Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2017

Внесени текстове :

A8-0003/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Обяснение на вота
PV 06/02/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Приети текстове
PDF 487kWORD 60k
Вторник, 6 февруари 2018 г. - Страсбург
Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I
P8_TA(2018)0024A8-0003/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции (COM(2015)0337 – C8‑0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0337),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0190/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 декември 2015 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 април 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 22 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по развитие (A8-0003/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 71, 24.2.2016 г., стр. 57.
(2) OВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 62.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 февруари 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0035).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 февруари 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции и на Решение (ЕС) 2015/1814
P8_TC1-COD(2015)0148

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/410.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Линеен коефициент на намаление

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) е ключов инструмент за постигането на целта на ЕС в областта на климата — целта за ограничаване на повишаването на средната глобална температура до значително под 2 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище, както беше договорено също така в контекста на Парижкото споразумение. В съответствие с тази цел и с рамката на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. преразглеждането на СТЕ на ЕС и увеличаването на линейния коефициент на намаление от 1,74% на 2,2% са първите стъпки за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% във вътрешен план до 2030 г. Комисията признава, че са необходими допълнителни усилия и повече амбиция за постигане на целта на ЕС в тази област до 2050 г. да се намалят емисиите на парникови газове в съответствие с постигането на дългосрочните цели на Парижкото споразумение, а в нейната оценка на въздействието, придружаваща рамката на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., се заявява, че за спазване на горната граница, отговаряща на това равнище, ще се изисква по-нататъшно увеличение на линейния коефициент на намаление до 2050 г. Комисията се ангажира в рамките на всяко бъдещо преразглеждане на настоящата директива да разгледа възможността за увеличение на линейния коефициент на намаление във връзка с промените в международен план, изискващи увеличаване на строгостта на политиките и мерките на Съюза.

Емисии от морския транспорт

Комисията приема за сведение предложението на Европейския парламент. През април 2018 г. Международната морска организация (ММО) се очаква да се вземе решение относно първоначалната стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове за кораби. Комисията бързо ще оцени и надлежно ще докладва за резултата, и по-специално за целите за намаляване на емисиите и списъка с възможни мерки за постигането на тези цели, включително графика за приемането на подобни мерки. При това тя ще разгледа въпроса какви следващи стъпки са уместни, за да се гарантира справедливият принос на сектора, начина за бъдещи действия, предложен от Парламента. В контекста на новите законодателни мерки относно емисиите на парникови газове от морския транспорт Комисията надлежно ще разгледа измененията в това отношение, приети от Европейския парламент.

Справедлив преход във въглищните и въглеродно-интензивните региони

Комисията потвърждава ангажимента за разработване на специална инициатива, която да осигури адаптирана към индивидуалните условия подкрепа за справедлив преход във въглищните и въглеродно-интензивните региони в засегнатите държави членки.

За тази цел тя ще работи в партньорство със заинтересованите участници в тези региони, за да дава насоки, по-специално за достъпа до и използването на съответните фондове и програми, и ще насърчава обмена на добри практики, включително дискусиите относно пътни карти за индустрията и нуждите от преквалификация.

Улавяне и използване на въглерод

Комисията приема за сведение предложението на Европейския парламент да освободи емисиите, за които е проверено, че са уловени и използвани по начин, гарантиращ постоянно ограничаване на CO2, от задълженията за връщане в рамките на СТЕ на ЕС. Тези технологии понастоящем не са достатъчно развити, за да се взема решение относно бъдещото им регулаторно третиране. С оглед на технологичния потенциал на технологиите за улавяне и използване на въглерод Комисията се ангажира да разгледа тяхното регулаторно третиране в хода на следващия период на търговия, за да определи дали е уместно да се правят промени в регулаторното третиране към момента на евентуалното бъдещо преразглеждане на директивата. Във връзка с това Комисията ще обърне дължимото внимание на потенциала на такива технологии да допринесат за значителни намаления на емисиите, без същевременно да се засяга екологосъобразността на СТЕ на ЕС.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност