Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/3018(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0066/2018

Předložené texty :

B8-0066/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0027

Přijaté texty
PDF 318kWORD 44k
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 9
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise (D054380/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů(1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 18. prosince 2017, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti návrhu nařízení,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedkyni Konference předsedů výborů ze dne 24. ledna 2018,

–  s ohledem na článek 5a rozhodnutí 1999/468/ES Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2),

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 4 písm. d) a čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 6. února 2018, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala dne 12. října 2017 změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 9 – finanční nástroje; vzhledem k tomu, že cílem těchto změn je zajistit jasnost a důslednost klasifikace dluhových nástrojů s negativní opcí na předčasné splacení;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) poskytla Komisi dne 10. listopadu 2017 k této novele pozitivní stanovisko; vzhledem k tomu, že tato skupina se zabývala některými z problémů, na něž upozornila Evropská centrální banka ve svém dopise ze dne 8. listopadu 2017 adresovaném poradní skupině;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dospěla k závěru, že její výklad splňuje technická kritéria uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, a poukazuje na to, že tato navrhovaná změna pouze zachovává stávající stav, pokud jde o účtování amortizovaných nákladů na tyto konkrétní nástroje, jak platil před zavedením mezinárodního standardu účetního výkaznictví 9;

D.  vzhledem k tomu, že Rada pro mezinárodní účetní standardy stanovila datum účinnosti uvedeného standardu na 1. ledna 2019 s tím, že je možné, aby začal platit i dříve; vzhledem k tomu, že účtování finančních nástrojů v rámci uvedeného standardu je požadováno už od 1. ledna 2018; vzhledem k tomu, že finanční instituce, jichž se mezinárodní standard účetního výkaznictví týká, nemohou používat postup uvedený v navrhované změně před jejím schválením a zveřejněním;

E.  vzhledem k tomu, že cílem Komise bylo zveřejnění změn nařízení (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy(3), před koncem března 2018, aby platily pro finančních období počínající dne 1. ledna 2018 nebo později;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči návrhu nařízení Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a pro informaci Radě.

(1) Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí