Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2534(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0077/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0077/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2018 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0022

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 51k
Utorak, 6. veljače 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Osnivanje Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Odluka Europskog parlamenta od 6. veljače 2018. o osnivanju, nadležnostima, brojčanom sastavu i trajanju mandata posebnog odbora za postupak Unije za odobravanje pesticida (2018/2534(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 546/2011 od 10. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jedinstvenih načela za ocjenjivanje i odobravanje sredstava za zaštitu bilja(2),

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1056 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari glifosat(3) i Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1313 оd 1. kolovoza 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari glifosat(4),

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/2324 оd 12. prosinca 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011(5),

–  uzimajući u obzir rezolucije Europskog parlamenta od 13. travnja 2016.(6) i 24. listopada 2017.(7) o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 18. veljače 2016. u predmetu 12/2013/MDC o praksama Komisije u pogledu odobravanja i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja (pesticida),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(8),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 23. studenog 2016. u predmetu C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting protiv College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  uzimajući u obzir članak 197. Poslovnika,

A.  budući da postoji zabrinutost zbog ocjene sigurnosti glifosata, posebno u vezi s njezinom neovisnošću, objektivnosti i transparentnošću te o tome jesu li kriteriji za razvrstavanje iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(9) ispravno primijenjeni i jesu li se relevantne smjernice koristile ispravno;

B.  budući da postoji zabrinutost u vezi s time je li Komisija primijenila mjerila za odobravanje i načela predostrožnosti utvrđena u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 pri tehničkom produženju odobrenja uporabe glifosata 2016. godine, donošenju Provedbene Uredbe (EU) 2016/1313 i pri donošenju Provedbene Uredbe (EU) 2017/2324;

1.  odlučuje osnovati posebni odbor za postupak Unije u pogledu odobravanja pesticida, sa sljedećim strogo definiranim odgovornostima:

   (a) analiza i ocjena postupka za odobravanje pesticida u Uniji, uključujući metodologiju koja se rabi i njezinu znanstvenu kvalitetu, neovisnost postupka o sektoru te transparentnost procesa donošenja odluka i njegovih rezultata;
   (b) analiza i ocjena, primjenom pristupa utemeljenog na dokazima, potencijalnih propusta nadležnih agencija EU-a u znanstvenom ocjenjivanju odobrenja ili produljenja odobrenja aktivnih tvari kao što su glifosat kao i usklađenosti agencija EU-a s odgovarajućim pravilima, smjernicama i kodeksima ponašanja Unije koji su na snazi;
   (c) analiza i ocjena prvenstveno usmjerena na utvrđivanje činjenice je li Komisija postupila u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1107/2009 pri donošenju odluka o uvjetima odobrenja glifosata i produljenju odobrenja glifosata;
   (d) analiza i ocjena mogućih sukoba interesa na svim razinama postupka odobravanja, između ostalog, i na razini nacionalnih tijela države članice izvjestiteljice zadužene za sastavljanje izvještaja o procjeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009;
   (e) analiza i ocjena s ciljem utvrđivanja raspolažu li agencije EU-a odgovorne za ocjenjivanje i razvrstavanje aktivnih tvari dovoljnim brojem zaposlenih i dostatnim sredstvima za ispunjavanje obveza; analiza i ocjena mogućnosti za naručivanje i/ili provođenje nezavisnog istraživanja i testiranja te njihovo financiranje;
   (f) davanje svih preporuka koje smatra nužnima u vezi s postupkom Unije za odobravanje pesticida kako bi se postigla visoka razina zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša; organizacija posjeta u tom cilju kao i saslušanja s institucijama i nadležnim agencijama EU-a, kao i međunarodnim i nacionalnim institucijama, nevladinim organizacijama i privatnim tijelima;

2.  naglašava da se sve preporuke posebnog odbora moraju proslijediti nadležnim stalnim odborima Parlamenta, te se, ako je to potrebno, u skladu s njima mora i djelovati;

3.  odlučuje da ovlasti i dostupni resursi stalnih odbora Parlamenta nadležnih za pitanja koja se odnose na usvajanje, praćenje i provedbu zakonodavstva EU-a u pogledu nadležnosti posebnog odbora moraju ostati nepromijenjeni;

4.  odlučuje da svaki put kada rad posebnog odbora obuhvaća saslušanje u vezi s dokazima povjerljive prirode, svjedočenja koja uključuju osobne podatke ili obuhvaća razmjenu gledišta ili saslušanja nadležnih tijela o povjerljivim informacijama, uključujući znanstvene studije ili njihove dijelove kojima je odobren status povjerljivosti u skladu s člankom 63. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, sjednice tog odbora moraju biti zatvorene za javnost; nadalje odlučuje da svjedoci i stručnjaci imaju pravo na davanje izjava ili svjedočenje iza zatvorenih vrata;

5.  odlučuje da se popisi osoba pozvanih na javne sjednice, popis nazočnih te zapisnik s tih sjednica javno objavljuju;

6.  odlučuje da se povjerljivi dokumenti koje posebni odbor zaprimi ocjenjuju u skladu s postupkom iz članka 210.a Poslovnika Parlamenta; nadalje, odlučuje da se takve informacije upotrebljavaju isključivo za potrebe sastavljanja konačnog izvješća posebnog odbora;

7.  odlučuje da posebni odbor broji 30 članova u skladu s člankom 199. stavkom 1. svog Poslovnika;

8.  odlučuje da mandat posebnog odbora traje devet mjeseci, osim ako Parlament ne produži navedeno razdoblje prije njegova isteka, te da mu mandat počinje teći od datuma konstituirajuće sjednice; odlučuje da posebni odbor Parlamentu mora predstaviti konačno izvješće koje sadrži činjenične nalaze i preporuke o mjerama i inicijativama koje treba poduzeti.

(1) SL L 309, 24.11.2009., str. 1.
(2) SL L 155, 11.6.2011., str. 127.
(3) SL L 173, 30.6.2016., str. 52.
(4) SL L 208, 2.8.2016., str. 1.
(5) SL L 333, 15.12.2017., str. 10.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0119.
(7) Usvojeni tekstovi: P8_TA(2017)0395.
(8) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(9) Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i 1999/45/EZ, te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti