Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2071(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2018

Texte depuse :

A8-0013/2018

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 17
CRE 07/02/2018 - 17

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0039

Texte adoptate
PDF 406kWORD 70k
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg
Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
P8_TA(2018)0039A8-0013/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții (BEI),

–  având în vedere Planul operațional al Grupului BEI pentru 2017-2019, publicat pe site-ul de web al BEI,

–  având în vedere Raportul de activitate al BEI pentru 2016,

–  având în vedere Raportul financiar pe 2016 și Raportul statistic pe 2016 ale BEI,

–  având în vedere Evaluarea funcționării Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) realizată de BEI în septembrie 2016,

–  având în vedere acordul încheiat la 2 mai 2017 de Parlamentul European și BEI cu privire la informațiile care urmează să fie schimbate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 - Fondul european pentru investiții strategice(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții(2),

–  având în vedere propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582),

–  având în vedere Inițiativa BEI privind reziliența economică,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD(3),

–  având în vedere prima reuniune a Consiliului strategic al FEDD, care a avut loc la Bruxelles, la 28 septembrie 2017,

–  având în vedere Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile care a avut loc la Göteborg la 17 noiembrie 2017 și pilonul european al drepturilor sociale,

–  având în vedere Strategia Grupului BEI privind egalitatea de gen și capacitarea economică a femeilor,

–  având în vedere raportul privind punerea în practică în 2015 a politicii de transparență a BEI și Raportul BEI pe 2016 privind guvernanța instituției,

–  având în vedere Manualul social și de mediu al BEI,

–  având în vedere revizuirea în curs a mecanismului BEI de tratare a plângerilor – principii, termeni de referință și regulament de procedură din 2010,

–  având în vedere politica BEI față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante (Politica JNC) din 15 decembrie 2010 și addendumul din 8 aprilie 2014 la aceasta,

–  având în vedere aprobarea de către BEI, la 4 octombrie 2016, a ratificării Acordului de la Paris de către UE,

–  având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU,

–  având în vedere discursul Președintelui Juncker privind starea Uniunii ținut la 13 septembrie 2017 în timpul ședinței plenare a Parlamentului la Strasbourg;

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete, precum și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0013/2018),

A.  întrucât Banca Europeană de Investiții (BEI) este considerată a fi „brațul financiar al UE” și o instituție esențială pentru sprijinirea investițiilor publice și private în interiorul UE și, în același timp, joacă un rol important și în afara UE, prin activitățile sale de acordare a împrumuturilor externe;

B.  întrucât activitățile financiare ale Grupului BEI includ atât acordarea de împrumuturi din resurse proprii, cât și îndeplinirea diferitelor mandate care i-au fost atribuite cu sprijin de la bugetul UE și din partea unor terțe părți precum statele membre ale UE;

C.  întrucât ar trebui să se acorde o atenție constantă dezvoltării de bune practici în legătură cu politica privind performanța și gestionarea, guvernanța și transparența Grupului BEI;

D.  întrucât BEI și-a menținut în 2016 un nivel ridicat de capacitate financiară, în conformitate cu previziunile pentru anul respectiv, înregistrând un excedent anual net de 2,8 miliarde EUR;

E.  întrucât BEI ar trebui să continue să își consolideze eforturile pentru a-și extinde în mod eficace activitățile de împrumut, furnizând asistență tehnică și sprijin consultativ, în special în regiunile cu niveluri scăzute de investiții, cu scopul de a aborda discrepanțele regionale, reducând în același timp sarcinile administrative pentru solicitanți;

F.  întrucât BEI, în calitate de instituție responsabilă de gestionarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), ar trebui să urmărească în continuare să aibă un portofoliu de active de înaltă calitate, echilibrat din punct de vedere geografic, cu beneficii economice pe termen lung care generează locuri de muncă de calitate și ar trebui să stabilească aceasta ca principala sa prioritate pentru întreg teritoriul UE;

G.  întrucât Fondul european de investiții (FEI) ar trebui să joace un rol esențial în a completa intervențiile BEI ca vehicul specializat al UE în materie de capital de risc și de garanții care vizează în primul rând să sprijine IMM-urile și să sporească astfel integrarea europeană și coeziunea economică, socială și teritorială;

H.  întrucât dispozițiile contractuale incluse în contractele semnate între Grupul BEI și contrapărțile sale prevăd garanții împotriva fraudei, inclusiv a fraudei fiscale și a spălării de bani, precum și împotriva riscurilor de finanțare a terorismului; întrucât Grupul BEI ar trebui să solicite ca contrapărțile sale să respecte întreaga legislație aplicabilă; întrucât Grupul BEI ar trebui să impună dispoziții contractuale suplimentare care să abordeze aspecte specifice legate de transparență și integritate pe baza rezultatelor procesului de diligență;

I.  întrucât Grupul BEI este obligat, în temeiul tratatelor, să contribuie la integrarea, coeziunea economică și socială și dezvoltarea regională ale UE prin intermediul unor instrumente de investiții specifice, cum ar fi împrumuturile, titlurile de capital, garanțiile, mecanismele de partajare a riscurilor și serviciile de consiliere;

J.  întrucât Grupul BEI ar trebui să mențină o bonitate ridicată, ca atu fundamental al modelului său de afaceri, și un portofoliu de active de înaltă calitate, solid, cu proiecte de investiții robuste în cadrul FEIS și toate instrumentele financiare din portofoliul său;

Provocări la nivel global și principalele politici

1.  subliniază că criza economică a slăbit în mod semnificativ creșterea economică în UE și că una dintre principalele consecințe este declinul investițiilor în UE; subliniază că scăderea investițiilor publice și private a atins cote alarmante în țările cele mai afectate de criză, după cum reiese din datele Eurostat; își exprimă îngrijorarea cu privire la dezechilibrele macroeconomice și la ratele șomajului încă semnificative în unele state membre;

2.  se așteaptă ca BEI să colaboreze în continuare cu Comisia și cu statele membre pentru a aborda deficiențele sistemice care împiedică anumite regiuni sau țări să profite pe deplin de activitățile financiare ale BEI;

3.  salută disponibilitatea Grupului BEI de a spori competitivitatea UE, de a oferi un sprijin real pentru creștere și crearea de locuri de muncă, precum și de a contribui la soluționarea provocărilor socioeconomice în interiorul și în afara UE, prin urmărirea obiectivelor sale generale de politică publică legate de inovare, finanțarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, infrastructură, mediu, coeziunea economică și socială și climă; reamintește că aceste obiective necesită, de asemenea, furnizarea de bunuri publice; insistă asupra faptului că, pentru realizarea cu succes a obiectivelor Strategiei Europa 2020, toate activitățile Grupului BEI ar trebui să fie nu doar sustenabile din punct de vedere economic, ci și să contribuie la o UE mai inteligentă, mai ecologică și mai favorabilă incluziunii; invită BEI, în acest sens, să colaboreze cu micii actori de pe piață și cu cooperativele comunitare pentru a grupa proiectele la scară redusă din domeniul energiilor regenerabile și a le permite să devină eligibile pentru finanțare din partea BEI; subliniază nevoia de coerență între instrumentele necesare pentru a atinge aceste obiective;

4.  salută, în acest sens, linia de lucru a Comisiei de combinare a diferitelor surse de finanțare, inclusiv FEIS, instrumentele financiare de la nivelul UE gestionate la nivel central și resursele programului aferent fondurilor structurale și de investiții europene (ESI), precum și resursele statelor membre și ale băncilor și instituțiilor naționale de promovare, ceea ce a permis ca proiectele mai riscante și proiectele cu acces limitat la finanțare să fie gestionate în beneficiul IMM-urilor;

5.  salută faptul că BEI și-a confirmat angajamentul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris; este de opinie că revizuirea criteriilor de împrumut pentru energie ale BEI, prevăzută pentru 2018, va reprezenta o bună ocazie pentru ca banca să inventarieze sprijinul pe care îl acordă sectorului combustibililor fosili și să publice datele aferente relevante, cuprinzătoare; îndeamnă banca, în acest context, să publice planurile de acțiune concrete ce rezultă din strategia sa din 2015 privind clima și să își alinieze portofoliul la obiectivul de creștere a temperaturii medii globale cu 1,5 °C în conformitate cu Acordul de la Paris, prin eliminarea treptată, rapid și complet, a proiectelor din domeniul combustibililor fosili și acordând prioritate proiectelor din domeniul eficienței energetice și regenerabile; salută concluziile Consiliului din 10 octombrie 2017 privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice(4) și subliniază că este important să existe suficientă finanțare pentru investițiile ecologice sustenabile, inclusiv pentru bioindustrii(5); solicită BEI să acorde în continuare sprijin financiar surselor de energie locale și sustenabile, în scopul de a depăși nivelul ridicat de dependență a Europei de sursele externe de energie și de a garanta securitatea aprovizionării; invită BEI să ia în calcul adoptarea reperelor Rio cu privire la schimbările climatice stabilite de OCDE și utilizate pentru urmărirea și monitorizarea cheltuielilor legate de climă din fondurile ESI pentru a lua mai bine în considerare activitățile BEI legate de politica de coeziune în evaluarea rolului fondurilor ESI în combaterea schimbărilor climatice;

6.  evidențiază faptul că BEI a obținut rezultate eterogene privind acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, în ciuda faptului că și-a atins obiectivul de 25 % cu o marjă foarte redusă, per global; este preocupat de faptul că, în 16 state membre, sprijinul acordat de BEI pentru combaterea schimbărilor climatice nu a atins nici măcar nivelul de 20 % și că investițiile în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice din 2016 au vizat, în principal, economiile mai puternice ale UE, 70 % din sprijinul FEIS pentru energia din surse regenerabile fiind concentrat într-o singură țară – Belgia — în timp ce 80 % din investițiile în eficiența energetică prin intermediul FEIS au fost alocate pentru Franța, Finlanda și Germania;

7.  salută faptul că BEI a reacționat la criză prin extinderea semnificativă a activităților sale, inclusiv în țările cele mai afectate de criză; invită BEI să sprijine în continuare țările UE pentru a contribui la redresarea lor economică;

8.  reamintește că este necesar să se clarifice de urgență impactul Brexitului asupra bugetului actual al BEI și a activităților sale, pentru ca instituția să își poată îndeplini rolul în continuare; observă că Regatul Unit a subscris 16,11 % din capitalul BEI, reprezentând 3,5 miliarde EUR din capitalul subscris și vărsat și 35,7 miliarde EUR din capitalul nevărsat al băncii; subliniază că este important să se clarifice valoarea contribuției Regatului Unit la bugetul BEI, precum și viitoarea participare economică a Regatului Unit; solicită statelor membre să se asigure că ieșirea Regatului Unit din UE nu va rezulta într-o pierdere a capacității BEI de sprijinire a economiei UE; subliniază, în acest sens, necesitatea de a obține cât mai curând posibil securitatea juridică în ceea ce privește proiectele în curs de desfășurare cofinanțate de BEI în Regatul Unit; consideră că, deși Regatul Unit ar trebui tratat, în ceea ce privește investițiile, ca orice alt stat membru înainte de ieșirea sa oficială din Uniune, BEI are dreptul să condiționeze acordarea investițiilor de garantarea respectării criteriilor de eligibilitate a investițiilor, în special în ceea ce privește standardele de mediu, pe toată durata investițiilor;

9.  subliniază importanța activităților de finanțare ale BEI în vecinătatea estică și sudică pentru a sprijini țările care pun în aplicare reforme democratice și economice dificile pe calea lor către UE; reamintește că principalele activități de finanțare ar trebui să aibă ca obiectiv atât nevoile urgente, cât și problemele pe termen mai lung, cum ar fi reconstruirea infrastructurii, asigurarea unor locuințe adecvate și a unor infrastructuri adecvate pentru situații de urgență, precum și combaterea șomajului în rândul tinerilor; subliniază că BEI trebuie să desfășoare operațiuni externe, astfel încât activitățile sale să se concentreze cu predilecție asupra zonelor de importanță majoră pentru UE; evidențiază, în acest sens, extinderea mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe pentru a intensifica activitățile în vecinătatea sudică, în regiunea mediteraneeană, în America Latină și în Asia; subliniază, de asemenea, potențialul considerabil al operațiunilor BEI de îmbunătățire a situației economice din regiunile care prezintă un interes geopolitic major, în special din Ucraina, țară care se confruntă cu o criză economică gravă din cauza actualului conflict armat din estul Ucrainei;

10.  consideră că BEI, în calitate de „bancă a UE” inclusă în tratate și reglementată de acestea și de protocolul relevant anexat la acestea, trebuie să se ridice la înălțimea acestui statut deosebit, care aduce cu sine drepturi și responsabilități deosebite; observă că BEI joacă un rol-cheie în implementarea unui număr tot mai mare de instrumente financiare care mobilizează fondurile bugetare ale UE;

11.  ia act de faptul că, potrivit Planului operațional pentru perioada 2017-2019, se preconizează o nouă creștere a valorii împrumuturilor semnate de BEI în 2019 (la 76 miliarde EUR, după o scădere de la 77 miliarde EUR în 2014 la 73 miliarde EUR în 2016); subliniază că contextul actual ar trebui să încurajeze banca să adopte obiective și mai ambițioase și să sporească împrumuturile semnate de BEI; reamintește că BEI ar trebui să joace un rol fundamental în punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 prin intermediul instrumentelor precum Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei;

12.  salută angajamentul BEI de a combate cauzele profunde ale migrației și de a întreprinde acțiuni în țările puternic afectate de criza migrației, inclusiv prin consolidarea și completarea acțiunii umanitare și furnizarea de sprijin pentru creșterea economică, dezvoltarea și investițiile necesare pentru infrastructurile urbane, de sănătate și educaționale și sociale, moderne și sustenabile, stimularea activităților economice pentru crearea de locuri de muncă și promovarea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și țările terțe; se așteaptă ca, în acest scop, Grupul BEI să își intensifice eforturile de coordonare a inițiativei sale privind reziliența economică și a mandatului de acordare a împrumuturilor externe revizuit cu Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD); solicită o creștere a ajutorului financiar pentru proiectele care ar contribui la atenuarea costurilor economice asociate cu criza migrației, având totodată un impact pozitiv asupra cetățenilor, refugiaților și altor migranți din statele membre care se confruntă cu cele mai mari fluxuri de refugiați și de migranți;

13.  salută, în acest sens, inițiativa BEI privind reacția la situațiile de criză și reziliența, menită să sporească cuantumul ajutorului acordat țărilor din vecinătatea de sud a Europei și din Balcani cu 6 miliarde EUR; solicită ca această inițiativă să genereze o reală adiționalitate față de activitățile actuale desfășurate de BEI în această regiune;

14.  ia act de propunerea BEI de a înființa, în cadrul Grupului, o filială – folosind drept model FEI – dedicată finanțărilor acordate în afara Europei; se așteaptă să fie informat în timp util despre orice evoluție legată de această chestiune;

15.  salută Strategia Grupului BEI privind egalitatea de gen și capacitarea economică a femeilor, publicată în 2017; consideră că ar trebui să se aplice o perspectivă de gen tuturor operațiunilor financiare ale Grupului BEI; se așteaptă să fie creat un plan de acțiune pentru egalitatea de gen, care să stabilească obiective ambițioase și să fie însoțit de indicatori concreți, urmând ca acesta să fie pus în aplicare în curând;

16.  salută acordul la care s-a ajuns cu privire la prelungirea și ajustarea FEIS și se așteaptă ca fondul revizuit și Platforma europeană de consiliere în materie de investiții îmbunătățită să permită rezolvarea problemelor identificate în sistemul actual, și anume în ceea ce privește adiționalitatea, sustenabilitatea, acțiunile în domeniul climei, echilibrul geografic și activitățile platformei de consiliere; subliniază importanța evitării dezechilibrelor geografice în activitatea de creditare a BEI, astfel încât să se asigure o distribuție geografică și sectorială mai largă, fără a compromite nivelul ridicat al calității proiectelor; invită BEI să își consolideze în continuare colaborarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare pentru a-și amplifica raza de acțiune, a dezvolta în continuare activitățile de consiliere și asistența tehnică, cu scopul de a aborda chestiunea echilibrului geografic pe termen lung; remarcă paleta largă de experiențe asociată proiectelor FEIS; sprijină și încurajează continuarea schimbului de bune practici între BEI și statele membre pentru a asigura eficiența economică și un efect de pârghie adecvat al planului Juncker, care vor avea un impact în viața cetățenilor UE;

17.  ia act de faptul că, în sectorul social, BEI acordă în medie împrumuturi de 1 miliard EUR pe an pentru proiecte de locuințe sociale (care au cunoscut o creștere importantă în ultimii ani și o mai mare diversificare a promotorilor și debitorilor), de 1,5 miliarde EUR pentru infrastructura de sănătate și de 2,4 miliarde EUR pentru proiecte de infrastructură în domeniul educației; subliniază că dezvoltarea în continuare a finanțării acordate de BEI în acest sector ar reflecta progresele actuale în direcția susținerii pilonului UE al drepturilor sociale și al asigurării faptului că, în conformitate cu așteptările, Grupul BEI acordă prioritate acelor proiecte care au cel mai mare impact asupra creării de locuri de muncă sustenabile la nivel local;

18.  salută faptul că, potrivit informării departamentului economic al BEI din 28 septembrie 2017, investițiile cumulative aprobate de Grupul BEI în 2015 și 2016 vor contribui cu 2,3 % la PIB-ul UE până în 2020 și vor crea 2,25 de milioane de locuri de muncă suplimentare, ceea ce demonstrează impactul macroeconomic substanțial al BEI; încurajează BEI să își extindă și mai mult capacitatea de analiză macroeconomică, inclusiv activitățile de cercetare privind impactul macroeconomic al activităților sale, precum și activitatea sa analitică generală și studiile sectoriale și gama de lucrări și publicații empirice, devenind astfel și o „bancă de cunoștințe”; invită BEI să îmbunătățească în continuare evaluarea proiectelor, utilizând indicatori de impact mai variați, mai preciși și mai optimizați;

19.  recunoaște importanța rolului anticiclic jucat de BEI în ultimii ani; consideră că una dintre principalele priorități pentru BEI odată ce economia revine la nivelurile de investiții anterioare crizei ar trebui să fie axarea pe acoperirea deficitului de investiții în domenii în care piețele nu reușesc acest lucru, de exemplu din cauza concentrării lor persistente pe termen scurt și a incapacității de a evalua corect costul externalităților pe termen lung, pentru a impulsiona investițiile sustenabile, progresul tehnologic și inovația, contribuind astfel la o creștere durabilă; subliniază necesitatea de a acorda prioritate proiectelor bazate pe inovare, cu o valoare adăugată clară pentru UE, precum și dezvoltării regionale, prin sprijinirea unor proiecte precum revitalizarea zonelor rurale și a altor regiuni subdezvoltate și mai puțin accesibile;

20.  subliniază faptul că BEI a jucat și continuă să joace un rol pozitiv în reducerea deficitului negativ de investiții publice; subliniază că investițiile, reformele structurale responsabile și sustenabile și politicile bugetare solide trebuie să facă parte integrantă dintr-o strategie generală; solicită coordonarea activităților BEI în statele membre cu activitățile, politicile și obiectivele guvernelor stabilite în programele naționale de reformă și în recomandările specifice fiecărei țări, ori de câte ori această coordonare este posibilă;

21.  subliniază că, la nivelul UE, există motive structurale majore care adâncesc deficitele de investiții între statele membre; invită BEI să își sporească asistența tehnică pentru a aborda capacitatea redusă de generare de proiecte din unele state membre; solicită BEI să furnizeze informații mai detaliate cu privire la locurile de muncă create în mod direct și indirect de fiecare proiect finanțat;

22.  subliniază faptul că BEI are obligația, în temeiul tratatelor, să contribuie la dezvoltarea echilibrată și constantă a pieței interne prin intermediul activității sale principale, acordarea de credite, să sprijine proiecte de dezvoltare a regiunilor mai puțin dezvoltate și proiecte care au un caracter transfrontalier, în sinergie cu fondurile ESI; subliniază de aceea potențialul pe care îl are rolul complementar important al BEI în punerea în aplicare a politicii de coeziune, care ar trebui să rămână întotdeauna bazată pe performanță și orientată spre rezultate, inclusiv prin intermediul unor activități menite să suplimenteze capacitățile de pregătire a proiectelor, serviciile de consultanță și de analiză, precum și împrumuturile pentru cofinanțarea la nivel național a fondurilor ESI; invită Comisia și BEI să-și coordoneze mai bine eforturile pentru a promova și mai mult schimbul de bune practici și a face cunoscute oportunitățile de investiții în toate regiunile europene, inclusiv cele care nu sunt acoperite de Fondul de coeziune, pentru a atinge într-o proporție mai mare obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială;

23.  subliniază că BEI, în calitatea sa de instituție financiară publică ce finanțează proiecte vizând punerea în aplicare a politicilor și a priorităților UE, ar trebui să contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate, potrivit dispozițiilor din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; remarcă cu îngrijorare totuși că, judecând după repartizarea geografică a împrumuturilor acordate în țările în care se derulează proiectele, cinci state membre, cele mai mari economii din UE, au primit 54,11 % din totalul împrumuturilor acordate în 2016; îndeamnă BEI și Comisia să examineze motivele care au determinat această situație și să prezinte un raport în acest sens Parlamentului înainte de jumătatea lui 2018; subliniază necesitatea unei distribuiri teritoriale mai largi a fondurilor, inclusiv a FEIS, care ar trebui să fie întotdeauna complementare cu fondurile ESI, pentru a atinge obiectivul de a reduce disparitățile regionale; subliniază că BEI trebuie să joace un rol mai însemnat în finanțarea unor proiecte legate de antreprenoriatul social și întreprinderile nou-înființate, accelerarea creșterii infrastructurii sociale, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și proiectele economiei circulare; reamintește în acest context că BEI investește masiv și în țări din afara UE;

24.  ia act de evaluarea intermediară la jumătatea perioadei a tuturor instrumentelor financiare ale programului Orizont 2020 (InnovFin), gestionată de Grupul BEI, și de cele 15 recomandări cuprinse în aceasta; se așteaptă ca Grupul BEI să formuleze o strategie detaliată privind calea pe care are de gând să o urmeze în vederea punerii în aplicare a acestor recomandări;

Conformitatea

25.  își reiterează poziția potrivit căreia cadrul juridic european, inclusiv Statutul BEI, Regulamentul privind FEIS, cele patru regulamente privind politica agricolă comună (PAC) și cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime) ar trebui să interzică folosirea fondurilor UE care ajung în cele din urmă la beneficiari finali sau la intermediari financiari despre care există dovezi că sunt implicați în evaziune fiscală sau în fraudă fiscală;

26.  reamintește că politica privind jurisdicțiile neconforme (JNC) a BEI trebuie să fie ambițioasă; ia act de faptul că un sistem bazat pe lista comună a UE a jurisdicțiilor din țări terțe care nu respectă normele de bună guvernanță fiscală, care a fost aprobată de Consiliul UE la 5 decembrie 2017 și care va prevala asupra listelor altor organizații de vârf în caz de conflicte, reprezintă un pas pozitiv, însă insuficient, și solicită ca raportarea pentru fiecare țară în parte, fără excepții, să devină o parte esențială a strategiei BEI privind responsabilitatea socială a întreprinderilor; invită BEI: să respecte standardele relevante și legislația aplicabilă privind prevenirea spălării de bani și lupta împotriva terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale; să nu utilizeze sau să nu se implice în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în scheme de planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe fiscale, astfel cum sunt prevăzute în actele legislative ale Uniunii, concluziile Consiliului, comunicările Comisiei sau în scrisorile de punere în întârziere emise de Comisie; să nu întrețină relații de afaceri cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații; invită BEI ca, în urma consultării Comisiei și a părților interesate, să își revizuiască și să își actualizeze politica privind jurisdicțiile neconforme în lumina adoptării listei susmenționate a Uniunii cu jurisdicțiile necooperante; invită Comisia ca, la rândul său, să prezinte Parlamentului European și Consiliului, în fiecare an, un raport privind punerea în aplicare a acestei politici;

27.  constată că Comisia a blocat în trecut unele proiecte prezentate de instituțiile financiare internaționale (IFI)(6), deoarece implicau mecanisme fiscale nejustificat de complexe, profitând de regimurile fiscale prejudiciabile sau absente din țările terțe; solicită Comisiei și BEI să includă în raportul lor anual informații privind proiectele în cazul cărora fondurile au fost transferate către jurisdicții offshore; subliniază că este necesar ca IFI să elimine riscul ca fondurile UE să contribuie în mod direct sau indirect la evitarea obligațiilor fiscale și la frauda fiscală;

28.  ia act de faptul că au fost exprimate preocupări cu privire la proiecte finanțate de BEI care implică structuri offshore și jurisdicțiile necooperante; invită Comisia să publice un raport public anual privind utilizarea fondurilor UE în legătură cu structurile offshore și transferurile de bani de la BEI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) către aceste structuri, inclusiv numărul și natura proiectelor blocate, explicații privind motivele pentru blocarea proiectelor și acțiunile întreprinse ca urmare a acestui fapt, pentru a se asigura că fondurile UE nu contribuie direct sau indirect la evitarea obligațiilor fiscale și la frauda fiscală;

29.  salută faptul că BEI ține seama de impactul fiscal în țările în care se face investiția și de modul în care investiția contribuie la dezvoltarea economică, la crearea de locuri de muncă și la reducerea inegalităților;

30.  consideră că, în calitatea sa de bancă a Uniunii Europene, BEI ar trebui să își intensifice eforturile pentru a se asigura că intermediarii financiari cu care interacționează nu utilizează sau nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special în sisteme sau practici de planificare fiscală agresivă care nu respectă criteriile de bună guvernanță fiscală prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv în recomandările și comunicările Comisiei; subliniază că BEI ar trebui să se asigure, totodată, că intermediarii financiari nu sunt implicați în fapte de corupție, spălare de bani, criminalitate organizată sau terorism;

31.  subliniază că este necesar ca BEI să dispună de informații fiabile și complete privind beneficiarii reali ai finanțărilor din fondurile BEI, inclusiv în cazurile în care finanțarea se bazează pe fonduri de investiții în societăți necotate; îndeamnă, prin urmare, BEI să își consolideze procedura de obligație de diligență și de transparență atunci când lucrează cu intermediari financiari; consideră că utilizarea de criterii pentru selectarea intermediarilor financiari și deținerea de informații actualizate privind proprietatea efectivă a societăților, inclusiv fiduciile, fundațiile și paradisurile fiscale, reprezintă bune practici de urmat în permanență; ia act de faptul că BEI identifică beneficiarii reali ai acestor societăți în cursul procesului de diligență; invită BEI să își consolideze și mai mult condițiile contractuale prin integrarea unei clauze sau a unei trimiteri la buna guvernanță în scopul de a atenua riscurile de integritate și cele reputaționale; insistă că BEI trebuie să elaboreze o listă publică strictă care să cuprindă criteriile de selecție a intermediarilor financiari, în scopul de a da mai multă vigoare angajamentului UE în lupta împotriva abuzurilor fiscale și de a preveni cu mai mult succes riscurile de corupție și infiltrare a crimei organizate;

32.  salută eforturile BEI de a asigura diligența necesară cu privire la contrapărțile și operațiunile Grupului BEI, inclusiv activități de monitorizare și controale permanente, astfel încât să se garanteze că BEI nu facilitează, fără să vrea, corupția, frauda, coluziunea, coerciția, spălarea de bani, frauda fiscală, practicile fiscale prejudiciabile sau finanțarea terorismului, în special prin publicarea unor rapoarte de activitate periodice de către Biroul de conformitate (Office of the Chief Compliance Officer — OCCO) și strânsa cooperare cu Inspectoratul General al BEI; solicită BEI să se alinieze la noul sistem de alertă rapidă și de excludere, prevăzut de Comisia Europeană;

33.  salută cooperarea și schimburile dintre Grupul BEI și diferitele servicii ale Comisiei privind măsurile cuprinse în pachetul împotriva evitării obligațiilor fiscale, cu scopul de a clarifica domeniul de aplicare și principalele elemente ale pachetului legislativ, rolul și implicarea Grupului BEI, precum și participarea acestuia la un dialog cu organizațiile societății civile pe marginea acestor chestiuni, atât la nivelul Consiliului de administrație al Grupului BEI, cât și la nivelul serviciilor BEI, cum ar fi OCCO; invită BEI să fie mai atent la evitarea obligațiilor fiscale în verificările sale de diligență;

Răspunderea

34.  consideră că rolul economic consolidat al Grupului BEI, capacitatea sa investițională mai mare și utilizarea bugetului UE pentru a garanta operațiunile acestuia trebuie să fie însoțite de o mai mare transparență și o răspundere sporită, astfel încât să se asigure un control public veritabil al activităților sale, al selecției proiectelor și al priorităților de finanțare;

35.  recunoaște faptul că BEI prezintă anual Parlamentului trei rapoarte privind activitățile sale și că Președintele și membri ai personalului BEI participă cu regularitate la audieri, la cererea Parlamentului și a comisiilor sale; reamintește, cu toate acestea, cererea sa vizând un control parlamentar sporit și mai multă transparență din partea BEI; își reiterează, în acest sens, apelul la semnarea unui acord interinstituțional între BEI și Parlament privind schimbul de informații, care să includă posibilitatea ca deputații să adreseze președintelui BEI întrebări cu solicitare de răspuns scris;

36.  reamintește că transparența în punerea în aplicare a politicilor UE nu numai că contribuie la consolidarea responsabilității corporative și credibilității generale ale Grupului BEI, oferind o imagine de ansamblu clară asupra tipului de intermediari financiari și de beneficiari finali, dar contribuie și la consolidarea eficacității și sustenabilității proiectelor finanțate și permite o abordare ce nu tolerează deloc frauda și corupția în portofoliul său de împrumuturi;

37.  salută faptul că politica de transparență a Grupului BEI se bazează pe o prezumție de divulgare și că oricine poate avea acces la documente și informații ale Grupului BEI; reamintește recomandarea sa privind publicarea pe site-ul de internet al Grupului BEI a unor documente neconfidențiale, cum ar fi acordurile interinstituționale și memorandumurile, și îndeamnă Grupul BEI să nu se oprească aici, ci să continue să caute în permanență modalități de îmbunătățire;

38.  sugerează că Grupul BEI ar trebui să urmeze exemplul Societății Financiare Internaționale (SFI) din cadrul Grupului Băncii Mondiale și să înceapă să publice informații privind subproiectele cu risc ridicat pe care le finanțează prin intermediul băncilor comerciale (intermediarii/vehiculele financiare principale utilizate de Grupul BEI pentru finanțarea IMM-urilor);

39.  salută faptul că toate documentele aferente proiectelor deținute de Grupul BEI sunt divulgate la cerere; solicită Grupului BEI să definească orientări pentru informațiile de bază care nu sunt sensibile și care ar putea fi divulgate în legătură cu cererile de divulgare proactivă la nivel de proiect;

40.  solicită ca politica de divulgare a Grupului BEI să asigure un nivel din ce în ce mai ridicat de transparență în ceea ce privește principiile care reglementează politica sa de prețuri și organismele de guvernanță; salută, în acest sens, publicarea proceselor-verbale ale reuniunilor Consiliului de administrație al Grupului BEI din ianuarie 2017, registrul public de documente, precum și publicarea datelor privind proiectele prin intermediul Inițiativei internaționale privind transparența ajutoarelor(7); solicită publicarea proceselor-verbale ale reuniunilor Comitetului de direcție.

41.  ia act de revizuirile în curs de desfășurare ale politicii Grupului BEI referitoare la denunțare; îndeamnă Grupul BEI să consolideze independența, legitimitatea, accesibilitatea, predictibilitatea, echitatea și transparența mecanismului său de tratare a plângerilor, inclusiv prin implicarea directorilor și îmbunătățirea protecției reclamanților; consideră că aceste de măsuri sunt, în mod clar, în interesul băncii, al părților interesate și al instituțiilor UE;

42.  ia act de faptul că, în 2016, din 120 de cazuri raportate Diviziei pentru investigațiile în materie de fraudă din cadrul Inspectoratului General, 53 % au fost prezentate de către personalul Grupului BEI; salută faptul că mecanismul de raportare a fraudelor de pe site-ul BEI este disponibil acum în 30 de limbi(8); consideră că BEI ar trebui să urmărească cu atenție activitatea în curs privind protecția avertizorilor la nivelul UE și, prin urmare, să își îmbunătățească în continuare posibilitățile de raportare;

43.  invită Grupul BEI să pună accentul constant pe controlul performanței prin intermediul evaluărilor performanței și al impactului dovedit; îl încurajează să continue să își perfecționeze indicatorii de monitorizare, mai precis indicatorii săi de adiționalitate, cu scopul de a evalua impactul cât mai devreme posibil în faza de generare a proiectului și de a furniza Consiliului de administrație informații suficiente cu privire la impactul avut în vedere, în special în ceea ce privește contribuția proiectelor la politicile UE, de exemplu, efectul acestora asupra ocupării forței de muncă (atât în timpul punerii în aplicare, cât și în timpul fazei operaționale); subliniază, de asemenea, că performanța finanțării din partea Grupului BEI nu poate fi determinată doar pe baza unei evaluări a impactului său financiar și solicită, prin urmare, să se mențină un echilibru adecvat între obiectivele operaționale definite în funcție de cifra de afaceri și obiectivele nefinanciare legate de personalul Grupului BEI; îndeamnă, de exemplu, ca evaluările performanței să indice care obiective specifice din cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU sunt vizate de proiect și în ce măsură acesta a contribuit la îndeplinirea lor; consideră că este esențial ca populația rezidentă din zonele limitrofe proiectelor de infrastructură finanțate să fie implicată activ în evaluarea acestora;

44.  salută faptul că BEI continuă să lucreze la perfecționarea metodei sale de raportare a impactului, de exemplu, pentru a înregistra corect investițiile mobilizate prin intermediul diferitelor structuri de împrumuturi intermediate și noi produse, precum și măsurile luate în comun împreună cu alte bănci de dezvoltare multilaterale în ceea ce privește armonizarea aspectelor esențiale ale raportării impactului, de pildă în raportul recent elaborat pe tema raportării legate de finanțarea schimbărilor climatice și raportul în curs de elaborare privind acordarea de împrumuturi în toate sectoarele;

45.  salută faptul că măsurarea rezultatelor (ReM+) duce treptat la o „schimbare a culturii” în cadrul Grupului BEI; solicită armonizarea și generalizarea acestui exercițiu, integrând în plus indicatorii de la Addis Abeba și de la Paris, pe cât posibil; consideră că adaptarea suplimentară a unor astfel de indicatori prin integrarea opiniilor locale ar putea reduce depărtarea acestora, fără a le afecta independența;

46.  solicită BEI să ia în considerare contextul local atunci când investește în țări terțe; reamintește că investițiile în țări terțe nu se pot baza doar pe o abordare de maximizare a profitului, ci trebuie să aibă drept obiectiv și generarea pe termen lung de creștere economică durabilă produsă de sectorul privat și reducerea sărăciei prin crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la resursele productive;

47.  ia act de faptul că, în numeroase țări în care BEI desfășoară operațiuni, drepturile omului și, în special, libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere, sunt atacate în numeroase moduri, de la acțiuni violente de reprimare a protestelor și incriminarea exprimării libere, până la arestări arbitrare, plasarea în detenție a apărătorilor drepturilor omului și impunerea de restricții asupra organizațiilor societății civile; invită BEI să adopte un plan de acțiune în domeniul drepturilor omului, pentru a pune în aplicare obiectivele Cadrului strategic și ale Planului de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația și principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, cu scopul de a preveni orice impact negativ al proiectelor BEI asupra drepturilor omului, pentru a se asigura că proiectele BEI contribuie la consolidarea și realizarea drepturilor omului și pentru a oferi căi de atac în caz de încălcare a drepturilor omului;

48.  salută publicarea cadrului metodologic ReM, dar consideră că rezultatele acestor evaluări ar trebui făcute publice pentru orice operațiune, inclusiv pentru impactul social și de mediu la nivel de proiecte sau subproiecte; salută revizuirea la jumătatea perioadei a mandatului extern al BEI, în urma căruia BEI va comunica acum, la cerere, Parlamentului fișele ReM pentru proiectele acoperite de garanția bugetară a UE; invită totuși BEI să publice mai multe fișe ReM pentru proiecte individuale în afara UE și fișe de evaluare a celor trei piloni pentru proiectele din UE, cu scopul de a consolida transparența băncii;

49.  Invită BEI să publice toate documentele relevante în ceea ce privește împrumuturile acordate industriei autovehiculelor pentru dezvoltarea tehnologiei diesel, inclusiv raportul respectiv al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și recomandările sale privind împrumuturile BEI către Volkswagen și, mai general, să explice în ce măsură împrumuturile au fost acordate societăților din sectorul autovehiculelor despre care s-a constatat că au manipulat emisiile și să ofere o prezentare generală a modului în care multe dintre aceste împrumuturi au fost considerate ca fiind acțiuni climatice; solicită, în acest context, clarificări cu privire la sistemul de control și echilibru în vigoare pentru a asigura o adevărată orientare privind tehnologia curată pentru acordurile de împrumut mai recente încheiate cu societățile din sectorul autovehiculelor, cum ar fi cele care sprijină activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul conectivității, al motoarelor hibride eficiente care funcționează cu benzină și energie electrică, al automobilelor electrice pe distanțe mai mari și al sistemelor avansate de asistență a conducerii;

50.  salută adoptarea de către Grupul BEI a unor standarde ridicate în materie de transparență și responsabilitate pentru activitatea de acordare de împrumuturi pentru IMM-uri și faptul că raportarea obligatorie de către intermediarii financiari privind fiecare IMM care a beneficiat de sprijin din partea Grupului BEI va ține seama de aceste rezultate atunci când se examinează tranzacții ulterioare cu același intermediar;

51.  subliniază că, în urma intrării în vigoare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal(9) și a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a cooperării consolidate privind instituirea Parchetului European („EPPO”)(10), EPPO examinează operațiunile BEI din statele membre ori de câte ori autoritățile naționale sau Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) au motive să suspecteze că a fost comisă o infracțiune în acest context;

52.  observă că nu există prea multe informații cu privire la măsura în care activitățile de creditare ale BEI contribuie la realizarea obiectivelor politicii de coeziune; de aceea, solicită BEI să prezinte în raportul său anual capitole speciale consacrate evaluării impactului activităților BEI menite să sprijine punerea în aplicare a politicii de coeziune de către statele membre, inclusiv activitățile interregionale aferente, și să ofere informații detaliate privind utilizarea împrumuturilor în proiectele și programele politicii de coeziune, inclusiv cu referire la repartiția geografică a sprijinului acordat, la contribuția sa efectivă la realizarea obiectivelor politicii de coeziune, inclusiv a principiilor orizontale și a obiectivelor Strategiei Europa 2020, cât și la capacitatea concretă de a mobiliza investiții private; subliniază, în acest context, responsabilitatea BEI de a furniza Parlamentului European, Curții de Conturi și altora date suficiente, inclusiv cu privire la costurile și administrarea produselor sale, și consideră, de asemenea, că datele agregate la nivelul UE privind combinația investițiilor aferente politicii de coeziune și cu cele aferente BEI oferă valoare adăugată;

Activitățile financiare ale Grupului BEI

53.  invită Grupul BEI să colaboreze activ cu Comisia în cadrul unui proces de raționalizare a numărului și tipurilor de instrumente financiare în următorul cadru financiar multianual (CFM) și să anticipeze procesul, atrăgând atenția, ca un prim pas, asupra dublărilor sau suprapunerilor existente, pe baza propriei experiențe;

54.  consideră că instrumentele financiare ale Grupului BEI ar trebui să fie folosite pentru proiecte alese pe baza meritelor lor, a potențialului lor de a crea valoare adăugată pentru UE în ansamblul său, precum și a adiționalității efective, în special în domenii unde piețele nu reușesc să finanțeze și să sprijine proiecte, găsind echilibrul adecvat între un profil de risc posibil mai ridicat și nevoia fundamentală de a menține bonitatea ridicată a acestuia;

55.  avertizează, în acest sens, că instrumentele orientate spre piață riscă să devieze focusul bugetului UE de la bunurile comune publice ale UE și încurajează Grupul BEI să își intensifice raportarea către Comisie axată pe calitatea, nu pe cantitatea finanțărilor sale în contextul instrumentelor financiare;

56.  constată că, pentru a utiliza pe deplin capacitatea suplimentară de asumare a riscurilor, Grupul BEI a elaborat diverse noi produse care vor permite asumarea de riscuri mai mari (de exemplu, datorii subordonate, participarea la capital, partajarea riscurilor cu băncile) și și-a revizuit politica riscului de credit și criteriile de eligibilitate pentru a permite o flexibilitate crescută;

57.  invită Grupul BEI să își dezvolte în continuare cultura riscului pentru a-și îmbunătăți eficacitatea, respectiv complementaritatea și sinergiile dintre intervențiile sale și diferitele politici ale UE, în special prin sprijinirea întreprinderilor inovatoare, a proiectelor de infrastructură și a IMM-urilor care își asumă riscuri sau care se dezvoltă în regiuni defavorizate din punct de vedere economic sau în regiuni lipsite de stabilitate, în conformitate cu obiectivul recurent și de lungă durată al unui acces mai facil la finanțare al IMM-urilor, fără a compromite însă principiile bunei gestiuni sau a periclita bonitatea ridicată a BEI; reamintește că, dacă se dorește ca ele să contribuie la dezvoltarea economică a UE, precum și la coeziunea economică, socială și teritorială, instrumentele bazate pe transferarea riscurilor nu pot fi lipsite de riscuri; insistă că BEI și acționarii săi trebuie să fie pe deplin conștienți de acest lucru; încurajează BEI să evalueze posibilitatea de a oferi obligațiuni ale BEI pentru achiziționare directă;

58.  ia act de faptul că sprijinul acordat de Grupul BEI pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie s-a ridicat la o sumă record de 33,6 miliarde EUR și a sprijinit crearea a 4,4 milioane de locuri de muncă în 2016; subliniază importanța unui sprijin continuu din partea Grupului BEI pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie prin sporirea accesului acestora la finanțare; subliniază că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și ar trebui să rămână principala țintă a activităților de acordare de împrumuturi ale Grupului BEI prin consolidarea în mai mare măsură a instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie;

59.  reamintește că peste 90 % din IMM-urile din UE sunt microîntreprinderi care asigură aproape 30 % din locurile de muncă din sectorul privat; atrage atenția asupra faptului că microîntreprinderile sunt mai vulnerabile la șocurile economice decât firmele mai mari și pot rămâne defavorizate în ceea ce privește acordarea de credite, în special atunci când își au sediul într-o regiune unde contextul economic și bancar este nefavorabil; invită BEI să elaboreze o strategie pentru a remedia faptul că, în aceste circumstanțe, IMM-urile se confruntă cu dificultăți pentru a obține accesul la finanțarea proiectelor;

60.  ia act de faptul că accesul la finanțare reprezintă în continuare un obstacol major în calea dezvoltării industriilor culturale și creative (ICC); subliniază necesitatea urgentă de a finanța inițiativele care vizează consolidarea acestor industrii; subliniază potențialul BEI și FEIS de a sprijini sectorul creativ, îndeosebi prin finanțarea IMM-urilor; invită BEI să abordeze lipsa finanțării acordate de FEIS industriilor culturale și creative, studiind eventualele interacțiuni cu programul Europa creativă;

61.  invită Grupul BEI să se bazeze în continuare pe intermediari solizi din punct de vedere financiar, cum ar fi NPBI, pentru instrucțiunile legate de anumite tipuri de proiecte, ceea ce nu i-ar pune în pericol bonitatea ridicată;

62.  consideră că numeroase norme de guvernanță ale Grupului BEI sunt concepute pentru a-i proteja bonitatea ridicată, însă sunt disponibile foarte puține informații despre cât de aproape este Grupul BEI de un rating mai scăzut;

63.  subliniază faptul că obligația de diligență a proiectelor de investiții finanțate de Grupul BEI ar trebui să se bazeze atât pe factori legați de randamentul financiar, cât și pe factori care nu sunt legați de randamentul financiar, ci de realizarea altor tipuri de obiective, cum ar fi contribuția proiectului la convergența economică ascendentă și la coeziunea în UE, sau de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 sau a ODD; consideră că Grupul BEI ar trebui să explice aceste criterii nefinanciare investitorilor instituționali și privați (de exemplu, fondurile de pensii și societățile de asigurări) într-un mod corespunzător, promovând astfel punerea unui accent mai puternic pe impactul socioeconomic și de mediu în sectorul financiar;

64.  consideră că, în cazurile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unui proiect viabil sau în cazul în care este necesar să se faciliteze crearea de platforme de investiții sau finanțarea de proiecte în sectoare sau domenii care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau o situație a investițiilor sub nivelul optim, Grupul BEI ar trebui să implementeze și să documenteze modificările aduse, în special în ceea ce privește remunerarea garanției UE către BEI, cu scopul de a contribui la o reducere a costului finanțării operațiunii suportat de beneficiarul finanțării din partea Grupului BEI prin intermediul instrumentelor financiare, astfel încât să se faciliteze implementarea proiectului; consideră că ar trebui depuse eforturi similare, după caz, pentru a se asigura că instrumentele financiare sprijină proiecte mici și că, în cazul în care utilizarea unor intermediari la nivel local sau regional permite o reducere a costurilor de finanțare din instrumentul financiar pentru proiectele mici, se ia în considerare și această formă de utilizare;

65.  salută strategia de capital aprobată recent care implică mai multe evaluări ale operațiunilor legate de capital în vederea abordării deficitului de finanțare a capitalului propriu în domeniile prioritare ale inovării și infrastructurii în UE, în special în două domenii ale pieței: finanțarea indirectă a capitalului propriu (investiții de capital în fonduri pentru infrastructură și programe de coinvestiții) și finanțarea directă prin participare la capital (împrumuturi de cvasicapital acordate corporațiilor și împrumuturi de cvasicapital acordate întreprinderilor cu capitalizare medie) cu o combinație de instrumente directe și indirecte (fonduri de capital și împrumuturi participative);

66.  salută sprijinul deja acordat din FEI platformelor de finanțare participativă în sfera de aplicare a activităților existente, disponibilitatea de a continua sprijinirea platformelor în mod selectiv în sfera de aplicare sau prin extinderea programelor existente, precum și activitatea desfășurată în comun cu Comisia cu privire la un potențial proiect-pilot de finanțare participativă a datoriilor și a capitalurilor proprii; sugerează ca FEI să găsească modalități de a identifica și de a intra în contact cu intermediarii financiari din domeniul FinTech care au nevoie de sprijin;

67.  solicită Comisiei să evalueze și să monitorizeze cu atenție costurile asociate cu numărul mandatelor acordate BEI; reamintește că costurile administrative aferente pot avea un impact asupra performanței sale generală, dat fiind nivelul actual al resurselor financiare și umane;

68.  evidențiază faptul că BEI joacă un rol din ce în ce mai important în cadrul politicii de coeziune, în special datorită utilizării într-o mai mare măsură a instrumentelor financiare în combinație cu granturile; subliniază, cu toate acestea, că accesibilitatea acestora pentru beneficiarii finali este încă foarte scăzută și că statele membre și regiunile semnalează complexitatea procedurilor, prevăzute atât în Regulamentul financiar, cât și în Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), inclusiv costurile și taxele disproporționate, precum și concurența cu instrumente naționale și regionale mai atractive; salută, în această privință, înființarea platformei fi-compass ca ghișeu unic pentru serviciile de consultanță privind instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune; solicită, cu toate acestea, mai multă asistență tehnică și simplificarea în continuare a procedurilor existente, precum și o mai mare concentrare pe consolidarea capacităților în raport cu intermediarii financiari și atrage atenția asupra necesității de a corela mai bine costurile și comisioanele de administrare cu performanțele administratorului de fond al instrumentelor financiare din cadrul fondurilor ESI; subliniază totuși că granturile, fiind o formă eficace de sprijin în diverse domenii de intervenție publică, trebuie să fie menținute ca principal instrument al politicii de coeziune și că instrumentele financiare ar trebui să se concentreze pe acele sectoare în care au o valoare adăugată mai mare decât granturile, folosirea lor rămânând la aprecierea autorităților de administrare; subliniază că ar trebui promovat un cadru mai strict al relațiilor dintre BEI și Parlamentul European pentru a permite un control mai riguros al activităților BEI;

Activitățile de comunicare și de consiliere ale Grupului BEI

69.  regretă faptul că potențialii beneficiari ai finanțării din partea Grupului BEI nu sunt, în general, suficient de bine informați în legătură cu produsele dezvoltate de Grupul BEI; se întreabă dacă lanțul de aprovizionare al Grupului BEI este suficient de diversificat și de favorabil incluziunii;

70.  consideră comunicarea Grupului BEI, în cooperare cu partenerii săi relevanți de la nivel național, ar trebui să fie îmbunătățită pentru a sensibiliza IMM-urile cu privire la posibilitățile lor de finanțare și a informa mai bine cetățenii cu privire la proiectele locale concrete finanțate de UE;

71.  salută, în acest sens, parteneriatele care sunt în curs de a fi încheiate cu instituțiile internaționale și naționale pentru a asigura complementaritatea cu serviciile de consultanță ale BEI;

72.  regretă lipsa de date disponibile cu privire la rolul BEI în fiecare etapă a ciclului de implementare a politicii de coeziune și informațiile limitate privind măsura în care activitățile de creditare ale BEI contribuie la politica de coeziune; subliniază că este nevoie de mai multă transparență și de o mai bună comunicare și solicită să se depună mai multe eforturi în acest sens pentru a garanta că informațiile ajung la destinatarii finali de la nivel regional și local și pentru a spori vizibilitatea proiectelor;

73.  se așteaptă din partea Comisiei, a Grupului BEI și a autorităților naționale, regionale și locale să continue să colaboreze cu băncile și instituțiile naționale de promovare pentru a-și consolida cooperarea cu scopul de a crea mai multe sinergii între fondurile EIS și instrumentele de finanțare și împrumuturile BEI, precum și pentru a reduce sarcina administrativă, a simplifica procedurile, a spori capacitatea administrativă, a stimula dezvoltarea și coeziunea teritorială și a îmbunătăți înțelegerea fondurilor ESI și a finanțării BEI, în spiritul complementarității, întrucât acestea dispun de cunoștințe solide privind teritoriile lor și au capacitatea de a pune în aplicare pe plan local instrumente financiare personalizate;

o
o   o

74.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, BEI, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 128, 19.5.2017, p. 1.
(2) JO L 345, 27.12.2017, p. 34.
(3) JO L 249, 27.9.2017, p. 1.
(4) http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf
(5) De exemplu, proiecte solide, cu un rating bun, care nu primesc finanțare din partea întreprinderii comune pentru bioindustrii.
(6) BEI, FEI și Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile.
(7) Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0200).
(8) http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activityreport_2016_en.pdf
(9) JO L 198, 28.7.2017, p. 29.
(10) JO L 283, 31.10.2017, p. 1.

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate