Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2017

Ingivna texter :

A8-0132/2017

Debatter :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0037

Antagna texter
PDF 235kWORD 42k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 februari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0582),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 209 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0374/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 1 december 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel (A8‑0132/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag +.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
P8_TC1-COD(2016)0274

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/409.)

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy