Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2562(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0100/2018

Rozpravy :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0036

Přijaté texty
PDF 361kWORD 49k
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
Dětské otroctví na Haiti
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o dětském otroctví na Haiti (2018/2562(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Haiti,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro rozvoj ze dne 12. června 2017 při příležitosti Světového dne proti dětské práci,

–  s ohledem na výroční zprávu Rady OSN pro lidská práva, která zdůrazňuje dosažený pokrok a výzvy v oblasti lidských práv na Haiti v roce 2017,

–  s ohledem na studii iniciativy AKT–EU Migration Action ze dne 20. července 2017 o obchodování s lidmi na Haiti,

–  s ohledem na implementační zprávu Haiti, kterou Výbor OSN pro práva dítěte projednal dne 15. ledna 2016.

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum Haiti provedený v rámci zasedání Rady OSN pro lidská práva ve dnech 31. října až 11. listopadu 2016,

–  s ohledem na opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Dodatkovou úmluvu OSN o zrušení otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik podobných otroctví ze dne 7. září 1956, zejména na čl. 1 písm. d) této úmluvy,

–  s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 182 o nejhorších formách dětské práce a úmluvu MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnání,

–  s ohledem na 34. zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU z prosince 2017 v Port-au-Prince (Haiti),

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN,

–  s ohledem na Deklaraci lidských práv OSN,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Haiti je jednou z nejchudších zemí světa, jejíž ochromující chudoba je způsobena zejména rozsáhlou korupcí, špatnou infrastrukturou, nedostatečnou zdravotní péčí, nízkou úrovní vzdělání a historicky danou politickou nestabilitou;

B.  vzhledem k tomu, že využívání dětí jako pracovních sil v domácnosti, často označovaných kreolským výrazem „restavek“, je na Haiti široce rozšířené a existuje hlavně z důvodu nepříznivých hospodářských podmínek a kulturních postojů vůči dětem;

C.  vzhledem k tomu, že restavek je formou domácího obchodování s lidmi a novodobého otroctví, které postihuje přibližně 400 000 dětí na Haiti, z toho 60 % dívek; vzhledem k tomu, že mnoho haitských dětí nemá rodné listy a je vystaveno riziku obchodování s lidmi a zneužívání; vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF je závažným problémem, pokud jsou děti vystavovány násilí a zneužívání, včetně tělesných trestů a genderově podmíněného násilí; vzhledem k tomu, že každá čtvrtá žena a každý pátý muž jsou oběťmi sexuálního zneužívání před dosažením věku 18 let; vzhledem k tomu, že 85 % dětí ve věku od 2 do 14 let je obětí násilné disciplíny doma, 79 % je vystaveno tělesným trestům a 16 % extrémním tělesným trestům; vzhledem k tomu, že přibližně 30 000 dětí žije v přibližně 750 privátních sirotčincích, financovaných převážně ze soukromých zdrojů;

D.  vzhledem k tomu, že děti „restavek“ pocházejí obvykle z chudých venkovských rodin, které mají k dispozici jen málo nebo žádné prostředky, a proto své děti prodávají jiným rodinám výměnou za jídlo nebo peníze;

E.  vzhledem k tomu, že haitská vláda vyvinula jistou snahu řešit problematiku vykořisťování dětí „restavek“, což se odráží například v přijetí komplexního zákona proti obchodování s lidmi a opatření za účelem identifikace dětí, jež jsou zneužívány pro práce v domácnosti, pomoci těmto dětem a osvěty; vzhledem k tomu, že povinností každého státu je podporovat rodiče, aby mohli plnit svou úlohu;

F.  vzhledem k tomu, že mnohým haitským dětem se nedostává adekvátní výchovy a školního vzdělání; vzhledem k tomu, že podle údajů organizace UNICEF téměř 18 % dětí ve věku 6 až 11 let na Haiti nenavštěvuje základní školu; vzhledem k tomu, že přibližně polovina všech Haiťanů starších 15 let je negramotná, neboť 85 % škol je provozováno soukromými subjekty a tyto školy jsou pro rodiny s nízkými příjmy finančně nedostupné; vzhledem k tomu, že značný dopad na přístup ke vzdělání měl hurikán Matthew, který poškodil 1 633 z 1 991 škol v nejvíce postižených oblastech;

G.  vzhledem k tomu, že více než 175 000 osob, které přišly o své domovy v důsledku hurikánu Matthew v říjnu 2016, mezi nimiž je i několik desítek tisíc dětí, dosud žije ve velmi nejistých a nebezpečných podmínkách; vzhledem k tomu, že zemětřesení v roce 2010 si vyžádalo více než 220 000 lidských životů a že se přibližně 800 000 dětí ocitlo bez domova, což vedlo k tomu, že mnoho z nich se stalo otroky;

H.  vzhledem k tomu, že Haiti je zdrojovou, tranzitní a cílovou zemí nucené práce a obchodování s dětmi; vzhledem k tomu, že fenomén „restavek“ má i mezinárodní rozměr, neboť mnoho haitských dětí se stává obětí obchodování s lidmi do sousední Dominikánské republiky;

I.  vzhledem k tomu, že volební a politická patová situace po prezidentských volbách v roce 2016 značně omezila schopnost Haiti přijímat klíčové právní předpisy a státní rozpočet, které mají řešit naléhavé sociální a hospodářské problémy;

J.  vzhledem k tomu, že beztrestnost na Haiti je živena nezodpovědností úředníků, a zejména tím, že nejsou systematicky vyšetřovány případy policejního násilí a nezákonného nebo svévolného zatýkání; vzhledem k tomu, že Haiti se umístilo na 159. místě ze 176 zemí v indexu vnímání korupce, který vydává organizace Transparency International;

K.  vzhledem k tomu, že v indexu lidského rozvoje Rozvojového programu OSN (UNDP) zaujímá Haiti 163. příčku a soustavně potřebuje humanitární a rozvojovou pomoc;

L.  vzhledem k tomu, že v září 2017 haitský parlament schválil státní rozpočet na rok 2018, který nepřiměřeně zvyšuje daně, které musí platit již beztak chudé obyvatelstvo, což vedlo k násilným demonstracím a nepokojům v hlavním městě Port-au-Prince; vzhledem k tomu, že ministr hospodářství a financí Patrick Salomon předložil návrh rozpočtu, v němž je větší priorita přiřazena úklidu ve vládních budovách než programům veřejného zdraví;

M.  vzhledem k tomu, že EU pro Haiti v rámci 11. Evropského rozvojového fondu vyčlenila 420 milionů EUR, přičemž bude zvláštní důraz kladen na výživu dětí a vzdělávání v zájmu rozvoje dítěte;

N.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 EU vyhlásila výběrové řízení s francouzským názvem „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon“, jehož hlavní prioritou je navrátit vězněné dětí jejich biologickým rodinám nebo je umístit do pečovatelských rodin;

1.  vyjadřuje politování nad skutečností, že v souvislosti s fenoménem „restavek“ je velký počet dětí na Haiti násilně odebírán rodičům a posílám na nucené práce; vyzývá k ukončení této praxe;

2.  je vážně znepokojen pokračujícím porušováním lidských práv na Haiti, což zahrnuje mj. genderové násilí, nezákonné zadržování osob a zotročování dětí jako tzv. „restavek“; vyzývá haitskou vládu, aby si jako prioritu stanovila přijetí legislativních opatření, která by tyto problémy potírala, konkrétně reformu trestního zákoníku, a současně obnovila klíčové instituce v zemi, které v důsledku nedávné patové situace přestaly fungovat, aby bylo možné provést naléhavé reformy;

3.  vyzývá vládu Haiti, aby urychleně provedla opatření k řešení problémů, které vedou ke zneužívání dětí pro práce v domácnosti, včetně ochrany dětí, které jsou oběťmi zanedbávání, zneužívání, násilí a dětské práce;

4.  vyzývá EU a její členské státy, aby dále pomáhaly Haiti provádět opatření na ochranu dětí včetně programů a partnerství zaměřených na boj proti násilí, zneužívání a vykořisťování dětí; vyzývá vládu Haiti, aby prioritně zavedla postupy k ukončení praktiky „restavek“ a poskytla na ně dostatečné zdroje, včetně odborné přípravy sociálních služeb tak, aby mohly pomáhat umisťovat děti „restavek“ mimo rodiny, v nichž dochází ke zneužívání, a zajišťovaly rehabilitaci k naplnění jejich fyzických a psychických potřeb;

5.  vyzývá haitskou vládu, aby zavedla správní systém, který zaručí, že všichni novorozenci budou zapsáni do matriky, a opatření k registraci a záznamu místa bydliště dětí, které nebyly registrovány při narození;

6.  vyzývá haitské orgány a dárcovské organizace, aby přesunuly značné zdroje, které jsou v současnosti vynakládány na drahé, ale přesto nekvalitní sirotčince, ke komunitním službám, které posilují schopnost rodin a komunit pečovat odpovídajícím způsobem o své vlastní děti;

7.  vyzývá vládu Haiti a případně zbývající členské státy EU, aby bez výhrad ratifikovaly následující úmluvy, které mají zásadní význam pro boj proti obchodování s dětmi a otroctví:

   Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a možnost zapojit se do vyšetřování a mezistátních postupů,
   Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením,
   Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,
   Římský statut;

8.  žádá, aby se v rámci rozvojové pomoci EU věnovala zvláštní pozornost asistenci s naléhavými reformami soudního systému a s přípravou žalobců a soudců na řešení případů znásilnění a sexuálního násilí, aby policie a justice dokázaly nestranně jednat s ženami a dívkami, které oznámí, že se staly obětí genderového násilí;

9.  bere na vědomí, že v září 2017 haitský parlament schválil roční rozpočet; poukazuje na to, že v poslední době došlo k pokroku, pokud jde o právo na vzdělání, zejména díky programu všeobecného, bezplatného a povinného vzdělávání, jenž vyžaduje jak účinný monitorovací a donucovací systém, tak i stabilní finanční podporu z haitského státního rozpočtu a z prostředků rozvojové pomoci EU; žádá, aby v příštím ERF a v haitském národním orientačním programu byla větší pozornost věnována dobrým životním podmínkám a rehabilitaci dětí „restavek“, včetně nejvíce znevýhodněných či zdravotně postižených dětí, dětí s poruchami učení a dětí ve venkovských oblastech, a aby byly pravidelně předkládány společné zprávy o pokroku, které budou informovat o přijatých opatřeních a jejich účinnosti při potírání fenoménu „restavek“;

10.  očekává, že EU a její členské státy, které Haiti po hurikánu Matthew oficiálně přislíbily pomoc, svým slibům dostojí a Haiti pomohou překonat jeho dlouhodobé problémy;

11.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě ministrů AKT-EU, orgánům CARIFORA, vládám a parlamentům Haiti a Dominikánské republiky a generálnímu tajemníkovi OSN.

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí