Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2937(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0064/2018

Внесени текстове :

B8-0064/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/02/2018 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0032

Приети текстове
PDF 586kWORD 56k
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург
Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в държавите — членки на ЕС
P8_TA(2018)0032B8-0064/2018

Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2018 г. относно защитата и недискриминацията на малцинствата в държавите — членки на ЕС (2017/2937(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 10, 19, 21 и 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид правото на петиция, заложено в член 227 от ДФЕС и в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 21 и 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид преамбюла на ДЕС,

—  като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, Протокол № 12 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици,

—  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (1)(Директива за равенството между расите),

—  като взе предвид Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(2) (Директивата за равно третиране в областта на заетостта),

—  като взе предвид Директива 2004/38/EO на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО(3) (Директивата за свободното движение),

—  като взе предвид решението на Общия съд на Съда на Европейския съюз от 3 февруари 2017 г. по дело T-646/13, Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Комисия(4),

—  като взе предвид своите резолюции относно положението с основните права в Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2005 г. относно защитата на малцинствата и антидискриминационните политики в разширена Европа(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно застрашените от изчезване европейски езици и езиковото многообразие в Европейския съюз(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2016 г. относно дейността на комисията по петиции през 2015 г.(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г. относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2017 г. относно доклада за гражданството на ЕС за 2017 г. — Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна(10),

—  като взе предвид проучването от април 2017 г., възложено от Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисията по петиции, озаглавено „Случаи на дискриминация, видни от получените петиции“ („Discrimination(s) as emerging from petitions received“),

—  като взе предвид проучването от август 2017 г., възложено от Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, озаглавено „Към всеобхватна система на ЕС за защита на малцинствата“ („Towards a comprehensive EU protection system for minorities“),

—  като взе предвид проучването от май 2017 г., възложено от Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисията по култура и образование, озаглавено „Езиците на малцинствата и образованието: добри практики и рискове“ („Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls“),

—  като взе предвид публичното изслушване, организирано от комисията по петиции на 4 май 2017 г. на тема „Борба срещу дискриминацията на граждани на ЕС в държавите — членки на ЕС, и защита на малцинствата“ („Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and the protection of minorities“)(11),

—  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че комисията по петиции получи няколко петиции, в които се изразява загриженост относно различни практики, които са дискриминационни спрямо принадлежащи към малцинства граждани на ЕС, и организира изслушване относно различните повдигнати въпроси;

Б.  като има предвид, че съществува силна връзка между правата на малцинствата и принципите на правовата държава; като има предвид, че в член 2 от ДЕС изрично се посочват правата на лицата, принадлежащи към малцинства, както и че тези права трябва да се третират по същия начин както другите права, залегнали в Договорите;

В.  като има предвид, че член 10 от ДФЕС предвижда, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“;

Г.  като има предвид, че макар международните споразумения да осигуряват солидна уредба за правата на малцинствата, все още може значително да се подобри начинът, по който защитата на правата на малцинствата се осъществява на практика в ЕС;

Д.  като има предвид, че всяко лице в ЕС има в еднаква степен правото и задължението да стане пълноправен, активен и интегриран член на обществото;

Е.  като има предвид, че гарантирането на правата на малцинствата е важно изискване към държавите кандидатки, съгласно посоченото в критериите от Копенхаген;

Ж.  като има предвид, че дискриминацията въз основа на етническа принадлежност се посочва като най-често срещаната форма на дискриминация и като има предвид, че дискриминацията въз основа на сексуална ориентация е нараснала значително съгласно последното за момента проучване на Евробарометър относно дискриминацията(12);

З.  като има предвид, че предложението на Комисията за директива за равно третиране (COM(2008)0426) обхваща голям брой области като образование, социална закрила, достъп до и доставка на стоки и услуги;

И.  като има предвид, че петициите, получени от комисията по петиции в областта на дискриминацията във връзка с правата на малцинствата, следва да бъдат внимателно проучени, за да се разберат изразените от гражданите опасения и да се предложат решения;

Й.  като има предвид, че няколко петиции показват, че малцинствата се сблъскват с дискриминация при упражняването на основните си права и че това поражда загриженост относно бъдещето на малцинствените общности, по-конкретно с оглед на дейностите, замърсяващи околната среда;

К.  като има предвид, че опазването и укрепването на културното наследство, свързано с националните малцинства в държавите членки, което е ключов компонент на културната идентичност на общностите, групите и лицата, играе решаваща роля в социалното сближаване;

Л.  като има предвид, че държавите членки имат безспорна отговорност да предприемат корективни мерки по отношение на практиките, които са дискриминационни спрямо членовете на ромската общност, по-конкретно в отношенията им с регионалните и националните административни органи;

М.  като има предвид, че вносителите на петиции са обезпокоени от липсата на всеобхватна реакция от страна на ЕС и защита по отношение на техните езикови права и други права на малцинствата, които са залегнали в Хартата на основните права на ЕС и в общите принципи на правото на ЕС, както констатира Съдът на Европейския съюз;

1.  изразява съжаление относно факта, че лицата, принадлежащи към малцинства, продължават да срещат пречки при гарантирането на зачитането на техните основни права и да бъдат жертви на подбуждащи към омраза изказвания и престъпления от омраза;

2.  счита, че държавите членки следва последователно да отстояват правата на малцинствата и периодично да извършват оценка по въпроса дали тези права се зачитат;

Борба с дискриминацията на автохтонните, националните и езиковите малцинства: национална отговорност и отговорност на ЕС

3.  отбелязва, че на въпросите относно малцинствата не се отделя достатъчно внимание в дневния ред ЕС, и подкрепя интегриран подход към равенството и недискриминацията с цел да се гарантира, че държавите членки третират по подходящ начин многообразието от хора в техните общества;

4.  счита, че Европейският съюз има отговорността да защитава и утвърждава правата на малцинствата; счита, че е необходимо да се подобри европейската законодателна уредба за всеобхватна защита на правата на лицата, принадлежащи към малцинства;

5.  подчертава ролята на институциите на ЕС за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани със защитата на правата на малцинствата, както и за насърчаване и подпомагане на държавите членки в процеса на насърчаване на културното многообразие и толерантността, особено чрез образованието;

6.  подчертава, че разработването на всяка една политика в областта на културното наследство следва да бъде приобщаващо, насочено към общността и основано на участието, като включва консултации и диалог със засегнатите малцинствени общности;

7.  отбелязва, че ЕС не притежава ефективни инструменти за мониторинг на зачитането на правата на малцинствата; призовава за ефективен мониторинг в целия ЕС на положението на автохтонните и езиковите малцинства; счита, че Агенцията на Европейския съюз за основните права следва да извършва засилен мониторинг на дискриминацията на националните малцинства в държавите членки;

8.  признава важната роля на държавите членки за защитата на автохтонните, националните и езиковите малцинства; припомня, че защитата на националните малцинства и забраната за дискриминация въз основа на език и принадлежност към национално малцинство са залегнали в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

9.  изразява съжаление, че въпросите, повдигнати в неговата резолюция относно защитата на малцинствата и антидискриминационните политики в разширена Европа, все още не са решени;

Правна уредба на ЕС относно малцинствата: предизвикателства и възможности

10.  подчертава факта, че правата на националните малцинства и тяхната защита са неразделна част от принципите на правовата държава, установени в подписания през 1990 г. Документ от Копенхаген на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

11.  призовава държавите членки да осигурят чрез правните си системи гаранции за недопускането на дискриминация спрямо лицата, принадлежащи към малцинства, и да предприемат целенасочени мерки за защита, основаващи се на съответните международни норми; осъжда всяко дискриминационно третиране на лица, принадлежащи към малцинства, от страна на държавни служители; предлага компетентните органи да използват наличните мерки за докладване и — при необходимост — санкциониране на подобни случаи на дискриминация;

12.  подчертава, че трябва да се предприемат мерки във връзка с положението и правния статут на постоянно пребиваващите в държавите членки лица, които са неграждани;

13.  подчертава, че природните ресурси и ресурсите на културното наследство на националните малцинства са ключови опори на социалното сближаване и трябва да се разглеждат като активи, които следва да бъдат напълно запазени за бъдещите поколения, включително чрез прекратяване на дейностите, замърсяващи околната среда;

14.  призовава всички държави членки да подпишат, ратифицират и прилагат Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Протокол № 12 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици или да актуализират своите ангажименти спрямо съответните международни споразумения; подчертава, че езиковите и автохтонните малцинства следва да бъдат третирани в съответствие с принципите, установени в посочените документи;

15.  призовава Директивата за расовото равенство и Директивата за равно третиране в областта на заетостта да бъдат преразгледани; изразява дълбоко съжаление, че не е постигнат особен напредък по приемането на предложението за Директива за равно третиране, и призовава Комисията и Съвета да дадат нов тласък на съответните преговори с цел приключването им преди края на настоящия законодателен мандат;

Защита и опазване на малцинствените езици

16.  насърчава държавите членки да гарантират отстояването на правото да се ползва малцинствен език и да защитават езиковото многообразие в рамките на Съюза в съответствие с Договорите на ЕС;

17.  счита, че езиковите права трябва да бъдат зачитани в общностите, в които има повече от един официален език, без да се ограничават правата на един език в сравнение с друг, в съответствие с конституционния ред на всяка държава членка;

18.  призовава Комисията да засили насърчаването на преподаването и използването на регионални и малцинствени езици като потенциален способ за борба с езиковата дискриминация в ЕС;

Права на ЛГБТИ

19.  насърчава Комисията да предприеме по-решителни стъпки за борба с дискриминацията на ЛГБТИ и хомофобията, включително конкретни законодателни мерки, като в същото време се зачита компетентността на държавите членки; препоръчва да се извършва мониторинг на правата на ЛГБТИ и да се предостави ясна и достъпна информация относно признаването на трансгранични права за ЛГБТИ и техните семейства в ЕС; счита, че държавите членки следва надлежно да инвестират в предоставянето на целенасочено образование на различните етапи с цел предотвратяване на тормоза и структурирана борба с хомофобията;

20.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че държавите членки прилагат правилно Директивата за свободното движение, като зачитат последователно, наред с другото, разпоредбите във връзка с членовете на семейството и забраняват дискриминацията на каквото и да било основание;

21.  призовава Комисията да предприеме действия, за да се гарантира, че ЛГБТИ и техните семейства могат да упражняват правото си на свободно движение в съответствие с член 21 от ДФЕС и член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

º

º º

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(3) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(4) ECLI:EС:C:2017:59.
(5) ОВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 405.
(6) OВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 52.
(7) ОВ С 378, 9.11.2017 г., стр. 146.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0512.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0413.
(10) Приети текстове, P8_TA(2017)0487.
(11) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf
(12) Дискриминация в ЕС през 2015 г., http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност