Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0274(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0132/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0132/2017

Díospóireachtaí :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Vótaí :

PV 08/02/2018 - 12.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0037

Téacsanna atá glactha
PDF 240kWORD 48k
Déardaoin, 8 Feabhra 2018 - Strasbourg
Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha ***I
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 lena mbunaítear Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0582),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), d’Airteagal 209 agus d’Airteagal 212 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0374/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 1 Nollaig 2017 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, de réir Airteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus do na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0132/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 8 Feabhra 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle lena mbunaítear Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha
P8_TC1-COD(2016)0274

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/409.)

An nuashonrú is déanaí: 28 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais