Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2017

Внесени текстове :

A8-0132/2017

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0037

Приети текстове
PDF 470kWORD 51k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Гаранционен фонд за външни дейности ***I
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0582),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0374/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по развитие, комисията по външни работи и комисията по международна търговия (A8-0132/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 февруари 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
P8_TC1-COD(2016)0274

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/409.)

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност