Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2937(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0064/2018

Predložena besedila :

B8-0064/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0032

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 53k
Sreda, 7. februar 2018 - Strasbourg
Varstvo in nediskriminacija manjšin v državah članicah EU
P8_TA(2018)0032B8-0064/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. februarja 2018 o varstvu in nediskriminaciji manjšin v državah članicah EU (2017/2937(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju členov 10, 19, 21 in 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju členov 20 in 227 PDEU in člena 44 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina),

–  ob upoštevanju členov 21 in 22 Listine,

–  ob upoštevanju preambule PEU,

–  ob upoštevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(1) (direktiva o rasni enakosti),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(2) (direktiva o enakem obravnavanju pri zaposlovanju),

–  ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS(3) (direktiva o prostem gibanju),

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 3. februarja 2017 (zadeva T-646/13), Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe proti Komisiji(4),

–  ob upoštevanju svojih resolucij o stanju temeljnih pravic v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2005 o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni Evropi(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2013 o ogroženih evropskih jezikih in jezikovni raznolikosti v Evropski uniji(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2016 o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2017 o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb(10),

–  ob upoštevanju študije iz aprila 2017, ki jo je na zahtevo Odbora za peticije naročil tematski sektor C Evropskega parlamenta, z naslovom Discrimination(s) as emerging from the petitions received (Oblike diskriminacije v prejetih peticijah),

–  ob upoštevanju študije iz avgusta 2017, ki jo je na zahtevo Odbora za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve naročil tematski sektor C Evropskega parlamenta, z naslovom Towards a comprehensive EU protection system for minorities (Za celovit evropski sistem zaščite za manjšine),

–  ob upoštevanju študije iz maja 2017, ki jo je na zahtevo Odbora za kulturo in izobraževanje naročil tematski sektor B Evropskega parlamenta, z naslovom Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls (Manjšinski jeziki in izobraževanje: najboljša praksa in pasti),

–  ob upoštevanju javne predstavitve, ki jo je 4. maja 2017 organiziral Odbor za peticije, z naslovom Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and the protection of minorities (Boj proti diskriminaciji državljanov EU v državah članicah EU in varstvo manjšin)(11),

–  ob upoštevanju člena 216(2) Poslovnika,

A.  ker je Odbor za peticije prejel številne peticije, v katerih so izraženi pomisleki glede različnih praks, pri katerih se diskriminirajo državljani EU, ki so pripadniki manjšin, in je organiziral predstavitev o različnih vprašanjih, ki jih peticije obravnavajo;

B.  ker so pravice manjšin močno povezane z načelom pravne države; ker so v členu 2 PEU izrecno navedene pravice pripadnikov manjšin in ker si te pravice zaslužijo enako obravnavo kot druge pravice iz Pogodb;

C.  ker je v členu 10 PDEU navedeno, da si Evropska unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

D.  ker mednarodni sporazumi sicer zagotavljajo trden okvir za pravice manjšin, še vedno pa je mogoče precej izboljšati način, kako se varstvo teh pravic v EU izvaja v praksi;

E.  ker imajo vse osebe v EU enako pravico in dolžnost, da postanejo polnopravni, dejavni in vključeni člani družbe;

F.  ker je spoštovanje pravic manjšin bistvena zahteva iz københavnskih meril za države kandidatke;

G.  ker je po podatkih iz najnovejše raziskave Eurobarometra o diskriminaciji diskriminacija na podlagi etničnega porekla najpogostejša oblika diskriminacije, diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti pa je znatno narasla(12);

H.  ker predlog Komisije za direktivo o enakem obravnavanju (COM(2008)0426) vključuje številna področja, kot so izobraževanje, socialno varstvo, dostop do blaga in storitev in preskrba z njimi;

I.  ker bi bilo treba peticije s področja diskriminacije v zvezi s pravicami manjšin, ki jih prejme Odbor za peticije, temeljito preučiti, da bi razumeli skrb državljanov in predlagali rešitve;

J.  ker je iz številnih peticij razvidno, da se manjšine srečujejo z diskriminacijo pri uveljavljanju svojih temeljnih pravic, in ker to povzroča skrb v zvezi z nadaljnjim obstojem manjšinskih skupnosti, zlasti zaradi dejavnosti, pri katerih se onesnažuje okolje;

K.  ker imata zaščita in krepitev kulturne dediščine narodnih manjšin (ki je ključna sestavina kulturne identitete skupnosti, skupin in posameznikov) v državah članicah ključno vlogo pri socialni koheziji;

L.  ker imajo države članice izrecno odgovornost, da sprejmejo popravne ukrepe proti praksam, pri katerih se diskriminirajo pripadniki romske skupnosti, zlasti pri njihovih stikih z regionalnimi in nacionalnimi upravnimi organi;

M.  ker so vlagatelji peticij zaskrbljeni, saj ni celovitega odziva in varstva na ravni EU, kar zadeva njihove jezikovne in druge manjšinske pravice, ki so opredeljene v Listini in uvrščene med splošna načela prava EU, kot je določilo Sodišče Evropske unije;

1.  obžaluje dejstvo, da se pripadniki manjšin še vedno spopadajo z ovirami pri zagotavljanju spoštovanja temeljnih pravic in so žrtve sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva;

2.  meni, da bi morale države članice dosledno spoštovati pravice manjšin in redno ocenjevati, ali se te pravice spoštujejo;

Boj proti diskriminaciji avtohtonih, narodnih in jezikovnih manjšin: nacionalna odgovornost in odgovornost EU

3.  ugotavlja, da vprašanja v zvezi z manjšinami niso dovolj visoko na prednostnem seznamu EU, in podpira celovit pristop k enakosti in nediskriminaciji, da bi zagotovili, da bi države članice ustrezno obravnavale raznolikost ljudi v svojih družbah;

4.  meni, da je EU dolžna varovati in spodbujati pravice manjšin; meni, da je treba izboljšati zakonodajni okvir EU za celovito varstvo pravic pripadnikov manjšin;

5.  poudarja vlogo institucij EU pri ozaveščanju o vprašanjih v zvezi z varstvom manjšin ter pri spodbujanju in podpiranju držav članic pri promociji kulturne raznolikosti in strpnosti, zlasti v okviru izobraževanja;

6.  poudarja, da bi bilo treba morebitne politike v zvezi s kulturno dediščino oblikovati na vključujoč, na skupnosti temelječ in participativen način, vključno s posvetovanjem in dialogom z manjšinskimi skupnostmi, ki jih to zadeva;

7.  ugotavlja, da EU nima učinkovitih orodij za spremljanje pravic manjšin; poziva k učinkovitemu vseevropskemu spremljanju položaja avtohtonih in jezikovnih manjšin; meni, da bi morala Agencija EU za temeljne pravice okrepljeno spremljati diskriminacijo narodnih manjšin v državah članicah;

8.  priznava pomembno vlogo držav članic na področju varstva avtohtonih, narodnih ali jezikovnih manjšin; želi spomniti, da sta varstvo narodnih manjšin in prepoved diskriminacije na podlagi jezika in pripadnosti narodni manjšini določeni v Pogodbah in Listini;

9.  obžaluje, da vprašanja iz resolucije o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni Evropi še niso rešena;

Pravni okvir EU na področju manjšin: izzivi in priložnosti

10.  poudarja dejstvo, da so pravice narodnih manjšin in njihovo varstvo neločljiv del pravne države, kot to določa københavnski dokument Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, podpisan leta 1990;

11.  poziva države članice, naj poskrbijo, da bo njihov pravni sistem zagotavljal, da pripadniki manjšin ne bodo diskriminirani, in naj sprejmejo ciljno usmerjene zaščitne ukrepe, ki bodo temeljili na ustreznih mednarodnih normah; obsoja vsakršno diskriminacijo pri obravnavi pripadnikov manjšin s strani javnih uslužbencev; predlaga, naj pristojni organi uporabijo ukrepe, ki so na voljo za poročanje, in po potrebi te primere diskriminacije sankcionirajo;

12.  poudarja, da je treba obravnavati položaj in pravni status nedržavljanov s stalnim prebivališčem v državah članicah;

13.  poudarja, da so viri naravne in kulturne dediščine narodnih manjšin ključni stebri socialne kohezije in jih je treba obravnavati kot dobrine, ki se morajo v celoti ohraniti za prihodnje generacije, med drugim s prenehanjem onesnaževanja;

14.  poziva države članice, naj podpišejo, ratificirajo in uveljavijo Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, protokol št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih oziroma naj posodobijo svoje zaveze ustreznim mednarodnim sporazumom; poudarja, da bi bilo treba jezikovne in avtohtone manjšine obravnavati v skladu z načeli iz teh dokumentov;

15.  poziva k reviziji direktive o rasni enakosti in direktive o enakem obravnavanju pri zaposlovanju; globoko obžaluje, ker je bilo malo napredka pri sprejemanju predloga direktive o enakem obravnavanju, in poziva Komisijo in Svet, naj ponovno začneta ustrezna pogajanja, da se bodo ta zaključila pred koncem tega zakonodajnega obdobja;

Varstvo in zaščita manjšinskih jezikov

16.  spodbuja države članice, naj zagotovijo spoštovanje pravice do uporabe manjšinskega jezika in varujejo jezikovno raznolikost v Uniji v skladu s Pogodbama EU;

17.  meni, da je treba spoštovati jezikovne pravice v skupnostih z več kot enim uradnim jezikom, ne da bi pri tem omejevali pravice ene skupnosti v primerjavi z drugo, v skladu z ustavnim redom vsake države članice;

18.  poziva Komisijo, naj še bolj spodbuja poučevanje in uporabo regionalnih in manjšinskih jezikov kot možen način boja proti jezikovni diskriminaciji v EU;

Pravice oseb LGBTI

19.  spodbuja Komisijo, naj odločneje ukrepa v boju proti diskriminaciji oseb LGBTI in homofobiji, vključno s konkretnimi zakonodajnimi ukrepi, pri čemer naj spoštuje pristojnosti držav članic; priporoča, naj se pravice oseb LGBTI spremljajo in naj se zagotovijo jasne in dostopne informacije o priznavanju čezmejnih pravic teh oseb in njihovih družin v EU; meni, da bi morale države članice ustrezno vlagati v zagotavljanje usmerjenega izobraževanja na različnih stopnjah, da bi strukturirano preprečevale trpinčenje in homofobijo;

20.  spodbuja Komisijo, naj zagotovi, da države članice pravilno izvajajo direktivo o prostem gibanju, pri čemer naj med drugim dosledno spoštujejo določbe, ki se nanašajo na družinske člane in prepoved diskriminacije na kateri koli podlagi;

21.  poziva Komisijo, naj ukrepa in zagotovi, da lahko osebe LGBTI in njihove družine uveljavijo svoje pravice do prostega gibanja v skladu s členom 21 PDEU in členom 21 Listine;

º

º º

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(2) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(3) UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
(4) ECLI:EU:T:2017:59.
(5) UL C 124 E, 25.5.2006, str. 405.
(6) UL C 93, 9.3.2016, str. 52.
(7) UL C 378, 9.11.2017, str. 146.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0512.
(9) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0413.
(10) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0487.
(11) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf
(12) Diskriminacija v EU v letu 2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077

Zadnja posodobitev: 28. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov