Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/3018(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0066/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0066/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 39k
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 muutokset
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 muutosten osalta (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi (D054380/02),

–  ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 18. joulukuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa se pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa ehdotusta asetukseksi,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 24. tammikuuta 2018 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(2) 5 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 6. helmikuuta 2018, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin (IASB) esitti 12. lokakuuta 2017 muutoksia kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 9 – Rahoitusinstrumentit; ottaa huomioon, että muutoksilla pyritään selkiyttämään sellaisten velkainstrumenttien luokittelua, joihin sisältyy ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevia ominaisuuksia, joihin liittyy negatiivinen korvaus, ja tekemään siitä johdonmukaisemman;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG) antoi komissiolle myönteisen lausunnon 10. marraskuuta 2017; ottaa huomioon, että EFRAG käsittelee lausunnossaan joitakin kysymyksiä, joita Euroopan keskuspankki otti esille EFRAGille 8. marraskuuta 2017 osoittamassaan kirjeessä;

C.  ottaa huomioon, että komissio tuli siihen johtopäätökseen, että tulkinta täyttää asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa edellytetyt hyväksymisen tekniset vaatimukset, ja painottaa, että tämä ehdotettu muutos vain säilyttäisi näihin instrumentteihin sovellettavan jaksotetun hankintamenon käsittelyssä tilinpäätöksissä vallitsevan nykytilanteen ennallaan eli samana kuin ennen IFRS 9:n käyttöönottoa;

D.  ottaa huomioon, että IASB asetti tämän IFRS 9:ään tehtävän muutoksen tosiasialliseksi voimaantulopäiväksi 1. tammikuuta 2019, joskin aikaisempikin soveltaminen on sallittua; ottaa huomioon, että rahoitusinstrumenttien käsittelyä tilinpäätöksissä IFRS 9:n mukaisesti edellytetään jo 1. tammikuuta 2018 alkaen; ottaa huomioon, että rahoituslaitokset, joihin sovelletaan IFRS:ää, eivät voi hyödyntää tämän ehdotetun muutoksen mukaista käsittelyä ennen kuin muutos on hyväksytty ja julkaistu;

E.  toteaa, että komission tarkoituksena oli, että tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä 3. marraskuuta 2008 annettuun asetukseen (EY) No 1126/2008(3) tehtävät muutokset julkaistaisiin ennen maaliskuun 2018 loppua, jotta niitä voitaisiin soveltaa 1. tammikuuta 2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla;

1.  ilmoittaa, että se ei vastusta ehdotusta komission asetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen komissiolle ja tiedoksi neuvostolle.

(1)EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2)EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3)EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö