Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2054(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0007/2018

Внесени текстове :

A8-0007/2018

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Гласувания :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0029

Приети текстове
PDF 639kWORD 57k
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург
Състав на Европейския парламент
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 10 от ДЕС(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз и приложеното към нея предложение за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(3);

—  като взе предвид Решение 2013/312/EС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент(4),

—  като взе предвид Споразумението от Разпети петък от 10 април 1998 г.,

—  като взе предвид членове 45, 52 и 84 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8-0007/2018),

A.  като има предвид, че съставът на Европейския парламент трябва да отговаря на критериите, определени в член 14, параграф 2, алинея първа от ДЕС, а именно броят на представителите на гражданите на Съюза да не надвишава седемстотин и петдесет, плюс председателя, като представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава членка и никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места;

Б.  като има предвид, че съгласно член 14, параграф 2 от ДЕС Европейският парламент се състои от представители на гражданите на Съюза;

В.  като има предвид, че както в ДЕС, така и в Договора за функционирането на Европейския съюз се подчертава значението на равенството и на равното третиране на гражданите от страна на институциите на Съюза; като има предвид, че е от съществено значение да се засили равнопоставеността на представителството с оглед на повишаването на легитимността на Европейския парламент в качеството му на законодателен орган, представляващ гражданите на Съюза;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент разгледа редица поискани от него и представени му предложения за постоянна система за разпределяне на местата въз основа математически формули;

Д.  като има предвид, че на 29 март 2017 г. и в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС, Обединеното кралство нотифицира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз и като има предвид, че двугодишният срок за преговори и сключване на споразумение за оттегляне изтича на 29 март 2019 г., освен ако в съгласие с Обединеното кралство Европейският съвет не реши с единодушие да продължи този срок;

Е.  като има предвид, че освен ако настоящото правно положение не се промени, по време на следващите избори за Европейски парламент през 2019 г. Обединеното кралство вече няма да бъде член на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че няколко държави членки наскоро се обявиха в подкрепа за създаването на съвместен избирателен район, считано от изборите за Европейски парламент през 2019 г.; като има предвид, че за установяването на съвместен избирателен район е необходимо изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, което да бъде прието най-малко една година преди европейските избори, както е предвидено в Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия;

З.  като има предвид, че в своето предложение от 11 ноември 2015 г. за решение на Съвета за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, Европейският парламент поиска въвеждането на задължителен праг за избирателните райони и за държавите членки, представляващи един избирателен район, в които се използва система на листите и в които се разпределят повече от определен брой места; счита, че този праг трябва да се определи, като се вземе предвид новото разпределение на местата;

1.  отбелязва, че настоящото разпределение на местата в Европейския парламент в съответствие с Решение № 2013/312/ЕС на Европейския съвет е приложимо само към парламентарния мандат 2014—2019 г.; подчертава следователно, че е необходимо ново решение относно състава на Европейския парламент за парламентарния мандат 2019—2024 г.;

2.  отчита факта, че при настоящото разпределение на местата има няколко случая на неспазване от принципа на регресивна пропорционалност, и че следователно то трябва да бъде коригирано за състава на Европейския парламент след следващите европейски избори през 2019 г.;

3.  признава, че редица държави членки считат, че системата на гласуване в Съвета трябва да се вземе предвид при вземането на решение относно разпределението на местата в Европейския парламент;

4.  подчертава, че въпреки че математическите формули показват значителен потенциал за утвърждаване на постоянна система за разпределяне на местата в бъдеще, на този етап е политически неприемливо Парламентът да предложи постоянна система;

5.  отчита факта, че ако настоящото правно положение не се промени, по време на следващите европейски избори през 2019 г. Обединеното кралство вече няма да бъде държава членка;

6.  предлага ново разпределение на местата в Парламента, което да отговаря на критериите, установени в член 14 от Договора за Европейския съюз, което да се прилага, считано от следващите европейски избори през 2019 г.; счита че, в случай че гореспоменатото правно положение във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз се промени, разпределението на местата, прилагано по време на парламентарния мандат 2014—2019 г., следва да остане приложимо до момента, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие;

7.  подчертава, че местата, които ще бъдат освободени от Обединеното кралство при оттеглянето му от Европейския съюз ще улеснят приемането на ново разпределение на местата в Парламента, при което ще се прилага принципът на регресивната пропорционалност; подчертава освен това, че предложеното ново разпределение ще даде възможност за намаляване на общия брой места в Парламента; отбелязва, че използването на само една малка част от местата, освободени от Обединеното кралство, ще бъде достатъчно, за да се гарантира, че нито една държава членка няма да загуби места;

8.  подчертава, че намаляването на общия брой на членовете на Парламента ще освободи места за нуждите на евентуални бъдещи разширявания на Европейския съюз;

9.  припомня, че съгласно Споразумението от Разпети петък, хората от Северна Ирландия имат неотменимо право да притежават британско или ирландско гражданство, или и двете, а по силата на правото на ирландско гражданство и право на гражданство на Съюза;

10.  припомня, че дегресивната пропорционалност, съгласно определението в Договорите, се основава на броя на местата по държави членки, а не върху националността на кандидатите;

11.  призовава Съвета бързо да финализира преразглеждането на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори;

12.  подчертава, че реформата на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, предложена от Европейския парламент, ще засили европейския характер на изборите и ще изпрати положителен сигнал за бъдещето на европейския проект;

13.  счита, че предложеното разпределение, основано на принципите на Договорите, осигурява солидна основа за разработването на метод за определяне на разпределението на местата в бъдеще, който отговаря на критериите на член 14 от ДЕС, и по-специално на принципа на регресивна пропорционалност, и който е справедлив, прозрачен, обективен, съобразен с най-новите демографски промени и разбираем за европейските граждани;

14.  въз основа на своето право на инициатива, определено в член 14, параграф 2 от ДЕС, представя на Европейския съвет приложеното предложение за решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент, подчертава неотложната необходимост от приемането на това решение, за което е необходимо неговото одобрение, така че държавите членки да могат да въведат навреме необходимите национални разпоредби за организирането на европейските избори за парламентарния мандат за периода 2019—2024 г.;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложеното към нея предложение за решение на Европейския съвет, заедно с горепосочения доклад на неговата комисия по конституционни въпроси, на Европейския съвет, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Според този член „в рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент“,
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0082.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0395.
(4) OВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за

Решение на Европейския съвет

за определяне на състава на Европейския парламент

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, параграф 2 от него,

като взе предвид инициативата на Европейския парламент,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)  Член 14, параграф 2, първа алинея от Договора за Европейския съюз определя критериите за състава на Парламента, а именно че броят на представителите на гражданите на Съюза не надхвърля седемстотин и петдесет, плюс председателя, представителството на гражданите е регресивно пропорционално, с минимален праг от шест представители за държава членка и никоя държава членка не получава повече от деветдесет и шест места,

(2)  Член 10 от Договора за Европейския съюз предвижда, inter alia, че функционирането на Съюза се основава на представителната демокрация, при която на равнището на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент, а държавите членки се представляват в Съвета от техните правителства, които от своя страна са демократично отговорни пред националните си парламенти или пред гражданите си. Следователно член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно състава на Европейския парламент се прилага в контекста на по-широката институционална уредба, установена в Договорите, която включва също разпоредбите относно процедурата на вземане на решения в Съвета.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

При прилагането на разпоредбите на член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, се спазват следните принципи:

—  при разпределянето на местата в Европейския парламент се използва в пълна степен минималният и максималният праг за всяка държава членка, определени в Договора за Европейския съюз, за да се отрази възможно най-точно числеността на населението на съответните държави членки,

—  регресивната пропорционалност се определя както следва: съотношението между населението и броя на местата, определени за всяка държава членка, преди да се закръглят на цели числа, варира в зависимост от съответното население, така че всеки член на Европейския парламент от държава членка с по-многобройно население да представлява повече граждани, отколкото всеки член от държава членка с по-малобройно население, и обратно, колкото по-многобройно е населението на дадена държава членка, толкова по-голям да бъде броят на местата, на които тя има право,

—  разпределението на местата трябва да отразява демографското развитие в държавите членки.

Член 2

Общото население на държавите членки се изчислява от Комисията (Евростат) въз основа на последните данни, предоставени от държавите членки, и в съответствие с метод, определен с Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета(1).

Член 3

1.  За парламентарния мандат 2019—2024 г. броят на представителите в Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, се определя, както следва:

Белгия

21

България

17

Чешка република

21

Дания

14

Германия

96

Естония

7

Ирландия

13

Гърция

21

Испания

59

Франция

79

Хърватия

12

Италия

76

Кипър

6

Латвия

8

Литва

11

Люксембург

6

Унгария

21

Малта

6

Нидерландия

29

Австрия

19

Полша

52

Португалия

21

Румъния

33

Словения

8

Словакия

14

Финландия

14

Швеция

21

2.  В случай обаче, че Обединеното кралство продължава да е държава членка на Съюза в началото на парламентарния мандат 2019—2024 г., броят на представителите в Европейския парламент за всяка държава членка, които встъпват в длъжност, е предвиденият в член 3 на Решение № 2013/312/ЕС(2) на Европейския съвет до момента, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз не породи правно действие.

След като оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза породи правно действие, броят на представителите в Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, е посоченият в параграф 1 от настоящия член.

Всички представители в Европейския парламент, които заемат допълнителните места в резултат на разликата между броя на местата, разпределени съгласно първа и втора алинея от настоящия параграф, заемат своето място в Парламента по едно и също време.

Член 4

Достатъчно време преди началото на парламентарния мандат 2024—2029 г. в съответствие с член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз Европейският парламент представя на Европейския съвет предложение за актуализиран метод за разпределяне на местата.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ... на ... година.

За Европейския съвет

Председател

(1) Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно европейската демографска статистика (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 39).
(2) Решение 2013/312/ЕС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 57).

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност