Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0152(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2017

Keskustelut :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Äänestykset :

PV 06/02/2018 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0023

Hyväksytyt tekstit
PDF 244kWORD 44k
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. helmikuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0289),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0192/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 29. marraskuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0172/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyn komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 34, 2.2.2017, s. 93.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta
P8_TC1-COD(2016)0152

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/302.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMA

Komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston sopiman 9 artiklan tekstin.

Komissio haluaa tässä yhteydessä vahvistaa, että 9 artiklan mukaisessa ensimmäisessä arvioinnissaan, joka on tehtävä kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta, se arvioi perusteellisesti, miten asetus on pantu täytäntöön ja miten se on vaikuttanut sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perussopimuksen mukaiseen komission aloiteoikeuteen. Näin tehdessään se ottaa huomioon erityisesti niiden kuluttajien kasvavat odotukset, joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää tekijänoikeudella suojattuja palveluja.

Osana arviointia komissio tekee myös kattavan analyysin asetuksen soveltamisalaan tehtyjen mahdollisten muutosten toteuttamiskelpoisuudesta sekä mahdollisista kustannuksista ja hyödyistä erityisesti kun on kyse mahdollisesta poistamisesta, joka koskee sitä, että soveltamisalan ulkopuolelle jätetään sähköisesti suoritettavat palvelut, joiden keskeinen piirre on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen muuhun suojattuun aineistoon tai niiden käytön mahdollistaminen, jos elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille, ottaen asianmukaisesti huomioon todennäköiset vaikutukset, joita asetuksen soveltamisalan mahdollisella laajentamisella olisi kuluttajiin ja yrityksiin sekä asianomaisiin aloihin kaikkialla Euroopan unionissa. Komissio analysoi myös huolellisesti sitä, olisiko muilla aloilla, mukaan luettuina alat, jotka eivät kuulu direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan ja jotka on myös jätetty asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle sen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kuten liikenteen alan ja audiovisuaalialan palvelut, mahdolliset jäljellä olevat perusteettomat kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai sijoittautumispaikkaan perustuvat rajoitukset poistettava.

Mikäli komissio päätyy arvioinnissa siihen johtopäätökseen, että asetuksen soveltamisalaa on muutettava, komissio antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö