Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/3032(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0069/2018

Внесени текстове :

B8-0069/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0028

Приети текстове
PDF 455kWORD 49k
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт:дати на прилагане на два делегирани регламента
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 20 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на датите им на прилагане (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2017)08681) („делегиран регламент за изменение“),

—  като взе предвид писмото от 24 януари 2018 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(1), и по-специално член 25, параграф 2, член 28, параграф 4, член 29, параграфи 4 и 5, член 30, параграф 6 и член 39, параграф 5 от нея,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 6 февруари 2018 г.

А.  като има предвид, че делегираният регламент за изменение следва да се прилага преди 23 февруари 2018 г., датата на влизане в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 на Комисията („двата делегирани регламента“), както и че пълноценното използване на тримесечния срок за контрол, с който разполага Парламентът, би могло да доведе до влизането в сила на двата делегирани регламента преди изменената дата на прилагане на Директива (ЕС) 2016/97 („Директива относно разпространението на застрахователни продукти“), която е 1 октомври 2018 г., както предлага Комисията в своето Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки (COM(2017)0792);

Б.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент за изменение в Официален вестник, ще даде възможност за привеждането в съответствие на датите на прилагане на двата делегирани регламента с изменената датата на прилагане на Директивата относно разпространението на застрахователни продукти;

В.  като има предвид, че това съответства с решенията на Парламента от 25 октомври 2017 г.(2) да не се повдигат възражения по отношение на двата делегирани регламента, в които решения той отправя искане към Комисията да направи оценка дали датата на прилагане на Директивата относно разпространението на застрахователни продукти би могла да се удължи на 1 октомври 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент за изменение;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0404 и P8_TA(2017)0405.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност