Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2071(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0013/2018

Indgivne tekster :

A8-0013/2018

Forhandlinger :

PV 07/02/2018 - 17
CRE 07/02/2018 - 17

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0039

Vedtagne tekster
PDF 305kWORD 61k
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
P8_TA(2018)0039A8-0013/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2017/2071(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB),

–  der henviser til EIB-Gruppens forretningsplan for 2017-2019, som er offentliggjort på EIB’s websted,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) aktivitetsberetning for 2016,

–  der henviser til EIB's finansielle beretning for 2016 og statistiske beretning for 2016,

–  der henviser til EIB-rapporten om evaluering af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringers (EFSI) funktion fra september 2016,

–  der henviser til den aftale, der blev indgået den 2. maj 2017 mellem Europa-Parlamentet og EIB om de oplysninger, der skal udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordninger (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2396 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning(2),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (COM(2016)0582),

–  der henviser til EIB's initiativ med henblik på økonomisk modstandsdygtighed,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond(3),

–  der henviser til det første møde i EFSD's strategiske udvalg, som blev afholdt i Bruxelles den 28. september 2017,

–  der henviser til det sociale topmøde om fair job og vækst, der blev afholdt den 17. november 2017 i Göteborg og til den europæiske søjle for sociale rettigheder,

–  der henviser til EIB-Gruppens strategi for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status,

–  der henviser til rapporten om gennemførelsen af EIB's politik for gennemsigtighed i 2015 og EIB's "2016 Corporate Governance Report",

–  der henviser til EIB's håndbog for miljø og sociale anliggender,

–  der henviser til den igangværende revision af EIB's klagemekanisme – principper, beføjelser og forretningsorden fra 2010,

–  der henviser til EIB's politik over for svagt regulerede, ugennemsigtige og ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner (NJC-politikken) af 15. december 2010 og tillægget til den af 8. april 2014,

–  der henviser til EIB’s godkendelse af EU's ratificering af Parisaftalen af 4. oktober 2016,

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og FN’s bæredygtige udviklingsmål (SDG),

–  der henviser til kommissionsformand Junckers tale om Unionens tilstand den 13. september 2017 på Europa-Parlamentets plenarmøde i Strasbourg,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0013/2018),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) anses for at være "EU’s finansielle gren" og den primære institution, der understøtter offentlige og private investeringer i EU, og at den også spiller en rolle uden for EU gennem sine eksterne långivningsaktiviteter;

B.  der henviser til, at EIB-Gruppens finansielle aktiviteter omfatter både udlån af egne midler og opfyldelse af de forskellige mandater, som den har fået tildelt, med støtte fra EU-budgettet og tredjeparter som f.eks. medlemsstaterne;

C.  der henviser til, at der bør sættes konstant fokus på udviklingen af bedste praksis i relation til EIB-Gruppens resultatpolitik og resultatstyring og i relation til forvaltning og gennemsigtighed;

D.  der henviser til, at EIB fastholdt et solidt finansiel resultat i 2016 i overensstemmelse med prognosen for året med et årligt nettooverskud på 2,8 mia. EUR;

E.  der henviser til, at EIB bør styrke sine bestræbelser på at udvide sine låneaktiviteter ved at yde teknisk bistand og rådgivning, navnlig i regioner med et lavt investeringsniveau, for at rette op på regionale skævheder og samtidig begrænse den administrative byrde for ansøgere;

F.  der henviser til, at EIB som den institution, der er ansvarlig for forvaltningen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), bør opretholde en portefølje af aktiver, der er af høj kvalitet og geografisk afbalanceret, og sm har langsigtede økonomiske fordele, der skaber kvalitetsjob, og at den bør gøre dette til sin hovedprioritet på hele EU's territorium;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som et supplement til EIB's interventioner bør spille en central rolle som EU's specialiserede kilde til venturekapital og garantier, der primært har til formål at støtte små og mellemstore virksomheder og dermed bidrage til den europæiske integration og den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

H.  der henviser til, at der findes bestemmelser om beskyttelse mod skattesvig og hvidvaskning af penge, og mod risikoen for at finansiere terrorisme i EIB-Gruppens kontraktbestemmelser, der er undertegnet af EIB-Gruppen og dens modparter; der henviser til, at EIB-Gruppen bør kræve, at dens modparter overholder al gældende lovgivning; der henviser til, at EIB-Gruppen bør indføre supplerende kontraktbestemmelser vedrørende gennemsigtigheds- og integritetsspørgsmål på grundlag af resultaterne af rettidig omhu;

I.  der henviser til, at EIB-Gruppen i henhold til traktaterne er forpligtet til at bidrage til integrationen i ET, den økonomiske og sociale samhørighed og regionaludviklingen gennem målrettede investeringsinstrumenter som lån, egenkapital, garantier, risikodelingsfaciliteter og rådgivningstjenester;

J.  der henviser til, at EIB-Gruppen fortsat bør have en høj kreditværdighed som et grundlæggende aktiv for sin forretningsmodel samt en solid aktivportefølje af høj kvalitet med sunde investeringsprojekter under EFSI og alle finansielle instrumenter i dens portefølje;

Globale udfordringer og vigtigste politikker

1.  understreger, at den økonomiske krise i betydelig grad har svækket den økonomiske vækst i EU, og at én af de vigtigste konsekvenser er nedgangen i investeringerne i EU; understreger, at faldet i offentlige og private investeringer har nået et alarmerende niveau i de lande, der er hårdest ramt af krisen, hvilket fremgår af Eurostats oplysninger; giver udtryk for bekymring over den manglende makroøkonomiske balance og arbejdsløsheden, der stadig er betydelig i visse medlemsstater;

2.  forventer, at EIB fortsætter med at samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne om at afhjælpe de systemiske mangler, der hindrer nogle regioner og lande i at drage fuld nytte af EIB's finansielle aktiviteter;

3.  glæder sig over EIB-Gruppens vilje til at forbedre EU's konkurrenceevne, give reel støtte til vækst og jobskabelse og bidrage til at løse de samfundsøkonomiske problemer inden for og uden for EU ved at forfølge overordnede mål for offentlige politikker i forbindelse med innovation, finansiering af små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber, infrastruktur, miljø, økonomisk og social samhørighed samt klimaspørgsmål; minder om, at disse mål også kræver tilvejebringelse af offentlige goder; fastholder, at alle EIB-Gruppens aktiviteter, hvis man på vellykket vis skal opfylde Europa 2020-strategiens strategiske mål, ikke blot bør være økonomisk bæredygtige, men også bidrage til et mere intelligent, grønnere og mere inklusivt EU; opfordrer EIB til i den forbindelse at arbejde med små markedsdeltagere og græsrodskooperativer om at foretage sammenlægning af mindre vedvarende energiprojekter for at gøre det muligt for dem at opnå EIB-finansiering; understreger nødvendigheden af sammenhæng mellem de forskellige instrumenter, for at disse må kan virkeliggøres;

4.  glæder sig i den forbindelse over Kommissionens arbejde med at kombinere forskellige finansieringskilder, herunder EFSI, centralt forvaltede finansielle instrumenter på EU-plan, midler fra Europæiske Struktur- og Investeringsfonde (ESI)-fondsprogrammerne samt midler fra medlemsstaterne og nationale erhvervsfremmende banker og institutioner, hvilket har gjort det muligt at støtte risikobetonede projekter og projekter med begrænset adgang til finansiering til gavn for små og mellemstore virksomheder;

5.  glæder sig over, at EIB har bekræftet sit tilsagn om at støtte gennemførelsen af Parisaftalen; mener, at revisionen af EIB's udlånskriterier for energiprojekter, der skal finde sted i 2018, vil være en lejlighed for banken til at genoverveje støtten til sektoren for fossile brændstoffer og til at offentliggøre alle dermed forbundne relevante oplysninger; opfordrer banken til i den forbindelse at offentliggøre de konkrete handlingsplaner, som udspringer af dens klimastrategi for 2015, og tilpasse sin portefølje til den gennemsnitlige globale temperaturstigning på 1,5 °C i overensstemmelse med Paris-aftalen gennem en hurtig og fuldstændig udfasning af projekter med fossile brændstoffer og prioritering af projekter vedrørende energieffektivitet varige energikilder; glæder sig over Rådets konklusioner af 10. oktober 2017 om klimafinansiering(4) og understreger betydningen af at afsætte tilstrækkelige bevillinger til bæredygtige, grønne investeringer, herunder for biobaserede industrier(5); opfordrer EIB til at fortsætte den finansielle støtte til bæredygtige, lokale energikilder for at overvinde Europas høje afhængighed af ekstern energi og for at sikre forsyningssikkerheden; opfordrer EIB til at overveje at vedtage OECD's Rio-klimamarkører, der anvendes til at spore og overvåge klimarelaterede udgifter fra ESI med henblik på bedre at kunne tage hensyn til EIB's aktiviteter i tilknytning til samhørighedspolitikken i forbindelse med vurderingen af den rolle, som ESI-fondene spiller i bekæmpelsen af klimaforandringer;

6.  påpeger, at EIB har haft meget blandede resultater med hensyn til klimaindsatsen, selv om den næsten opfyldte sit mål på 25 % samlet set; er bekymret over, at EIB's støtte til klimaforanstaltninger i 16 af EU's medlemsstater end ikke nåede op på 20 %, og at investeringerne i klimaindsats i 2016 hovedsageligt foregik i EU's stærkere økonomier, idet 70 % af EFSI-støtten til vedvarende energi var koncentreret i kun ét land — Belgien — mens 80 % af investeringerne i energieffektivitet gennem EFSI blev tildelt Frankrig, Finland og Tyskland;

7.  glæder sig over, at EIB har reageret på krisen ved at udvide sine aktiviteter væsentligt, herunder i de hårdest ramte lande; opfordrer EIB til at øge sin støtte til EU-landene med henblik på at bidrage til deres økonomiske genopretning;

8.  minder om, at det haster med at afklare Brexits indvirkning på EIB’s nuværende budget og dens aktiviteter, for at banken fortsat kan udfylde sin rolle; minder om, at Det Forenede Kongerige tegner sig for 16,11 % af EIB's kapital, hvoraf 3,5 mia. EUR er indbetalt kapital, mens 35,7 mia. EUR indgår i den del af bankens kapital, der kan kræves indbetalt; understreger betydningen af at afklare Det Forenede Kongeriges bidrag til EIB's budget samt Det Forenede Kongeriges fremtidige økonomiske engagement; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at Det Forenede Kongeriges udtræden ikke resulterer i et tab i EIB's evne til at støtte EU's økonomi; understreger i den forbindelse nødvendigheden af hurtigst muligt at få retssikkerhed omkring igangværende projekter, der samfinansieres af EIB i Det Forenede Kongerige; mener, at EIB, selv om Det Forenede Kongerige for så vidt angår investeringer bør behandles som enhver anden medlemsstat forud for formel udtræden af Unionen, har ret til at gøre investeringer betinget af, at kriterierne for støtteberettigelse, navnlig med hensyn til miljøstandarder, vil være opfyldt i hele perioden for sådanne investeringer;

9.  understreger betydningen af EIB's finansielle virksomhed i de østlige og sydlige nabolande, hvor den støtter de lande, der gennemfører vanskelige økonomiske og demokratiske reformer på deres vej mod EU; minder om, at den primære finansielle virksomhed ligeledes bør tilstræbe at opfylde både presserende behov og løse mere langsigtede problemer som genopbygning af infrastruktur, sikring af passende boliger og alarmberedskabsinfrastruktur og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed; understreger nødvendigheden af, at EIB gennemfører eksterne operationer, så dens aktiviteter navnlig fokuserer på områder af stor betydning for EU; fremhæver i den henseende udvidelsen af EIB's eksterne lånemandat ("ELM) til at optrappe aktiviteterne i de sydlige nabolande, Middelhavsområdet, Latinamerika og Asien; fremhæver endvidere, at EIB's operationer har store muligheder for at forbedre den økonomiske situation i regioner af central geopolitisk relevans, navnlig i Ukraine, som står over for stor økonomisk pres på grund af den igangværende væbnede konflikt i den østlige del af landet;

10.  mener, at EIB som "EU-banken", der er inkorporeret i og reguleret af traktaterne og den relevante tilknyttede protokol, skal leve op til denne enestående status, der medfører enestående rettigheder og ansvarsområder; bemærker, at banken spiller en central rolle for gennemførelsen af et stigende antal finansielle instrumenter, der skaber en løftestangsvirkning for EU's budgetmidler;

11.  bemærker, at værdien af undertegnede EIB-lån i henhold til forretningsplanen for 2017-2019 forventes at stige på ny i 2019 (til 76 mia. EUR efter et fald fra 77 mia. EUR i 2014 til 73 mia. EUR i 2016); påpeger, at den nuværende situation bør tilskynde banken til at vedtage mere ambitiøse mål og til at øge omfanget af undertegnede; minder om, at EIB bør spille en central rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien gennem instrumenter som f.eks. Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten;

12.  glæder sig over EIB's vilje til at tackle de underliggende årsager til migration og til at træffe foranstaltninger i lande, der er særlig berørte af migrationskrisen, bl.a. gennem styrkelse og supplering af den humanitære indsats og støtte til økonomisk vækst, udvikling og de nødvendige investeringer i moderne og bæredygtig infrastruktur i byer, i social- og sundhedsvæsenet og i uddannelsessektoren og dermed tilskynde til økonomisk virksomhed, jobskabelse og fremme af grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande; forventer, at EIB-Gruppen med henblik herpå styrker sin indsats for at koordinere sit initiativ med henblik på økonomisk modstandsdygtighed og det eksterne lånemandat med Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD); opfordrer til en forøgelse af den finansielle støtte til projekter, der kan bidrage til at mindske de økonomiske omkostninger, der er forbundet med migrationskrisen, og samtidig have en positiv virkning for borgerne, flygtninge og andre migranter i medlemsstater, der modtager den største tilstrømning af flygtninge og migranter;

13.  glæder sig i den forbindelse over EIB's initiativ med kriserespons og modstandsdygtighed, der har til formål at øge omfanget af bistanden, der er ydet til Europas sydlige nabolande og Balkanlandene, med 6 mia. EUR; opfordrer til, at dette initiativ fører til ægte additionalitet med hensyn til EIB's indsats i regionen;

14.  henviser til EIB’s forslag om inden for gruppen at oprette et datterselskab på linje med Den Europæiske Investeringsfond, som skal beskæftige sig med finansiering uden for EU; forventer at blive holdt løbende orienteret om enhver udvikling i sagen;

15.  glæder sig over EIB-Gruppens strategi for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status, som blev offentliggjort i 2017; mener, at et kønsperspektiv bør anvendes på samtlige af EIB-Gruppen finansielle transaktioner; forventer en kønshandlingsplan, der fastsætter ambitiøse mål og ledsages af konkrete indikatorer, der snart skal gennemføres;

16.  glæder sig over aftalen om forlængelse og tilpasning af EFSI og forventer, at den reviderede fond og det styrkede Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning vil gøre det muligt at løse de problemer, der er blevet identificeret i den nuværende ordning, navnlig med hensyn til additionalitet, bæredygtighed, geografisk balance og aktiviteterne i Centret for Investeringsrådgivning; understreger betydningen af at undgå manglende geografisk balance i EIB's udlånsaktiviteter for at sikre en bredere geografisk og sektorbestemt tildeling, uden at det går ud over det høje kvalitetsniveau for projekterne; opfordrer EIB til yderligere at styrke sit samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner for at sikre et bredere aktivitetsområde og yderligere udvikle rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand med henblik på at løse problemet med manglende geografisk balance på lang sigt; bemærker, at der er indhøstet mange forskelligartede erfaringer med EFSI-projekter; støtter og tilskynder til yderligere udveksling af bedste praksis mellem EIB og medlemsstaterne for at sikre økonomisk effektivitet og tilstrækkelig løftestangseffekt af Junckerplanen, der vil gøre en forskel i EU-borgernes tilværelse;

17.  bemærker, at EIB i den sociale sektor gennemsnitligt udlåner 1 mia. EUR om året til sociale boligprojekter (som har oplevet en kraftig stigning i de senere år og en yderligere diversificering af bygherrer og lånere), 1,5 mia. EUR til sundhedsinfrastruktur og 2,4 mia. EUR til infrastrukturprojekter på uddannelsesområdet; understreger, at en yderligere udvikling af EIB's finansiering i denne sektor vil afspejle de nuværende fremskridt i retning af at fastholde EU's søjle for sociale rettigheder og i overensstemmelse med forventningerne at sikre, at EIB-Gruppen prioriterer de projekter, der har den største indvirkning på skabelsen af bæredygtige lokale arbejdspladser;

18.  glæder sig over, at de samlede investeringer, som blev godkendt af EIB-Gruppen i 2015 og 2016, ifølge redegørelsen fra EIB's Økonomiafdeling af 28. september 2017 vil forøge EU's BNP med 2,3 % i perioden indtil 2020 og skabe yderligere 2,25 millioner arbejdspladser, hvilket viser EIB's betydelige makroøkonomiske indflydelse; tilskynder EIB til yderligere at udvide sin kapacitet til at gennemføre makroøkonomiske analyser, herunder forskning i de makroøkonomiske konsekvenser af dens virksomhed samt styrke sit generelle arbejde med analyse og sektorspecifikke undersøgelser og rækken af empiriske dokumenter og publikationer, hvorved den også kan udvikle sig til en "vidensbank”; opfordrer EIB til fortsat at forbedre vurderingen af projekter ved hjælp af mere omfattende, præcise og raffinerede resultatindikatorer;

19.  anerkender betydningen af den konjunkturudlignende rolle, som EIB har spillet i de seneste år; mener, at en af de vigtigste prioriteter for EIB, når økonomien vender tilbage til et investeringsniveau som før krisen, bør være at fokusere på at slå bro over manglende investering i områder, hvor markederne svigter, f.eks. på grund af deres vedvarende kortsigtede fokus og manglende evne til at prissætte langsigtede eksterne virkninger korrekt med henblik på at fremme bæredygtige investeringer, teknologisk fremskridt og innovation, som fører til bæredygtig vækst; understreger nødvendigheden af at prioritere innovationsbaserede projekter med en klar merværdi for EU samt projekter, der fremmer regionaludviklingen som f.eks. genoplivning af landdistrikter og andre afsides og underudviklede områder;

20.  understreger, at EIB har spillet og fortsat spiller en positiv rolle i nedbringelsen af det offentlige investeringsunderskud; understreger, at investeringer, ansvarlige og bæredygtige strukturreformer samt ansvarlige budgetpolitikker skal indgå som integrerede dele i en overordnet strategi; opfordrer til samordning af EIB's aktiviteter i medlemsstaterne med regeringernes aktiviteter, politikker og mål, der er fastlagt i de nationale reformprogrammer og i de landespecifikke henstillinger, når en sådan samordning er mulig;

21.  understreger, at der findes væsentlige strukturelle årsager på EU-niveau til den øgede investeringskløft mellem medlemsstaterne; opfordrer EIB til at styrke sin tekniske bistand for at afhjælpe den lave projektgenereringskapacitet i visse medlemsstater; anmoder EIB om at indsende mere detaljerede oplysninger om de arbejdspladser, der direkte og indirekte er blevet skabt for hvert finansieret projekt;

22.  understreger, at EIB i henhold til traktaterne er forpligtet til at bidrage til en afbalanceret og stabil udvikling af det indre marked gennem sine primære långivningsaktiviteter og til at støtte projekter til udvikling af mindre udviklede regioner og grænseoverskridende projekter i synergi med ESI-fondene; understreger derfor potentialet i EIB's supplerende rolle i gennemførelsen af samhørighedspolitikken, som altid bør være præstationsbaseret og resultatorienteret, bl.a. gennem aktiviteter, der tager sigte på at styrke kapaciteten med hensyn til projektforberedelse, rådgivnings- og analysetjenester samt lån til national samfinansiering af ESI-fondene; opfordrer Kommissionen og EIB til i højere grad at koordinere deres tiltag med henblik på at fremme udvekslingen af bedste praksis og formidlingen af investeringsmuligheder i alle europæiske regioner yderligere, herunder dem, som ikke er omfattet af Samhørighedsfonden, med henblik på bedre at nå målsætningen om økonomisk, social og territorial samhørighed;

23.  understreger, at EIB som en offentlig finansiel institution, der finansierer projekter, der sigter mod at opfylde EU's politikker og prioriteter, bør bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, bl.a. i mindre udviklede regioner, således som det er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; bemærker imidlertid med bekymring, at den geografiske fordeling af lån opdelt på de lande, hvor der gennemføres projekter, viser, at fem medlemsstater – de fem største økonomier i EU – modtog 54,11 % af de samlede lån, der blev ydet i 2016; opfordrer EIB og Kommissionen til at undersøge årsagerne hertil og til at aflægge beretning til Parlamentet senest i midten af 2018; understreger behovet for en bredere territorial fordeling af midlerne inklusive midlerne fra EFSI, som altid bør supplere ESI-fondene, med henblik på at nå målet om at reducere de regionale forskelle; understreger behovet for at styrke EIB's rolle i forbindelse med finansieringen af socialt iværksætteri og virksomhedsetablering, social infrastruktur, vedvarende energi, energieffektivitet og projekter inden for den cirkulære økonomi; minder i denne forbindelse om, at EIB også er en stor investor i tredjelande;

24.  henviser til den foreløbige midtvejsevaluering af alle Horisont 2020's finansielle instrumenter (InnovFin), der forvaltes af EIB-Gruppen, og de 15 henstillinger i rapporten; forventer, at EIB-Gruppen udarbejder en detaljeret strategi for den tilgang, som den agter at følge for at gennemføre disse anbefalinger;

Overholdelse af de gældende bestemmelser

25.  gentager sin opfordring til Kommissionen til at ændre EU's retsbestemmelser, herunder EIB's statut, EFSI-forordningen, de fire forordninger om den fælles landbrugspolitik og bestemmelserne om de fem ESI-fonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) for at forhindre, at EU-støtte i sidste ende går til modtagere eller finansielle formidlere, som bevisligt har været involveret i skatteundgåelse eller skattesvig;

26.  minder om, at det er nødvendigt, at EIB fører en ambitiøs politik over for ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner; bemærker, at den fælles EU-liste over tredjelande, der ikke overholder standarder for god forvaltningsskik på skatteområdet, som Rådet for Den Europæiske Union godkendte den 5. december 2017, og som vil have forrang frem for andre førende organisationers lister i tilfælde af uoverensstemmelse, er et positivt, men et utilstrækkeligt skridt, og opfordrer til, at landeopdelt rapportering uden undtagelser skal gøres til en central del af EIB's strategi for virksomhedernes sociale ansvar; opfordrer EIB til at overholde de relevante standarder og gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terror, skattesvig og skatteunddragelse, til ikke at benytte eller deltage i skatteunddragelseskonstruktioner, navnlig aggressive skatteplanlægningsordninger eller -praksisser, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU’ retsakter, henstillinger fra Rådet og meddelelser eller andre formelle tilkendegivelser fra Kommissionen, og til ikke at have forretningsmæssige forbindelser med enheder, der er registreret eller etableret i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelse af de internationalt anerkendte skattestandarder om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger; opfordrer EIB til efter høring af Kommissionen og interesserede parter at revidere og ajourføre sin politik for usamarbejdsvillige jurisdiktioner på baggrund af vedtagelsen af ovennævnte EU-liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; opfordrer Kommissionen til på sin side hvert år at forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne politik;

27.  konstaterer, at Kommissionen tidligere har blokeret visse projekter, som blev indgivet af internationale finansielle institutioner (IFI'er)(6), fordi disse projekter indebar uberettiget komplicerede skattekonstruktioner ved hjælp af skadelige eller ikke-eksisterende skatteordninger i tredjelande; opfordrer Kommissionen og EIB til i deres årsberetning at angive oplysninger om projekter, hvor midlerne er overført til offshore-jurisdiktioner; understreger nødvendigheden af at IFI'er fjerne risikoen for, at EU-midler direkte eller indirekte fremmer skatteundgåelse og skattesvig;

28.  henviser til, at der er blevet udtrykt bekymring over de projekter, der finansieres af EIB, og som indebærer offshore-strukturer og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en årlig rapport om brugen af EU-midler i forbindelse med offshorestrukturer samt pengeoverførsler fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) til disse strukturer, herunder antallet og arten af blokerede projekter, begrundelserne for blokeringen af projekter og opfølgende foranstaltninger til sikring af, at ingen EU-midler direkte eller indirekte bidrager til skatteundgåelse og skattesvig;

29.  glæder sig over, at EIB tager hensyn til de skattemæssige konsekvenser i de lande, hvor investeringen foretages, og til, hvordan disse investeringer bidrager til økonomisk udvikling, jobskabelse og mindskelse af uligheder;

30.  mener, at Den Europæiske Unions bank, EIB, bør øge sine bestræbelser på at sikre, at de finansielle formidlere, som EIB arbejder sammen med, ikke anvender eller indgår i skatteundgåelsesstrukturer, herunder især aggressiv skatteplanlægningsordninger eller former for praksis, der ikke stemmer overens med principperne for god skattepraksis, således som de er fastsat i Unionens lovgivning, herunder henstillinger og meddelelser fra Kommissionen; understreger, at EIB også bør sikre, at finansielle formidlere ikke er involveret i korruption, hvidvaskning af penge, organiseret kriminalitet eller terrorisme;

31.  understreger, at det er nødvendigt for EIB at indhente pålidelige og fuldstændige oplysninger om reelt ejerskab af de endelige støttemodtagere af EIB's midler, herunder i tilfælde, hvor finansieringen afhænger af private equity-fonde; opfordrer derfor EIB til at styrke sin procedure med rettidig omhu og gennemskueligheden, når den samarbejder med finansielle mellemmænd; mener, at anvendelse af kriterier for udvælgelse af finansielle formidlere og besiddelse af ajourførte oplysninger om det reelle ejerskab af selskaber, herunder truster, stiftelser og skattely, udgør bedste praksis, som altid bør følges; henviser til, at EIB identificerer de reelle ejere af sådanne virksomheder i forbindelse med processen med rettidig omhu; opfordrer EIB-Gruppen til at styrke sine kontraktbestemmelser ved at indarbejde en bestemmelse om eller en henvisning til god forvaltningspraksis med henblik på at imødegå integritets- og omdømmemæssige risici; understreger, at det er nødvendigt for EIB at oprette en fyldestgørende offentlig liste over udvælgelseskriterier for finansielle formidlere for at styrke EU's engagement i bekæmpelsen af skattemisbrug og mere effektivt at modvirke risikoen for korruption og infiltration af kriminelle grupper;

32.  glæder sig over EIB's bestræbelser på at gennemføre en rettidig omhuskontrol af EIB-Gruppens modparter og transaktioner, herunder en løbende overvågning og kontrol, for at sikre, at EIB ikke uforvarende fremmer korruption, svig, hemmelige aftaler, tvang, hvidvaskning af penge, skattesvig og skadelig skattepraksis eller finansiering af terrorisme, især gennem offentliggørelse af regelmæssige aktivitetsrapporter fra kontoret for regelefterlevelse (OCCO) og et tæt samarbejde med EIB's generalinspektorat; opfordrer EIB til at tilslutte sig den nye hurtige advarsels- og udelukkelsessystem, som Kommissionen planlægger;

33.  glæder sig over EIB-Gruppens samarbejde og udveksling af oplysninger med Kommissionens forskellige tjenestegrene om de foranstaltninger, der indgår i pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse, med henblik på at præcisere anvendelsesområdet og de vigtigste elementer i lovgivningspakken, EIB-Gruppens rolle og engagement og dens dialog med civilsamfundsorganisationer om disse spørgsmål både i EIB-Gruppens bestyrelse og EIB's tjenestegrene, såsom OCCO; opfordrer EIB til i højere grad at undersøge skatteundgåelse under den rettidige omhu;

Ansvarlighed

34.  mener, at EIB-Gruppes øgede økonomiske rolle og investeringskapacitet og anvendelsen af EU's budget til at sikre dens aktiviteter skal ledsages af større gennemsigtighed og øget ansvarlighed med henblik på at sikre reel offentlig kontrol med dens aktiviteter, projektudvælgelse og finansieringsprioriteter;

35.  anerkender, at EIB har fremlagt tre rapporter om sine aktiviteter til Europa-Parlamentet, og at EIB's formand og personale regelmæssigt deltager i høringer efter anmodning af Parlamentet og dets udvalg; minder imidlertid om sin opfordring til en højere grad af parlamentarisk ansvarlighed og gennemsigtighed i EIB; gentager i denne forbindelse sin opfordring til undertegnelsen af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB om udveksling af oplysninger, herunder om, at medlemmerne får mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til EIB's formand;

36.  minder om, at gennemsigtighed i gennemførelsen af EU-politikker ikke kun tjener til en styrkelse af EIB's generelle virksomhedsansvar og troværdighed med et klart overblik over typen af finansielle formidlere og endelige modtagere, men også bidrager til at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af de finansierede projekter og sikrer en nultolerancepolitik over for svig og korruption i dens låneportefølje;

37.  glæder sig over, at EIB-Gruppens åbenhedspolitik er baseret på en forventning om offentliggørelse, og at alle kan få adgang til EIB-Gruppens dokumenter og oplysninger; minder om sin henstilling om, at der på EIB-Gruppens hjemmeside offentliggøres ikke-fortrolige dokumenter som f.eks. interinstitutionelle aftaler og memoranda, og opfordrer EIB-Gruppen til ikke at standse her men til fortsat at søge efter måder til at skabe forbedringer;

38.  foreslår, at EIB følger eksemplet med International Finance Corporation (EFC) i Verdensbankgruppen og begynde at offentliggøre oplysninger om højrisikoprojekter, som finansieres gennem forretningsbankerne (det vigtigste mellemled, som EIB-Gruppen anvender til at finansiere små og mellemstore virksomheder);

39.  glæder sig over, at alle projektdokumenter, der EIB-Gruppen ligger inde med, videregives efter anmodning; opfordrer EIB-Gruppen til at udarbejde retningslinjer for ikke-følsomme og grundlæggende oplysninger, der kunne offentliggøres i forbindelse med krav om proaktiv fremlæggelse af oplysninger på projektplan;

40.  kræver, at der sikres et stadig højere niveau af åbenhed i EIB-Gruppens offentlighedspolitik for så vidt angår de principper, der gælder for dens prispolitik og forvaltningsorganer; glæder sig i denne forbindelse over offentliggørelsen af protokollerne fra møderne i EIB-Gruppens bestyrelse i januar 2017, det offentlige dokumentregister og offentliggørelsen af projektoplysninger via det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden(7); opfordrer til offentliggørelse af protokollerne fra møderne i forvaltningsudvalget;

41.  henviser til den igangværende revisions af EIB-Gruppens whistleblowingspolitik; opfordrer EIB-Gruppen til at styrke uafhængigheden, legitimiteten, tilgængeligheden, forudsigeligheden og gennemskueligheden af klagemekanismen, bl.a. gennem inddragelse af direktører og en forbedret beskyttelse af klagerne; mener, at disse foranstaltninger klart vil være i bankens, de interesserede parters og EU-institutionernes interesse;

42.  henviser til, at 53 % af de 120 sager, der blev indberettet til Generalinspektoratets afdeling for efterforskning af svig (IG/IN) i 2016, blev indberettet af EIB-Gruppens medarbejdere; glæder sig over, at mekanismen for indberetning af svig på EIB’s hjemmeside nu er tilgængelig på 30 sprog(8); mener, at EIB nøje bør følge det igangværende arbejde om beskyttelse af whistleblowere på EU-plan og dermed yderligere forbedre sine rapporteringsmuligheder;

43.  opfordrer EIB-Gruppen til fortsat at lægge vægt på resultatkontrol ved hjælp af resultatvurderinger og dokumenterede virkninger; tilskynder den til fortsat at forbedre sine overvågningsindikatorer, især indikatorer for additionalitet med henblik på at vurdere virkningen så tidligt som muligt i projektforløbet og til at give bestyrelsen tilstrækkelige oplysninger om de forventede indvirkninger, navnlig med hensyn til projekters bidrag til EU's politikker, f.eks. deres virkning på beskæftigelsen (både i forbindelse med gennemførelse og drift); påpeger endvidere, at resultaterne af EIB-Gruppens finansiering ikke kan vurderes på grundlag af en bedømmelse af dens finansielle virkning alene, og opfordrer derfor til, at den rette balance opretholdes mellem de fastsatte operationelle mål med hensyn til forretningsvolumen og ikke-finansielle mål, som EIB-Gruppens medarbejdere har fastlagt; opfordrer for eksempel til, at det af resultatvurderinger fremgår, hvilke specifikke mål inden for rammerne af FN’s bæredygtige udviklingsmål (SDG) projektet var rettet mod, og i hvilket omfang det har bidraget til at opfylde dem; finder det afgørende, at folk, der bor i nærheden af finansierede infrastrukturprojekter, inddrages aktivt i evalueringen af dem;

44.  glæder sig over, at EIB fortsætter med at arbejde på at finjustere sin metode for indberetning af resultater, f.eks. for at den så præcist som muligt afspejler de investeringer, der mobiliseres gennem forskellige formidlede udlånsstrukturer og nye produkter, og over den fælles indsats sammen med andre multilaterale udviklingsbanker for at harmonisere de centrale aspekter ved resultatindberetning, f.eks. i den rapport, der for nylig er udarbejdet om rapportering af klimafinansiering, og den rapport, der er ved at blive udarbejdet om långivningen på tværs af alle sektorer;

45.  glæder sig over, at resultatmåling (ReM) gradvist er ved at føre til en "ændring af kulturen" i EIB-Gruppen; opfordrer til en harmonisering og generalisering af denne proces ved også så vidt muligt at integrere Addis Abeba- og Paris-indikatorerne; mener, at en tilpasning af disse indikatorer ved yderligere at integrere lokale synspunkter kunne gøre dem mindre fremmede, uden at det påvirker deres uafhængighed;

46.  opfordrer EIB til at tage højde for den lokale situation, når der investeres i tredjelande; minder om, at investeringer i tredjelande ikke udelukkende kan baseres på en profitmaksimeringstilgang, men også skal sigte mod at skabe langsigtet, bæredygtig økonomisk vækst fortrinsvis i den private sektor samt nedbringelse af fattigdom gennem jobskabelse og forbedret adgang til produktionsmidler;

47.  bemærker, at menneskerettighederne, navnlig ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheder, er truet på mange forskellige måder i mange af de lande, som EIB opererer i, gennem voldelige indgreb over for demonstranter og kriminalisering af ytringsfriheden, vilkårlige anholdelser, fængsling af menneskerettighedsforkæmpere og begrænsninger for civilsamfundsorganisationer; opfordrer EIB til at vedtage en handlingsplan for menneskerettigheder med henblik på at gennemføre målene i EU's strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder for at undgå eventuelle negative konsekvenser af EIB's projekter for menneskerettighederne, sikre, at EIB's projekter bidrager til fremme af og respekt for menneskerettighederne, og sikre regresmuligheder i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne;

48.  glæder sig over offentliggørelsen af resultatvurderingsmetoden, men mener, at resultaterne af en sådan vurdering bør offentliggøres i forbindelse med alle operationer, herunder de miljømæssige og sociale virkninger i forbindelse med projekter eller delprojekter; glæder sig over midtvejsrevisionen af EIB's eksterne lånemandat, som indebærer, at EIB nu efter anmodning vil meddele Parlamentet resultatvurderingen i forbindelse med projekter, der er omfattet af EU's budgetgaranti; opfordrer imidlertid EIB til at offentliggøre yderligere resultatvurderinger i forbindelse med individuelle projekter uden for EU og tre-søjle-vurderingen af projekter i EU for at styrke bankens åbenhed;

49.  opfordrer EIB til at offentliggøre alle relevante dokumenter vedrørende lån til bilindustrien til udvikling af dieselteknologi, herunder rapporten fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og dets henstillinger om EIB-lån til Volkswagen, til mere generelt at forklare, i hvilket omfang der er blevet ydet lån til selskaber, som det har vist sig har manipuleret emissioner, og til at give et overblik over, hvor mange af disse lån har været betragtet som bidrag til klimaindsatsen; opfordrer i den forbindelse til en afklaring på, hvilke kontrolforanstaltninger der findes for at sikre, at de seneste låneaftaler med bilindustrien virkelig bidrager til udvikling af ren teknologi gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for konnektivitet, effektiv hybridmotorer, der kan køre på både benzin og elektricitet, elbiler med længere rækkevidde og avancerede førerassisterede systemer;

50.  glæder sig over EIB-Gruppens indførelse af høje standarder for åbenhed og ansvarlighed i forbindelse med sine udlån til små og mellemstore virksomheder og over, at obligatorisk indberetning fra finansielle formidlere om hver SMV, der har modtaget støtte fra EIB-Gruppen, vil gøre det muligt at tage hensyn til disse resultater, når EIB overvejer efterfølgende transaktioner med den samme formidler;

51.  understreger, at den europæiske anklagemyndighed efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen(9), og Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO)(10), undersøger EIB's virksomhed i medlemsstaterne, når de nationale myndigheder eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har grund til at formode, at der er begået en strafbar handling i denne sammenhæng;

52.  henviser til de begrænsede oplysninger om, i hvilket omfang EIB's långivningsaktiviteter bidrager til at opfylde de samhørighedspolitiske mål; opfordrer derfor EIB til, hvor det er relevant, at indføre særlige kapitler i sin årsberetning, som skal omhandle virkningen af de EIB-aktiviteter, som tilsigter at gennemføre samhørighedspolitikken, herunder Interreg-relaterede aktiviteter, og til at medtage detaljerede oplysninger om anvendelsen af lån i forbindelse med projekter og programmer under samhørighedspolitikken, herunder også med hensyn til den geografiske fordeling af støtte, dens reelle bidrag til målene for samhørighedspolitikken, herunder horisontale principper og Europa 2020-strategiens mål, og de konkrete muligheder for at mobilisere private investeringer; understreger i den forbindelse EIB's ansvar for at forsyne Europa-Parlamentet, Revisionsretten samt andre med tilstrækkelige oplysninger, herunder om omkostningerne og forvaltningen i forbindelse med dens produkter, og mener, at aggregerede oplysninger på EU-plan med hensyn til kombinationen af samhørighedspolitiske og EIB-relaterede investeringer udgør en merværdi;

EIB-Gruppens finansielle aktiviteter

53.  opfordrer EIB-Gruppen til at samarbejde aktivt med Kommissionen om en rationalisering af antallet og typer af finansielle instrumenter i løbet af den næste flerårige finansielle ramme (FFR) og foregribe processen ved som et første skridt at påpege alle eksisterende overlapninger på grundlag af dens egne erfaringer;

54.  mener, at EIB-Gruppens finansielle instrumenter bør bidrage til projekter, der udvælges på grundlag af deres egne kendetegn, deres muligheder for at skabe merværdi for hele EU og reel additionalitet, navnlig på områder, hvor markedet ikke er i stand til at finansiere og støtte projekter, ved at skabe den rette balance mellem en potentielt højere risikoprofil og det grundlæggende behov for at opretholde dens høje kreditværdighed;

55.  advarer i denne forbindelse om, at markedsbaserede instrumenter risikerer at flytte EU-budgettets fokus væk fra EU's offentlige goder, og tilskynder EIB-Gruppen til at styrke sin rapportering til Kommissionen om kvaliteten i modsætning til kvantiteten af dens finansiering inden for rammerne af de finansielle instrumenter;

56.  bemærker, at EIB-gruppen med henblik på at gøre fuld brug af den supplerende risikokapacitet har udviklet en række nye produkter, som vil gøre det muligt at påtage sig større risici af (f.eks. efterstillet gæld, egenkapitalinvestering og risikodeling med banker), og har revideret sin kreditrisikopolitik og sine tildelingskriterier for at muliggøre øget fleksibilitet;

57.  opfordrer EIB-Gruppen til yderligere at udvikle sin risikokultur med henblik på at forbedre sin effektivitet og komplementaritet og synergien mellem dens interventioner og de forskellige EU-politikker, navnlig ved at støtte innovative virksomheder, infrastrukturprojekter og SMV'er, som påtager sig risici, eller hvis udvikling finder sted i økonomisk dårligt stillede regioner eller regioner, der er præget af manglende stabilitet, i overensstemmelse med det tilbagevendende og langvarige mål om at opnå lettere adgang til finansiering for SMV'er, men uden at det går ud over principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning eller truer EIB’s høje kreditværdighed; minder om, at risikooverførselsbaserede instrumenter ikke kan være risikofri, hvis de skal bidrage til den økonomiske udvikling i EU såvel som økonomisk, social og territorial samhørighed; fremhæver, at EIB og dens aktionærer skal være fuldt bevidste om dette; opfordrer EIB til at vurdere muligheden for at tilbyde direkte køb af EIB-obligationer;

58.  bemærker, at EIB's støtte til SMV'er og midcap-selskaber nåede et rekordniveau på 33,6 mia. EUR og bidrog til oprettelsen af 4,4 mio. arbejdspladser i 2016; understreger betydningen af, at EIB-gruppen fortsætter med at yde støtte til SMV'er og midcapselskaber ved at forbedre deres adgang til finansiering; understreger, at SMV'er er rygraden i den europæiske økonomi og bør forblive det primære mål for EIB's udlånsaktiviteter gennem en styrkelse af instrumenterne til finansiering af SMV'er og midcapselskaber;

59.  minder om, at mere end 90 % af EU's SMV'er er mikrovirksomheder, der står for næsten 30 % af beskæftigelsen i den private sektor; påpeger, at mikrovirksomheder er mere sårbare over for økonomiske chok end større virksomheder og muligvis fortsat vil have begrænset adgang til kredit, især når de er hjemmehørende i en region, hvor økonomien og bankmiljøet er ugunstigt; opfordrer EIB til at udarbejde en strategi for at afhjælpe det forhold, at SMV'er i sådanne tilfælde har problemer med at skaffe sig adgang til projektfinansiering;

60.  anerkender, at adgang til finansiering stadig er en afgørende hindring for vækst i de kulturelle og kreative industrier; understreger det presserende behov for støtte til initiativer for at styrke sådanne industrier; fremhæver det potentiale, som EIB og EFSI har for at støtte den kreative sektor, fortrinsvis via finansiering af SMV'er; opfordrer EIB til at tage fat på den manglende EFSI-finansiering til de kulturelle og kreative industrier ved at undersøge mulighederne for et samspil med Et Kreativt Europa;

61.  opfordrer EIB-Gruppen til fortsat at anvende økonomisk sunde formidlere som nationale erhvervsfremmende banker og institutioner i forbindelse med gennemførelsen af visse typer projekter, hvilket ikke ville bringe dens høje kreditværdighed i fare;

62.  mener, at mange af EIB-Gruppen forvaltningsbestemmelser har til formål at sikre dens høje kreditværdighed, men at der foreligger meget få oplysninger om, hvor tæt EIB-Gruppen er på en lavere indplacering;

63.  understreger, at proceduren med rettidig omhu i forbindelse med investeringsprojekter, der finansieres af EIB-Gruppen, bør baseres både på rentabilitetsfaktorer og ikke-rentabilitetsfaktorer, men også på opfyldelsen af andre mål, som f.eks. projektets bidrag til opadgående økonomisk konvergens og samhørighed i EU eller til virkeliggørelse af Europa 2020-målene eller målene for bæredygtig udvikling; mener, at EIB bør redegøre for disse ikke-finansielle kriterier over for institutionelle og private investorer (f.eks. pensionsfonde og forsikringsselskaber) på en passende måde og dermed stimulere en øget fokus på de socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser i hele den finanssektoren;

64.  mener, at EIB-Gruppen i de tilfælde, hvor vanskelige finansielle markedsbetingelser ville forhindre gennemførelsen af et rentabelt projekt, eller hvor det er nødvendigt at fremme oprettelsen af investeringsplatforme eller finansiering af projekter i sektorer eller områder, der oplever et betydeligt markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, bør gennemføre og dokumentere ændringer, navnlig vedrørende gebyret for EU-garantien til EIB, med henblik på at bidrage til en reduktion af den del af finansieringsomkostningerne til projektet, der bæres af modtageren af EIB-Gruppens støtte via finansielle instrumenter, for dermed at fremme gennemførelsen af projekter; mener, at lignende bestræbelser om nødvendigt bør iværksættes for at sikre, at finansielle instrumenter støtter mindre projekter, og at man også bør overveje brugen af lokale eller regionale formidlere, hvis dette muliggør en reduktion af omkostningerne ved finansiering af mindre projekter gennem de finansielle instrumenter;

65.  glæder sig over den nyligt godkendte egenkapitalstrategi, der indebærer anvendelse af flere operationer af egenkapitaltypen for at afhjælpe manglen på egenkapitalfinansiering inden for de prioriterede områder innovation og infrastruktur i EU, navnlig på to områder: indirekte egenkapitalfinansiering (egenkapitalinvestering i infrastrukturfonde og programmer for fælles investeringer) og direkte egenkapitalsfinansiering (kvasiegenkapitallån til selskaber og kvasiegenkapitallån til midcapselskaber) med en blanding af direkte og indirekte instrumenter (equity-fonde og ansvarlig lånekapital);

66.  glæder sig over støtten fra EIF, der allerede er givet til crowdfundingplatforme inden for rammerne af eksisterende aktiviteter, viljen til at fortsætte med selektivt at støtte platforme inden for området eller ved at udvide de eksisterende programmer og det arbejde, der udføres i fællesskab med Kommissionen om et eventuelt pilotprojekt vedrørende låne- og egenkapitalbaseret crowdfunding; foreslår, at EIF finder metoder til at identificere og nå ud til formidlere af fintechbaseret finansiering, som har behov for støtte;

67.  opfordrer Kommissionen til nøje at vurdere og overvåge omkostningerne ved de forskellige mandater, der gives til EIB; minder om, at de dermed forbundne administrative omkostninger kan have konsekvenser for på bankens samlede resultater på grund af det nuværende omfang af de finansielle og menneskelige ressourcer;

68.  fremhæver, at EIB's rolle i samhørighedspolitikken er stigende, navnlig som følge af den øgede anvendelse af finansielle instrumenter, der er kombineret med tilskud; understreger imidlertid, at anvendelsen af dem stadig er meget ringe hos de endelige modtagere, og at medlemsstaterne og regionerne som årsag hertil peger på kompleksiteten af de procedurer, der er fastsat i såvel finansforordningen som i forordningen om fælles bestemmelser, herunder uforholdsmæssigt store omkostninger og gebyrer samt på konkurrencen fra mere attraktive nationale og regionale instrumenter; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af Fi-compass-platformen som en kvikskranke for rådgivning om finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken; opfordrer ikke desto mindre til at yde yderligere teknisk bistand og forenkle de nuværende procedurer samt til at sætte mere fokus på kapacitetsopbygning hos finansielle formidlere og understreger behovet for at koble forvaltningsomkostningerne og gebyrerne sammen med fondsforvalternes resultater i forbindelse med de finansielle instrumenter under ESI-fondene; minder ikke desto mindre om, at tilskud – som udgør en effektiv form for støtte inden for mange områder med offentlig intervention – fastholdes som det vigtigste værktøj inden for samhørighedspolitikken, og at de finansielle instrumenter bør være koncentreret i de sektorer, hvor merværdien er større end ved tilskud, og mener, at anvendelsen heraf bør bero på forvaltningsmyndighedernes skøn; påpeger, at det er nødvendigt med bedre rammer for EIB's samarbejde med Europa-Parlamentet for at muliggøre en bedre kontrol med EIB's aktiviteter;

EIB-Gruppens kommunikations- og rådgivningsaktiviteter

69.  beklager, at de potentielle modtagere af finansiering fra EIB-Gruppen generelt ikke har tilstrækkeligt kendskab til de produkter, der udvikles af EIB-Gruppen; stiller spørgsmålstegn ved, om EIB-Gruppens forsyningskæde er tilstrækkelig mangfoldig og inklusiv;

70.  mener, at kommunikationen fra EIB-gruppen i samarbejde med dens nationale partnere bør forbedres for at øge SMV'ernes bevidsthed om deres finansieringsmuligheder og for bedre at informere borgerne om lokale og konkrete projekter, der finansieres af EU;

71.  glæder sig i denne forbindelse over, at der indgås partnerskaber med internationale og nationale institutioner for at sikre komplementaritet i forhold til EIB's rådgivningstjenester;

72.  beklager manglen på tilgængelige oplysninger om EIB's rolle i alle faser af samhørighedspolitikkens gennemførelsescyklus og de begrænsede oplysninger om, hvordan EIB's långivningsaktiviteter bidrager til realiseringen af de samhørighedspolitiske mål; understreger nødvendigheden af og opfordrer til at øge indsatsen for at opnå mere åbenhed og bedre kommunikation med henblik på at sikre, at oplysninger når ud til de endelige modtagere på regionalt og lokalt plan, samt til at øge synligheden af projekter.

73.  forventer, at Kommissionen, EIB-Gruppen og de nationale, regionale og lokale myndigheder fortsætter arbejdet og styrker samarbejdet på grundlag af komplementaritet med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner med henblik på at skabe mere synergi mellem ESI-fondene og EIB's finansieringsinstrumenter og lån, på at mindske de administrative byrder, forenkle procedurerne, øge den administrative kapacitet, styrke den territoriale udvikling og samhørighed og forbedre forståelsen af finansiering fra ESI-fondene og EIB, da nationale erhvervsfremmende banker har et godt kendskab til deres respektive områder og evne til at anvende skræddersyede finansielle instrumenter lokalt;

o
o   o

74.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til EIB og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 128 af 19.5.2017, s. 1.
(2) EUT L 345 af 27.12.2017, s. 34.
(3) EUT L 249 af 27.9.2017, s. 1.
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf
(5) F.eks. sunde projekter med en høj rating, der ikke modtager finansiering fra fællesforetagendet for biobaserede industrier.
(6) Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond og Den Globale Fond for Energieffektivitet og Vedvarende Energi.
(7) Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0200).
(8) http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
(9) EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29.
(10) EFT L 283 af 31.10.2017, s. 1.

Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik