Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0152(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0172/2017

Pateikti tekstai :

A8-0172/2017

Debatai :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Balsavimas :

PV 06/02/2018 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0023

Priimti tekstai
PDF 337kWORD 48k
Antradienis, 2018 m. vasario 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Geografinis blokavimas ir kitų formų diskriminavimas dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. vasario 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0289),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0192/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. lapkričio 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A8-0172/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 34, 2017 2 2, p. 93.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. vasario 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB
P8_TC1-COD(2016)0152

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/302.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija susipažino su 9 straipsnio tekstu, dėl kurio susitarė Europos Parlamentas ir Taryba.

Nedarant poveikio Komisijos teisei inicijuoti teisės aktus pagal Sutartį, šiomis aplinkybėmis Komisija nori patvirtinti, kad pagal 9 straipsnį atlikdama pirmąjį šio reglamento vertinimą, kuris turi būti atliktas per dvejus metus po šio reglamento įsigaliojimo dienos, ji nuodugniai įvertins, kaip šis reglamentas buvo įgyvendintas ir kaip jis prisidėjo prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo. Tai darydama ji atsižvelgs į didėjančius vartotojų, ypač tų, kuriems neužtikrinama pakankama prieiga prie autorių teisėmis saugomų paslaugų, lūkesčius.

Atlikdama vertinimą ji taip pat, deramai atsižvelgdama į galimą bet kokio šio reglamento taikymo srities išplėtimo poveikį vartotojams ir įmonėms, taip pat susijusiems sektoriams Europos Sąjungoje, išsamiai išanalizuos įvykdomumą ir galimas sąnaudas ir naudą, kurias lemia bet kokie šio reglamento taikymo srities pakeitimai, visų pirma susiję su galimu nuostatų dėl elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų, kurių pagrindinė ypatybė yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ar arba kito saugomo turinio, nurodytų 4 straipsnio 1 dalies b punkte, teikimas, kai komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose teritorijose būtinas teises, neįtraukimo panaikinimu. Komisija taip pat nuodugniai išanalizuos, ar kituose sektoriuose, įskaitant neįtrauktus į Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritį ir neįtrauktus į šio reglamento taikymo sritį pagal 1 straipsnio 3 dalį, pvz., transporto paslaugų ir garso ir vaizdo paslaugų sektoriuose, turėtų būti panaikinti visi likę nepagrįsti apribojimai, grindžiami pilietybe, gyvenamąja vieta ar įsisteigimo vieta.

Jei Komisijos įvertinime bus padaryta išvada, kad reikia keisti šio reglamento taikymo sritį, Komisija ją papildys atitinkamu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika