αυστηρά προσδιορισμένες αρμοδιότητες:

   α) ανάλυση και να αξιολόγηση της διαδικασίας έγκρισης φυτοφάρμακον στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται και της επιστημονικής της ποιότητας, της ανεξαρτησίας της διαδικασίας από τη βιομηχανία, και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθώς και των αποτελεσμάτων που θα έχει·
   β) ανάλυση και να αξιολόγηση, μέσω προσέγγισης που βασίζεται στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, των ενδεχομένων παραλείψεων στην επιστημονική αξιολόγηση της έγκρισης ή ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, όπως το glyphosate, από τους ενδεδειγμένους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και της συμμόρφωσης των οργανισμών της ΕΕ με τους σχετικούς κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν στην Ένωση·
   γ) ανάλυση και αξιολόγηση του κατά πόσο, ειδικότερα, η Επιτροπή ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 κατά τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τους όρους έγκρισης του glyphosate και ανανέωσης της έγκρισης του glyphosate·
   δ) ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας έγκρισης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο των εθνικών αρχών του κράτους μέλους εισηγητή που είναι υπεύθυνο για την έκθεση αξιολόγησης, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·
   ε) ανάλυση και αξιολόγηση του κατά πόσον οι οργανισμοί της ΕΕ που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση των δραστικών ουσιών έχουν επαρκές προσωπικό και χρηματοδοτούνται επαρκώς, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους· ανάλυση και αξιολόγηση της δυνατότητας ανάθεσης και/ή διεξαγωγής ανεξάρτητων ερευνών και δοκιμών, και της σχετικής χρηματοδότησης·
   στ) διατύπωση οιωνδήποτε συστάσεων κρίνει απαραίτητες όσον αφορά την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων και του περιβάλλοντος· πραγματοποίηση επισκέψεων και διοργάνωση ακροάσεων για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους αρμόδιους οργανισμούς, καθώς και με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιωτικούς φορείς·

2.  τονίζει ότι κάθε σύσταση της ειδικής επιτροπής διαβιβάζεται στις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου και, εν εφόσον παραστεί ανάγκη, παρακολουθείται από αυτές·

3.  αποφασίζει ότι οι εξουσίες και οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για θέματα σχετικά με την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που αφορά τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν μεταβάλλονται·

4.  αποφασίζει ότι εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα ή μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών ή τμημάτων αυτών που έχουν καθεστώς εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι μάρτυρες και εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υπόμνημα ή να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών·

5.  αποφασίζει ότι οι κατάλογοι των ατόμων που προσκαλούνται στις δημόσιες συνεδριάσεις, οι κατάλογοι των συμμετεχόντων και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνται·

6.  αποφασίζει ότι εμπιστευτικά έγγραφα που έχουν παραληφθεί από την ειδική επιτροπή αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 210α του Κανονισμού του· αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπόνησης της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής·

7.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 30 μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 1 του Κανονισμού του·

8.  αποφασίζει ότι η διάρκεια της εντολής της ειδικής επιτροπής θα είναι εννέα μήνες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο παρατείνει αυτή την περίοδο πριν από τη λήξη της, και ότι η θητεία της θα αρχίσει από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης για την συγκρότησή της σε σώμα· αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια τελική έκθεση η οποία θα περιέχει τεκμηριωμένα πορίσματα και συστάσεις σχετικά με τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 155 της 11.6.2011, σ. 127.
(3) ΕΕ L 173 της 30.6.2016, σ. 52.
(4) ΕΕ L 208 της 2.8.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 333 της 15.12.2017, σ. 10.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0119.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0395.
(8) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου