Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2937(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0064/2018

Indgivne tekster :

B8-0064/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/02/2018 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0032

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 48k
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg
Beskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne
P8_TA(2018)0032B8-0064/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 7. februar 2018 om beskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne (2017/2937(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 10, 19, 21 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til retten til at indgive andragender, som nedfældet i artikel 20 og 227 i TEUF og i artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 21 og artikel 22 i TEUF,

–  der henviser til præamblen til TEU,

–  der henviser til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal, protokol nr. 12 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1) (direktivet om etnisk ligestilling),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(2) (direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF(3) (direktivet om fri bevægelighed),

–  der henviser til Rettens dom af 3. februar 2017 (sag T-646/13), Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe mod Kommissionen(4),

–  der henviser til sine beslutninger om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2005 om forslag til beskyttelse af mindretal og ikke-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa(5),

–  der henviser til sin beslutning af 11. september 2013 om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union(6),

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om rapport om unionsborgerskab 2013 – Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid(7),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2016 om arbejdet i Udvalget for Andragender 2015(8),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed(9),

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2017 om 2017-rapporten om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer(10),

–  der henviser til det studie fra april 2017, som Europa-Parlamentets Temaafdeling C bestilte efter anmodning fra Udvalget for Andragender, med titlen "Discrimination(s) as emerging from petitions received" (Forskelsbehandling som den fremstår i modtagne andragender),

–  der henviser til det studie fra august 2017, som Europa-Parlamentets Temaafdeling C bestilte efter anmodning fra Udvalget for Borgerlige Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, med titlen "Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities" (Mod et omfattende EU-system til beskyttelse af mindretal),

–  der henviser til det studie fra april 2017, som Europa-Parlamentets Temaafdeling C bestilte efter anmodning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, med titlen "Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls" (Mindretalssprog og uddannelse: bedste praksis og faldgruber),

–  der henviser til den offentlige høring, som Udvalget for Andragender arrangerede den 4. maj 2017 med titlen "Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and the protection of minorities" (Bekæmpelse af diskrimination af EU-borgere i medlemsstaterne og beskyttelse af mindretal)(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 216, stk. 2,

A.  der henviser til, at Udvalget for Andragender har modtaget adskillige andragender, hvori der gives udtryk for betænkeligheder med hensyn til forskellige former for praksis, der diskriminerer mod EU-borgere, som tilhører mindretal, og at udvalget har arrangeret en høring om de forskellige spørgsmål, der er blevet rejst;

B.  der henviser til, at der er en stærk forbindelse mellem mindretalsrettigheder og retsstatsprincippet; der henviser til, at artikel 2 i TEU udtrykkeligt omtaler rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og at disse rettigheder fortjener samme behandling som de andre rettigheder, der er nedfældet i traktaterne;

C.  der henviser til, at artikel 10 i TEUF fastlægger, at Unionen ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;

D.  der henviser til, at der, selv om internationale aftaler danner en solid ramme for mindretalsrettigheder, stadig kan gøres væsentlige fremskridt med hensyn til, hvordan beskyttelsen af mindretalsrettigheder omsættes til praksis i EU;

E.  der henviser til, at hver enkelt person i EU har lige ret og pligt til at blive et fuldgyldigt, aktivt og integreret medlem af samfundet;

F.  der henviser til, at sikring af mindretallenes rettigheder er et afgørende krav til kandidatlande, hvilket er fastsat i Københavnskriterierne;

G.  der henviser til, at forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse bliver anført som den hyppigst forekommende form for diskrimination, og at diskrimination på grund af seksuel orientering er blevet væsentligt mere udbredt ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse om diskrimination(12);

H.  der henviser til, at Kommissionens forslag til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle (COM(2008)0426) dækker en bred vifte af områder, som såsom uddannelse, social beskyttelse og adgang til og levering af varer og tjenesteydelser;

I.  der henviser til, at de andragender, som Udvalget for Andragender har modtaget om forskelsbehandling i forbindelse med mindretalsrettigheder, bør behandles grundigt for at forstå de betænkeligheder, som borgerne har givet udtryk for, og for at stille løsningsforslag;

J.  der henviser til, at adskillige andragender viser, at mindretal bliver udsat for diskrimination ved udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder, og at dette må give anledning til bekymring med hensyn til mindretalsgruppers fortsatte eksistens, navnlig som følge af miljøforurenende aktiviteter;

K.  der henviser til, at beskyttelse og styrkelse af kulturarven i forhold til nationale mindretal i medlemsstaterne – et centralt element i samfunds, gruppers og enkeltpersoners kulturelle identitet – spiller en afgørende rolle for social samhørighed;

L.  der henviser til, at medlemsstaterne har et klart ansvar for at træffe korrigerende foranstaltninger til bekæmpelse af praksis, der diskriminerer medlemmer af romasamfundet, navnlig hvad angår deres kontakt med regionale og nationale forvaltninger;

M.  der henviser til, at adskillige andragere har givet udtryk for bekymring over, at EU ikke kan opvise en samlet strategi og tilbyde beskyttelse af deres sproglige rettigheder og andre mindretalsrettigheder, som er nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder og er en del af EU-rettens almindelige principper, som fastslået af EU-Domstolen;

1.  beklager, at personer, der tilhører mindretal, stadig oplever forhindringer, når det drejer sig om at sikre respekten for deres grundlæggende rettigheder, og at de fortsat er ofre for hadefuld tale og hadforbrydelser;

2.  mener, at medlemsstaterne konsekvent bør forsvare mindretals rettigheder og regelmæssigt vurdere, om disse rettigheder bliver overholdt;

Bekæmpelse af diskrimination mod autoktone, nationale og sproglige mindretal: et nationalt og europæisk ansvar

3.  bemærker, at mindretalsspørgsmål ikke har været placeret tilstrækkelig højt oppe på EU's dagsorden, og støtter en integreret tilgang til lighed og ikke-forskelsbehandling med det formål at sikre, at medlemsstaterne på passende vis forholder sig til den menneskelige mangfoldighed i deres samfund;

4.  mener, at EU har et ansvar for at beskytte og fremme mindretals rettigheder; anser det for påkrævet at forbedre EU's lovgivningsmæssige rammer for at beskytte de rettigheder, der tilkommer personer tilhørende mindretal, på en koordineret måde;

5.  understreger, at EU-institutionerne bør gøre en indsats for at skabe større opmærksomhed omkring de spørgsmål, der vedrører mindretalsbeskyttelse, og for at anspore og bistå medlemsstaterne i deres bestræbelser for at fremme kulturel mangfoldighed og tolerance, særlig via uddannelse;

6.  understreger, at udviklingen af enhver politik for kulturarven bør være inklusiv, baseret på lokalsamfund og åben for deltagelse og bør omfatte høring af og dialog med de pågældende mindretalssamfund;

7.  noterer sig, at EU mangler effektive redskaber til at overvåge respekten for mindretalsrettigheder; efterlyser en effektiv EU-dækkende overvågning af situationen for indfødte og sproglige mindretal; mener, at EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder bør gennemføre øget overvågning af diskrimination mod nationale mindretal i medlemsstaterne;

8.  anerkender, at medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i forbindelse med beskyttelsen af autoktone, nationale eller sproglige mindretal; minder om, at beskyttelsen af nationale mindretal og forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af sprog og medlemskab af et nationalt mindretal er nedfældet i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

9.  beklager, at de spørgsmål, som Parlamentet rejste i sin beslutning om forslag til beskyttelse af mindretal og ikke-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa, endnu ikke er blevet løst;

EU's retlige ramme for mindretal: udfordringer og muligheder

10.  fremhæver, at de nationale mindretals rettigheder og beskyttelsen heraf er en integrerende del af retsstatsprincippet, som fastslået i Københavnsdokumentet fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), der blev undertegnet i 1990;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at deres retssystemer sikrer, at personer, der tilhører et mindretal, ikke udsættes for diskrimination, og til at træffe målrettede beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af de relevante internationale normer; fordømmer enhver form for diskriminerende behandling fra offentligt ansattes side over for personer, der tilhører mindretal; foreslår, at de kompetente myndigheder gør brug af de eksisterende indberetningsmuligheder og om nødvendigt gennemfører sanktioner i tilfælde af forskelsbehandling;

12.  understreger, at det er nødvendigt at behandle situationen og retsstillingen for ikke-statsborgere, som har fast bopæl i medlemsstaterne;

13.  understreger, at de nationale mindretals natur- og kulturarvsressourcer hører til grundpillerne i den sociale samhørighed og skal betragtes som aktiver, der fuldt ud skal bevares for kommende generationer, bl.a. ved at bringe forurenende aktiviteter til ophør;

14.  opfordrer alle medlemsstater til at undertegne, ratificere og håndhæve Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal, protokol nr. 12 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog eller til at opdatere deres forpligtelser i forhold til de relevante internationale aftaler; understreger, at sproglige og autoktone mindretal bør behandles i overensstemmelse med de principper, der er nedfældet i disse dokumenter;

15.  opfordrer til, at direktivet om racelighed og direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse revideres; beklager dybt, at der kun er gjort beskedne fremskridt i retning af at vedtage forslaget til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle, og opfordrer Kommissionen og Rådet til atter at få gang i de relevante forhandlinger med det formål at afslutte dem inden udgangen af denne valgperiode;

Beskyttelse og forsvar af mindretalssprog

16.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at retten til at bruge et mindretalssprog bliver opretholdt, og til at beskytte sproglig mangfoldighed inden for EU i overensstemmelse med EU-traktaterne;

17.  mener, at det er nødvendigt at respektere sproglige rettigheder i samfund, hvor der er mere end ét officielt sprog, uden at indskrænke et sprogs rettigheder i forhold til et andet sprog, i overensstemmelse med hver medlemsstats forfatningsmæssige orden;

18.  opfordrer Kommissionen til at styrke bestræbelserne på at fremme undervisning i og brug af regionale sprog og mindretalssprog som en mulig løsning på problemerne med sprogdiskrimination i EU;

LGBTI-personers rettigheder

19.  opfordrer Kommissionen til at gribe mere aktivt ind for at bekæmpe diskrimination af LGBTI-personer og homofobi, også ved hjælp af konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger, under hensyntagen til medlemsstaternes beføjelser; anbefaler, at der iværksættes overvågning af LGBTI-personers rettigheder, og at der fremlægges klare og tilgængelige oplysninger vedrørende anerkendelse af grænseoverskridende rettigheder for LGBTI-personer og deres familier i EU; mener, at medlemsstaterne på passende vis bør investere i at levere målrettet uddannelse i forskellige faser for at forebygge mobning og bekæmpe homofobi på en struktureret måde;

20.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne foretager en korrekt gennemførelse af direktivet om fri bevægelighed, herunder bestemmelserne vedrørende familiemedlemmer og forbuddet mod enhver form for forskelsbehandling;

21.  opfordrer Kommissionen til at gøre en indsats for at sikre, at LGBTI-personer og deres familier kan udøve deres ret til fri bevægelighed i overensstemmelse med både artikel 21 i TEUF og artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

º

º º

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(2) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(3) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(4) ECLI:EU:T:2017:59.
(5) EUT C 124 E af 25.5.2006, s. 405.
(6) EUT C 93 af 9.3.2016, s. 52.
(7) EUT C 378 af 9.11.2017, s. 146.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0512.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0413.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0487.
(11) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf.
(12) Discrimination in the EU in 2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik