Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2561(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0109/2018

Rozpravy :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0035

Přijaté texty
PDF 345kWORD 51k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Popravy v Egyptě
P8_TA(2018)0035RC-B8-0109/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o popravách v Egyptě (2018/2561(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptu, zejména na usnesení ze dne 10. března 2016 o Egyptu, a zejména o případu Giulia Regeniho(1), ze dne 17. prosince 2015 o Ibrahimovi Halawovi, kterému potenciálně hrozí trest smrti(2) a na usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě(3), na své usnesení ze dne 16. února 2017 o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu(4) a ze dne 8. října 2015 o trestu smrti(5), na své usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(6),

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci o Egyptě ze srpna 2013 a února 2014,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007; s ohledem rovněž na priority partnerství EU a Egypta pro období 2017–2020, které byly přijaty dne 25. července 2017, a na společné prohlášení vydané po zasedání Rady přidružení EU-Egypt,

–  s ohledem na společné prohlášení ze dne 10. října 2017, které vydali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a generální tajemník Rady Evropy, o Evropském a Světovém dni proti trestu smrti,

–  s ohledem na společné prohlášení odborníků OSN ze dne 26. ledna 2018, mezi nimi Nilse Melzera, zvláštního zpravodaje pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v němž naléhavě vyzývají egyptské orgány, aby zastavily chystané popravy,

–  s ohledem na egyptskou ústavu a zejména na její článek 93 (o závazné povaze mezinárodního práva v oblasti lidských práv),

–  s ohledem na záruky OSN týkající se ochrany práv osob čelících trestu smrti,

–  s ohledem na Zásady a pokyny týkající se práva na spravedlivý proces a právní pomoc v Africe, které za všech okolností zakazují vojenské soudní procesy s civilisty,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení, jež bylo přijato na 6. světovém kongresu proti trestu smrti konaném ve dnech 21.–23. června 2016 v Oslu,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a sledování, nakolik jsou tato práva dodržována, dostala do centra všech politik EU,

–  s ohledem na článek 2 Evropské úmluvy o lidských právech a její protokoly 6 a 13,

–  s ohledem na šest rezolucí Všeobecného shromáždění OSN o iniciativě na podporu moratoria na trest smrti,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, jež Egypt ratifikoval,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Egypt smluvní stranou, a zejména na jeho článek 18 a druhý opční protokol o trestu smrti, a rovněž na jeho článek 14,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že trest smrti je tím nejhorším druhem nelidského a pokořujícího trestu, jaký lze uložit – je to trest, který porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie trest smrti rozhodně a zásadně odsuzuje a je zastáncem všeobecného moratoria na trest smrti a v konečném důsledku i celosvětového zrušení trestu smrti, jakožto jednoho z klíčových cílů své politiky v oblasti lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že od ledna 2014 bylo v Egyptě údajně odsouzeno k trestu smrti nejméně 2 116 osob; vzhledem k tomu, že bývalí prezidenti Mohamed Morsi a Adli Mansour tresty smrti neschvalovali; vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 bylo provedeno nejméně 81 poprav;

C.  vzhledem k tomu, že egyptské soudy v roce 2017 údajně vynesly 186 rozsudků trestu smrti a 16 osob bylo popraveno; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech a od konce prosince 2017 došlo k alarmujícímu nárůstu; vzhledem k tomu, že všechny nedávné popravy byly provedeny bez předchozího informování obětí nebo jejich rodin; vzhledem k tomu, že v současné době zjevně čelí bezprostřední hrozbě popravy 24 dalších Egypťanů, kteří vyčerpali všechny odvolací postupy;

D.  vzhledem k tomu, že v současné době je souzeno nebo čeká na soudní proces v Egyptě nejméně 891 osob na základě obvinění, za která by jim mohl být uložen trest smrti; vzhledem k tomu, že nejméně 38 osob, kterým v době, kdy údajně spáchaly trestný čin, ještě nebylo 18 let, bylo souzeno současně s dospělými spoluobžalovanými na základě obvinění, za něž jim hrozí trest smrti; vzhledem k tomu, že soudy doporučily tresty smrti pro nejméně sedm z těchto osob; vzhledem k tomu, že uložení a výkon trestu smrti v případě osob, jež byly v době spáchání trestného činu mladší 18 let, je v rozporu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte, jakož i čl. 111 egyptského zákona o dítěti; vzhledem k tomu, že Egypt je smluvní stranou řady mezinárodních úmluv týkajících se politických a občanských práv, mučení, práva dětí a mladistvých a spravedlnosti;

E.  vzhledem k tomu, že vojenský zákoník má větší počet trestných činů trestaných smrtí než občanský zákoník a že egyptské právní předpisy postupně rozšiřují jurisdikci vojenských soudů; vzhledem k tomu, že počet civilistů odsouzených k trestu smrti v Egyptě vojenskými soudy se prudce zvýšil z 60 v roce 2016 na nejméně 112 v roce 2017; vzhledem k tomu, že v posledních měsících bylo popraveno nejméně 23 Egypťanů, včetně 22 civilistů odsouzených vojenskými soudy, které ani zdaleka nesplňují normy pro spravedlivý soudní proces; vzhledem k tomu, že nejméně 15 000 civilistů, včetně desítek dětí, bylo od října 2014 do září 2017 údajně postaveno před vojenskou prokuraturu;

F.  vzhledem k tomu, že údajně znepokojivě vysoký počet svědeckých výpovědí a přiznání použitých při soudních procesech, včetně vojenských soudních řízení, byl získaný poté, co obžalované osoby údajně násilně zmizely a byly mučeny nebo s nimi bylo špatně zacházeno; vzhledem k tomu, že boj proti mučení je dlouhodobou prioritou EU v oblasti lidských práv a společným cílem pro Úmluvu OSN proti mučení, které byly podepsány v Egyptě;

G.  vzhledem k tomu, že nedávné a plánované popravy jsou údajně výsledkem soudních procesů, při nichž se nerespektovalo právo na spravedlivé soudní řízení a řádný proces; vzhledem k tomu, že záruky OSN na ochranu práv osob odsouzených k trestu smrti přísně zakazují použití trestu smrti na základě nespravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že mnozí odborníci OSN pro lidská práva v návaznosti na tvrzení o nespravedlivých procesech opakovaně vyzvali Egypt, aby pozastavil všechny nevykonané popravy;

H.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby byla přijata všechna nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že soudní řízení budou probíhat za podmínek, které skutečně poskytují veškeré záruky uvedené v čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Egypt smluvní stranou; vzhledem k tomu, že v případě trestu smrti musí soudní řízení splňovat nejvyšší normy spravedlivého a řádného procesu;

I.  vzhledem k tomu, že Africká komise pro lidská práva a práva národů dne 29. listopadu 2017 naléhavě vyzvala egyptskou vládu, aby okamžitě pozastavila výkon trestu smrti v pěti různých věcech; vzhledem k tomu, že osoby obžalované v případu Kafr aš-Šajch byly dne 2. ledna 2018 popraveny;

J.  vzhledem k tomu, že Egypt prošel od revoluce v roce 2011 řadou nelehkých úkolů a že mezinárodní společenství tuto zemi podporuje při řešení jejích hospodářských, politických a bezpečnostních problémů;

K.  vzhledem k tomu, že v Egyptě existují závažné bezpečnostní problémy, zejména na Sinajském poloostrově, kde teroristické skupiny uskutečňují útoky na bezpečnostní síly; vzhledem k tomu, že v Egyptě došlo k několika pustošivým teroristickým útokům, včetně nedávného útoku na súfijskou mešitu, při němž zahynulo 311 civilistů a bylo zraněno nejméně 128 osob; vzhledem k tomu, že dne 9. dubna 2017 došlo ke dvěma sebevražedným bombovým útokům na kostel sv. Jana ve městě Tantá a na Koptskou pravoslavnou katedrálu sv. Marka, při nichž přišlo o život nejméně 47 osob;

L.  vzhledem k tomu, že od dubna 2017 v Egyptě přetrvává výjimečný stav, přičemž jeho platnost byla dne 13. ledna 2018 prodloužena na další tři měsíce, který byl podle státních sdělovacích prostředků zaveden s cílem napomoci řešit nebezpečí a financování terorismu a který podkopává základní svobody, přičemž prezidentovi a těm, kteří jednají jeho jménem, poskytuje pravomoc předávat civilisty po dobu tohoto tříměsíčního období soudům pro státní bezpečnost, které fungují za výjimečného stavu;

M.  vzhledem k tomu, že celková humanitární situace se v Egyptě i nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že tvrdý zákrok proti terorismu byl egyptskými orgány použit jako odůvodnění k vykonávání rozsáhlých represí;

N.  vzhledem k tomu, že zákon o boji proti terorismu přijatý v roce 2015 ukládá trest smrti každému, kdo je shledán vinným z vytváření nebo vedení teroristické skupiny, a to na základě široké definice terorismu, která zahrnuje „porušení veřejného pořádku, ohrožení bezpečnosti, zájmů nebo bezpečnosti společnosti, porušování ustanovení ústavy a právních předpisů nebo ohrožení národní jednoty, míru ve společnosti nebo národní bezpečnosti“, čímž je každý občan, včetně obránců lidských práv, vystaven riziku, že bude označen za teroristu a odsouzen k trestu smrti;

O.  vzhledem k tomu, že egyptští obránci lidských práv, kteří dokumentují a veřejně odsuzují tresty smrti, mučení a násilná zmizení, byli vystaveni represivním opatřením, jako bylo uzavření Centra an-Nadíma v roce 2017 a pokus egyptských orgánů uzavřít káhirský úřad Egyptského výboru pro práva a svobodu; vzhledem k tomu, že Egypt v minulém roce spustil právní ofenzívu proti nevládním organizacím tím, že přijal zákon, který vyžaduje, aby státní bezpečnostní agentury schvalovaly své financování z domácích či zahraničních zdrojů, čímž jim prakticky znemožnil činnost; vzhledem k tomu, že dne 5. dubna 2018 bude nejvyšší egyptský odvolací soud rozhodovat v případě tzv. zahraničního financování, které se týká mezinárodních nevládních organizací;

P.  vzhledem k tomu, že nové priority partnerství EU a Egypta na období 2017–2020 jsou vedeny společnou oddaností všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a představují obnovený rámec pro politickou angažovanost a posílenou spolupráci, a to i v oblasti bezpečnosti, reformy soudnictví a boje proti terorismu, na základě náležité úcty k lidským právům a základním svobodám; vzhledem k tomu, že ve dnech 10. a 11. ledna 2018 se v Káhiře konala pátá schůze podvýboru pro politické otázky, lidská práva a demokracii dohody o přidružení mezi EU a Egyptem, na které se projednávala spolupráce v oblastech lidských práv, demokracie a právního státu;

Q.  vzhledem k tomu, že EU je hlavním hospodářským partnerem Egypta a jeho hlavním zdrojem zahraničních investic; vzhledem k tomu, že unijní bilaterální pomoc určená Egyptu v rámci evropského nástroje sousedství představuje na období 2017–2020 přibližně 500 milionů EUR; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční záležitosti na svém zasedání konaném dne 21. srpna 2013 pověřila vysokou představitelku přehodnocením pomoci, kterou EU poskytuje Egyptu; vzhledem k tomu, že Rada na tomto zasedání rozhodla, že spolupráce EU s Egyptem bude přizpůsobena vývoji v této zemi;

R.  vzhledem k tomu, že společnosti se sídlem v několika členských státech EU do Egypta i nadále vyvážejí zařízení určené ke sledování a vojenské vybavení;

1.  důrazně odsuzuje používání trestu smrti a vyzývá k tomu, aby byly zastaveny všechny bezprostředně hrozící popravy v Egyptě; rozhodně podporuje okamžité zavedení moratoria na trest smrti coby prvního kroku k jeho zrušení; v této souvislosti odsuzuje všechny popravy, ať k nim dochází kdekoli, a znovu zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti, jak je stanoveno v prioritách politiky EU v oblasti lidských práv; vyzývá egyptské orgány, aby přezkoumaly všechny rozsudky trestu smrti, které mají být vykonány, s cílem zajistit, aby všechny osoby odsouzené v soudních řízeních, která neproběhla řádně, měly nárok na nový spravedlivý proces; připomíná, že i přes bezpečnostní výzvy v Egyptě by popravy neměly být používány jako prostředek k boji proti terorismu;

2.  vyzývá egyptský parlament, aby přezkoumal egyptský trestní zákoník, trestní řád, právní předpisy o boji proti terorismu a vojenský zákoník, a vyzývá vládu, aby přezkoumala příslušné vyhlášky s cílem zajistit, aby civilisté obvinění z trestných činů, za které lze uložit trest smrti, nebyli bezdůvodně stíhání před mimořádnými nebo vojenskými soudy, jelikož tyto soudy nesplňují standardy spravedlivého soudního procesu, které Egypt přijal v rámci mezinárodních právních závazků a které zaručuje egyptská ústava; vyzývá egyptské orgány, aby ukončily procesy s civilisty před vojenskými soudy;

3.  naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zajistily fyzickou a psychickou integritu všech obviněných osob po bodu jejich pobytu ve vězení; odsuzuje používání mučení nebo špatné zacházení; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily, že zadržovaným osobám je poskytována veškerá lékařská péče, kterou mohou potřebovat; vyzývá EU, aby prováděla v plném rozsahu kontroly vývozu do Egypta, zejména pokud jde o zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo k trestu smrti;

4.  vyzývá Egypt, aby podepsal a ratifikoval druhý opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR) ve věci zrušení trestu smrti a Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením; vyzývá egyptskou vládu, aby příslušným zvláštním zpravodajům OSN zaslala otevřené pozvání k návštěvě země;

5.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad hromadnými procesy egyptských soudů a vysokým počtem vynesených rozsudků trestu smrti; vyzývá egyptské soudní orgány k dodržování a respektování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Egypt smluvní stranou, a zejména k dodržování článku 14 tohoto paktu o právu na spravedlivé a včasné soudní řízení na základě jasných obvinění, které zajistí respektování práv obžalovaného;

6.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby odsoudila znepokojivý počet nedávných poprav v Egyptě, a naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby pokračovaly v boji proti používání trestu smrti; naléhavě vyzývá ESVČ, aby se zabývala nedávným vývojem v Egyptě a aby využila všechny prostředky vlivu, které má k dispozici, k tomu, aby zastavila bezprostředně hrozící popravy a přiměla egyptské orgány k dodržování závazků, které přijaly v rámci mezinárodních norem a právních předpisů;

7.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby zajistily, že lidská práva nebudou ohrožena řízením migrace nebo protiteroristickými opatřeními v rámci priorit partnerství EU a Egypta; zdůrazňuje význam, který EU přikládá spolupráci s Egyptem, jenž je významným sousedem a partnerem; důrazně vyzývá Egypt, aby dodržoval závazek, který učinil v rámci priorit partnerství EU a Egypta přijatých dne 27. července 2017, podporovat demokracii, základní svobody a lidská práva v souladu se svou ústavou a s mezinárodními standardy;

8.  odsuzuje teroristické útoky v Egyptě; vyjadřuje svou nejupřímnější soustrast rodinám obětí terorismu; vyjadřuje solidaritu s egyptským lidem a opětovně potvrzuje svou angažovanost v boji proti šíření radikálních ideologií a teroristických skupin;

9.  připomíná egyptské vládě, že se dlouhodobá prosperita Egypta a jeho lidu jde ruku v ruce s ochranou všeobecných lidských práv a s ustavením a zakotvením demokratických a transparentních institucí, jež se zapojí do ochrany základních práv občanů;

10.  podporuje snahy většiny egyptského lidu, který si přeje vybudování svobodné, stabilní, prosperující a demokratické země podporujícího začlenění, která bude dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod;

11.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad pokračujícím omezováním základních demokratických práv, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, politického pluralismu a právního státu v Egyptě; vyzývá k zastavení všech aktů násilí, podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování, násilných zmizení a cenzury směřujících proti politickým odpůrcům, demonstrantům, novinářům, bloggerům, studentům, aktivistům bojujícím za práva žen, představitelům občanské společnosti, osobám LGBTI, nevládním organizacím a menšinám včetně Núbijců ze strany státních orgánů, bezpečnostních sil a služeb a jiných skupin v Egyptě; odsuzuje nepřiměřené násilí používané proti demonstrantům; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob, které byly zadrženy za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování, a vyzývá k nezávislému a transparentnímu prošetření všech porušení lidských práv;

12.  připomíná své trvalé rozhořčení nad mučením a vraždou italského výzkumného pracovníka Giulia Regeniho a znovu odsuzuje nedostatečný pokrok při vyšetřování této brutální vraždy; zdůrazňuje, že bude nadále vyvíjet tlak na evropské orgány, aby spolupracovaly se svými egyptskými protějšky, dokud se v této věci nezjistí pravda a dokud nebudou pachatelé postaveni před soud;

13.  naléhavě vyzývá prezidenta Sisiho a jeho vládu, aby splnily svůj závazek týkající se skutečné politické reformy a dodržování lidských práv; zdůrazňuje, že věrohodné a transparentní volby mají zásadní význam pro demokracii, což zaručuje ústava z roku 2014 a mezinárodní závazky Egypta;

14.  vyzývá EU a členské státy, aby zaujaly jasný, silný a jednotný postoj ve věci Egypta na nadcházejících zasedáních Rady OSN pro lidská práva a až dotehdy, dokud v zemi nebudou zaznamenána významná zlepšení v oblasti lidských práv;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a vládě a parlamentu Egypta.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0084.
(2) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 130.
(3) Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 34.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0044.
(5) Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 41.
(6) Úř. věst. C 371 E, 20.12.2011, s. 5.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí