Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2527(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0082/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0040

Antagna texter
PDF 181kWORD 48k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet
P8_TA(2018)0040RC-B8-0082/2018

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionen av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2017 om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet(2),

–  med beaktande av uttalandena från kommissionens vice ordförande/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, Johannes Hahn, av den 2 februari 2018 om den senaste utvecklingen i Turkiet, av den 14 juli 2017 ett år efter kuppförsöket i Turkiet och av den 13 mars 2017 om Venedigkommissionens yttrande om ändringarna av Turkiets statsförfattning och aktuella händelser,

–  med beaktande av uttalandena från talespersonen för Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) av den 8 juni 2017 om det rapporterade frihetsberövandet av chefen för Amnesty International i Turkiet, Taner Kılıç, av den 8 juli 2017 om frihetsberövandet av människorättsförsvarare på ön Büyükada i Turkiet och av den 26 oktober 2017 om pågående människorättsfall i Turkiet,

–  med beaktande av EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 25 juli 2017,

–  med beaktande av de skriftliga synpunkter från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter som lämnades in till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen) av den 2 november 2017 avseende tolv ansökningar om yttrandefriheten och rätten till frihet och säkerhet för parlamentsledamöter i Turkiet och av den 10 oktober 2017 avseende tio ansökningar om yttrandefriheten och rätten till frihet för journalister i Turkiet,

–  med beaktande av resolution 2156(2017) från Europarådets parlamentariska församling om hur de demokratiska institutionerna fungerar i Turkiet,

–  med beaktande av att EU:s grundläggande värden inbegriper rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna, och av att dessa värden gäller också för EU:s kandidatländer,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Turkiet är part i,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet fördömde i starka ordalag kuppförsöket den 15 juli 2016. Den 18 januari 2018 förlängde det turkiska parlamentet undantagstillståndet i Turkiet med ytterligare tre månader. Undantagstillståndet används för närvarande för att tysta ned oliktänkande och går långt utöver alla legitima åtgärder för att bekämpa hot mot den nationella säkerheten. Enligt folkrätten måste undantagsåtgärder vara nödvändiga och proportionella i omfattning och varaktighet.

B.  Turkiet är ett viktigt partnerland till EU och förväntas såsom kandidatland att upprätthålla de högsta standarderna avseende demokrati, däribland respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, grundläggande friheter och allas rätt till en rättvis rättegång.

C.  148 undertecknare av framställningen Academics for Peace riskerar åtal för spridning av ”terroristpropaganda” och inväntar domstolsförhandlingar i maj 2018.

D.  Enligt Europeiska journalistfederationen sitter 148 journalister fortfarande i fängelse sedan kuppförsöket. Tillslagen mot politiskt oliktänkande via sociala medier fortsätter. 449 personer frihetsberövades för att ha skrivit kommentarer i sociala medier som var kritiska mot den turkiska regeringens militära intervention i den syriska enklaven Afrin. Enligt Amnesty International har de turkiska myndigheterna upplöst hundratals organisationer i det civila samhället och stängt lokalerna för över 160 radio- och tv‑företag, tidningar, tidskrifter, förlag och distributionsföretag.

E.  De turkiska myndigheterna har avskedat 107 000 personer från deras arbeten sedan juli 2016. ”Undersökningskommissionen för rutiner vid undantagstillstånd”, som inrättades på Europarådets rekommendation, hade den 18 januari 2018 tagit emot 104 789 ansökningar och har hittills fattat beslut i endast 3 110 fall, vilka inte har offentliggjorts.

F.  På senare år har man sett en utvidgning av den utövande maktens kontroll över domstols- och åklagarväsendet, omfattande gripanden, avskedanden och godtyckliga förflyttningar av domare och åklagare samt ständiga attacker mot advokater.

G.  Enligt uppgifter från Human Rights Association hade under de första elva månaderna 2017 sammanlagt 2 278 personer utsatts för tortyr och misshandel.

H.  Situationen i den sydöstra delen av landet är fortfarande ytterst oroande. Omkring 2 500 personer uppges ha dödats i samband med säkerhetsoperationer, och en halv miljon människor uppskattas vara på flykt sedan juli 2015. 68 kurdiska borgmästare sitter fortfarande fängslade.

I.  Bland de journalister som har frihetsberövats kan nämnas den tysk-turkiska journalisten Deniz Yücel, akademikern och kolumnisten Mehmet Altan, journalisten Şahin Alpay och många journalister och medarbetare från dagstidningen Cumhuriyet, däribland Ahmet Şık.

J.  I efterdyningarna av hävandet av den parlamentariska immuniteten för ett stort antal parlamentsledamöter har många parlamentsledamöter från oppositionen genomgått rättsliga förfaranden och frihetsberövats. Tio parlamentsledamöter är fortfarande frihetsberövade, däribland HDP:s medordförande, Figen Yüksekdağ och Selahattin Demirtaş, som inte tilläts infinna sig i rätten av säkerhetsskäl, och en parlamentsledamot från CHP, Enis Berberoğlu. Sex parlamentsledamöter har fråntagits sina parlamentariska mandat, inklusive Sacharovpristagaren Leyla Zana, efter en omröstning i det turkiska parlamentet.

K.  I juli 2017 grep de turkiska myndigheterna tio människorättsaktivister (”the Istanbul Ten”), som senare släpptes fria mot borgen. Domstolen i Istanbul upphävde sitt eget beslut att släppa Taner Kılıç, Amnesty Internationals ordförande i Turkiet, den 1 februari 2018 och höll honom häktad under hela rättegången.

L.  En av Turkiets främsta ledare för det civila samhället, Osman Kavala, greps den 18 oktober 2017 och har sedan dess suttit i fängelse anklagad för att ha ”försökt störta regeringen” genom att stödja demonstrationerna i Geziparken i december 2013.

M.  Guvernörskontoret i Ankara beslutade den 19 november 2017 att införa ett förbud på obestämd tid mot evenemang som anordnas av hbti-organisationer.

N.  Trots att den turkiska statsförfattningen föreskriver religionsfrihet, fri religionsutövning och privat spridning av religiösa föreställningar, och förbjuder diskriminering på religiösa grunder, så utsätts religiösa minoriteter ändå för verbala och fysiska attacker, stigmatisering och socialt tryck i skolor och i samhällslivet, diskriminering och problem med att lagligen kunna upprätta platser för utövning av sin religion.

O.  Med tanke på situationen i Turkiet vad gäller demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och pressfrihet har Turkiets föranslutningsstöd sänkts med 105 miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungliga förslag för EU:s budget 2018, och ytterligare 70 miljoner euro hålls i en reserv tills landet gör ”mätbara tillräckliga framsteg” på dessa områden.

P.  Europaparlamentet begärde i november 2016 att anslutningsprocessen med Turkiet skulle frysas och i juli 2017 att den skulle avbrytas om författningsändringarna genomfördes i oförändrad form.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt kraftfulla fördömande av kuppförsöket den 16 juli 2016 och uttrycker sin solidaritet med Turkiets medborgare. Parlamentet erkänner den turkiska regeringens rätt och ansvar att vidta åtgärder för att ställa förövarna till svars, samtidigt som man garanterar respekten för rättsstatsprincipen och rätten till en rättvis rättegång. Parlamentet framhåller emellertid att det misslyckade försöket till militärkupp nu utnyttjas för att ytterligare kväva en legitim och fredlig opposition och för att med hjälp av oproportionella och olagliga handlingar och åtgärder hindra medierna och det civila samhället i dess fredliga utövande av yttrandefriheten.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över de fortsatta försämringarna av de grundläggande rättigheterna och friheterna samt av rättsstatsprincipen i Turkiet och rättsväsendets bristande oberoende. Parlamentet fördömer användningen av godtyckliga gripanden samt rättsliga och administrativa trakasserier för att förfölja tiotusentals människor. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de turkiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla personer som har frihetsberövats endast för att ha utfört sitt legitima arbete och utövat yttrande- och föreningsfriheten och som nu hålls fängslade utan övertygande bevis för brottslig verksamhet. Parlamentet kräver att undantagstillståndet i landet hävs och att undantagsdekreten upphävs.

3.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att respektera Europakonventionen, som innehåller ett tydligt förkastande av dödsstraff, och Europadomstolens rättspraxis, däribland principen om oskuldspresumtion.

4.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att erbjuda alla personer som är föremål för restriktiva åtgärder lämpliga och effektiva rättsmedel och möjlighet till rättslig prövning i enlighet med rättsstatsprincipen. Parlamentet betonar att oskuldspresumtionen är en grundläggande princip i alla rättsstater. Parlamentet uppmanar Turkiet att brådskande se över ”undersökningskommissionen för rutiner vid undantagstillstånd” så att den blir en kraftfull och oberoende kommission som har kapacitet att göra en individuell utredning av varje fall, effektivt hantera det enorma antalet ansökningar som den tar emot och säkerställa att den rättsliga prövningen inte försenas i onödan. Parlamentet uppmanar eftertryckligen undersökningskommissionen att offentliggöra sina beslut. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att låta fackföreningar bedriva legitim facklig verksamhet.

5.  Europaparlamentet understryker att terrorism fortsätter att utgöra ett direkt hot mot medborgare i Turkiet. Parlamentet upprepar dock att den brett definierade turkiska lagstiftningen mot terrorism inte bör användas för att bestraffa medborgare och medier för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet fördömer i detta avseende, frihetsberövandet av och rättegången mot minst 148 akademiker från offentliga och privata universitet som undertecknade framställningen Academics for Peace, och fördömer även de senaste gripandena av journalister, aktivister, läkare och vanliga medborgare för att ha opponerat sig mot den turkiska militära operationen i Afrin. Parlamentet är allvarligt oroat över de humanitära konsekvenserna av den militära interventionen i denna syriska region med en kurdisk majoritet, och varnar för fortsatta oproportionella åtgärder.

6.  Europaparlamentet är djupt oroat över rapporter om misshandel och tortyr av fångar, och uppmanar de turkiska myndigheterna att grundligt utreda dessa anklagelser. Parlamentet upprepar sin uppmaning att offentliggöra rapporten från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr (CPT-rapporten).

7.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det turkiska parlamentets beslut att i strid med statsförfattningen häva immuniteten för ett stort antal parlamentsledamöter och bana väg för den senaste tidens gripanden av tio parlamentsledamöter från oppositionen, bland annat medordförandena för Folkets demokratiska parti (HDP), Figen Yüksekdağ och Selahattin Demirtaş, och återkalla mandatet för sex parlamentsledamöter från oppositionen, bland annat, helt nyligen, Sacharovpristagaren Leyla Zana. Parlamentet fördömer fängslandet av 68 kurdiska borgmästare. Parlamentet fördömer det godtyckliga ersättandet av lokala folkvalda, vilket ytterligare undergräver Turkiets demokratiska struktur.

8.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över att mer än 160 medieföretag tvingats lägga ned sin verksamhet till följd av regeringsdekret inom ramen för undantagstillståndet. Parlamentet fördömer de politiska påtryckningarna mot journalister. Parlamentet uttrycker stor oro över att turkiska myndigheter övervakar plattformar för sociala medier och stänger konton på sociala medier. Parlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frisläppande av alla som har frihetsberövats utan bevis, däribland EU‑medborgare såsom den tyska journalisten Deniz Yücel, som har suttit fängslad i ett år, varav nio månader i isoleringscell, utan att något formellt åtal ännu har väckts mot honom. Parlamentet uppmanar Turkiet att avskriva alla anklagelser mot den finskturkiska journalisten Ayla Albayrak, som har dömts av en turkisk domstol i sin frånvaro. Parlamentet välkomnar att en del av journalisterna och medarbetarna på den oppositionella tidningen Cumhuriyet har frigetts efter flera månader i fängelse, och begär också att de fyra Cumhuriyet-journalister som fortfarande sitter fängslade omedelbart ska friges.

9.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över det massiva tillslaget mot Turkiets civilsamhällesorganisationer, i synnerhet gripandet av en av de främsta ledarna för icke‑statliga organisationer, Osman Kavala. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den turkiska regeringen att omedelbart släppa Kavala eftersom gripandet av honom är politiserat och godtyckligt.

10.  Europaparlamentet noterar med oro att ställningen för de sekulära principer och värderingar som har präglat Turkiet sedan länge försvagas. Parlamentet är allvarligt oroat över bristen på respekt för religionsfriheten och en ökad diskriminering mot kristna och andra religiösa minoriteter. Parlamentet fördömer konfiskeringen av 50 arameiska kyrkor, kloster och begravningsplatser i Mardin. Parlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart ta upp dessa frågor med de turkiska myndigheterna. Den turkiska regeringen uppmanas med kraft att frige pastor Andrew Brunson och låta honom återvända hem.

11.  Europaparlamentet erinrar likaså om principen om icke-diskriminering av minoriteter, inklusive romer, som har samma rätt som andra att uttrycka sin kultur och få tillgång till social omsorg.

12.   Europaparlamentet fördömer uttalandet från guvernörskontoret i Ankara av den 19 november 2017 avseende beslutet att införa ett förbud på obestämd tid mot evenemang som anordnas av hbti-organisationer, efter att Istanbul Pride hade förbjudits tre gånger efter varandra. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att upphäva detta förbud. Parlamentet välkomnar frigivningen av den ledande hbti-aktivisten Ali Erol, och uppmanar i detta avseende de turkiska myndigheterna att frige godtyckligt frihetsberövade hbti-aktivister och att säkerställa den hungerstrejkande Diren Coşkuns välbefinnande.

13.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin allvarliga oro över situationen i sydöstra Turkiet, särskilt i de områden där utegångsförbud har införts, överdrivet våld används och kollektiv bestraffning tillämpas. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Turkiet att lägga fram en plan för effektiv återintegrering av den halva miljonen människor som är internflyktingar. Parlamentet fördömer än en gång att PKK, som har stått på EU:s förteckning över terroristorganisationer sedan 2002, åter har börjat ta till våld, och uppmanar eftertryckligen organisationen att lägga ned sina vapen och använda fredliga och demokratiska metoder för att uttrycka sina förväntningar. Parlamentet påminner den turkiska regeringen om dess ansvar att skydda alla sina medborgare. Parlamentet beklagar den utbredda användningen av expropriering, inbegripet av egendom som tillhör kommunerna. Parlamentet är övertygat om att endast en rättvis politisk lösning på kurdfrågan kan leda till varaktig stabilitet och välstånd både i regionen och i Turkiet som helhet, och uppmanar därför båda sidor att återvända till förhandlingsbordet.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över hur Turkiets rättsväsen fungerar efter beslutet av Istanbuls brottmålsdomstol att kvarhålla två fängslade journalister, Mehmet Altan och Şahin Alpay, trots författningsdomstolens begäran om att de skulle släppas på grund av att deras rättigheter hade kränkts i fängelset. Parlamentet noterar att detta utgör en ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen. Parlamentet beklagar djupt att Amnesty Internationals ordförande i Turkiet, Taner Kılıç nyligen greps på nytt, vilket allmänt anses vara en ren parodi på rättvisa, och begär att åtalet mot honom och hans medåtalade (”the Istanbul Ten”) ska läggas ned, eftersom inga konkreta bevis hittills har lagts fram mot dem.

15.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt från november 2017 att ekonomiska medel som anslås till de turkiska myndigheterna inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen bara ska anslås på villkor att förbättringar görs på området för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten, och att medlen, där så är möjligt, ska styras om till organisationer i civilsamhället. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen att beakta utvecklingen i Turkiet i samband med översynen av medlen inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen, men även att lägga fram konkreta förslag på hur man skulle kunna öka stödet till civilsamhället i Turkiet.

16.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen den höga representanten, utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att i kontakterna med sina turkiska motparter fortsätta att ta upp situationen för människorättsförsvarare, politiska aktivister, advokater, journalister och akademiker som hålls fängslade, och att ge diplomatiskt och politiskt stöd till dem, inklusive genom att övervaka rättegångar och bevaka ärenden.

17.  Europaparlamentet begär att denna resolution ska översättas till turkiska.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Turkiets president, regering och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0423.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0306.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy