Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0003/2017

Texte depuse :

A8-0003/2017

Dezbateri :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Explicaţii privind voturile
PV 06/02/2018 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Texte adoptate
PDF 415kWORD 58k
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I
P8_TA(2018)0024A8-0003/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0337),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0190/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 decembrie 2015(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 aprilie 2016(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 noiembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru dezvoltare (A8-0003/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 71, 24.2.2016, p. 57.
(2) JO C 240, 1.7.2016, p. 62.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 15 februarie 2017 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0035).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814
P8_TC1-COD(2015)0148

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2018/410.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIILE COMISIEI

Factorul linear de reducere

EU ETS este instrumentul-cheie al UE pentru atingerea obiectivului climatic al UE de limitare a creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 grade Celsius față de nivelul preindustrial, astfel cum s-a convenit și în contextul Acordului de la Paris. În conformitate cu acest obiectiv și cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, revizuirea EU ETS și creșterea factorului linear de reducere de la 1,74% la 2,2% sunt primii pași către atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030. Comisia recunoaște că sunt necesare eforturi mai mari și ținte mai ambițioase pentru îndeplinirea obiectivului UE pentru 2050 de reducere a gazelor cu efect de seră în conformitate cu realizarea obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris, iar evaluarea impactului care însoțește cadrul privind clima și energia pentru 2030 afirmă că plafonul egal cu acest nivel ar necesita o creștere suplimentară a factorului liniar de reducere până în 2050. În cadrul oricărei viitoare revizuiri a prezentei directive, Comisia se angajează să ia în considerare o creștere a factorului liniar de reducere în funcție de evoluțiile internaționale, solicitând o rigoare sporită a politicilor și măsurilor Uniunii.

Emisiile maritime

Comisia ia notă de propunerea Parlamentului European. În aprilie 2018, OMI ar trebui să decidă cu privire la strategia inițială de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru transportul naval. Comisia va evalua rapid acest rezultat și va raporta în mod corespunzător cu privire la acesta, în special în ceea ce privește obiectivele de reducere a emisiilor și lista de măsuri propuse pentru atingerea lor, inclusiv calendarul pentru adoptarea unor astfel de măsuri. Cu această ocazie, ea va analiza care sunt următoarele etape adecvate pentru a asigura o contribuție echitabilă a sectorului, inclusiv calea de urmat propusă de Parlament. În contextul noilor măsuri legislative privind emisiile maritime de gaze cu efect de seră, Comisia va lua în considerare amendamentele adoptate în acest sens de Parlamentul European.

Tranziția echitabilă în regiunile cu o utilizare intensă a cărbunelui și cu emisii ridicate de dioxid de carbon

Comisia reiterează angajamentul de a elabora o inițiativă specifică care va furniza asistență personalizată pentru tranziția echitabilă în regiunile cu o utilizare intensă a cărbunelui și cu emisii ridicate de dioxid de carbon din statele membre în cauză.

În acest scop, Comisia va lucra în parteneriat cu părțile interesate din aceste regiuni pentru a oferi îndrumare, în special în ceea ce privește accesul la fondurile și programele relevante și utilizarea acestora și pentru a încuraja schimbul de bune practici, inclusiv discuțiile privind foile de parcurs industriale și necesitățile în materie de recalificare.

Captarea și utilizarea dioxidului de carbon

Comisia ia act de propunerea Parlamentului European de a excepta obligațiile de restituire din cadrul EU ETS pentru emisiile care, conform verificărilor, sunt captate și utilizate pentru asigurarea unei limite permanente de CO2. Aceste tehnologii sunt în prezent insuficient de dezvoltate pentru a face obiectul unei decizie cu privire reglementarea lor în viitor. Având în vedere potențialul tehnologic al tehnologiilor de captare și utilizare a dioxidului de carbon (CUC), Comisia se angajează să analizeze reglementarea acestora în cursul următoarei perioade de comercializare pentru a vedea dacă sunt oportune modificări ale cadrului de reglementare înainte de orice viitoare revizuire a directivei. În această privință, Comisia va ține seama în mod corespunzător de potențialul acestor tehnologii de a contribui la reducerea substanțială a emisiilor, fără a compromite integritatea în materie de mediu a EU ETS.

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate