Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2054(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0007/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0007/2018

Keskustelut :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Äänestykset :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 320kWORD 47k
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan parlamentin kokoonpano
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin kokoonpanosta (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan(1),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen(2),

–  ottaa huomioon 11. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta ja sen liitteenä olevan ehdotuksen neuvoston päätökseksi säännöksistä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta(3),

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2013 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2013/312/EU Euroopan parlamentin kokoonpanosta(4),

–  ottaa huomioon 10. huhtikuuta 1998 tehdyn pitkänperjantain sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 45, 52 ja 84 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0007/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin kokoonpanon on noudatettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyjä periaatteita, joiden mukaan unionin kansalaisten edustajien kokonaismäärä on puhemiehen lisäksi enintään 750 jäsentä ja edustus on alenevasti suhteellinen siten, että vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden ja jäsenvaltio voi saada enintään 96 paikkaa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentti koostuu unionin kansalaisten edustajista;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa painotetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja sitä, että unionin toimielinten on tärkeää kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti; pitää äärimmäisen tärkeänä huolehtia entistä yhtäläisemmästä edustuksesta, jotta voidaan lisätä Euroopan parlamentin legitiimiyttä unionin kansalaisia edustavana lainsäädäntöelimenä;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on tarkastellut useita teettämiään ja sille esitettyjä ehdotuksia pysyväksi järjestelmäksi, jossa paikat jaettaisiin matemaattisen kaavan mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista ja että kahden vuoden määräaika, jossa erosopimus on neuvoteltava ja tehtävä, päättyy 29. maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa‑neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa;

F.  toteaa, että ellei nykyisessä oikeudellisessa tilanteessa tapahdu muutosta, Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää Euroopan unionin jäsen, kun seuraavat Euroopan parlamentin vaalit pidetään vuonna 2019;

G.  panee merkille, että useat jäsenvaltiot ovat viime aikoina ilmaisseet kannattavansa yhteisen vaalipiirin perustamista vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleista alkaen; toteaa, että yhteisen vaalipiirin perustaminen edellyttää, että säädöstä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla muutetaan ja että se hyväksytään vähintään vuosi ennen Euroopan parlamentin vaaleja, kuten Venetsian komission hyvän vaalitavan säännöstössä määrätään;

H.  toteaa, että 11. marraskuuta 2015 esittämässään ehdotuksessa neuvoston päätökseksi säännöksistä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta Euroopan parlamentti vaati, että yhden vaalipiirin jäsenvaltioissa ja vaalipiireissä, joissa käytetään listajärjestelmää ja joilla on enemmän kuin tietty määrä paikkoja, otetaan käyttöön pakollinen äänikynnys; pitää tarpeellisena vahvistaa tämä kynnys paikkojen uudelleenjaon huomioon ottaen;

1.  toteaa, että Eurooppa-neuvoston päätöksessä 2013/312/EU vahvistettua Euroopan parlamentin paikkajakoa sovelletaan vain vaalikauteen 2014–2019; painottaa sen tähden, että Euroopan parlamentin kokoonpanosta vaalikaudella 2019–2024 on tehtävä uusi päätös;

2.  tunnustaa sen tosiseikan, että nykyinen paikkajako ei monilta osin noudata alenevan suhteellisuuden periaatetta, minkä vuoksi sitä on korjattava ja sovellettava Euroopan parlamentin kokoonpanoon vuonna 2019 pidettävistä seuraavista Euroopan parlamentin vaaleista alkaen;

3.  toteaa monien jäsenvaltioiden pitävän tarpeellisena ottaa neuvoston äänestysjärjestelmä huomioon Euroopan parlamentin paikkajaosta päätettäessä;

4.  korostaa, että vaikka matemaattisista kaavoista voi olla merkittävää hyötyä tulevaisuuden pysyvää paikkajakojärjestelmää luotaessa, parlamentin on tässä vaiheessa poliittisesti mahdotonta ehdottaa pysyvää järjestelmää;

5.  toteaa, että ellei nykyisessä oikeudellisessa tilanteessa tapahdu muutosta, Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää jäsenvaltio, kun seuraavat Euroopan parlamentin vaalit pidetään vuonna 2019;

6.  ehdottaa, että parlamentin uutta paikkajakoa, jonka on noudatettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklassa määriteltyjä periaatteita, sovelletaan seuraavista, vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleista alkaen; katsoo, että jos edellä mainittu, Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisesta johtuva oikeudellinen tilanne muuttuu, vaalikaudella 2014–2019 sovellettua paikkajakoa olisi sovellettava, kunnes Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista on oikeudellisesti pätevä;

7.  painottaa, että koska Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vapautuu paikkoja sen Euroopan unionista eroamisen johdosta, parlamentissa on helpompi ottaa käyttöön uusi paikkajako, joka on alenevan suhteellisuuden periaatteen mukainen; painottaa lisäksi, että ehdotettu uusi paikkajako mahdollistaisi parlamentin jäsenmäärän vähentämisen; panee merkille, että Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vapautuvista paikoista tarvitsee käyttää vain osa ja silti voidaan varmistaa, ettei yksikään jäsenvaltio menetä paikkoja;

8.  korostaa, että parlamentin jäsenmäärän vähentämisen ansiosta käyttöön jäisi paikkoja siltä varalta, että Euroopan unioni vielä laajenee;

9.  palauttaa mieliin, että pitkänperjantain sopimuksen mukaisesti Pohjois-Irlannin asukkailla on luontainen oikeus Ison-Britannian tai Irlannin tai molempien kansalaisuuteen ja Irlannin kansalaisuutta koskevan oikeuden perusteella oikeus myös unionin kansalaisuuteen;

10.  palauttaa mieliin, että aleneva suhteellisuus, sellaisena kuin se määritellään perussopimuksissa, perustuu kunkin jäsenvaltion paikkamäärään eikä ehdokkaiden kansalaisuuteen;

11.  pyytää neuvostoa saattamaan nopeasti päätökseen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisen;

12.  painottaa, että Euroopan parlamentin ehdotukset Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen uudistamiseksi lujittavat vaalien eurooppalaista luonnetta ja antavat myönteisen signaalin Euroopan yhdentymishankkeen tulevaisuudesta;

13.  katsoo, että perussopimusten periaatteisiin perustuva ehdotettu paikkajako tarjoaa vankan pohjan menetelmälle, jolla paikkajako tulevaisuudessa määritetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklaa ja etenkin alenevan suhteellisuuden periaatetta noudattaen, ja se on lisäksi tasapuolinen, avoin ja objektiivinen, siinä otetaan huomioon viimeisimmät väestörakenteen muutokset ja se on unionin kansalaisten ymmärrettävissä;

14.  antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa määrätyn aloiteoikeutensa perusteella Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi liitteenä olevan ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta; korostaa, että tämä parlamentin hyväksyntää edellyttävä päätös on annettava kiireesti, jotta jäsenvaltiot voivat antaa tarvittavat kansalliset säännökset hyvissä ajoin vaalikautta 2019–2024 koskevien Euroopan parlamentin vaalien järjestämiseksi;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja liitteenä olevan ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi sekä edellä mainitun perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön Eurooppa-neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)Kyseisessä artiklassa todetaan, että ”Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla”.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0082.
(3)Hyväksytyt tekstit P8_TA(2015)0395.
(4)EUVL L 181, 29.6.2013, s. 57.


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Ehdotus

Eurooppa-neuvoston päätöKSEKSI

Euroopan parlamentin kokoonpanosta

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat perusteet, joiden mukaan unionin kansalaisten edustajien kokonaismäärä on puhemiehen lisäksi enintään 750 jäsentä ja edustus on alenevasti suhteellinen siten, että vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden ja jäsenvaltio voi saada enintään 96 paikkaa.

(2)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklassa määrätään muun muassa, että unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan, Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla, ja jäsenvaltiota edustaa neuvostossa hallitus, joka puolestaan on demokratian mukaisessa vastuussa kansalliselle parlamentilleen tai kansalaisilleen. Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohtaa sovelletaan näin ollen perussopimuksissa vahvistettujen laajempien institutionaalisten järjestelyjen yhteydessä, joihin kuuluvat myös päätöksentekoa neuvostossa koskevat määräykset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti sovelletaan seuraavia periaatteita:

–  Euroopan parlamentin paikkajaossa on käytettävä täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrättyjä jäsenvaltiokohtaisia vähimmäis- ja enimmäismääriä, jotta paikkajako eroaa mahdollisimman vähän jäsenvaltioiden väestömäärien jakautumisesta;

–  aleneva suhteellisuus määritellään seuraavasti: kunkin jäsenvaltion väkiluvun ja edustajanpaikkojen määrän suhteen on ennen pyöristämistä kokonaislukuun vaihdeltava niiden väkiluvun perusteella siten, että väkiluvultaan suuremman jäsenvaltion jokainen Euroopan parlamentin jäsen edustaa useampaa kansalaista kuin väkiluvultaan pienemmän jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen, ja käänteisesti mitä suurempi jäsenvaltion väkiluku on, sitä suurempi oikeus sillä on suureen paikkamäärään;

–  paikkajaon on heijastettava jäsenvaltioiden väestönkehitystä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden väkiluvun laskemisen suorittaa komissio (Eurostat) jäsenvaltioiden toimittamien viimeisimpien tietojen pohjalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1260/2013(1) vahvistetun menetelmän mukaisesti.

3 artikla

1.  Jäsenvaltioissa valittujen Euroopan parlamentin edustajien määrät ovat vaalikaudeksi 2019–2024 seuraavat:

Belgia

21

Bulgaria

17

Tšekki

21

Tanska

14

Saksa

96

Viro

7

Irlanti

13

Kreikka

21

Espanja

59

Ranska

79

Kroatia

12

Italia

76

Kypros

6

Latvia

8

Liettua

11

Luxemburg

6

Unkari

21

Malta

6

Alankomaat

29

Itävalta

19

Puola

52

Portugali

21

Romania

33

Slovenia

8

Slovakia

14

Suomi

14

Ruotsi

21

2.  Siinä tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta on yhä Euroopan unionin jäsenvaltio vaalikauden 2019–2024 alkaessa, kullakin jäsenvaltiolla on Euroopan parlamentissa edustajantoimen aloittavia edustajia se määrä, josta säädetään Eurooppa-neuvoston päätöksen 2013/312/EU(2) 3 artiklassa, kunnes Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista on oikeudellisesti pätevä.

Siitä alkaen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista on oikeudellisesti pätevä, kustakin jäsenvaltioista valitaan edustajia Euroopan parlamenttiin tämän artiklan 1 kohdassa säädetty määrä.

Kaikki Euroopan parlamentin edustajat, jotka täyttävät tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti osoitetun paikkamäärän erotuksesta johtuvat lisäpaikat, ryhtyvät hoitamaan edustajantointaan parlamentissa samaan aikaan.

4 artikla

Euroopan parlamentti antaa riittävän hyvissä ajoin ennen vaalikauden 2024–2029 alkua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvostolle ehdotuksen ajantasaistetusta paikkajaosta.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1260/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan demografisista tilastoista (EUVL L 330, 10.12.2013, s. 39).
(2)Eurooppa-neuvoston päätös 2013/312/EU, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin kokoonpanosta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 57).

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö