Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2233(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0006/2018

Predkladané texty :

A8-0006/2018

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 07/02/2018 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0030

Prijaté texty
PDF 349kWORD 45k
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018
Rozhodnutie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018 o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2017/2233(ACI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 5. októbra 2017,

–  so zreteľom na výmenu listov medzi predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Komisie, najmä list predsedu Komisie z 2. októbra 2017, ktorým schvaľuje predbežné návrhy, ktoré predložil predseda Európskeho parlamentu 7. septembra 2017,

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1) a na návrhy na jej zmenu,

–  so zreteľom na článok 10 ods. 1 a 4 a článok 17 ods. 3 a 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a článok 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 41 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 295 ZFEÚ,

–  so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2017(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2016 o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2017 o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ(6),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie z 12. septembra 2017 o Kódexe správania členov Európskej komisie, najmä na jeho článok 10 o účasti na európskej politike počas funkčného obdobia,

–  so zreteľom na aktualizovanú štúdiu generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky s názvom Kódex správania členov Komisie – zvyšovanie efektívnosti a účinnosti,

–  so zreteľom na článok 140 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A8-0006/2018),

A.  keďže v článku 10 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa uvádza, že fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii, a keďže Komisia ako výkonný orgán Únie zohráva pri fungovaní Únie rozhodujúcu úlohu;

B.  keďže článok 10 ods. 3 a článok 11 Zmluvy o EÚ priznáva občanom Únie právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie;

C.  keďže v článku 17 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa uvádza, že Komisia je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá, že členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti, a že nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo inštitúcie, orgánu, úradu alebo subjektu;

D.  keďže účelom návrhov zmien je uplatňovať pri voľbe predsedu Komisie demokratické zásady v súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o EÚ;

E.  keďže návrhy zmien umožňujú členom Komisie kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby museli odstúpiť;

F.  keďže je bežnou praxou v členských štátoch, že členovia vlády kandidujú vo voľbách do národného parlamentu bez toho, aby museli odstúpiť;

G.  keďže návrhy zmien takisto umožňujú členom Komisie, aby boli vymenovaní európskymi politickými stranami za hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) na pozíciu predsedu Komisie;

H.  keďže Európsky parlament už vyjadril podporu postupu navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“), ako sa jasne stanovuje v zmluve, vo svojom návrhu na revíziu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(7);

I.  keďže podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o EÚ politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a keďže článok 10 ods. 3 a článok 11 ods. 1 Zmluvy o EÚ rozširujú toto ustanovenie na občanov a reprezentatívne združenia;

J.  keďže návrhy zmien takisto poskytujú potrebné záruky na ochranu transparentnosti, nestrannosti, dôvernosti a kolegiality, ktoré sa naďalej uplatňujú na kampaň členov Komisie;

K.  keďže v návrhoch zmien sa stanovuje povinnosť predsedu Komisie informovať Európsky parlament o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad nezávislosti, čestnosti a zdržanlivosti, ktoré sú zakotvené v článku 245 ZFEÚ a v Kódexe správania členov Európskej komisie, keď členovia Komisie kandidujú vo volebnej kampani do Európskeho parlamentu;

L.  keďže v návrhoch zmien sa stanovuje, že členovia Komisie nemajú na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie;

1.  pripomína, že predseda Komisie bude volený Európskym parlamentom na základe návrhu Európskej rady s prihliadnutím na výsledok volieb do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách a že preto – rovnako ako v roku 2014 – európske politické strany navrhnú hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“), aby dali európskym občanom možnosť rozhodnúť vo voľbách do Európskeho parlamentu, kto by mal byť zvolený za predsedu Komisie;

2.  pripomína, že v postupe navrhovania hlavných kandidátov(„Spitzenkandidaten“) sa zohľadňuje medziinštitucionálna rovnováha medzi Európskym parlamentom a Európskou radou, ako sa stanovuje v zmluvách; okrem toho zdôrazňuje, že tento ďalší krok smerom k posilneniu parlamentného rozmeru Únie je zásada, ktorú nemožno zrušiť;

3.  zdôrazňuje, že nezohľadním postupu navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) by Európska rada takisto riskovala, že predloží Európskemu parlamentu na schválenie kandidáta na predsedu Komisie, ktorý nezíska dostatočnú parlamentnú väčšinu;

4.  upozorňuje, že Európsky parlament odmietne každého kandidáta v procese uvádzania do úradu predsedu Komisie, ktorý pred voľbami do Európskeho parlamentu nebol vymenovaný za hlavného kandidáta („Spitzenkandidat“);

5.  domnieva sa, že postup navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) tiež prispieva k transparentnosti, pretože kandidáti na predsedu Komisie sú známi už pred voľbami do Európskeho parlamentu, a nie až po nich, ako to bolo predtým;

6.  poukazuje na to, že postup navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) podporuje politickú informovanosť európskych občanov pred voľbami do Európskeho parlamentu a posilňuje politickú legitimitu Európskeho parlamentu a Komisie tým, že ich príslušné voľby sú priamejšie prepojené s voľbou voličov; uznáva preto, že zásada navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) má významnú pridanú hodnotu z hľadiska posilňovania politickej povahy Komisie;

7.  zastáva názor, že politická legitimita Komisie by sa väčšmi posilnila, ak by za členov Komisie bolo vymenovaných viac zvolených poslancov Európskeho parlamentu;

8.  pripomína, že pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 všetky hlavné európske politické strany prijali postup navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) a označili svojho kandidáta na predsedu Komisie a že medzi kandidátmi prebehli verejné diskusie, čím zaviedli ústavnú a politickú prax, ktorá zohľadňuje medziinštitucionálnu rovnováhu stanovenú v zmluvách;

9.  domnieva sa, že postup navrhovania hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) sa ukázal byť úspešným a že voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú príležitosťou na upevnenie uplatňovania tohto postupu;

10.  nabáda európske politické strany, aby nominovali svojich hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“) prostredníctvom otvorenej, transparentnej a demokratickej súťaže;

11.  domnieva sa, že návrhy zmien sú v súlade s článkom 10 ods. 1 a článkom 17 ods. 7 Zmluvy o EÚ, a víta ich ako zlepšenie, ktorým sa upevňuje demokratický proces voľby predsedu Komisie;

12.  berie na vedomie nadobudnutie účinnosti zrevidovaného Kódexu správania členov Európskej komisie, ktorého cieľom je objasniť povinnosti členov Komisie v úrade i mimo neho; pripomína stanoviská, ktoré už predložil Európsky parlament, pokiaľ ide okrem iného o obdobie, počas ktorého sa bývalí členovia Komisie musia po ukončení funkčného obdobia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ďalej o transparentnosť, ustanovenie nezávislého etického výboru a účasť vo volebných kampaniach pred voľbami do Európskeho parlamentu;

13.  považuje za dôležité stanoviť v Kódexe správania členov Komisie prísne normy transparentnosti, nestrannosti a záruk s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek možnému konfliktu záujmov členov Komisie zúčastňujúcich sa volebných kampaní;

14.  osobitne pripomína svoju žiadosť o stanovenie trojročného obdobia, počas ktorého sa bývalí členovia Komisie musia po ukončení funkčného obdobia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov;

15.  schvaľuje zmeny Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal zmeny spoločne s predsedom Komisie a zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a prílohu k nemu Komisii a pre informáciu Rade a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2) Oznámenie Komisie z 25. októbra 2016 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2017 – Vytvorenie Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje (COM(2016)0710).
(3) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 7.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0477.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0049.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0358.
(7) Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1), zmenený rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).


PRÍLOHA

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorou sa mení bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá dohode uverejnenej v Ú. v. EÚ L 45, 17. februára 2018, s. 46.)

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia