Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2017

Ingivna texter :

A8-0003/2017

Debatter :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Röstförklaringar
PV 06/02/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Antagna texter
PDF 254kWORD 57k
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg
Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I
P8_TA(2018)0024A8-0003/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0337),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0190/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 9 december 2015(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 april 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 november 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för utveckling (A8-0003/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 71, 24.2.2016, s. 57.
(2) EUT C 240, 1.7.2016, s. 62.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 15 februari 2017 (Antagna texter, P8_TA(2017)0035).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar och beslut (EU) 2015/1814
P8_TC1-COD(2015)0148

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/410.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Den linjära minskningsfaktorn

EU:s utsläppshandelssystem är EU:s viktigaste instrument för att uppnå EU:s klimatmål att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till långt under 2 °C över de förindustriella nivåerna, vilket man också enades om inom ramen för Parisavtalet. I linje med detta mål och ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 är översynen av EU:s utsläppshandelssystem och ökningen av den linjära minskningsfaktorn från 1,74 % till 2,2 % de första åtgärderna för att uppnå EU:s mål att minska sina växthusgasutsläpp med minst 40 % fram till 2030. Kommissionen erkänner att det krävs ytterligare insatser och mer ambition för att uppnå EU:s mål att fram till 2050 minska växthusgasutsläppen i linje med de långsiktiga målen i Parisavtalet. Kommissionen framhåller i sin konsekvensbedömning som åtföljer ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 att för att nå denna nivå krävs att den linjära minskningsfaktorn ökar ytterligare fram till 2050. Som ett led i en eventuell framtida översyn av direktivet åtar sig kommissionen att överväga en ökning av den linjära minskningsfaktorn mot bakgrund av att den internationella utvecklingen kräver en skärpning av unionens strategier och åtgärder.

Sjöfartens utsläpp

Kommissionen har tagit del av Europaparlamentets förslag. Internationella sjöfartsorganisationen förväntas i april 2018 besluta om den första strategin för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten. Kommissionen kommer snabbt att bedöma och rapportera om strategin, i synnerhet utsläppsminskningsmålen och listan över föreslagna åtgärder för att uppnå målen, inbegripet tidsplanen för åtgärderna. Kommissionen kommer i samband därmed att överväga vilka åtgärder som är lämpliga för att säkra ett rimligt bidrag från sektorn, och också ta hänsyn till parlamentets förslag. I samband med ny lagstiftning om växthusgasutsläpp från sjöfarten kommer kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till ändringsförslag som Europaparlamentet antagit på detta område.

Rättvis övergång i kol- och koldioxidintensiva regioner

Kommissionen upprepar sitt åtagande att utveckla ett särskilt initiativ som ska tillhandahålla skräddarsytt stöd för rättvis övergång i kol- och koldioxidintensiva regioner i berörda medlemsstater.

Därför kommer den att samarbeta med aktörerna i dessa regioner och tillhandahålla vägledning, i synnerhet rörande tillgång till och utnyttjande av relevanta fonder och program, samt uppmuntra utbyte av god praxis, bland annat diskussioner om industriella färdplaner och behov av omskolning.

Avskiljning och användning av koldioxid (CCU)

Kommissionen har tagit del av Europaparlamentets förslag att de utsläpp som verifierats som avskilda och använda på ett sätt som säkerställer att koldioxiden varaktigt binds ska undantas från skyldigheterna vad gäller överlämnande enligt EU:s utsläppshandelssystem. Sådan teknik är för närvarande inte tillräckligt utvecklad så att det kan fattas beslut om hur den ska regleras framöver. Med tanke på den tekniska potentialen hos tekniken för avskiljning och användning av koldioxid åtar sig kommissionen att överväga hur den ska regleras under nästa handelsperiod, och att överväga om det i samband med en eventuell framtida översyn av direktivet är lämpligt att ändra regleringen. I detta avseende kommer kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till teknikens potential att bidra till betydande utsläppsminskningar utan att EU:s utsläppshandelssystems miljöintegritet äventyras.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy