Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0148(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0003/2017

Pateikti tekstai :

A8-0003/2017

Debatai :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 06/02/2018 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Priimti tekstai
PDF 336kWORD 53k
Antradienis, 2018 m. vasario 6 d. - Strasbūras
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I
P8_TA(2018)0024A8-0003/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. vasario 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0337),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0190/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. lapkričio 22 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A8-0003/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 71, 2016 2 24, p. 57.
(2) OL C 240, 2016 7 1, p. 62.
(3) Ši pozicija pakeičia 2017 m. vasario 15 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0035).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. vasario 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814
P8_TC1-COD(2015)0148

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2018/410.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Linijinis mažinimo koeficientas

ES ATLPS yra pagrindinė ES priemonė siekiant ES su klimatu susijusio tikslo užtikrinti, kad vidutinė pasaulio temperatūra nuo ikipramoninio laikotarpio pakiltų kur kas mažiau kaip 2 °C, kaip ir susitarta sudarant Paryžiaus susitarimą. Vadovaujantis šiuo tikslu ir 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija, ES ATLPS peržiūra ir linijinio mažinimo koeficiento padidinimas nuo 1,74 proc. iki 2,2 proc. yra pirmi žingsniai siekiant ES tikslo iki 2030 m. bent 40 proc. sumažinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Sąjungoje. Komisija pripažįsta, kad, siekiant ES 2050 m. ŠESD tikslo sumažinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vadovaujantis ilgalaikiais Paryžiaus susitarimo tikslais, reikia tolesnių pastangų ir platesnio užmojo, o jos poveikio vertinime, pridėtame prie 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, tvirtinama, kad, norint pasiekti šį lygmenį atitinkantį rezultatą, reikėtų iki 2050 m. dar labiau padidinti linijinio mažinimo koeficientą. Ateityje atlikdama šios direktyvos peržiūrą Komisija įsipareigoja svarstyti galimybę padidinti linijinio mažinimo koeficientą atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius, dėl kurių reikėtų įgyvendinti griežtesnę Sąjungos politiką ir priemones.

Išmetamas teršalų kiekis jūrų sektoriuje

Komisija susipažino su Europos Parlamento pasiūlymu. Tikimasi, kad 2018 m. balandžio mėn. Tarptautinė jūrų organizacija priims sprendimą dėl pradinės laivų išmetamo ŠESD kiekio sumažinimo strategijos. Komisija skubiai įvertins šiuos rezultatus, visų pirma išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslus ir pasiūlytų jų įgyvendinimo priemonių sąrašą, įskaitant tokių priemonių priėmimo tvarkaraštį, ir deramai praneš apie jo rezultatus. Tai darydama ji apsvarstys, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant užtikrinti sąžiningą šio sektoriaus indėlį, taip pat tolesnius Parlamento pasiūlytus veiksmus. Naujų teisėkūros priemonių dėl jūrų sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio klausimu Komisija deramai svarstys šiuo klausimu Europos Parlamento priimtus pakeitimus.

Teisingas perėjimas daug anglių naudojančiuose ir daug anglies dioksido išmetančiuose regionuose

Komisija pakartoja įsipareigojimą plėtoti specialią iniciatyvą, kurią įgyvendinant būtų teikiama konkrečiai pritaikyta parama teisingam perėjimui susijusių valstybių narių daug anglių naudojančiuose ir daug anglies dioksido išmetančiuose regionuose.

Todėl ji dirbs bendradarbiaudama su šių regionų suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma dėl prieigos prie atitinkamų fondų ir programų ir jų naudojimo, ir skatins keitimąsi gerąja patirtimi, įskaitant diskusijas apie pramonines gaires ir perkvalifikavimo poreikius.

Anglies dioksido surinkimas ir naudojimas

Komisija susipažino su Europos Parlamento pasiūlymu netaikyti pareigos atsisakyti apyvartinių taršos leidimų emisijoms, kurios, kaip patvirtinta, surenkamos ir naudojamos taip, kad būtų užtikrinta nuolatinė ribinė koncentracija. Tokios technologijos šiuo metu dar nėra pakankamai brandžios, kad būtų galima priimti sprendimą dėl būsimo jų reguliavimo. Atsižvelgdama į anglies dioksido surinkimo ir naudojimo technologijų technologinį potencialą, Komisija įsipareigoja apsvarstyti jų reguliavimą per būsimą prekybos laikotarpį, siekiant pasvarstyti, ar atėjus laikui atlikti šios direktyvos peržiūrą reikėtų pakeisti reguliavimą. Todėl Komisija deramai atsižvelgs į tokių technologijų galimybes prisidėti prie reikšmingo išmetamų teršalų kiekio sumažinimo nedarant neigiamo poveikio ES ATLPS aplinkosauginiam naudingumui.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika