Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2561(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0109/2018

Forhandlinger :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0035

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 49k
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg
Henrettelser i Egypten
P8_TA(2018)0035RC-B8-0109/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om henrettelser i Egypten (2018/2561(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, navnlig beslutningerne af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni(1), af 17. december 2015 om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa(2) og af 15. januar 2015 om situationen i Egypten(3); til sine beslutninger af 16. februar 2017 om henrettelser i Kuwait og Bahrain(4) og af 8. oktober 2015 om dødsstraf(5); og til sin beslutning af 7. oktober 2010 om Verdensdagen mod dødsstraf(6),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, tortur, ytringsfrihed og menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU-Udenrigsrådets konklusioner fra august 2013 og februar 2014 om Egypten,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten fra 2001, der trådte i kraft i 2004 og blev forstærket med handlingsplanen EU-Egypten fra 2007, der henviser til prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten 2017-2020, vedtaget den 25. juli 2017, og den fælles erklæring efter mødet i Associeringsrådet EU-Egypten,

–  der henviser til fælleserklæringen af 10. oktober 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) Federica Mogherini, og Europarådets generalsekretær i anledning af den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf,

–  der henviser til den fælles erklæring af 26. januar 2018 fra FN-eksperter, heriblandt Nils Melzer, FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvori de egyptiske myndigheder opfordres til at standse de nært forestående henrettelser,

–  der henviser til den egyptiske forfatning, navnlig artikel 93 heri (om den bindende karakter af international menneskerettighedslovgivning),

–  der henviser til FN's garantier for beskyttelse af rettighederne for personer, der er idømt dødsstraf,

–  der henviser til principperne og retningslinjerne for retten til en retfærdig rettergang og juridisk bistand i Afrika, som forbyder militære retssager mod civile under alle forhold,

–  der henviser til sluterklæringen fra den sjette verdenskongres mod dødsstraf, der blev afholdt i Oslo den 21.-23. juni 2016,

–  der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der har til formål at stille beskyttelse og overvågning af menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,

–  der henviser til artikel 2 i den europæiske menneskerettighedskonvention og protokol 6 og 13 hertil,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings seks resolutioner om indførelse af et moratorium for dødsstraf,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder og det arabiske charter om menneskerettigheder, som alle er ratificeret af Egypten,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Egypten er part i, særlig artikel 18 og den anden valgfrie protokol om dødsstraf, samt artikel 14,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der påpeger, at dødsstraffen er den ultimative umenneskelige og nedværdigende straf, som krænker retten til liv, jf. verdenserklæringen om menneskerettigheder; der henviser til, at Den Europæiske Union er en stærk og principfast modstander af dødsstraf og går ind for indførelse af et universelt moratorium med henblik på en global afskaffelse af dødsstraf som et hovedmål for sin menneskerettighedspolitik;

B.  der henviser til, at mindst 2 116 personer angiveligt er blevet idømt dødsstraf i Egypten siden januar 2014; der henviser til, at ingen dødsdomme blev godkendt under de foregående præsidenter Mohamed Mursi og Adly Mansour; der henviser til, at der siden den 1. januar 2014 er foretaget mindst 81 henrettelser;

C.  der henviser til, at de egyptiske domstole afsagde mindst 186 dødsdomme, og 16 personer blev henrettet, i 2017; der henviser til, at der i de seneste uger, siden slutningen af december 2017, er sket en foruroligende stigning; der henviser til, at alle de seneste henrettelser er udført uden forudgående meddelelse til ofrene eller deres familier; der henviser til, at 24 andre egyptere efter sigende er i overhængende fare for at blive henrettet efter at have udtømt alle appelmuligheder;

D.  der henviser til, at mindst 891 personer på nuværende tidspunkt er involveret i eller afventer retssager i Egypten under tiltale for forhold, der kan medføre dødsstraf; der henviser til, at mindst 38 personer, der var under 18 år på tidspunktet for deres påståede lovovertrædelse, er blevet tiltalt sammen med voksne for forhold, der indebærer dødsstraf; der henviser til, at domstolene foreløbigt har indstillet mindst syv af disse personer til dødsstraf; der henviser til, at idømmelse og fuldbyrdelse af dødsstraf mod personer, der var under 18 år på gerningstidspunktet, er en krænkelse af folkeretten, herunder FN's konvention om barnets rettigheder samt artikel 111 i Egyptens børnelov; der henviser til, at Egypten er part i talrige internationale konventioner om politiske og borgerlige rettigheder, tortur, rettigheder for børn og unge og retfærdig rettergang;

E.  der henviser til, at der i den militære straffelov er flere forbrydelser, som kan straffes med dødsstraf, end i end dens civile modstykke, og at den egyptiske lovgivning gradvis har udvidet den militære jurisdiktion; der henviser til, at antallet af civile, der er dømt til døden af militærdomstole i Egypten, er steget fra 60 i 2016 til mindst 112 i 2017; der henviser til, at mindst 23 egyptere er blevet henrettet i de seneste måneder, herunder 22 civile, som var domfældet af militære domstole, der langt fra opfylder standarderne for en retfærdig rettergang; der henviser til, at i alt mindst 15 000 civile, herunder mange børn, angiveligt blev stillet for en militær domstol mellem oktober 2014 og september 2017;

F.  der henviser til, at et foruroligende antal af de vidneforklaringer og tilståelser, der er brugt i retssager, herunder ved militære domstole, angiveligt er opnået, efter at de tiltalte var blevet bortført og udsat for tortur eller mishandling; der henviser til, at bekæmpelse af tortur længe har været en prioritet for EU på menneskerettighedsområdet og et fælles mål i FN's konvention mod tortur, som Egypten har undertegnet;

G.  der henviser til, at alle de seneste gennemførte og umiddelbart forestående henrettelser angivelig er et resultat af retssager, der ikke har respekteret retten til en retfærdig rettergang; der henviser til, at FN's garantier for beskyttelse af rettighederne for personer, der risikerer dødsstraf, strengt forbyder anvendelsen af dødsstraf efter uretfærdige retssager; der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter gentagne gange har opfordret Egypten til at standse alle ufuldbyrdede henrettelser på baggrund af beskyldninger om uretfærdige retssager;

H.  der henviser til vigtigheden af, at der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at retssager finder sted under forhold, der rent faktisk sikrer alle de garantier, som er nedfældet i artikel 14 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Egypten er part i; der understreger, at retssager, der involverer dødsstraf, skal opfylde de højeste standarder for retfærdig rettergang;

I.  der henviser til, at Den Afrikanske Menneskerettighedskommission den 29. november 2017 rettede en indtrængende opfordring til den egyptiske regering om øjeblikkeligt at suspendere dødsdommene i fem forskellige sager; der henviser til, at de tiltalte i en af disse sager, Kafr el-Sheikh-sagen, ikke desto mindre blev henrettet den 2. januar 2018;

J.  der henviser til, at Egypten har gennemgået flere kriser siden revolutionen i 2011, og at det internationale samfund bistår landet med håndteringen af dets økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer;

K.  der henviser til de alvorlige sikkerhedsmæssige udfordringer, der eksisterer internt i Egypten, navnlig på Sinaihalvøen, hvor terrorgrupper har foretaget angreb på sikkerhedsstyrker; der henviser til, at en række ødelæggende terrorangreb, der har fundet sted i Egypten, herunder det nylig angreb på en sufimoske, hvorunder 311 civile blev dræbt og mindst 128 andre såret; der henviser til, at der den 9. april 2017 fandt et dobbelt selvmordsbombeangreb sted i Skt. Georgskirken i Tanta og den koptiske ortodokse Skt. Markus-domkirke, hvorunder mindst 47 mennesker blev dræbt;

L.  der henviser til, at den permanente undtagelsestilstand, som Egypten har befundet sig i siden april 2017, er blevet forlænget med tre måneder fra den 13. januar 2018, ifølge de statslige medier for at bidrage til at imødegå "faren for og finansieringen af terrorisme", hvilket underminerer de grundlæggende frihedsrettigheder og giver præsidenten og de personer, der handler på hans vegne, beføjelse til at indbringe civile for de statslige nødretsdomstole i de tre måneder, undtagelsestilstanden varer;

M.  der henviser til, at den humanitære situation fortsat forværres i Egypten; der henviser til, at indsatsen mod terrorisme af de egyptiske myndigheder har været brugt som begrundelse for at gennemføre en omfattende undertrykkelse;

N.  der henviser til, at den terrorbekæmpelseslov, der blev indført i 2015, medfører dødsstraf for enhver, der kendes skyldig i at oprette eller lede en terrorgruppe ud fra en bred definition af terrorisme, som omfatter "krænkelse af den offentlige orden, undergravelse af samfundets sikkerhed eller interesser, modarbejdelse af forfatnings- og lovgivningsbestemmelser eller anslag mod den nationale enhed, den sociale fred eller den nationale sikkerhed", hvorved enhver civilperson, herunder menneskerettighedsforkæmpere, risikerer at blive stemplet som terrorist og dømt til døden;

O.  der henviser til, at egyptiske menneskerettighedsforkæmpere, der har dokumenteret og protesteret mod dødsstraffe, tortur og tvangsforsvindinger, er blevet udsat for målrettede repressive foranstaltninger som f.eks. lukningen af El Nadeem-centret i 2017 og de egyptiske myndigheders forsøg på at lukke Kairo-afdelingen af ECRF (Egyptian Commission for Rights and Freedoms); der henviser til, at Egypten sidste år åbnede en juridisk front mod NGO'er med en lov, der gør det obligatorisk for dem at opnå statslige sikkerhedsagenturers godkendelse af deres finansiering, hvad enten den er udenlandsk eller indenlandsk, hvorved de i praksis bliver forbudt; der henviser til, at Egyptens højeste appelinstans den 5. april 2018 skal træffe afgørelse i sagen om "udenlandsk finansiering", der involverer internationale NGO'er;

P.  der henviser til, at de nye prioriteter for partnerskabet mellem EU og Egypten 2017-2020, der blev vedtaget i juli 2017, bygger på et fælles engagement i universelle værdier som demokrati, retsstatsforhold og respekt for menneskerettigheder, og at de udgør en ny ramme for politisk engagement og styrket samarbejde, herunder om sikkerhed, reform af retsvæsenet og bekæmpelse af terrorisme, på grundlag af behørig respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at Underudvalget vedrørende Politiske Spørgsmål, Menneskerettigheder og Demokrati under associeringsaftalen mellem Egypten og EU afholdt sit femte møde i Kairo den 10.-11. januar 2018 og i den forbindelse behandlede spørgsmålet om samarbejde på områderne menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

Q.  der henviser til, at EU er Egyptens største økonomiske partner og vigtigste kilde til udenlandske investeringer; der henviser til, at EU's bilaterale bistand til Egypten under det europæiske naboskabsinstrument for perioden 2017-2020 beløber sig til ca. 500 mio. EUR; der henviser til, at Udenrigsrådet den 21. august 2013 pålagde den højtstående repræsentant at gennemgå EU's bistand til Egypten; der henviser til, at Udenrigsrådet besluttede, at EU's samarbejde med Egypten skulle justeres i forhold til udviklingen i landet;

R.  der henviser til, at virksomheder baseret i flere af EU's medlemsstater er fortsat med at eksportere overvågningsudstyr og militært udstyr til Egypten;

1.  fordømmer på det kraftigste anvendelsen af dødsstraf og opfordrer til at standse alle umiddelbart forestående henrettelser i Egypten; støtter kraftigt et moratorium for dødsstraf i Egypten som et skridt i retning af afskaffelse; fordømmer i samme ånd alle henrettelser, uanset hvor de finder sted, og understreger på ny, at afskaffelse af dødsstraffen bidrager til at fremme den menneskelige værdighed som fastsat i EU's menneskerettighedspolitiske prioriteter; opfordrer de egyptiske myndigheder til at gennemgå alle ufuldbyrdede dødsdomme for at sikre, at personer, der er dømt ved fejlbehæftede retssager, får adgang til en ny, retfærdig domstolsprøvelse; minder om, at henrettelser på trods af sikkerhedsproblemerne i Egypten ikke bør anvendes som et middel til at bekæmpe terrorisme;

2.  opfordrer det egyptiske parlament til at revidere Egyptens straffelov, strafferetsplejelov, terrorbekæmpelseslovgivning og militære straffelov og opfordrer regeringen til at revidere de relevante bekendtgørelser for at sikre, at civile, som anklages for forbrydelser, der er omfattet af dødsstraf, ikke stilles for nødrets- eller militærdomstole under nogen omstændigheder, da sådanne domstole ikke lever op til de standarder for retfærdig rettergang, som Egypten folkeretligt har forpligtet sig til at overholde og som er garanteret i dets forfatning; opfordrer de egyptiske myndigheder til at ophøre med at stille civile for militære domstole;

3.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at sikre den fysiske og psykologiske sikkerhed for alle tiltalte, mens de er fængslet; fordømmer brugen af tortur eller mishandling; opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre, at de frihedsberøvede modtager al den lægehjælp, de måtte have brug for; opfordrer EU til fuldt ud at håndhæve sin eksportkontrol over for Egypten, især med hensyn til varer, der kan anvendes i forbindelse med tortur eller henrettelse;

4.  opfordrer Egypten til at undertegne og ratificere den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf, og FN's internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; opfordrer den egyptiske regering til at udstede en stående invitation til FN's særlige rapportører om at besøge landet;

5.  udtrykker alvorlig bekymring over de egyptiske domstoles masseretssager og det store antal dødsdomme, der er afsagt i den forbindelse; opfordrer de egyptiske retsinstanser til at værne om og respektere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Egypten har undertegnet, især artikel 14 om ret til en retfærdig og rettidig rettergang, der er baseret på klare anklagepunkter, og som sikrer, at den tiltaltes rettigheder respekteres;

6.  opfordrer NF/HR til at fordømme det alarmerende antal henrettelser, der for nylig har fundet sted i Egypten, og opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at bekæmpe anvendelsen af dødsstraf; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at drøfte den seneste udvikling i Egypten og benytte alle de overtalelsesmidler, der står til dens rådighed, til at standse nært forestående henrettelser og opfordre de egyptiske myndigheder til at overholde deres forpligtelser i forhold til folkeretlige normer og lovgivning;

7.  opfordrer NF/HR til at sikre, at menneskerettighederne ikke undergraves af migrationsforvaltende eller terrorbekæmpende foranstaltninger under prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten; understreger den betydning, som EU tillægger sit samarbejde med Egypten som en vigtig nabo og partner; opfordrer indtrængende Egypten til at respektere det tilsagn, det har afgivet i prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten vedtaget den 27. juli 2017 om at fremme demokrati, grundlæggende friheder og menneskerettigheder i overensstemmelse med landets forfatning og internationale standarder;

8.  fordømmer terrorangrebene i Egypten; udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene for terrorisme; giver udtryk for sin solidaritet med det egyptiske folk, og bekræfter sin vilje til at bekæmpe spredningen af radikale ideologier og terrorgrupper;

9.  minder den egyptiske regering om, at Egyptens og det egyptiske folks fremgang på lang sigt afhænger af beskyttelsen af universelle menneskerettigheder og af etableringen og rodfæstelsen af demokratiske og gennemsigtige institutioner, der er engageret i at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder;

10.  støtter det egyptiske befolkningsflertals ambitioner om at etablere et frit, stabilt, velstående, inkluderende og demokratisk land, der respekterer de nationale og internationale forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

11.  udtrykker alvorlig bekymring over de aktuelle begrænsninger af de grundlæggende demokratiske rettigheder, navnlig ytrings- forsamlings- og foreningsfriheden, samt af den politiske pluralisme og retsstatsprincippet i Egypten; opfordrer til øjeblikkeligt ophør af alle former for vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering, tvangsforsvindinger og censur rettet mod politiske modstandere, demonstranter, journalister, bloggere, studerende, kvinderetsforkæmpere, civilsamfundsaktører, LGBTI-personer, NGO'er og mindretal, herunder nubier, og begået af offentlige myndigheder, sikkerhedsstyrker og -tjenester og andre grupper i Egypten; fordømmer den overdrevne brug af vold mod demonstranter; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle, der er frihedsberøvet for fredeligt at have udøvet deres ret til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed, og opfordrer til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af alle menneskerettighedskrænkelser;

12.  giver på ny udtryk for sin harme over tortureringen af og drabet på den italienske forsker Giulio Regeni, og fordømmer endnu en gang de manglende fremskridt i efterforskningen af dette brutale mord; understreger, at det vil fortsætte med at presse de europæiske myndigheder til at samarbejde med deres egyptiske modparter, indtil sandheden er fastslået i denne sag, og gerningsmændene draget til ansvar;

13.  opfordrer indtrængende præsident Sisi og hans regering til at leve op til deres tilsagn om ægte politiske reformer og respekt for menneskerettighederne; understreger, at troværdige og gennemsigtige valg er en forudsætning for demokrati som garanteret ved forfatningen fra 2014 og i overensstemmelse med Egyptens internationale forpligtelser;

14.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at fastlægge en tydelig, stærk og fælles holdning om Egypten i de kommende samlinger i FN's Menneskerettighedsråd, og så længe landet ikke fremviser meningsfulde forbedringer i menneskerettighedssituationen i landet;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer og Egyptens regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0084.
(2) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 130.
(3) EUT C 300 af 18.8.2016, s. 34.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0044.
(5) EUT C 349 af 17.10.2017, s. 41.
(6) EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 5.

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik