Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2534(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0077/2018

Teksty złożone :

B8-0077/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/02/2018 - 5.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0022

Teksty przyjęte
PDF 327kWORD 51k
Wtorek, 6 lutego 2018 r. - Strasburg
Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej zakresu odpowiedzialności, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (2018/2534(RSO))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin(2),

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat(3) i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat(4),

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011(5),

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 13 kwietnia 2016 r.(6) i z dnia 24 października 2017 r.(7) w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011,

–  uwzględniając decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie 12/2013/MDC z dnia 18 lutego 2016 r. dotyczącej praktyk Komisji w zakresie udzielania zezwoleń i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (pestycydów),

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(8),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie C-442/14 Bayer CropScience SA-NV i Stichting De Bijenstichting przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  uwzględniając art. 197 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wyrażono obawy w związku z oceną glifosatu, dotyczące w szczególności tego, czy miała miejsce niezależna, obiektywna i przejrzysta ocena, czy kryteria klasyfikacji zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008(9) zostały odpowiednio zastosowane, oraz czy odpowiednie wytyczne zostały właściwie wykorzystane;

B.  mając na uwadze, że wyrażono obawy dotyczące zastosowania przez Komisję kryteriów zatwierdzenia i zasady ostrożności określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 w momencie technicznego przedłużenia zatwierdzenia glifosatu w 2016 r. i przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1313 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2324;

1.  podejmuje decyzję o powołaniu komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, która w ramach przyznanych jej ściśle określonych kompetencji będzie podejmować następujące czynności:

   a) analiza i ocena procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu w Unii, w tym stosowanej metodyki i jej jakości naukowej, przeprowadzenia procedury niezależnie od wpływów branży i jawności procesu podejmowania decyzji oraz jego wyników;
   b) oparta na danych naukowych analiza i ocena potencjalnych niedociągnięć w ocenie naukowej wykonywanej w związku z zatwierdzaniem lub odnawianiem zatwierdzenia substancji czynnych, takich jak glifosat, przez odpowiednie agencje unijne, a także przestrzegania przez agencje UE odpowiednich obowiązujących unijnych przepisów, wytycznych i kodeksów postępowania;
   c) analiza i ocena, czy Komisja działała zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 przy podejmowaniu decyzji, w szczególności w odniesieniu do warunków zatwierdzenia glifosatu i odnowienia zatwierdzenia glifosatu;
   d) analiza i ocena ewentualnych konfliktów interesu na wszystkich szczeblach procedury zatwierdzania, w tym na szczeblu organów krajowych państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy i mającego za zadanie sporządzenie sprawozdania z oceny na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;
   e) analiza i ocena, czy unijne agencje odpowiedzialne za ocenę i klasyfikację substancji czynnych dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi i środkami finansowymi do wykonywania spoczywających na nich obowiązków; analiza i ocena możliwości zamówienia lub przeprowadzenia niezależnych badań i testów, oraz ich finansowania;
   f) wydawanie zaleceń, które uzna za niezbędne, dotyczących procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zarówno zdrowia ludzi, jak i zwierząt oraz ochrony środowiska; związane z tym wizyty i przesłuchania z udziałem instytucji UE i odpowiednich agencji, instytucji międzynarodowych i krajowych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych;

2.  podkreśla, że wszystkie zalecenia komisji specjalnej będą przedkładane właściwym komisjom stałym Parlamentu, które w razie potrzeby podejmą dalsze działania;

3.  postanawia, że kompetencje oraz dostępne zasoby komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za kwestie związane z przyjmowaniem, monitorowaniem i wdrażaniem prawodawstwa Unii odnoszącego się do obszaru kompetencji komisji specjalnej, pozostają bez zmian;

4.  postanawia, że jeżeli działalność komisji specjalnej obejmie przesłuchania, z których zeznania mają charakter poufny lub zawierają dane osobowe, lub obejmie wymianę poglądów lub wysłuchania z udziałem organów lub podmiotów na temat informacji poufnych, w tym badań naukowych lub ich części, którym przyznano status poufności zgodnie z art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, to posiedzenia odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych; postanawia ponadto, że świadkowie i eksperci mają prawo wygłosić oświadczenie lub złożyć zeznanie przy drzwiach zamkniętych;

5.  postanawia, że listy osób zaproszonych na publiczne posiedzenia i osób biorących w nich udział oraz protokoły z tych posiedzeń będą podawane do wiadomości publicznej;

6.  postanawia, że dokumenty poufne otrzymane przez komisję specjalną będą poddawane ocenie na podstawie procedury określonej w art. 210a Regulaminu; postanawia ponadto, że te informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia końcowego sprawozdania komisji specjalnej;

7.  postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 30 członków zgodnie z art. 199 ust. 1 Regulaminu;

8.  postanawia, że kadencja komisji specjalnej potrwa dziewięć miesięcy, chyba że Parlament wydłuży ten okres przed jego wygaśnięciem, oraz że kadencja rozpoczyna się z dniem posiedzenia inauguracyjnego; postanawia, że komisja specjalna przedłoży Parlamentowi sprawozdanie końcowe zawierające ustalenia faktyczne i zalecenia dotyczące działań i inicjatyw, które należy podjąć.

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Dz.U. L 155 z 11.6.2011, s. 127.
(3) Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 52.
(4) Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 1.
(5) Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 10.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0119.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0395.
(8) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności