Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0148(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0003/2017

Předložené texty :

A8-0003/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Vysvětlení hlasování
PV 06/02/2018 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Přijaté texty
PDF 416kWORD 59k
Úterý, 6. února 2018 - Štrasburk
Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I
P8_TA(2018)0024A8-0003/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0337),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0190/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. prosince 2015(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. dubna 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. listopadu 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro rozvoj (A8-0003/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  bere na vědomí prohlášení Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 71, 24.2.2016, s. 57.
(2) Úř. věst. C 240, 1.7.2016, s. 62.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 15. února 2017 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0035).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. února 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814
P8_TC1-COD(2015)0148

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/410.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Lineární redukční faktor (LRF)

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) je klíčovým nástrojem EU pro dosažení cíle EU v oblasti klimatu, jímž je omezit nárůst průměrné globální teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, jak bylo rovněž dohodnuto v rámci Pařížské dohody. V souladu s tímto cílem a s rámcem politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 jsou revize systému EU ETS a zvýšení lineárního redukčního faktoru z 1,74 % na 2,2 % prvními kroky k naplnění cíle EU snížit domácí emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 %. Komise uznává, že pro dosažení cíle EU v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2050, jímž je snížit tyto emise v souladu s dlouhodobými cíli Pařížské dohody, je zapotřebí vyvinout další úsilí a zaujmout ambicióznější přístup. Z posouzení dopadů Komise, které doprovází rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, vyplývá, že dosažení této hranice by vyžadovalo další zvýšení lineárního redukčního faktoru do roku 2050. Komise se zavazuje, že v rámci jakéhokoli budoucího přezkumu této směrnice zváží zvýšení lineárního redukčního faktoru s ohledem na mezinárodní vývoj, který bude vyžadovat důslednější politiky a opatření Unie.

Emise z námořní dopravy

Komise bere na vědomí návrh Evropského parlamentu. Očekává se, že Mezinárodní námořní organizace (IMO) v dubnu 2018 učiní rozhodnutí o výchozí strategii snižování emisí skleníkových plynů z lodí. Komise toto rozhodnutí urychleně posoudí a podá o něm náležitou zprávu, zejména pokud jde o cíle snižování emisí a seznam případných opatření vhodných k jejich dosažení, včetně harmonogramu pro jejich přijetí. Zváží přitom, která další opatření jsou vhodná k zajištění spravedlivého příspěvku tohoto odvětví, včetně dalšího postupu navrženého Parlamentem. V souvislosti s novými legislativními opatřeními, které se týkají emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise náležitě zohlední pozměňovací návrhy, které v daném ohledu přijal Evropský parlament.

Spravedlivý přechod v uhelných regionech a v regionech s vysokými emisemi uhlíku

Komise znovu potvrzuje závazek vypracovat konkrétní iniciativu, která poskytne individuální podporu uhelným regionům a regionům s vysokými emisemi uhlíku v dotčených členských státech se spravedlivým přechodem.

Za tímto účelem hodlá spolupracovat se zúčastněnými stranami z těchto regionů při poskytování poradenství, zejména pokud jde o přístup k příslušným fondům a programům a jejich využívání, a podpoří výměnu osvědčených postupů a diskuse o průmyslových plánech a potřebách rekvalifikace.

Zachycování a ukládání uhlíku

Komise bere na vědomí návrh Evropského parlamentu, aby se z povinných kvót v rámci EU ETS vyňaly emise, u nichž bylo prokazatelně ověřeno, že byly zachyceny a využity způsobem, který zajišťuje trvalé vázání uhlíku. Předmětné technologie nejsou v současné době dostatečně vyspělé na to, aby bylo možné rozhodnout o jejich budoucí regulační úpravě. Vzhledem k technologickému potenciálu technologií pro zachycování a ukládání CO2 se Komise zavazuje zvážit jejich právní úpravu v průběhu příštího období obchodování a posoudí, zda bude v případě jakéhokoliv budoucího přezkumu směrnice vhodné změnit právní úpravu. V této souvislosti Komise náležitě zváží potenciál těchto technologií pro významné snížení emisí, aniž by byla ohrožena environmentální integrita EU ETS.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí