Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2936(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0068/2018

Předložené texty :

B8-0068/2018

Rozpravy :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Hlasování :

PV 07/02/2018 - 7.7
CRE 07/02/2018 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0033

Přijaté texty
PDF 347kWORD 49k
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk
Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů
P8_TA(2018)0033B8-0068/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o nulové toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (2017/2936(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 8 a 9 směrnice o právech obětí (2012/29/EU) ze dne 25. října 2012(1) týkající se povinného poskytování podpůrných služeb obětem násilí, včetně obětí mrzačení ženských pohlavních orgánů,

–  s ohledem na články 11 a 21 směrnice o podmínkách přijímání (2013/33/EU) ze dne 26. června 2013(2), která konkrétně uvádí oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů mezi zranitelnými osobami, jež by měly během azylového řízení obdržet odpovídající zdravotní péči,

–  s ohledem na článek 20 kvalifikační směrnice (2011/95/EU) ze dne 13. prosince 2011(3), do nějž je zahrnuto mrzačení ženských pohlavních orgánů coby závažná forma psychického, fyzického nebo sexuálního násilí jakožto důvod, který je třeba vzít v úvahu při mezinárodní ochraně,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o sdělení Komise nazvaném „Konec praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů(5), v němž požadoval ukončení této praktiky na celém světě prostřednictvím preventivních a ochranných opatření a právních předpisů,

–  s ohledem na výroční zprávy EU o lidských právech a demokracii ve světě,

–  s ohledem na závěry Rady přijaté v červnu 2014 o předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, a o boji proti tomuto násilí,

–  s ohledem na závěry Rady o odstranění násilí páchaného na ženách přijaté v březnu 2010,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. listopadu 2013 s názvem „Konec praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“ (COM(2013)0833),

–  s ohledem na společné prohlášení ze dne 6. února 2013 k Mezinárodnímu dni proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, v němž místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a pět komisařů EU potvrdilo závazek EU angažovat se v rámci svých vnějších vztahů za vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období let 2015–2019, zejména na cíl 14 b),

–  s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, zejména cíl 5.3 týkající se odstranění všech škodlivých praktik, jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů,

–  s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů 2016–2020,

–  s ohledem na zprávu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z roku 2013 s názvem „Mrzačení ženských genitálií v Evropské unii a v Chorvatsku“,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy z roku 2011 o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulskou úmluvu),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2017(6) o přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí,

–  s ohledem na prohlášení Výboru ministrů Rady Evropy přijaté v září 2017 o potřebě zvýšit úsilí o předcházení mrzačení ženských pohlavních orgánů a nucených sňatků v Evropě a o jejich potírání,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 20. prosince 2012 o zintenzivnění globálního úsilí o vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů (A/RES/67/146),

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na iniciativu EU-OSN „Spotlight“ z roku 2017 zaměřenou na vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně nulové tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (O-000003/2018 – B8-0005/2018),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 výslovně vyzývá k vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů vedle jiných škodlivých praktik v rámci cíle 5 „dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek“;

B.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je praktika, které by se měla věnovat zvláštní pozornost, jak je zdůrazněno v Akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii 2015–2019 v rámci cíle 14 „Podpora rovnosti žen a mužů, práv žen, posilování postavení a účasti žen a dívek“;

C.  vzhledem k tomu, že akční plán EU pro rovnost žen a mužů 2016–2020 (GAP II) v rámci tematické priority B: „Fyzická a psychická nedotknutelnost“ zahrnuje jako ukazatel procento dívek a žen ve věku 15–49 let, které podstoupily mrzačení ženských pohlavních orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je jako škodlivá praktika nadnárodní povahy nyní považována za celosvětovou záležitost, přičemž cíle Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 ji označují za škodlivou praktiku, která má být do roku 2030 vymýcena;

E.  vzhledem k tomu, že statistická zpráva UNICEF za rok 2016 uvádí, že mrzačení ženských pohlavních orgánů podstoupilo přinejmenším 200 milionů dívek a žen po celém světě, ale přesné číslo zůstává neznámé;

F.  vzhledem k tomu, že praktika mrzačení ženských pohlavních orgánů, která je stále tradičně praktikována v některých částech afrického kontinentu, ale také v částech Blízkého východu, Asie a Oceánie, rovněž představuje problém v Evropské unii, což má závažné důsledky pro postižené ženy a dívky;

G.  vzhledem k tomu, že v posledních třech desetiletích došlo k pokroku, byť nerovnoměrnému, a míra rozšíření klesla o zhruba 30 %; vzhledem k tomu, že tento pokrok by mohl být nicméně vyrovnán nárůstem počtu obyvatelstva, což znamená, že se této praktice podrobí větší počet dívek a žen;

H.  vzhledem k tomu, že největší vliv na rozhodnutí rodičů podrobit své dcery obřízce, nebo žen, které se rozhodují o podstoupení mrzačení ženských orgánů, mají často místní komunity;

I.  vzhledem k tomu, že sice neexistuje náboženský požadavek vykonávat mrzačení ženských pohlavních orgánů, ale silná přítomnost náboženství v mnoha komunitách provádějících tuto praktiku vyžaduje, aby se náboženští a jiní vůdci zapojili do hnutí proti mrzačení ženských pohlavních orgánů;

J.  vzhledem k tomu, že v zájmu vypracování vhodné strategie vymýcení je nutné tuto praktiku zkoumat vždy v místních souvislostech;

K.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je často neoddělitelně spjaté s jinými podobami nerovnosti mezi ženami a muži a vyskytuje se jen jako jedno z mnoha porušení práv žen, k nimž patří: nedostatečný přístup dívek ke vzdělání, včetně komplexní sexuální výchovy; nedostatek práce nebo zaměstnání pro ženy; znemožnění vlastnictví nebo dědění majetku; nucené nebo předčasné dětské sňatky; sexuální a fyzické násilí; nedostatek kvalitní zdravotní péče, včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

L.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů má s jinými formami násilí založeného na pohlaví společný předpoklad kontroly nad ženským tělem a porušuje právo ženy na zdraví, bezpečnost a tělesnou nedotknutelnost, a v některých případech dokonce i právo na život;

M.  vzhledem k tomu, že prevence sice představuje vhodnější způsob upuštění od mrzačení ženských pohlavních orgánů než trestní stíhání, jelikož pachatelé, jejich pomocníci a spoluviníci jsou často rodiči oběti, nicméně existuje zjevná potřeba odstranit také překážky ve stíhání případů mrzačení ženských pohlavních orgánů, přičemž je třeba vzít v úvahu nejlepší zájmy dítěte;

1.  bere na vědomí pokles míry rozšíření mrzačení ženských pohlavních orgánů v důsledku rozhodných opatření a zvyšování informovanosti a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby pokračovaly ve svém úsilí s cílem zachovat tuto dynamiku v zemích, v nichž je mrzačení ženských pohlavních rozšířeno;

2.  považuje tuto dynamiku za příležitost pro mezinárodní organizace a státy, aby zvýšily své úsilí, především prostřednictvím vytváření vazeb a spojení mezi různými regiony, zúčastněnými stranami a odvětvími, aby mohly aktivně spolupracovat a aby dosáhly upuštění od této praktiky i od ostatních postupů poškozujících dívky, které mohou trpět fyzickými, psychickými a emocionálními následky po celý život;

3.  bere na vědomí neocenitelnou práci organizací, které pracují s komunitami v terénu jak v EU, tak mimo ni, pokud jde o prevenci, zvyšování informovanosti a obhajobu práv, a uznává, že budování mostů mezi nimi je nutností, má-li se mrzačení ženských pohlavních orgánů stát minulostí;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby začlenily předcházení mrzačení ženských pohlavních orgánů do všech odvětví, zejména do oblasti zdraví včetně sexuálního a reprodukčního zdraví, sociální práce, azylu, vzdělávání včetně sexuální výchovy, vymáhání práva, spravedlnosti, ochrany dětí a sdělovacích prostředků a komunikace;

5.  zdůrazňuje, že podle článku 38 Istanbulské úmluvy mají členské státy povinnost považovat mrzačení ženských pohlavních orgánů, jakož i podněcování, donucování nebo obstarávání dívky, která má být mrzačení podrobena, za trestný čin a že úmluva chrání nejen dívky a ženy ohrožené mrzačením ženských pohlavních orgánů, ale i dívky a ženy, které trpí celoživotními následky této praktiky (v situacích, jako např. reinfibulace, situace související s azylem, přístup k péči atd.); zdůrazňuje, že Istanbulská úmluva stanoví, že kultura, zvyky, náboženství, tradice nebo takzvaná „čest“ nemohou být důvodem pro jakékoli násilí vůči ženám;

6.  vyzývá EU a členské státy, které zatím neratifikovaly Istanbulskou úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, aby tak okamžitě učinily, a zasadily se tím pádem o to, že závazný postoj EU bude v souladu s mezinárodními normami, které podporují ucelený a jednotný postoj vůči násilí páchanému na ženách a vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů;

7.  s potěšením konstatuje, že trestní právo ve všech členských státech chrání dívky a ženy před mrzačením ženských pohlavních orgánů buď výslovně, nebo implicitně, je však velmi znepokojen jeho zjevnou neúčinností, jelikož bylo v EU zaznamenáno jen málo právních případů;

8.  se znepokojením konstatuje, že prosazování právních předpisů a zejména trestní stíhání představuje ve všech členských státech a zemích původu výzvu; vyzývá proto Komisi, aby usnadnila cílenou odbornou přípravu pro příslušné subjekty v oblasti odhalování, vyšetřování a stíhání mrzačení ženských pohlavních orgánů; vyzývá členské státy, aby se více zabývaly odhalováním, vyšetřováním a stíháním případů mrzačení ženských pohlavních orgánů;

9.  konstatuje, že trestní právo a cílená odborná příprava musí jít ruku v ruce s úsilím o zvyšování informovanosti s cílem odrazovat příslušné osoby od dalšího provádění této praktiky;

10.  uznává, že důležitým rozdílem mezi mrzačením ženských pohlavních orgánů a jinými formami násilí založeného na pohlaví je nepřítomnost špatného záměru v pozadí činu, a zdůrazňuje, že ačkoli to nemůže v žádném případě sloužit jako ospravedlnění, musí to být ve strategiích zaměřených na upuštění od této praktiky zohledněno;

11.  vyjadřuje politování nad rostoucí tzv. medikalizací (provádění zdravotnickými pracovníky) v některých zemích a trvá na tom, že je to nepřijatelná reakce s ohledem na řešení základních příčin, které již stanovily OSN a WHO; vyzývá členské státy, aby výslovně postavily medikalizaci mrzačení ženských pohlavních orgánů mimo zákon a zároveň zvýšily povědomí zdravotnických pracovníků o tomto problému;

12.  zdůrazňuje, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je jednou z nejvíce předvídatelných forem násilí založeného na pohlaví, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily intenzivní preventivní opatření v uprchlických táborech; vyzývá Komisi, aby dále začlenila předcházení mrzačení ženských pohlavních orgánů a jiným škodlivým praktikám do integračních postupů a Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a aby poskytovala příslušné informace prostřednictvím Agentury EU pro azyl;

13.  požaduje zajištění nejvyšších standardů ochrany žadatelů o azyl z důvodů týkajících se mrzačení ženských pohlavních orgánů v rámci reformy společného evropského azylového systému a přezkumu směrnic o azylu a prostřednictvím úlohy nové Agentury EU pro azyl;

14.  očekává vytvoření globální sítě, která zajistí spojení mezi příslušnými zúčastněnými stranami ze všech částí světa s cílem shromáždit myšlenky a spojit síly; vyzývá Komisi, aby tuto důležitou síť podporovala;

15.  vyzývá Komisi, aby reagovala na výzvy občanské společnosti, aby byly finanční prostředky dostatečně flexibilní a o financování tak mohly žádat organizace na místní úrovni, které vykonávají svou práci v komunitě, díky čemuž bylo možné za použití celostního přístupu řešit vedle mrzačení ženských pohlavních orgánů celou řadu dalších otázek týkajících se práv dívek a žen a bylo by možné vytvořit vazby mezi organizacemi pracujícími v EU a organizacemi působícími v zemích, kde se dotčené praktiky provádějí; v této souvislosti vítá práci evropské sítě pro ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů a jejích členů, mimo jiné prostřednictvím projektu Change Plus, při odborné přípravě zástupců místních komunit, kteří mají podporovat nejen legislativní změnu, ale i změnu chování ve svých komunitách;

16.  vyzývá Komisi a členské státy, aby uchovávaly údaje o rozšíření mrzačení ženských pohlavních orgánů a jeho druzích a aby zapojily akademickou obec do procesu shromažďování údajů, výzkumu a vzdělávání budoucích generací odborníků v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů; uznává, že určitou roli může hrát Evropská migrační síť; domnívá se, že společný program výzkumu v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů by umožnil univerzitám v oblastech, kde se tato praktika provádí, aby se spojily s univerzitami v EU za účelem organizace výměnných programů, zlepšení shromažďování údajů a posílení kapacit budoucích odborníků v různých odvětvích;

17.  vyzývá Komisi a členské státy, aby do vzdělávacích programů v oborech, které hrají klíčovou roli při předcházení mrzačení ženských pohlavních orgánů, zahrnuly základní informace o mrzačení ženských pohlavních orgánů a jiných praktikách poškozujících dívky;

18.  zdůrazňuje, že bez ohledu na místní souvislosti by mělo být mrzačení ženských pohlavních orgánů vnímáno v kontextu násilí založeného na pohlaví a jako otázka rovnosti žen a mužů a mělo by být řešeno na základě komplexního přístupu, aby se zabránilo ponižování komunit, kde se tato praktika provádí;

19.  zdůrazňuje, že mezi první kroky k posílení postavení žen v komunitách, kde se provádí dotčená praktika, patří zajištění toho, aby všechny dívky navštěvovaly školu, a rozvoj podmínek pro zlepšení hospodářského postavení žen;

20.  upozorňuje na možnosti a sílu různých způsobů komunikace, jako jsou umění, literatura, nová a místní média, pokud jde o předávání poselství lidem; zdůrazňuje, že je důležité zapojit chlapce a muže do vytváření nových příběhů o rovnosti žen a mužů a do boje proti stávajícím mocenským strukturám, a to prostřednictvím sítí, partnerských programů, informačních kampaní a vzdělávacích programů;

21.  vyzývá Komisi, aby pomáhala členským státům a zemím, v nichž se provádí dotčená praktika, při vytváření sítí a integrovaných strategií pro předcházení mrzačení ženských pohlavních orgánů, včetně odborné přípravy sociálních pracovníků, zdravotnického personálu, komunitních a náboženských vůdců a policistů a soudců; uznává, že tuto praktiku neobhajuje žádné náboženství;

22.  vyzývá Komisi, aby do svých dialogů a diplomatických jednání o lidských právech zahrnula problematiku mrzačení ženských pohlavních orgánů a dalších praktik, které poškozují ženy a dívky; vyzývá ESVČ a členské státy, aby zintenzivnily spolupráci se třetími zeměmi a povzbuzovaly je k přijetí vnitrostátních právních předpisů zakazujících mrzačení ženských pohlavních orgánů a aby podporovaly donucovací orgány při zajišťování jejich provádění;

23.  oceňuje, že delegace a ESVČ jsou každoročně školeny ohledně mrzačení ženských pohlavních orgánů v rámci oblasti práv dětí nebo vzdělávání v otázkách rovnosti pohlaví, a vyzývá Komisi, aby rozšířila informovanost o svých nástrojích, jako je soubor nástrojů „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“, mezi odborníky z různých odvětví a zpřístupnila je cílovým skupinám;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě Evropské unie.

(1) Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
(2) Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96.
(3) Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.
(4) Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 142.
(5) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 87.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0329.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí