Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2233(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0006/2018

Indgivne tekster :

A8-0006/2018

Forhandlinger :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Afstemninger :

PV 07/02/2018 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0030

Vedtagne tekster
PDF 168kWORD 47k
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg
Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018
Afgørelse
 Bilag

Europa-Parlamentets afgørelse af 7. februar 2018 om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (2017/2233(ACI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 5. oktober 2017,

–  der henviser til brevvekslingen mellem dets formand og Kommissionens formand, navnlig skrivelsen af 2. oktober 2017 fra sidstnævnte, hvori Kommissionens formand tilslutter sig de tekstforslag, Parlamentets formand havde forelagt den 7. september 2017,

–  der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1) og til udkastet til ændringerne heraf,

–  der henviser til artikel 10, stk. 1 og 4, og artikel 17, stk. 3 og 7, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 295 i TEUF,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2017(2),

–  der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union(3),

–  der henviser til sin beslutning af 1. december 2016 om kommissærers interesseerklæringer - retningslinjer(4),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale(5),

–  der henviser til sin beslutning af 14. september 2017 om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne(6),

–  der henviser til udkastet til Kommissionens afgørelse af 12. september 2017 om en adfærdskodeks for Europa-Kommissionens medlemmer, særlig artikel 10 om deltagelse i europæisk politik i løbet af mandatperioden,

–  der henviser til ajourføringen af sit Generaldirektorat for Unionens Interne Politikkers studie med titlen “The Code of Conduct for Commissioners – improving effectiveness and efficiency”,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 140, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0006/2018),

A.  der henviser til, at Unionens funktionsmåde ifølge artikel 10, stk. 1, i TEU bygger på repræsentativt demokrati, og at Kommissionen som Unionens udøvende organ spiller en afgørende rolle i Unionens funktionsmåde;

B.  der henviser til, at artikel 10, stk. 3, og artikel 11 i TEU giver unionsborgerne ret til at deltage i Unionens demokratiske liv;

C.  der henviser til, at artikel 17, stk. 3, i TEU fastsætter, at Kommissionen udfører sine opgaver i fuldkommen uafhængighed, at Kommissionens medlemmer skal vælges på grundlag af deres almindelige duelighed og europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og at de hverken må søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation;

D.  der henviser til, at formålet med udkastet til ændringer er at anvende demokratiske principper ved valget af formanden for Kommissionen, jf. artikel 17, stk. 7, i TEU;

E.  der henviser til, at udkastet til ændringer gør det muligt for kommissionsmedlemmer at stille op til valg til Europa-Parlamentet uden at behøve at træde tilbage;

F.  der henviser til, at det er almindelig praksis i medlemsstaterne, at regeringsmedlemmer stiller op ved nationale parlamentsvalg, uden at de behøver træde tilbage;

G.  der henviser til, at udkastet til ændringer også giver mulighed for, at kommissionsmedlemmer udpeges af de europæiske politiske partier som spidskandidater til posten som formand for Kommissionen;

H.  der henviser til, at Parlamentet allerede har udtrykte støtte til processen med spidskandidater, som klart er fastlagt i traktaten, i sit forslag til en revision af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet(7);

I.  der henviser til, at det hedder i artikel 10, stk. 4, i TEU, at politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed, og til, at artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, i TEU udvider dette til borgerne og repræsentative sammenslutninger;

J.  der henviser til, at udkastet til ændringer også indeholder bestemmelser om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte principperne om gennemsigtighed, upartiskhed, fortrolighed og kollegialitet, som alle fortsat gælder for kommissionsmedlemmer, der deltager i en valgkampagne;

K.  der henviser til, at der ved udkastet til ændringer indføres en pligt for formanden for Kommissionen til at underrette Parlamentet om de foranstaltninger, der træffes for at sikre overholdelse af principperne om uafhængighed, integritet og diskretion, jf. artikel 245 i TEUF og adfærdskodeksen for Europa-Kommissionens medlemmer, når kommissærer stiller op som kandidater til valg til Europa-Parlamentet;

L.  der henviser til, at det i udkastet til ændringer bestemmes, at kommissionsmedlemmer ikke må bruge Kommissionens menneskelige eller materielle ressourcer til aktiviteter, der har tilknytning til en valgkampagne;

1.  minder om, at Kommissionens formand vil blive valgt af Europa-Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd under hensyntagen til resultatet af valget til Europa-Parlamentet, og efter at der har fundet passende høringer sted, og at de europæiske politiske partier derfor, som det var tilfældet i 2014, skal opstille spidskandidater med henblik på at lade de europæiske borgere bestemme, hvem der skal vælges som formand for Kommissionen ved valget til Europa-Parlamentet;

2.  minder om, at processen med spidskandidater afspejler den interinstitutionelle balance mellem Parlamentet og Det Europæiske Råd i overensstemmelse med traktaterne; understreger endvidere, at dette yderligere skridt i retning af at styrke Unionens parlamentariske dimension er et princip, der ikke kan omstødes;

3.  understreger, at Det Europæiske Råd, hvis det ikke overholder processen med spidskandidater, også risikerer at forelægge en kandidat til posten som formand for Kommissionen, der ikke har tilstrækkeligt parlamentarisk flertal, til godkendelse i Parlamentet;

4.  advarer om, at Europa-Parlamentet vil være parat til at afvise enhver kandidat i proceduren for indsættelse af formanden for Kommissionen, der ikke er blevet udpeget som spidskandidat forud for valget til Europa-Parlamentet;

5.  mener, at processen med spidskandidater også er et bidrag til gennemsigtighed, da kandidater til posten som formand for Kommissionen bekendtgøres før valget til Europa-Parlamentet og ikke efterfølgende, som det var tilfældet tidligere;

6.  understreger, at processen med spidskandidater fremmer de europæiske borgeres politiske bevidsthed forud for valget til Europa-Parlamentet og styrker både Parlamentets og Kommissionens politiske legitimitet ved at knytte deres respektive valg mere direkte til vælgernes afgørelse; anerkender derfor den betydelige merværdi ved princippet om spidskandidater i forbindelse med målet om en styrkelse af Kommissionens politiske karakter;

7.  mener, at Kommissionens politiske legitimitet ville blive styrket mere, hvis flere valgte medlemmer af Europa-Parlamentet blev udnævnt til medlemmer af Kommissionen;

8.  minder om, at alle større europæiske politiske parter forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014 tog processen med spidskandidater til sig og pegede på deres kandidat til posten som formand for Kommissionen, og at der blev afholdt offentlige debatter mellem kandidaterne, hvilket skabte en konstitutionel og politisk praksis, som afspejler den interinstitutionelle balance, som traktaterne foreskriver;

9.  mener, at processen med spidskandidater i 2014 viste sig at være en succes, og understreger, at valget til Europa-Parlamentet i 2019 vil være en anledning til at cementere brugen af denne praksis;

10.  opfordrer de europæiske politiske partier til at udpege deres spidskandidater gennem en åben, gennemsigtig og demokratisk procedure;

11.  mener, at udkastet til ændringer er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, i TEU, og hilser ændringerne velkommen som en forbedring, der konsoliderer den demokratiske proces for valget af formanden for Kommissionen;

12.  noterer sig ikrafttrædelsen af den reviderede adfærdskodeks for Kommissionens medlemmer, som har til formål at præcisere, hvilke forpligtelser der gælder for siddende og tidligere kommissionsmedlemmer; henviser til de synspunkter, Europa-Parlamentet allerede har tilkendegivet med hensyn til bl.a. en afkølingsperiode for tidligere kommissionsmedlemmer efter mandatperiodens ophør, gennemsigtighed, udpegningen af det uafhængige etiske udvalg og deltagelse i europæiske valgkampagner;

13.  mener, at det er vigtigt, at der i adfærdskodeksen for Kommissionens medlemmer fastlægges høje standarder for gennemsigtighed, upartiskhed og sikkerhedsforanstaltninger for at undgå enhver mulig interessekonflikt blandt kommissionsmedlemmer, der deltager i en valgkampagne;

14.  minder særlig om sit krav om en treårig "afkølingsperiode" for tidligere kommissionsmedlemmer efter mandatperiodens ophør;

15.  godkender ændringerne af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i bilaget til denne afgørelse;

16.  pålægger sin formand at undertegne ændringerne sammen med Kommissionens formand og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

17.  pålægger sin formand at fremsende denne afgørelse og bilaget til Kommissionen og til Rådet og medlemsstaternes parlamenter til orientering.

(1) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(2) Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2016 med titlen "Kommissionens arbejdsprogram 2017 – Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer" (COM(2016)0710).
(3) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 7.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0477.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0049.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0358.
(7) Akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet ved almindelige direkte valg, knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).


BILAG

Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om ændring af punkt 4 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom den svarer til aftalen som offentliggjort i EUT L 45 af 17. februar 2018, s. 46).

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik