Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2054(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0007/2018

Předložené texty :

A8-0007/2018

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Hlasování :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0029

Přijaté texty
PDF 478kWORD 49k
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk
Složení Evropského parlamentu
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 10 SEU(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva Evropské unie a na připojený návrh rozhodnutí Rady, kterým se přijímají ustanovení pozměňující Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 2013/312/EU ze dne 28. června 2013, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu(4),

–  s ohledem na tzv. Velkopáteční dohodu ze dne 10. dubna 1998,

–  s ohledem na články 45, 52 a 84 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0007/2018),

A.  vzhledem k tomu, že složení Evropského parlamentu musí splňovat kritéria stanovená v čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy o Evropské unii, a sice že celkový počet zástupců občanů Unie nesmí překročit sedm set padesát, nepočítaje předsedu, přičemž toto zastoupení je zajištěno poměrným sestupným způsobem, přičemž je stanovena minimální hranice šesti členů na členský stát a žádnému členskému státu nesmí být přiděleno více než devadesát šest míst;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 2 SEU stanoví, že Evropský parlament se skládá ze zástupců občanů Unie;

C.  vzhledem k tomu, že SEU a Smlouva o fungování Evropské unie kladou důraz na význam rovnosti občanů a rovného zacházení s občany ze strany orgánů Unie; vzhledem k tomu, že je klíčové posílit rovné zastoupení s cílem zvýšit legitimitu Evropského parlamentu jakožto legislativního orgánu zastupujícího občany Unie;

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament přezkoumal několik návrhů stálého systému rozdělení míst založených na matematických vzorcích, jejichž vypracování zadal a které mu byly následně předloženy;

E.  vzhledem k tomu, že dne 29. března 2017 oznámila vláda Spojeného království v souladu s čl. 50 odst. 2 SEU Evropské radě, že Spojené království hodlá vystoupit z Evropské unie, a vzhledem dále k tomu, že dvouletá lhůta pro uzavření dohody o vystoupení skončí dne 29. března 2019, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty;

F.  vzhledem k tomu, že nezmění-li se stávající právní situace, Spojené království již v době voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 nebude členem Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že několik členských států nedávno vyjádřilo podporu zavedení společného volebního obvodu počínaje volbami do Evropského parlamentu v roce 2019; vzhledem k tomu, že podmínkou pro zavedení společného volebního obvodu je změna Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, která by měla být přijata nejpozději jeden rok před datem konání voleb do Evropského parlamentu, jak stanoví kodex osvědčených postupů ve volebních záležitostech Benátské komise;

H.  vzhledem k tomu, že ve svém návrhu rozhodnutí Rady ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, Evropský parlament požádal o zavedení povinné prahové hodnoty pro volební obvody a pro členské státy s jediným volebním obvodem, v nichž je využíván systém kandidátních listin a které zahrnují více než určitý počet poslaneckých mandátů; domnívá se, že tato prahová hodnota by měla být zavedena při zohlednění nového rozdělení míst;

1.  konstatuje, že stávající rozdělení míst v Evropském parlamentu stanovené v rozhodnutí Evropské rady 2013/312/EU se vztahuje pouze na volební období 2014–2019; zdůrazňuje tedy, že je zapotřebí přijmout nové rozhodnutí o složení Evropského parlamentu pro volební období 2019–2024;

2.  uznává skutečnost, že stávající rozdělení míst v několika případech nedodržuje zásadu poměrného sestupného zastoupení, a že tedy složení Evropského parlamentu musí být opraveno před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019;

3.  konstatuje, že určitý počet členských států se domnívá, že při rozhodování o rozdělení míst v Evropském parlamentu je třeba zohlednit hlasovací systém v Radě;

4.  zdůrazňuje, že matematické vzorce sice mají do budoucna velký potenciál pro vytvoření stálého systému rozdělení míst, v tomto stadiu je však politicky neudržitelné, aby Parlament navrhl trvalý systém;

5.  uznává skutečnost, že nezmění-li se stávající právní situace, Spojené království již v době příštích voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 nebude členským státem;

6.  navrhuje, aby se nové rozdělení míst v Parlamentu, které splňuje kritéria stanovená v článku 14 SEU, uplatnilo od příštích voleb do Evropského parlamentu v roce 2019; v případě, že se změní výše uvedená právní situace týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie, rozdělení míst uplatňované v průběhu volebního období 2014–2019 by se mělo i nadále uplatňovat až do okamžiku, kdy vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabude právního účinku;

7.  zdůrazňuje, že místa, která se uvolní v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie, usnadní přijetí nového rozdělení míst v Parlamentu, které uplatní zásadu poměrného sestupného zastoupení; zdůrazňuje dále, že navrhované nové rozdělení by umožnilo snížení počtu poslanců EP; konstatuje, že abychom zajistili, že žádný členský stát nepřijde o poslance, postačuje využít jen malou část míst, která uvolní Spojené království;

8.  zdůrazňuje, že snížení počtu poslanců EP by umožnilo vyčlenit určitý počet míst na potenciální budoucí rozšiřování Evropské unie;

9.  připomíná, že podle tzv. Velkopáteční dohody má lid Severního Irska nezadatelné právo na britské občanství, irské občanství nebo obojí a na základě práva na irské občanství také právo na občanství Unie;

10.  připomíná, že poměrné sestupné zastoupení ve smyslu vymezeném ve Smlouvách je založeno na počtu míst vyčleněných pro každý jednotlivý členský stát, a nikoli na státní příslušnosti kandidátů;

11.  vyzývá Radu, aby urychleně dokončila revizi Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách;

12.  zdůrazňuje, že reforma Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách navržená Evropským parlamentem posílí evropskou povahu voleb a vyšle kladný signál o budoucnosti celého evropského projektu;

13.  je přesvědčen, že navrhované rozdělení založené na zásadách Smluv představuje kvalitní základ pro vypracování metody umožňující vymezit rozdělení míst do budoucna za dodržení kritérií článku 14 SEU, zejména zásady poměrného sestupného zastoupení, a současně je spravedlivé, transparentní, objektivní, odpovídající aktuálním demografickým trendům a srozumitelné pro evropské občany;

14.  předkládá Evropské radě v příloze návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu, a to na základě svého práva na iniciativu v souladu s čl. 14 odst. 2 SEU; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba toto rozhodnutí vyžadující jeho souhlas přijmout, aby členské státy mohly včas přijmout nezbytná vnitrostátní opatření umožňující uspořádat volby do Evropského parlamentu na volební období 2019–2024;

15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení a k němu připojený návrh rozhodnutí Evropské rady spolu s výše uvedenou zprávou Výboru pro ústavní záležitosti předal Evropské radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Uvedený článek stanoví, že „občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu“.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0082.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0395.
(4) Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 57.


PŘÍLOHA K USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY,

kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 14 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na podnět Evropského parlamentu,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy o Evropské unii se stanoví kritéria pro složení Evropského parlamentu, a sice že celkový počet zástupců občanů Unie nesmí překročit sedm set padesát poslanců, nepočítaje předsedu, přičemž toto zastoupení musí být poměrné sestupné, přičemž je stanovena minimální hranice šesti členů na členský stát a žádnému členskému státu nesmí být přiděleno více než devadesát šest míst;

(2)  V článku 10 Smlouvy o Evropské unii se mimo jiné stanoví, že fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a že členské státy jsou zastoupeny v Radě svými vládami, které jsou demokraticky odpovědné buď svým vnitrostátním parlamentům, nebo svým občanům. Ustanovení čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii o složení Evropského parlamentu se tedy uplatňuje v širším institucionálním rámci stanoveném Smlouvami, do kterého patří i ustanovení o rozhodovacím procesu v Radě,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Při uplatňování ustanovení čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy o Evropské unii, jsou dodržovány následující zásady:

–  přidělení míst v Evropském parlamentu plně využije minimální a maximální počet, který stanoví Smlouva o Evropské unii, aby toto rozdělení co nejlépe odráželo počet obyvatel jednotlivých členských států,

–  poměrně sestupným zastoupením se rozumí: poměr mezi počtem obyvatel a počtem míst jednotlivých členských států před zaokrouhlením na celá čísla se liší v závislosti na lidnatosti jednotlivých států tak, aby každý poslanec Evropského parlamentu z lidnatějšího členského státu zastupoval více občanů než poslanec z méně lidnatého státu a naopak, aby platilo, že čím je členský stát lidnatější, tím má nárok na více míst,

–  rozdělení míst odráží demografický vývoj v členských státech;

Článek 2

Celkový počet obyvatel členských států vypočítá Evropská komise (Eurostat) na základě nejnovějších údajů poskytnutých členskými státy podle metodiky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013(1).

Článek 3

1.  Počet zástupců volených do Evropského parlamentu je v jednotlivých členských státech pro volební období 2019–2024 stanoven následovně:

Belgie

21

Bulharsko

17

Česká republika

21

Dánsko

14

Německo

96

Estonsko

7

Irsko

13

Řecko

21

Španělsko

59

Francie

79

Chorvatsko

12

Itálie

76

Kypr

6

Lotyšsko

8

Litva

11

Lucembursko

6

Maďarsko

21

Malta

6

Nizozemsko

29

Rakousko

19

Polsko

52

Portugalsko

21

Rumunsko

33

Slovinsko

8

Slovensko

14

Finsko

14

Švédsko

21

2.  Bude-li však Spojené království doposud členským státem Unie na počátku volebního období 2019–2024, počet zástupců zvolených do Evropského parlamentu v každém členském státě, kteří se ujmou funkce, bude odpovídat ustanovení článku 3 rozhodnutí Evropské rady 2013/312/EU(2), a to do doby, než vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabude právního účinku.

Jakmile vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabude právního účinku, bude počet zástupců zvolených do Evropského parlamentu v každém členském státě odpovídat počtu stanovenému v odstavci 1 tohoto článku.

Všichni zástupci v Evropském parlamentu, kteří zaplní dodatečná místa, jež vzniknou v důsledku rozdílu mezi počtem míst přidělených v prvním a v druhém pododstavci tohoto odstavce, se své funkce v Parlamentu ujmou současně.

Článek 4

S dostatečným předstihem před počátkem volebního období 2024–2029 předloží Evropský parlament Evropské radě v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii návrh aktualizovaného rozdělení míst.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne ….

Za Evropskou radu

předseda

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice (Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 39).
(2) Rozhodnutí Evropské rady č. 2013/312/EU ze dne 28. června 2013, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 57).

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí