Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0275(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2017

Внесени текстове :

A8-0135/2017

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0038

Приети текстове
PDF 471kWORD 56k
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I
P8_TA(2018)0038A8-0135/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0583),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0376/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно междинния преглед на прилагането на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0584),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по развитие, комисията по външни работи, комисията по международна търговия и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0135/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 февруари 2018 г с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза
P8_TC1-COD(2016)0275

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/412.)

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност