Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2562(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0100/2018

Разисквания :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0036

Приети текстове
PDF 484kWORD 54k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Детското робство в Хаити
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно детското робство в Хаити (2018/2562(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Хаити,

—  като взе предвид съвместното изявление от 12 юни 2017 г. по повод на Световния ден срещу детския труд от заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от члена на Комисията, отговарящ за развитието,

—  като взе предвид годишния доклад на Съвета на ООН по правата на човека, в който се подчертават напредъкът и предизвикателствата в областта на правата на човека в Хаити през 2017 г.,

—  като взе предвид проучването относно действията в областта на миграцията на АКТБ—ЕС от 20 юли 2017 г. относно трафика на хора в Хаити,

—  като взе предвид доклада за изпълнението в Хаити, който Комитета по правата на детето на ООН разгледа на 15 януари 2016 г.,

—  като взе предвид всеобщия периодичен преглед за Хаити на ВКБООН от 31 октомври — 11 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид Факултативния протокол на ООН към Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Допълнителната конвенция на ООН от 7 септември 1956 г. за премахване на робството, търговията с роби и институциите и обичаите, сходни с робство, по-специално член 1, буква г) от нея,

—  като взе предвид Конвенция № 182 на Международната организация на труда (МОТ) относно най-тежките форми на детски труд и Конвенция № 138 на МОТ относно минималната възраст за наемане на работа,

—  като взе предвид 34-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, проведена през декември 2017 г. в Порт-о-Пренс, Хаити,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие,

—  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на човека,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Хаити е една от най-бедните държави в света и страда от тежка корупция, лоша инфраструктура, липса на здравеопазване, ниски нива на образование и най-голямата в нейната история политическа нестабилност, които са основните източници на парализиращата бедност в страната;

Б.  като има предвид, че използването на деца като домашни работници, които често са наричани с креолската дума „Restavek“, е систематично в Хаити и съществува главно в резултат на тежките икономически условия и културните нагласи към децата;

В.  като има предвид, че „Restavek“ е форма на вътрешен трафик на хора и съвременно робство, която засяга приблизително 400 000 деца в Хаити, 60% от които са момичета; като има предвид, че много хаитянски деца нямат удостоверения за раждане и са изложени на риск от трафик и малтретиране; като има предвид, че според УНИЦЕФ излагането на децата на насилие и малтретиране, включително на телесно наказание и основано на пола насилие, е значителен проблем; като има предвид, че една на всеки четири жени и един на всеки петима мъже са жертви на сексуално насилие преди 18-годишна възраст; като има предвид, че 85 % от децата на възраст между 2 и 14 години са жертви на насилствена дисциплина у дома, 79 % са жертви на телесно наказание и 16% понасят крайни форми на телесно наказание; като има предвид, че около 30 000 деца живеят в приблизително 750 сиропиталища, които се управляват и финансират предимно от частни източници;

Г.  като има предвид, че децата „Restavek“ обикновено са родени в бедни селски семейства, които имат малко или нямат никакви възможности за повишаване на доходите и са склонни да продадат дете на друго семейство срещу храна или пари;

Д.  като има предвид, че правителството на Хаити полага някои усилия за справяне с експлоатацията на децата „Restavek“, като например приемането на всеобхватен закон за борба с трафика на хора, мерки за идентифициране и подпомагане на деца в принудително подчинение в домашни условия и повишаване на осведомеността; като има предвид, че държавата има задължение да оказва подкрепа на родителите, така че те да могат да изпълняват своите задължения;

Е.  като има предвид, че много хаитянски деца получават недостатъчно образование и обучение; като има предвид, че според УНИЦЕФ 18% от децата на възраст от 6 до 11 години в Хаити не посещават начално училище; като има предвид, че приблизително половината от жителите на Хаити на възраст 15 и повече години са неграмотни, тъй като 85% от училищата се управляват от частни субекти и са прекомерно скъпи за семействата с ниски доходи; като има предвид, че ураганът Матю оказа значително въздействие върху достъпа до образование, като нанесе щети на 1 633 от 1 991 училища в най-тежко засегнатите райони;

Ж.  като има предвид, че повече от 175 000 души, включително десетки хиляди деца, които бяха разселени във връзка с последиците от урагана Матю през октомври 2016 г., все още живеят в изключително несигурни и опасни условия; като има предвид, че земетресението през 2010 г. отне живота на повече от 220 000 души и доведе до разселване на около 800 000 деца, в резултат на което много от тях са принудени да попаднат в робство;

З.  като има предвид, че Хаити е източник, транзитна държава и дестинация за принудителен труд и трафик на деца; като има предвид, че явлението „Restavek“ има също така международно измерение, тъй като много хаитянски деца са обект на трафик към съседната Доминиканска република;

И.  като има предвид, че неотдавнашната изборна и политическа безизходица след президентските избори през 2016 г. сериозно затрудни способността на Хаити да приеме важни законодателни актове и национален бюджет за справяне с неотложните социални и икономически предизвикателства;

Й.  като има предвид, че безнаказаността в Хаити се подхранва от липсата на отчетност на длъжностните лица, и по-специално от липсата на системни разследвания относно използването на сила и широко разпространените незаконни или произволни арести от страна на полицията; като има предвид, че според индекса за корупция на „Transparency International“ Хаити е на 159-о място от 176 държави;

К.  като има предвид, че Хаити се класира на 163-то място в Индекса на човешкото развитие на ПРООН и има непрекъсната нужда от хуманитарна помощ и помощ за развитие;

Л.  като има предвид, че през септември 2017 г. парламентът на Хаити одобри национален бюджет за 2018 г., който повишава непропорционално данъците на вече бедното население, което доведе до придружени с насилие демонстрации и безредици в столицата Порт-о-Пренс; като има предвид, че министърът на икономиката и финансите, г-н Патрик Саломон, представи бюджет, в който, например, почистването на държавните институции има предимство пред програмите за обществено здравеопазване;

М.  като има предвид, че ЕС отпусна 420 милиона евро за Хаити по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие, като постави специален акцент върху храненето на децата и върху образованието с цел подпомагане на детското развитие;

Н.  като има предвид, че през 2017 г. ЕС отправи покана за представяне на предложения със заглавие на френски „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon“ („Укрепване на правата на децата и защита на децата, жертви на експлоатация, дискриминация, насилие и изоставяне“), чийто основен приоритет беше държаните в чужди домове деца да се върнат в техните биологични семейства или да бъдат настанени в приемни семейства;

1.  изразява съжаление поради факта, че голям брой деца в Хаити са принудително отлъчени от своите семейства като част от явлението „Restavek“ и са подложени на принудителен труд; призовава да се сложи край на тази практика;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващите нарушения на правата на човека, включително по отношение на основаното на пола насилие, незаконните задържания и практиката на държане на деца в домашно робство под формата на „Restavek“ в Хаити; призовава правителството на Хаити да даде предимство на законодателни мерки, а именно — реформа на Наказателния кодекс, с цел борба с тези проблеми и същевременно да възстанови основните институции в страната, които са в застой поради неотдавнашната политическа безизходица, за да извършат неотложни реформи;

3.  призовава правителството на Хаити незабавно да въведе мерки за преодоляване на слабостите, които водят до принудително подчинение в домашни условия на деца, включително за защита на децата, които са жертви на изоставяне, злоупотреба, насилие и детски труд;

4.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да подпомагат Хаити в прилагането на мерки за защита на децата, включително програми и партньорства, насочени към борба с насилието, злоупотребата и експлоатацията на деца; призовава правителството на Хаити да отдаде приоритет и да създаде достатъчно обезпечени процедури за прекратяване на практиката „Restavek“, включително обучение на социалните служби за подпомагане на настаняване на децата „Restavek“ извън семействата, които злоупотребяват с тях, и за възстановяване, така че да се посрещнат техните физически и психически нужди;

5.  призовава правителството на Хаити да създаде административна система, която да гарантира, че всички новородени деца се регистрират при раждането, както и да предприеме мерки за регистрация на децата, които не са били регистрирани при раждането, и за регистриране на тяхното пребиваване;

6.  насърчава органите на Хаити и донорите да пренасочат значителните ресурси, които понастоящем се изразходват за скъпо струващи сиропиталища с лошо качество, към предоставяни в общността услуги, които укрепват способността на семействата и общностите да се грижат подобаващо за своите деца;

7.  призовава правителството на Хаити и на държавите — членки на ЕС, които все още не са направили това, да ратифицират безрезервно следните конвенции, които са от съществено значение за борбата с трафика на деца и детското робство:

   Факултативния протокол към Международния пакт за икономически, социални и културни права и участие в разследванията и междудържавните процедури;
   Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване
   Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
   Римския статут

8.  призовава помощта на ЕС за развитие да обърне специално внимание на подпомагането на спешна реформа на съдебната система и обучението на прокурори и съдии в разглеждането на случаи на изнасилване и сексуално насилие, като се гарантира, че полицейските и съдебните служители са обучени да работят безпристрастно с жени и момичета, които съобщават за основано на пола насилие;

9.  отбелязва, че парламентът на Хаити прие годишния бюджет през септември 2017 г.; подчертава постигнатия неотдавна напредък по отношение на правото на образование, по-специално чрез Програмата за универсално, безплатно и задължителното образование, което изисква едновременно система от ефективни механизми за мониторинг и правоприлагане и постоянни финансови усилия както от националния бюджет на Хаити, така и от помощта на ЕС за развитие; призовава да се обърне по-голямо внимание на благосъстоянието и възстановяването на децата „Restavek“, включително на намиращите се в най-необлагодетелствано положение, лицата с увреждания, лицата със затруднения при учене и тези в селските райони, в рамките на следващия Европейски фонд за развитие и на Националната индикативна програма за Хаити, включително чрез редовен съвместен доклад за напредъка по предприетите мерки и тяхната ефективност в борбата с явлението „Restavek“;

10.  очаква от ЕС и от неговите държави членки, които поеха ангажимент да отпуснат помощ за Хаити след урагана Матю, да спазят обещанията си и да помогнат на страната да преодолее дългосрочните предизвикателства, пред които е изправена;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета на министрите на АКТБ—ЕС, на институциите на КАРИФОРУМ, на правителствата и парламентите на Хаити и на Доминиканската република и на генералния секретар на ООН.

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност