Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0100/2018

Debatter :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0036

Antagna texter
PDF 182kWORD 46k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
Barnslaveri i Haiti
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om barnslaveri i Haiti (2018/2562(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Haiti,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 12 juni 2017 med anledning av världsdagen mot barnarbete från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, samt kommissionsledamoten med ansvar för utveckling,

–  med beaktande av årsrapporten från FN:s råd för mänskliga rättigheter, som belyser framsteg och utmaningar för de mänskliga rättigheterna i Haiti under 2017,

–  med beaktande av studien från initiativet ACP-EU Migration Action av den 20 juli 2017 om människohandel i Haiti,

–  med beaktande av Haitis genomföranderapport, som behandlades av FN:s kommitté för barnets rättigheter den 15 januari 2016,

–  med beaktande av FN:s människorättsråds allmänna återkommande utvärdering av Haiti den 31 oktober–11 november 2016,

–  med beaktande av FN:s fakultativa protokoll till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av FN:s tilläggskonvention om avskaffande av slaveri, slavhandel och slaveriliknande institutioner och sedvänjor av den 7 september 1956, särskilt artikel 1 d,

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete och ILO:s konvention 138 om minimiåldern för anställning,

–  med beaktande av det trettiofjärde mötet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen i december 2017 i Port-au-Prince, Haiti,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling,

–  med beaktande av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Haiti är ett av världens fattigaste länder, där allvarlig korruption, undermålig infrastruktur, brist på hälso- och sjukvård, låg utbildningsnivå och historisk politisk instabilitet är de största orsakerna till landets förlamande fattigdom.

B.  Barn utnyttjas systematiskt som hushållsarbetare, ofta benämnda med kreolordet restavek, i hela Haiti, och företeelsen beror huvudsakligen på de svåra ekonomiska förhållandena och kulturella attityder gentemot barn.

C.  Restavek är en form av inhemsk människohandel och modernt slaveri som drabbar uppskattningsvis 400 000 barn i Haiti, varav 60 procent är flickor. Många haitiska barn saknar födelseattester och riskerar att utsättas för människohandel och övergrepp. Enligt Unicef är det ett stort problem att barn utsätts för våld och övergrepp, inklusive kroppsstraff och könsrelaterat våld. Var fjärde kvinna och var femte man faller offer för sexuella övergrepp innan de fyllt 18 år. 85 procent av barnen i åldrarna 2–14 år utsätts för våldsam bestraffning i hemmet, 79 procent utsätts för kroppsstraff och 16 procent för extrema kroppsstraff. Uppskattningsvis 30 000 barn bor på omkring 750 barnhem som mestadels drivs och finansieras i privat regi.

D.  Restavekbarnen föds för det mesta i fattiga familjer på landsbygden som har få eller inga möjligheter att dryga ut sina inkomster och är beredda att sälja ett barn till en annan familj i utbyte mot mat eller pengar.

E.  Haitis regering har gjort vissa ansträngningar för att få bukt med exploateringen av restavekbarnen och har till exempel antagit en övergripande lag för att bekämpa människohandel, åtgärder för att identifiera och hjälpa barn i slavarbete i hemmet samt åtgärder för att öka medvetenheten. Det är statens skyldighet att stödja föräldrarna så att de kan uppfylla sitt ansvar.

F.  Många haitiska barn får en otillräcklig utbildning och går för lite i skolan. Enligt Unicef går 18 procent av barnen i åldern 6–11 år i Haiti inte i grundskolan. Omkring hälften av alla haitier som är 15 år eller äldre är analfabeter, eftersom 85 procent av skolorna drivs av privata aktörer och är alldeles för dyra för låginkomstfamiljer. Orkanen Matthew slog hårt mot tillgången till utbildning och skadade 1 633 av 1 991 skolor i de värst drabbade områdena.

G.  Mer än 175 000 människor, däribland tiotusentals barn, som drevs bort från sina hem efter orkanen Matthew i oktober 2016, lever fortfarande under extremt svåra och osäkra förhållanden. Jordbävningen 2010 krävde mer än 220 000 dödsoffer, och ungefär 800 000 barn drevs från sina hem, vilket resulterade i att många tvingades in i slaveri.

H.  Haiti är ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel för tvångsarbete och handel med barn. Restavekföreteelsen har också en internationell dimension, då många haitiska barn säljs till grannlandet Dominikanska republiken.

I.  Det politiska dödläget efter presidentvalet 2016 har allvarligt hämmat Haitis förmåga att anta viktiga lagar och en nationell budget för att ta itu med akuta sociala och ekonomiska utmaningar.

J.  Straffriheten i Haiti har fått näring av en brist på ansvarsskyldighet för tjänstemän, och i synnerhet av bristen på systematiska utredningar av användningen av våld och de utbredda olagliga eller godtyckliga gripandena från polisens sida. Haiti ligger på plats 159 av 176 länder i Transparency Internationals korruptionsindex.

K.  Haiti ligger på plats 163 i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) index för mänsklig utveckling och är i ständigt behov av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.

L.  Haitis parlament godkände i september 2017 en nationell budget för 2018 som höjer skatterna på ett oproportionerligt sätt för en redan utarmad befolkning, vilket ledde till våldsamma demonstrationer och upplopp i huvudstaden, Port-au-Prince. Ministern för ekonomi och finanser, Patrick Salomon, lade fram en budget som till exempel prioriterar städning av statliga byggnader framför folkhälsoprogram.

M.  EU har avsatt 420 miljoner euro till Haiti inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden, med särskild betoning på barns näringsbehov och på utbildning för att stödja barns utveckling.

N.  2017 lanserade EU en förslagsinfordran med den franska rubriken ”La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, de discrimination, de violence et d’abandon” vars främsta prioritet var att återbörda fängslade barn till sina biologiska familjer eller att placera dem i fosterfamiljer.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att många barn i Haiti som ett led i restavekföreteelsen tvingas bort från sina familjer och sätts i tvångsarbete. Parlamentet begär att denna sedvänja ska upphöra.

2.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, däribland det könsrelaterade våldet, de olagliga frihetsberövandena och sedvänjan att hålla barn som restavekslavar i Haiti. Parlamentet uppmanar Haitis regering att prioritera lagstiftningsåtgärder, närmare bestämt en reform av strafflagen, för att bekämpa dessa problem, samtidigt som man återupprättar de centrala institutionerna i landet, vilka står stilla till följd av den senaste tidens politiska dödläge, i syfte att genomföra brådskande reformer.

3.  Europaparlamentet uppmanar Haitis regering att skyndsamt vidta åtgärder för att ta itu med den utsatthet som leder till att barn hålls som slavar i hemmet, bland annat att skydda barn som är offer för försummelse, övergrepp, våld och barnarbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ytterligare hjälpa Haiti att genomföra åtgärder för att skydda barn, däribland program och partnerskap som syftar till att bekämpa våld, övergrepp och exploatering av barn. Parlamentet uppmanar Haitis regering att prioritera och inrätta förfaranden med tillräckliga resurser för att få ett slut på sedvänjan med restavek, däribland utbildning av sociala tjänster som ska hjälpa till att flytta restavekbarn från familjer där övergrepp begåtts och ge dem rehabilitering som tillgodoser deras fysiska och psykiska behov.

5.  Europaparlamentet uppmanar Haitis regering att införa ett administrativt system som garanterar att alla nyfödda barn registreras vid födseln, liksom åtgärder för att registrera dem som inte registrerades vid födseln och att registrera var de bor.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar de haitiska myndigheterna och givarna att kanalisera om de stora resurser som för närvarande läggs på dyra men undermåliga barnhem till samhällsbaserade tjänster som stärker familjernas och lokalsamhällenas förmåga att ta hand om sina egna barn på ett bra sätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar Haitis regering och de medlemsstater i EU som ännu inte har gjort det att utan förbehåll ratificera följande konventioner, som är av avgörande betydelse för kampen mot handel med barn och barnslaveri:

   Det fakultativa protokollet till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, med anslutning till utredningsförfarandet och det mellanstatliga förfarandet
   Den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden
   Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
   Romstadgan

8.  Europaparlamentet begär att EU:s utvecklingsbistånd ska vara särskilt inriktat på att stödja den brådskande reformen av rättsväsendet och utbildningen av åklagare och domare i hanteringen av fallen av våldtäkt och sexuellt våld, så att polisen och rättsväsendet får utbildning för att opartiskt ta sig an kvinnor och flickor som anmäler könsrelaterat våld.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det haitiska parlamentet antog en årlig budget i september 2017. Parlamentet understryker de framsteg som nyligen gjorts när det gäller rätten till utbildning, särskilt genom programmet för allmän, gratis och obligatorisk utbildning, vilket kräver både ett system för fungerande övervakning och genomförande och en varaktig ekonomisk insats från både Haitis nationella budget och EU:s utvecklingsbistånd. Parlamentet begär att större uppmärksamhet ska ägnas åt restavekbarnens välbefinnande och återanpassning – även de mest missgynnade, de med funktionsnedsättningar, de med inlärningssvårigheter och de i landsbygdsområdena – inom ramen för nästa EUF och Haitis nationella vägledande program, bland annat genom en regelbunden gemensam framstegsrapport om åtgärder som vidtagits och deras slagkraft i kampen mot restavekföreteelsen.

10.  Europaparlamentet förväntar sig att EU och dess medlemsstater, som har utlovat stöd till Haiti efter orkanen Matthew, infriar sina löften och hjälper landet att övervinna sina långsiktiga utmaningar.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, AVS–EU-ministerrådet, Cariforums institutioner, regeringarna och parlamenten i Haiti och Dominikanska republiken samt FN:s generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy