Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2534(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0077/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0077/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/02/2018 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0022

Hyväksytyt tekstit
PDF 159kWORD 41k
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Euroopan parlamentin päätös 6. helmikuuta 2018 torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta, sen tehtävistä, jäsenten määrästä ja toimikaudesta (2018/2534(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen puheenjohtajakokouksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(1),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja hyväksymistä koskevien yhdenmukaisten periaatteiden osalta 10. kesäkuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 546/2011(2),

–  ottaa huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi 29. kesäkuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1056(3) ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksymisedellytysten osalta 1. elokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1313(4),

–  ottaa huomioon tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 12. joulukuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2324(5),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016(6) ja 24. lokakuuta 2017(7) antamansa päätöslauselmat ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 18. helmikuuta 2016 antaman päätöksen asiassa 12/2013/MDC, joka koskee kasvinsuojeluaineiden (torjunta-aineet) hyväksyntään ja markkinoille saattamiseen liittyviä komission käytäntöjä,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(8),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 23. marraskuuta 2016 antaman tuomion asiassa C-442/14 Bayer CropScience SA-NV ja Stichting De Bijenstichting vastaan College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 197 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että huolta on herättänyt glyfosaatin arviointi ja etenkin arvioinnin riippumattomuus, objektiivisuus ja avoimuus ja se, onko arvioinnissa sovellettu asianmukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(9) luokituskriteereitä, sekä se, onko asiaan liittyvää ohjeistusta käytetty asianmukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että huolta on herättänyt se, sovelsiko komissio asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vahvistettuja hyväksymiskriteerejä ja varovaisuusperiaatetta myöntäessään glyfosaatin hyväksynnälle teknistä jatkoaikaa vuonna 2016, hyväksyessään täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1313 ja hyväksyessään täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/2324;

1.  päättää asettaa torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan, jonka tarkoin määriteltyyn toimivaltaan kuuluu

   a) analysoida ja arvioida torjunta-aineiden lupamenettelyjä unionissa, mukaan lukien käytettyä menetelmää ja sen tieteellistä laatua, menettelyn riippumattomuutta teollisuudesta ja päätöksentekoprosessin ja sen tulosten avoimuutta;
   b) analysoida ja arvioida näytön perusteella, ovatko asianomaiset unionin virastot mahdollisesti epäonnistuneet glyfosaatin kaltaisten tehoaineiden hyväksyntään tai hyväksynnän uusimiseen liittyvässä tieteellisessä arvioinnissa sekä miten unionin virastot ovat noudattaneet asiaankuuluvia unionin sääntöjä, suuntaviivoja ja voimassa olevia menettelysääntöjä;
   c) analysoida ja arvioida erityisesti, onko komissio toiminut asetuksen (EY) N:o 1107/2009 määräysten mukaisesti päättäessään glyfosaatin hyväksynnän ja glyfosaatin hyväksynnän uusimisen edellytyksistä;
   d) analysoida ja arvioida hyväksyntämenettelyn kaikilla tasoilla mahdollisia eturistiriitoja, myös asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesta arviointikertomuksesta vastaavan esittelevän jäsenvaltion kansallisten elinten tasolla;
   e) analysoida ja arvioida, onko tehoaineiden arvioinnista ja luokituksesta vastaavilla unionin virastoilla riittävästi pätevää henkilöstöä ja rahoitusta, jotta ne voisivat täyttää velvoitteensa; analysoida ja arvioida mahdollisuutta teettää ja/tai toteuttaa riippumattomia tutkimuksia ja testauksia ja rahoittaa ne;
   f) esittää kaikki tarpeellisiksi katsomansa suositukset kasvinsuojeluaineita koskevasta unionin hyväksyntämenettelystä, jotta saavutettaisiin ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso; järjestää tässä tarkoituksessa vierailuja ja kuulemistilaisuuksia unionin toimielinten ja asiaankuuluvien virastojen kanssa sekä kansainvälisten ja kansallisten elinten, valtioista riippumattomien järjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa;

2.  korostaa, että erityisvaliokunnan mahdolliset suositukset on esitettävä parlamentin toimivaltaisille pysyville valiokunnille, jotka huolehtivat tarvittaessa niihin liittyvistä jatkotoimista;

3.  päättää, että erityisvaliokunnan vastuualueeseen liittyvän unionin lainsäädännön antamista, seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevia asioita käsittelevien parlamentin pysyvien valiokuntien toimivaltuudet ja käytettävissä olevat resurssit säilyvät ennallaan;

4.  päättää, että erityisvaliokunnan kokoukset pidetään suljetuin ovin aina, kun sen työhön sisältyy luottamuksellisen todistusaineiston käsittelyä, henkilötietoja sisältävien todistajanlausuntojen kuulemista tai näkemysten vaihtoa tai kuulemistilaisuuksia eri viranomaisten ja elinten kanssa luottamuksellisista asioista, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1107/2009 63 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi luokitellut tieteelliset tutkimukset tai niiden osat; päättää, että todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus antaa lausuntonsa suljetuin ovin;

5.  päättää, että luettelot julkisiin kokouksiin kutsutuista ja niihin osallistuneista henkilöistä ja kyseisten kokousten pöytäkirjat julkistetaan;

6.  päättää, että erityisvaliokunnalle toimitettuja luottamuksellisia asiakirjoja arvioidaan työjärjestyksen 210 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen; päättää lisäksi, että kyseisiä tietoja käytetään yksinomaan erityisvaliokunnan lopullisen mietinnön laatimiseen;

7.  päättää, että erityisvaliokuntaan valitaan 30 jäsentä työjärjestyksen 199 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

8.  päättää, että erityisvaliokunnan toimikausi on yhdeksän kuukautta, paitsi jos parlamentti jatkaa toimikautta ennen sen umpeutumista, ja että toimikausi käynnistyy erityisvaliokunnan järjestäytymiskokouksen päivämäärästä; päättää, että toimikautensa päätteeksi erityisvaliokunta antaa parlamentille mietinnön, johon sisällytetään havainnot ja suositukset toteutettaviksi toimiksi tai aloitteiksi.

(1)EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2)EUVL L 155, 11.6.2011, s. 127.
(3)EUVL L 173, 30.6.2016, s. 52.
(4)EUVL L 208, 2.8.2016, s. 1.
(5)EUVL L 333, 15.12.2017, s. 10.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0119.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0395.
(8)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö