Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/3018(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0066/2018

Esitatud tekstid :

B8-0066/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 49k
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatused
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D054380/02),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta(1), eriti selle artikli 3 lõiget 1,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole määruse eelnõule vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 24. jaanuari 2018. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artiklit 5a(2),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõike 4 punkti d ja artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 6. veebruaril 2018, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) andis 12. oktoobril 2017 välja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 – Finantsinstrumendid muudatused; arvestades, et muudatustega soovitakse täpsustada ja muuta sidusamaks negatiivse hüvitisega ettemaksetega võlainstrumentide liigitamist;

B.  arvestades, et Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm (EFRAG) esitas komisjonile 10. novembril 2017 kinnitamist soovitava nõuande; arvestades, et oma nõuandes käsitleb EFRAG mõningaid Euroopa Keskpanga 8. novembri 2017 kirjas EFRAGile tõstatatud küsimusi;

C.  arvestades, et komisjon leidis, et see tõlgendus vastab määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud tehnilistele vastuvõtukriteeriumidele, ning on seisukohal, et kavandatava muudatusega üksnes säiliks nende konkreetsete instrumentide osas amortiseeritud soetusmaksumuse alusel arvestamise kord, mida kohaldati enne IFRS 9 kasutuselevõttu;

D.  arvestades, et IASB määras IFRS 9 muudatuse jõustumiskuupäevaks 1. jaanuari 2019, lubades ka varasemat kohaldamist; arvestades, et finantsinstrumentide arvestust IFRS 9 alusel nõutakse juba alates 1. jaanuarist 2018; arvestades, et finantseerimisasutused, kelle suhtes IFRSi‑põhist arvestust kohaldatakse, ei saa kavandatud muudatuse kohast käsitlemist kasutada enne muudatuse kinnitamist ja avaldamist;

E.  arvestades, et komisjoni eesmärk oli avaldada 3. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid)(3) muudatused enne 2008. aasta märtsi lõppu, et neid oleks võimalik kohaldada 1. jaanuaril 2018 või pärast seda algavate rahastamisperioodide suhtes;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole komisjoni määruse eelnõule vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus komisjonile ja teavitamise eesmärgil nõukogule.

(1) EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.
(2) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
(3) ELT L 320, 29.11.2008, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 28. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika