Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2054(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2018

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0029

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 487kWORD 59k
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 ΣΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει των εκλογών το 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, της 10ης Απριλίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 45, 52 και 84 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0007/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο ΣΕΕ, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕ και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η ισότητα και η ίση μεταχείριση των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ισότητα στην εκπροσώπηση προκειμένου να αυξηθεί η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθετικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε σειρά προτάσεων για την καθιέρωση μόνιμου συστήματος για την κατανομή των εδρών του, βάσει μαθηματικών τύπων που εκπονήθηκαν κατ’ εντολή του και υποβλήθηκαν σε αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η διετής προθεσμία για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας αποχώρησης λήγει στις 29 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την προθεσμία αυτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν πρόσφατα εκφράσει την υποστήριξή τους στη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής περιφέρειας, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καθιέρωση μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποτελεί η τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής σε εκλογικά θέματα της Επιτροπής της Βενετίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 11 Νοεμβρίου 2015 πρότασή του για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για τις εκλογικές περιφέρειες και τα κράτη μέλη που αποτελούν μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, τα οποία εφαρμόζουν σύστημα λίστας και που αριθμούν έδρες που υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό εδρών· θεωρεί ότι το όριο αυτό πρέπει να καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατανομή των εδρών·

1.  διαπιστώνει ότι η τρέχουσα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καθορίστηκε με την απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ισχύει μόνο κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019· τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται νέα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

2.  αναγνωρίζει ότι με την ισχύουσα κατανομή των εδρών δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και ότι, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να διορθωθεί όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχής γενομένης πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το 2019·

3.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  τονίζει ότι, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι μαθηματικοί τύποι για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την κατανομή εδρών στο μέλλον, είναι πολιτικά επισφαλές το να προτείνει το Κοινοβούλιο ένα μόνιμο σύστημα στο παρόν στάδιο·

5.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, εάν η τρέχουσα νομική κατάσταση δεν μεταβληθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος κατά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών το 2019·

6.  προτείνει να εφαρμοστεί από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2019 μια νέα κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 ΣΕΕ· θεωρεί ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί η προαναφερθείσα νομική κατάσταση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανομή των εδρών που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019 θα πρέπει να ισχύει έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή·

7.  υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο κράτος μέλος·

8.  υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του μεγέθους του Κοινοβουλίου θα αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  επισημαίνει ότι, δυνάμει της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν εγγενές δικαίωμα να κατέχουν τη βρετανική ή την ιρλανδική ιθαγένεια ή και τις δύο, και, ότι δυνάμει του δικαιώματός τους στην ιρλανδική ιθαγένεια, έχουν επίσης δικαίωμα στην ιθαγένεια της Ένωσης·

10.  επισημαίνει ότι η φθίνουσα αναλογικότητα, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, βασίζεται στον αριθμό των εδρών ανά κράτος μέλος και όχι στην εθνικότητα των υποψηφίων·

11.  καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει με ταχύτητα την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία·

12.  υπογραμμίζει ότι με την αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών και θα αποσταλεί ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

13.  θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατανομή με βάση τις αρχές των Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 14 ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και συμβατή με τις πιο πρόσφατες δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από τους ευρωπαίους πολίτες·

14.  υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει και το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκδοθεί η απόφαση αυτή, για την οποία απαιτείται η έγκρισή του, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες εθνικές διατάξεις που θα τους επιτρέψουν να διοργανώσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη συνημμένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0082.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0395.
(4) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση για

απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η εν λόγω εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.

(2)  Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους πολίτες να εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπόλογες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των πολιτών τους, στο Συμβούλιο. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων ρυθμίσεων για τα θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές:

–  η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ανά κράτος μέλος που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το μέγεθος του πληθυσμού των κρατών μελών,

–  η φθίνουσα αναλογικότητα ορίζεται ως εξής: ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε οι βουλευτές από πολυπληθέστερες χώρες να εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από ό,τι εκείνοι που προέρχονται από χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά και αντιστρόφως, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερο δικαίωμα να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών·

–  η κατανομή των εδρών αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1).

Άρθρο 3

1.  Ο αριθμός των εκλεγόμενων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024:

Βέλγιο

21

Βουλγαρία

17

Τσεχική Δημοκρατία

21

Δανία

14

Γερμανία

96

Εσθονία

7

Ιρλανδία

13

Ελλάδα

21

Ισπανία

59

Γαλλία

79

Κροατία

12

Ιταλία

76

Κύπρος

6

Λετονία

8

Λιθουανία

11

Λουξεμβούργο

6

Ουγγαρία

21

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

29

Αυστρία

19

Πολωνία

52

Πορτογαλία

21

Ρουμανία

33

Σλοβενία

8

Σλοβακία

14

Φινλανδία

14

Σουηδία

21

2.  Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ(2) του Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή.

Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε κράτος μέλος είναι αυτός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Όλοι οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών που έχουν κατανεμηθεί κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα.

Άρθρο 4

Εν ευθέτω χρόνω πριν την έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου 2024-2029 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόταση για μια επικαιροποιημένη κατανομή των εδρών.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).
(2) Απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου