Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2233(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0006/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0006/2018

Keskustelut :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Äänestykset :

PV 07/02/2018 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0030

Hyväksytyt tekstit
PDF 167kWORD 46k
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018
Päätös
 Liite

Euroopan parlamentin päätös 7. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta (2017/2233(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 5. lokakuuta 2017 tekemän päätöksen,

–  ottaa huomioon parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan välisen kirjeenvaihdon ja erityisesti viimeksi mainitun 2. lokakuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa hyväksytään puhemiehen 7. syyskuuta 2017 esittämät ehdotukset,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen(1) ja siihen esitetyt tarkistusluonnokset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 17 artiklan 3 ja 7 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 245 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT 295 artiklan,

–  ottaa huomioon komission työohjelman vuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta 11. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman(3),

–  ottaa huomioon aiheesta ”Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja” 1. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman(5),

–  ottaa huomioon EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja lahjomattomuudesta 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman(6),

–  ottaa huomioon komission 12. syyskuuta 2017 antaman luonnoksen komission jäsenten käytännesäännöiksi ja erityisesti sen 10 artiklan osallistumisesta unionin poliittiseen elämään toimikauden aikana,

–  ottaa huomioon parlamentin sisäasioiden pääosaston tutkimukseen ”The Code of Conduct for Commissioners – improving effectiveness and efficiency” tehdyn päivityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 140 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0006/2018),

A.  ottaa huomioon, että SEU 10 artiklan 1 kohdassa todetaan, että unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan, ja ottaa huomioon, että unionin toimeenpanevana elimenä komissiolla on ratkaiseva rooli unionin toiminnassa;

B.  ottaa huomioon, että SEU 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklassa unionin kansalaisille annetaan oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa;

C.  ottaa huomioon, että SEU 17 artiklan 3 kohdassa todetaan, että komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana ja että komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton, ja että tehtäviään hoitaessaan he eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta;

D.  ottaa huomioon, että tarkistusluonnosten tavoitteena on toteuttaa demokraattisia periaatteita valittaessa komission puheenjohtajaa SEU 17 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että tarkistusluonnokset antavat komission jäsenille mahdollisuuden asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ilman että heidän tarvitsee erota tehtävästään;

F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa on yleinen käytäntö, että hallituksen jäsenet voivat asettua ehdolle kansallisissa parlamenttivaaleissa ilman että heidän tarvitsee erota tehtävästään;

G.  ottaa huomioon, että tarkistusluonnokset antavat komission jäsenille myös mahdollisuuden toimia eurooppalaisten poliittisten puolueiden kärkiehdokkaina (”Spitzenkandidaten”) komission puheenjohtajaksi;

H.  ottaa huomioon, että parlamentti on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen(7) tarkistamista koskevassa ehdotuksessaan jo ilmaissut tukensa kärkiehdokasmenettelylle, josta on selkeästi määrätty perussopimuksessa;

I.  ottaa huomioon, että SEU 10 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja että SEU 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tämä ulotetaan koskemaan kansalaisia ja etujärjestöjä;

J.  ottaa huomioon, että tarkistusluonnoksissa määrätään myös tarvittavista suojakeinoista, joilla suojataan avoimuutta, puolueettomuutta, luottamuksellisuutta ja kollegiaalisuutta, joita sovelletaan edelleen kampanjoiviin komission jäseniin;

K.  ottaa huomioon, että tarkistusluonnoksissa velvoitetaan komission puheenjohtaja tiedottamaan parlamentille toimenpiteistä, jotka on toteutettu SEUT 245 artiklassa ja Euroopan komission jäsenten käytännesäännöissä vahvistettujen riippumattomuuden, kunniallisuuden ja pidättyvyyden periaatteiden kunnioittamisen varmistamiseksi heidän ollessaan ehdokkaina Euroopan parlamentin vaalien vaalikampanjoissa;

L.  ottaa huomioon, että tarkistusluonnoksissa määrätään, että komission jäsenet eivät saa käyttää komission henkilöresursseja ja aineellisia resursseja vaalikampanjaan liittyvään toimintaan;

1.  toteaa, että Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta ottaen huomioon Euroopan parlamentin vaalien tuloksen sen jälkeen, kun asiaankuuluvat kuulemiset on pidetty, ja että sen vuoksi, kuten vuonna 2014 toimittiin, Euroopan tason poliittisten puolueiden on nimettävä kärkiehdokkaita, jotta Euroopan kansalaiset voivat Euroopan parlamentin vaaleissa valita, kenet valitaan komission puheenjohtajaksi;

2.  toteaa, että kärkiehdokasmenettely heijastaa parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välistä tasapainoa sellaisena kuin siitä määrätään perussopimuksissa; korostaa lisäksi, että tämä uusi askel kohti unionin parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistamista on periaate, jota ei voida kumota;

3.  painottaa, että jos Eurooppa-neuvosto ei noudata kärkiehdokasmenettelyä, vaarana olisi myös, että se esittää parlamentin hyväksyntää varten komission puheenjohtajaksi ehdokasta, jolla ei ole riittävää parlamentaarista enemmistöä;

4.  varoittaa, että Euroopan parlamentti on komission puheenjohtajan nimittämismenettelyssä valmis hylkäämään kaikki ehdokkaat, joita ei ole nimetty kärkiehdokkaiksi ennen Euroopan parlamentin vaaleja;

5.  katsoo, että kärkiehdokasmenettely palvelee myös avoimuutta, koska komission puheenjohtajaehdokkaat ovat tiedossa ennen Euroopan parlamentin vaaleja eivätkä vasta niiden jälkeen, kuten aiemmin;

6.  painottaa, että kärkiehdokasmenettely lisää Euroopan kansalaisten poliittista tietoisuutta Euroopan parlamentin vaalien alla ja vahvistaa sekä parlamentin että komission poliittista legitiimiyttä yhdistämällä niiden valitsemisen tiiviimmin äänestäjien päätökseen; toteaa, että kärkiehdokasperiaatteella on merkittävää lisäarvoa pyrittäessä vahvistamaan komission poliittista luonnetta;

7.  katsoo, että komission poliittinen legitiimiys vahvistuisi entisestään, jos useampia Euroopan parlamenttiin valittuja jäseniä nimitettäisiin komission jäseniksi;

8.  muistuttaa, että vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien alla kaikki keskeiset Euroopan tason poliittiset puolueet hyväksyivät kärkiehdokasmenettelyn, jossa ilmoitettiin niiden ehdokas komission puheenjohtajaksi, ja että ehdokkaiden kesken käytiin julkisia keskusteluja, joilla luotiin primaarioikeuteen liittyvä ja poliittinen käytäntö, joka heijastelee perussopimuksissa määrättyä toimielinten välistä tasapainoa;

9.  katsoo, että vuonna 2014 kärkiehdokasmenettely osoittautui menestykseksi, ja korostaa, että vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaalit tarjoavat tilaisuuden vakiinnuttaa tämän menettelyn käyttö;

10.  kannustaa Euroopan tason poliittisia puolueita nimittämään kärkiehdokkaansa avoimessa ja demokraattisessa menettelyssä;

11.  katsoo, että tarkistusluonnokset noudattavat SEU 10 artiklan 1 kohtaa ja 17 artiklan 7 kohtaa, ja pitää niitä tervetulleena parannuksena, joka lujittaa Euroopan komission puheenjohtajan demokraattista valintaprosessia;

12.  panee merkille tarkistettujen Euroopan komission jäsenten käytännesääntöjen voimaantulon ja toteaa, että niillä pyritään täsmentämään komission jäseniin heidän tehtäviensä hoitamisen yhteydessä ja sen ulkopuolella sovellettavia vaatimuksia; palauttaa mieliin Euroopan parlamentin jo esittämät näkemykset, jotka liittyvät muun muassa komission entisiin jäseniin tehtävien päättymisen jälkeen sovellettavaa karenssiaikaa, avoimuutta, riippumattoman eettisen komitean nimittämistä sekä osallistumista Euroopan parlamentin vaalikampanjoihin;

13.  pitää tärkeänä määrätä komission jäsenten käytännesäännöissä avoimuutta, puolueettomuutta ja suojakeinoja koskevista vahvoista normeista, jotta vältetään kampanjoivien komission jäsenten mahdolliset eturistiriidat;

14.  muistuttaa erityisesti vaatimuksestaan, joka koskee entisiin komission jäseniin tehtävien päättymisen jälkeen sovellettavaa kolmen vuoden karenssiaikaa,

15.  hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevat tarkistukset Euroopan parlamentin ja Euroopan komission suhteita koskevaan puitesopimukseen;

16.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan tarkistukset komission puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja sen liitteen komissiolle sekä tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2)Komission 25. lokakuuta 2016 antama tiedonanto ”Komission työohjelma 2017 – EU, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia” (COM(2016)0710).
(3)EUVL C 366, 27.10.2017, s. 7.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0477.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0049.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0358.
(7)Neuvoston päätökseen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitetty säädös edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).


LIITE

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 4 kohdan muuttamisesta

(Liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa sopimusta sellaisena kuin se on julkaistuna virallisessa lehdessä EUVL L 45, 17.2.2018, s. 46.)

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö