Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3032(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0069/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0069/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0028

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 49k
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνίες εφαρμογής δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2358 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής τους (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2017)08681) («η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 4, το άρθρο 29 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 30 παράγραφος 6 και το άρθρο 39 παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 6 Φεβρουαρίου 2018,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστεί πριν από την 23η Φεβρουαρίου 2018, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2358 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής («οι δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί»), καθώς και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ πριν από την τροποποιημένη ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 («ΔΑΚ»), 1η Οκτωβρίου 2018, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην πρότασή της για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς από τα κράτη μέλη (COM(2017)0792

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση της τροποποίησης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα επιτρέψει την ευθυγράμμιση των ημερομηνιών εφαρμογής των δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών με την τροποποιημένη ημερομηνία εφαρμογής του τη2 οδηγίας ΔΑΚ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντιστοιχεί προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017(2) περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς, όπου ζητείται από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η ημερομηνία αίτησης της ΔΑΚ θα μπορούσε να παραταθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0404 και P8_TA(2017)0405.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου