Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2534(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0077/2018

Predkladané texty :

B8-0077/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/02/2018 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0022

Prijaté texty
PDF 275kWORD 46k
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Zriadenie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov
P8_TA(2018)0022B8-0077/2018

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (2018/2534(RSO))

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh rozhodnutia Konferencie predsedov,

—  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1),

—  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín(2),

—  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky glyfozát(3), a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát(4),

—  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2324 z 12. decembra 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011(5),

—  so zreteľom na svoje uznesenia z 13. apríla 2016(6) a 24. októbra 2017(7) o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011,

—  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. februára 2016 vo veci 12/2013/MDC o postupoch Komisie týkajúcich sa povoľovania a uvádzania prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) na trh,

—  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(8),

—  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 23. novembra 2016 vo veci C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

—  so zreteľom na článok 197 rokovacieho poriadku,

A.  keďže boli vyjadrené obavy v súvislosti s posúdením glyfozátu, najmä s tým, či sa uskutočnilo nezávislé, objektívne a transparentné posúdenie, či sa riadne uplatnili klasifikačné kritériá nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(9) a či sa náležite použili príslušné usmerňovacie dokumenty;

B.  keďže boli vyjadrené obavy týkajúce sa spôsobu, akým Komisia uplatnila kritériá schválenia a zásadu predbežnej opatrnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 pri udelení technického predĺženia schválenia glyfozátu v roku 2016, keď prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1313 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2324;

1.  rozhodol zriadiť osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov s týmito prísne vymedzenými úlohami:

   a) analyzovať a posudzovať postup povoľovania pesticídov v Únii, a to aj použitú metodiku a jej vedeckú kvalitu, nezávislosť postupu od výrobného odvetvia a transparentnosť rozhodovacieho procesu a jeho výsledkov;
   b) analyzovať a posudzovať s uplatnením prístupu založeného na dôkazoch prípadné zlyhania pri vedeckom hodnotení schválenia alebo obnovenia schválenia účinných látok, napríklad glyfozátu, príslušnými agentúrami EÚ, ako aj analyzovať a posudzovať dodržiavanie príslušných platných pravidiel, usmernení a kódexov správania EÚ agentúrami EÚ;
   c) analyzovať a posudzovať najmä to, či Komisia konala v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1107/2009, keď rozhodovala o podmienkach schválenia glyfozátu a obnovenia schválenia glyfozátu;
   d) analyzovať a posudzovať možné konflikty záujmov na všetkých úrovniach postupu schvaľovania, a to aj na úrovni vnútroštátnych orgánov spravodajského členského štátu zodpovedného za hodnotiacu správu vypracovanú v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009;
   e) analyzovať a posudzovať, či agentúry EÚ zodpovedné za hodnotenie a klasifikáciu aktívnych látok sú dostatočne personálne a finančne vybavené na to, aby boli spôsobilé plniť svoje povinnosti, analyzovať a posudzovať možnosť zadania vykonania a/alebo uskutočnenia nezávislého výskumu alebo testovania a ich financovania;
   f) predkladať akékoľvek odporúčania, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s postupom Únie pre povoľovanie pesticídov, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat aj životného prostredia; na tento účel uskutočniť návštevy a usporiadať vypočutia s inštitúciami a príslušnými agentúrami EÚ, ako aj s medzinárodnými a vnútroštátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a súkromnými subjektmi;

2.  zdôrazňuje, že všetky odporúčania osobitného výboru sa predkladajú príslušným stálym výborom Európskeho parlamentu, ktoré na ne v prípade potreby reagujú;

3.  rozhodol, že právomoci a dostupné zdroje stálych výborov Európskeho parlamentu s pôsobnosťou pre otázky týkajúce sa prijímania, monitorovania a vykonávania právnych predpisov Únie súvisiacich s oblasťou zodpovednosti osobitného výboru zostávajú nezmenené;

4.  rozhodol, že schôdze sa konajú za zatvorenými dverami vždy, keď činnosť osobitného výboru zahŕňa vypočutie dôkazov dôverného charakteru, svedectvá zahŕňajúce osobné údaje alebo zahŕňa výmeny názorov či vypočutia s orgánmi a subjektmi o dôverných informáciách vrátane vedeckých štúdií alebo ich častí, ktorým bol udelený status dôvernosti podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009; ďalej rozhodol, že svedkovia a znalci majú právo vypovedať alebo svedčiť za zatvorenými dverami;

5.  rozhodol, že zoznamy osôb pozvaných na verejné schôdze, zoznamy osôb, ktoré sa na nich zúčastnia, a zápisnice z týchto schôdzí sa zverejnia;

6.  rozhodol, že dôverné dokumenty doručené osobitnému výboru sa posudzujú v súlade s postupom stanoveným v článku 210a rokovacieho poriadku; ďalej rozhodol, že takéto informácie sa použijú výhradne na vypracovanie záverečnej správy osobitného výboru;

7.  rozhodol, že v súlade s článkom 199 ods. 1 rokovacieho poriadku má osobitný výbor 30 členov;

8.  rozhodol, že funkčné obdobie osobitného výboru bude deväť mesiacov, pokiaľ ho Európsky parlament pred jeho uplynutím nepredĺži, a že uvedené funkčné obdobie začne plynúť od dátumu ustanovujúcej schôdze osobitného výboru; rozhodol, že osobitný výbor predloží Európskemu parlamentu záverečnú správu obsahujúcu skutkové zistenia a odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 155, 11.6.2011, s. 127.
(3) Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2016, s. 52.
(4) Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 333, 15.12.2017, s. 10.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0119.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0395.
(8) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia