Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/3018(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0066/2018

Внесени текстове :

B8-0066/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0027

Приети текстове
PDF 459kWORD 50k
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D054380/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти(1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 18 декември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не се противопоставя на проекта на регламент,

—  като взе предвид писмото от 24 януари 2018 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 106, параграф 4, буква г) и член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 6 февруари 2018 г.,

А.  като има предвид, че Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува на 12 октомври 2017 г. изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 — Финансови инструменти; като има предвид, че тези изменения са насочени към създаване на яснота и последователност в класификацията на дългови инструменти с отрицателни опции за предсрочно погасяване;

Б.  като има предвид, че Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) предостави на Комисията положително становище на 10 ноември 2017 г.; като има предвид, че в своето становище Европейската консултативна група за финансова отчетност разглежда някои от въпросите, повдигнати от Европейската централна банка в нейното писмо от 8 ноември 2017 г. до ЕКГФО;

В.  като има предвид, че Комисията заключи, че тълкуването отговаря на техническите критерии за приемане, както се изисква от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, и счита, че това предложение за изменение само би запазило статуквото при осчетоводяването по амортизирана стойност за тези специфични инструменти, приложимо преди въвеждането на МСФО 9;

Г.  като има предвид, че СМСС определи 1 януари 2019 г. за дата на влизане в сила на това изменение на МСФО 9, като по-ранното прилагане е разрешено; като има предвид, че отчитането на финансовите инструменти съгласно МСФО 9, се изисква още от 1 януари 2018 г.; като има предвид, че финансовите институции, за които се прилагат изисквания за финансово отчитане съгласно МСФО не могат да се позовават на настоящото предложение за изменение преди неговото одобрение и публикуване;

Д.  като има предвид, че целта на Комисията беше измененията на Регламент (ЕО) № 1126/2008 от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти(3) да бъдат публикувани преди края на март 2018 г., за да бъдат приложими за финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г.;

1.  заявява, че не се противопоставя на проекта на регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и, за сведение, на Съвета.

(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(3) OВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност