Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/3018(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0066/2018

Indgivne tekster :

B8-0066/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0027

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 44k
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at modsætte sig en gennemførelsesforanstaltning: ændring af IFRS 9
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår ændringer til IFRS 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D054380/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder(1), særlig artikel 3, stk. 1,

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 18. december 2017, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil modsætte sig udkastet til forordning,

–  der henviser til skrivelse af 24. januar 2018 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2),

–  der henviser til Økonomi- og Valutaudvalgets henstilling til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 4, litra d), og artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 6. februar 2018,

A.  der henviser til, at International Accounting Standards Board (IASB) den 12. oktober 2017 udstedte ændringer til IFRS 9 - Finansielle instrumenter; der henviser til, at disse ændringer har til formål at skabe klarhed og konsekvens i klassificeringen af gældsinstrumenter med negative optioner for førtidig indfrielse;

B.  der henviser til, at European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) den 10. november 2017 afgav en positiv godkendelsesudtalelse til Kommissionen; der henviser til, at EFRAG's udtalelse omfatter nogle af de spørgsmål, som Den Europæiske Centralbank rejste i sin skrivelse af 8. november 2017 til EFRAG;

C.  der henviser til, at Kommissionen konkluderede, at fortolkningen opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002, og fastholder, at denne foreslåede ændring blot vil bevare status quo for den regnskabsmæssige behandling af amortiseret kostpris for disse specifikke instrumenter, der var gældende før indførelsen af IFRS 9;

D.  der henviser til, at IASB fastsatte den 1. januar 2019 som ikrafttrædelsestidspunktet for denne ændring af IFRS 9 med tidligere anvendelse tilladt; der henviser til, at den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter i henhold til IFRS 9 kræves allerede fra den 1. januar 2018; der henviser til, at finansielle institutioner, der er underkastet IFRS-regnskabsstandarder, ikke kan anvende behandlingen under denne foreslåede ændring, før den er godkendt og offentliggjort;

E.  der henviser til, at Kommissionens mål var, at ændringerne til forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder(3), skulle offentliggøres inden udgangen af marts 2018, således at de kunne anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere;

1.  erklærer, at det ikke modsætter sig udkastet til Kommissionens forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Kommissionen og, til orientering, til Rådet.

(1) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(3) EFT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik