Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2233(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0006/2018

Pateikti tekstai :

A8-0006/2018

Debatai :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Balsavimas :

PV 07/02/2018 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0030

Priimti tekstai
PDF 342kWORD 46k
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - Strasbūras
Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūra
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018
Sprendimas
 Priedas

2018 m. vasario 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros (2017/2233(ACI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2017 m. spalio 5 d. sprendimą,

–  atsižvelgdamas į Parlamento Pirmininko ir Komisijos Pirmininko susirašinėjimą, ypač į Komisijos Pirmininko 2017 m. spalio 2 d. laišką, kuriame pritariama Parlamento Pirmininko 2017 m. rugsėjo 7 d. pateiktų pasiūlymų projektams,

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1) ir jo dalinių pakeitimų projektą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 10 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 17 straipsnio 3 ir 7 dalis, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 245 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į SESV 295 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Komisijos darbo programą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose(6),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 12 d. Komisijos sprendimo dėl Europos Komisijos narių elgesio kodekso projektą, ypač į jo 10 straipsnį dėl dalyvavimo Europos politikoje kadencijos laikotarpiu,

–  atsižvelgdamas į atnaujintą savo Vidaus politikos generalinio direktorato tyrimą „Europos Komisijos narių elgesio kodeksas: veiksmingumo ir naudingumo gerinimas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0006/2018),

A.  kadangi ES sutarties 10 straipsnio 1 dalyje pažymima, kad Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija, ir kadangi Komisija, kaip Sąjungos vykdomoji institucija, atlieka lemiamą vaidmenį Sąjungos veikimo požiūriu;

B.  kadangi ES sutarties 10 straipsnio 3 dalimi ir 11 straipsniu Sąjungos piliečiams suteikiama teisė dalyvauti Sąjungos demokratiniame gyvenime;

C.  kadangi ES sutarties 17 straipsnio 3 dalyje pažymima, kad, vykdydama savo įsipareigojimus, Komisija yra visiškai nepriklausoma, kad Komisijos nariai parenkami pagal jų bendrą kompetenciją ir atsidavimą Europai iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia jokių abejonių, ir kad jie nesiekia gauti ir nepaiso jokios vyriausybės, institucijos, įstaigos ar organo nurodymų;

D.  kadangi pakeitimų projekto tikslas – demokratinių principų įgyvendinimas per Komisijos pirmininko rinkimus vadovaujantis ES sutarties 17 straipsnio 7 dalimi;

E.  kadangi pakeitimų projekte numatyta galimybė Komisijos nariams kandidatuoti per Europos Parlamento rinkimus neatsistatydinant;

F.  kadangi vyriausybės narių dalyvavimas nacionaliniuose parlamento rinkimuose nekeliant reikalavimo atsistatydinti – valstybėse narėse įprasta praktika;

G.  kadangi pakeitimų projekte taip pat leidžiama Europos politinėms partijoms skirti Komisijos narius pagrindiniais kandidatais (Spitzenkandidaten) į Komisijos pirmininko pareigas;

H.  kadangi Parlamentas jau yra pareiškęs, kad remia Spitzenkandidaten procesą, kaip aiškiai nustatyta Sutartyje, savo pasiūlyme dėl Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise peržiūros(7);

I.  kadangi, remiantis ES sutarties 10 straipsnio 4 dalimi, politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir kadangi ES sutarties 10 straipsnio 3 dalimi ir 11 straipsnio 1 dalimi ši nuostata išplečiama įtraukiant piliečius ir atstovaujamąsias asociacijas;

J.  kadangi pakeitimų projekte taip pat numatytos būtinos apsaugos priemonės skaidrumui, nešališkumui, konfidencialumui ir kolegialumui – visi šie principai nenutrūkstamai taikomi rinkimų kampanijoje dalyvaujantiems Komisijos nariams apsaugoti;

K.  kadangi, remiantis pakeitimų projektu, Komisijos pirmininkas įpareigojamas informuoti Parlamentą apie priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti pagarbą nepriklausomumo, sąžiningumo ir apdairumo principams, įtvirtintiems SESV 245 straipsnyje ir Europos Komisijos narių elgesio kodekse, Komisijos nariui tapus rinkimų į Parlamentą kampanijos kandidatu;

L.  kadangi pakeitimų projekte pažymima, kad Komisijos nariai neturi naudotis Komisijos žmogiškaisiais ar materialiniais ištekliais su rinkimų kampanija susijusiai veiklai vykdyti;

1.  primena, jog Komisijos pirmininkas bus renkamas Europos Parlamento, remiantis Europos Vadovų Tarybos pasiūlymu, pateiktu atsižvelgus į Europos Parlamento rinkimų rezultatus ir surengus tinkamas konsultacijas, taigi, kaip ir 2014 m. atveju, Europos politinės partijos iškels pagrindinius kandidatus (Spitzenkandidaten), kad Europos piliečiai per rinkimus į Europos Parlamentą galėtų pasirinkti, kas turėtų būti išrinktas Komisijos pirmininku;

2.  primena, kad Spitzenkandidaten procesas atspindi tarpinstitucinę pusiausvyrą tarp Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos, kaip nustatyta Sutartyse; be to, pabrėžia, kad šis dar vienas žingsnis stiprinant Sąjungos parlamentinį aspektą yra principas, kurio negalima paminti;

3.  pabrėžia, kad nusprendusi nesilaikyti Spitzenkandidaten proceso Europos Vadovų Taryba rizikuotų pateikti Parlamentui tvirtinti kandidatūrą į Komisijos pirmininko pareigas, kuri nėra pelniusi pakankamos parlamentinės daugumos;

4.  įspėja, kad, vykstant Komisijos pirmininko paskyrimo procedūrai, Europos Parlamentas bus pasirengęs atmesti bet kurio asmens, kuris nebuvo paskirtas pagrindiniu kandidatu (Spitzkandidat) rengiantis Europos Parlamento rinkimams, kandidatūrą;

5.  mano, jog Spitzenkandidaten procesu prisidedama ir prie skaidrumo, nes kandidatūros į Komisijos pirmininko pareigas paskelbiamos iki Europos Parlamento rinkimų, o ne jiems įvykus, kaip kad būdavo anksčiau;

6.  pabrėžia, kad įgyvendinant Spitzenkandidaten procesą ugdomas ES piliečių politinis sąmoningumas rengiantis Europos Parlamento rinkimams ir stiprinamas politinis tiek Parlamento, tiek Komisijos teisėtumas, atitinkamus šių institucijų rinkimus susiejant su rinkėjų pasirinkimu; todėl pripažįsta svarbią pridėtinę Spitzkandidat principo vertę siekiant stiprinti Komisijos politinį būdą;

7.  laikosi nuomonės, kad, Komisijos nariais nominavus daugiau išrinktų Europos Parlamento narių, dar labiau sustiprėtų politinis Komisijos teisėtumas;

8.  primena, kad, rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams, Spitzenkandidaten procesui pritarė visos svarbiausios Europos politinės partijos, iškeldamos savo kandidatą į Komisijos pirmininkus, ir kad buvo surengti vieši kandidatų debatai pasinaudojant konstitucine ir politine praktika, kuri atspindi Sutartyse numatytą tarpinstitucinę pusiausvyrą;

9.  mano, kad 2014 m. Spitzenkandidaten procesas buvo sėkmingas, ir pabrėžia, kad 2019 m. Europos Parlamento rinkimai bus proga sutvirtinti šios praktikos taikymą;

10.  ragina Europos politines partijas nominuoti savo Spitzenkandidaten surengiant atvirą, skaidrią ir demokratišką atrankos procedūrą;

11.  mano, kad pakeitimų projektas atitinka ES sutarties 10 straipsnio 1 dalį ir 17 straipsnio 7 dalį, ir teigiamai jį vertina kaip poslinkį sutvirtinant demokratinį Komisijos pirmininko rinkimų procesą;

12.  atkreipia dėmesį į peržiūrėto Europos Komisijos narių elgesio kodekso, kuriuo siekiama išaiškinti dirbantiems ir nebedirbantiems Komisijos nariams taikytinas pareigas, įsigaliojimą; primena Europos Parlamento jau pareikštas nuomones, susijusias, inter alia, su veiklos pertraukos laikotarpiu, kuris buvusiems Komisijos nariams taikomas nustojus eiti pareigas, su nepriklausomo etikos komiteto sukūrimu ir su dalyvavimu Europos Parlamento rinkimų kampanijose;

13.  mano, jog svarbu, kad Europos Komisijos narių elgesio kodekse būtų numatyti tvirti skaidrumo, nešališkumo standartai ir apsaugos priemonės, siekiant išvengti bet kokio galimo kampanijoje dalyvaujančių Komisijos narių interesų konflikto;

14.  pirmiausia primena savo prašymą užtikrinti, kad, buvusiems Komisijos nariams nustojus eiti pareigas, jiems būtų taikomas trejų metų trukmės veiklos pertraukos laikotarpis;

15.  pritaria prie šio sprendimo pridedamiems Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pakeitimams;

16.  paveda Pirmininkui pasirašyti šiuos pakeitimus su Komisijos Pirmininku ir pasirūpinti kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Komisijai, o susipažinti – Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

(1) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
(2) 2016 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatas „2017 m. Komisijos darbo programa. Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ (COM(2016)0710).
(3) OL C 366, 2017 10 27, p. 7.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0477.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0049.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0358.
(7) Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtas prie Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1), iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS KOMISIJOS SUSITARIMAS KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS PAGRINDŲ SUSITARIMO DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS KOMISIJOS SANTYKIŲ 4 PUNKTAS

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka susitarimą, kuris buvo paskelbtas 2018 m. vasario 17 d. Oficialiojo leidinio L serijoje 45, p. 46.)

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika