Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0078/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0041

Vastuvõetud tekstid
PDF 175kWORD 53k
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg
Olukord Venezuelas
P8_TA(2018)0041RC-B8-0078/2018

Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2018. aasta resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2018/2559(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

–  võttes arvesse oma arvukaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3), 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4), 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(5) ja 13. septembri 2017. aasta resolutsiooni ELi poliitiliste suhete kohta Ladina-Ameerika riikidega(6),

–  võttes arvesse väliskomisjoni esimehe, Mercosuri riikidega suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni juhi ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee esimehe 12. juuli 2017. aasta avaldust praeguse olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 31. märtsi 2017. aasta avaldust Venezuela ülemkohtu otsuse kohta võtta üle rahvuskogu seadusandlikud volitused,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu avaldust, millega mõistetakse hukka Enrique Aristeguieta vahistamine 2. veebruaril 2018,

–  võttes arvesse hoiatusi, mis on esitatud Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 30. mai 2016. aasta ja 14. märtsi 2017. aasta aruannetes Venezuela kohta, ning ARO peasekretäri nõudmist kutsuda Ameerika riikide demokraatiaharta artikli 20 alusel kiiresti kokku alaline nõukogu, et arutada Venezuela poliitilist kriisi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 27. märtsi 2017. aasta kirja, milles käsitletakse Venezuela üha süvenevat tõsist poliitilist, majanduslikku ja humanitaarkriisi,

–  võttes arvesse ARO deklaratsiooni, millele kirjutasid 13. märtsil 2017. aastal alla ARO 14 liikmesriiki ja milles nõutakse, et Venezuela kinnitaks kiiresti valimiste ajakava, vabastaks poliitvangid ning tunnustaks muu hulgas oma põhiseaduses sätestatud võimude lahusust,

–  võttes arvesse ARO alalise nõukogu 3. aprilli 2017. aasta resolutsiooni hiljutiste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse Lima rühma riikide 23. jaanuari 2018. aasta deklaratsiooni riigi põhiseadusliku kogu otsuse kohta kuulutada välja presidendivalimised,

–  võttes arvesse nõukogu 13. novembri 2017. aasta ja 22. jaanuari 2018. aasta järeldusi Venezuela kohta, millega kehtestatakse relvaembargo ja sanktsioonid,

–  võttes arvesse 7. detsembril 2017 komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud avaldust teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta piiravate meetmetega seoses olukorraga Venezuelas,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 26. jaanuaril 2018. aastal ELi nimel tehtud avaldust viimaste sündmuste kohta Venezuelas, milles mõistetakse hukka Venezuela ametivõimude otsus saata riigist välja Hispaania suursaadik Caracases,

–  võttes arvesse oma otsust anda 2017. aasta Sahharovi auhind Venezuela demokraatlikule opositsioonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et ebaseaduslik riigi põhiseaduslik kogu, mida ei tunnustata rahvusvaheliselt ega ka Euroopa Liidu poolt, kuulutas välja presidendivalimiste korraldamise enne 2018. aasta aprilli lõppu; arvestades, et Venezuela põhiseaduse kohaselt on valimiste väljakuulutamise eest vastutav asutus riiklik valimisnõukogu; arvestades, et Venezuela põhiseaduse artiklit 298, milles on selgelt sätestatud „Valimisprotsessi reguleerivaid õigusakte ei tohi mingil viisil muuta valimiste päevale vahetult eelneva kuue kuu jooksul“, on viimasel ajal korduvalt rikutud;

B.  arvestades, et see otsus tehti väljaspool üleriigilist dialoogi, mis on toimunud alates detsembrist 2017, ja sõltumata Venezuela valitsuse ja opositsiooni Santo Domingo kohtumisel saavutatud võimalikest edusammudest; arvestades, et valimiste kuupäev ning valimistele eelnev protsess olid Santo Domingo kõnelustel kaks peamist teemat; arvestades, et kõnealune valimiste väljakuulutamine on vastuolus eeldusega, et valitsuse ja opositsiooni vahelises dialoogis austatakse demokraatlikke põhimõtteid ja hea usu põhimõtteid;

C.  arvestades, et 25. jaanuaril 2018 otsustas ülemkohus MUD (Mesa de la Unidad Democrática) presidendivalimistest välja arvata; arvestades, et 4. veebruaril 2018 arvas riiklik valimisnõukogu valimisprotsessist välja erakonna Primero Justicia; arvestades, et sellistel juhtidel nagu Leopoldo López ja Henrique Capriles on keelatud kandideerida; arvestades, et need otsused kujutavad endast õiglaste valimiste põhimõtte tõsist rikkumist, kuna opositsioonikandidaatidel keelatakse osaleda valimistel vabalt ja võrdsetel tingimustel;

D.  arvestades, et MUD‑le anti Euroopa Parlamendi 2017. aasta Sahharovi auhind mõttevabaduse viljelemise eest;

E.  arvestades, et ennetähtaegsete valimiste põhiseadusevastase väljakuulutamise tõttu loobusid Mehhiko ja Tšiili osalemast Venezuela valitsuse ja opositsiooni osa poliitiliste läbirääkimiste protsessis;

F.  arvestades, et 13. novembril 2017. aastal otsustas ELi nõukogu kehtestada Venezuelale embargo relvade ja nendega seotud materjalide suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks;

G.  arvestades, et ELi nõukogu otsustas 22. jaanuaril 2018 ühehäälselt kehtestada seitsmele Venezuela ametiisikule demokraatia ja õigusriigi põhimõtete ning demokraatia rikkumise eest sanktsioonid, rakendades piiravaid meetmeid, nagu reisikeeld ja varade külmutamine;

H.  arvestades, et pärast ELi sanktsioonide kehtestamist saatis Venezuela kättemaksuks välja Hispaania suursaadiku Caracases ja kuulutas ta ebasoovitavaks isikuks, süüdistades Hispaaniat Venezuela siseasjadesse sekkumises; arvestades, et EL mõistis selle otsuse kindlalt hukka ja väljendas samas täielikku solidaarsust Hispaaniaga, kuna ELi välispoliitika valdkonna, sealhulgas sanktsioonide kehtestamise otsused tehakse ühehäälselt;

I.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord Venezuelas halveneb jätkuvalt; arvestades, et Venezuelas on enneolematu poliitiline, sotsiaalne, majandus- ja humanitaarkriis, mis on toonud kaasa palju surmajuhtumeid; arvestades, et vabade ja õiglaste valimiste korraldamine koos kõigi asjakohaste tagatistega ja piisava aja võimaldamine nende ettevalmistamiseks on väga oluline selleks, et alustada Venezuela ees seisvate paljude probleemide lahendamist; arvestades, et ligi kaks miljonit venezuelalast on riigist põgenenud; arvestades, et põgenikke vastuvõtvad riigid on sattunud järjest suurema surve alla, osutades abi ja teenuseid üha uutele tulijatele;

J.  arvestades, et mässuline politseiametnik Oscar Pérez ja veel kuus isikut hukati kohtuväliselt, hoolimata asjaolust, et nad olid juba alla andnud;

K.  arvestades, et 2. veebruaril 2018 röövis luureteenistus Enrique Aristeguita Gramcko öösel tema kodust, tema asukoht oli teadmata ja järgmisel päeval lasti ta vabaks;

L.  arvestades, et kvaliteetsete tervishoiuteenuste, ravimite ja toidu vähese kättesaadavuse tõttu kannatab Venezuelas alatoitumuse all üha enam inimesi, sealhulgas lapsi; arvestades, et kahjuks eitab Venezuela valitsus endiselt probleemi ja keeldub vastu võtmast rahvusvahelist humanitaarabi ega aita kaasa selle jaotamisele; arvestades, et kodumaal esineva tõsise puuduse tõttu on Venezuela kodanikud püüdnud osta toitu ja põhikaupu Kariibi mere saartelt;

1.  mõistab hukka riigi ebaseadusliku põhiseadusliku kogu (mida ei tunnustata rahvusvaheliselt ega ka ELi poolt) ühepoolse otsuse kuulutada ennetähtaegsed presidendivalimised välja 2018. aasta aprilli lõpuks; mõistab teravalt hukka Venezuela ülemkohtu hiljutise otsuse, millega keelatakse MUD esindajatel kandideerida eelolevatel valimistel; juhib tähelepanu sellele, et paljud potentsiaalsed kandidaadid ei saa valimistel kandideerida, sest nad on paguluses, neil on halduskorras keelatud osaleda, nad on vangistatud või koduarestis; nõuab kindlalt, et erakondade osalemisele ei kehtestataks mingeid takistusi ega tingimusi, ning kutsub Venezuela ametivõime üles täielikult taastama nende osalemisõigusi;

2.  rõhutab, et EL ja selle institutsioonid, sealhulgas Euroopa Parlament, tunnustavad valimisi üksnes siis, kui need põhinevad teostataval ajakaval, mille suhtes on üleriigilise dialoogi raames kokku leppinud kõik asjaomased osalejad ja erakonnad, kui peetakse kinni võrdsetest, õiglastest ja läbipaistvatest osalemistingimustest – sealhulgas kaotatakse poliitilistele vastastele kehtestatud keelud, vabastatakse poliitvangid ning tagatakse riikliku valimisnõukogu tasakaalustatud koosseis ja erapooletus ning on olemas piisavad tagatised, sealhulgas jälgimine sõltumatute rahvusvaheliste vaatlejate poolt; tuletab meelde oma valmisolekut saata riiki valimisvaatlusmissioon, kui kõik vajalikud tingimused on täidetud;

3.  mõistab teravalt hukka Venezuela ametivõimude otsuse saata välja Hispaania suursaadik Caracases ja kuulutada ta ebasoovitavaks isikuks ning nõuab kindlalt, et Venezuela valitsus taastaks viivitamata oma tavapärased diplomaatilised suhted Hispaaniaga; tuletab meelde, et kõik ELi otsused välispoliitika valdkonnas, sealhulgas sanktsioonide kehtestamine, tehakse ühehäälselt; nõuab sellega seoses täielikku solidaarsust Hispaaniaga;

4.  peab ELi nõukogu poolt relvaembargo kehtestamist ja seitsme Venezuela ametiisiku suhtes kehtestatud sanktsioone sobivateks meetmeteks, et reageerida inimõiguste ja demokraatia rasketele rikkumistele, kuid nõuab nende laiendamist neile, kes vastutavad peamiselt ägenenud poliitilise, sotsiaalse, majandus- ja humanitaarkriisi eest, täpsemalt president, asepresident, kaitseminister, sõjaväe ülemjuhatuse liikmed ja nende siseringi liikmed, sealhulgas pereliikmed; teeb ettepaneku, et kui inimõiguste olukord halveneb veelgi, võiks uurida ja vastu võtta täiendavaid diplomaatilisi ja majanduslikke meetmeid, sealhulgas meetmeid seoses riigi omandis oleva naftaettevõttega Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

5.  mõistab kõige karmimalt hukka demokraatliku korra jätkuva rikkumise Venezuelas; kinnitab oma täielikku toetust rahvuskogule kui Venezuela ainsale õiguspäraselt moodustatud ja tunnustatud parlamendile ning kutsub Venezuela valitsust üles taastama rahvuskogu täieliku põhiseadusliku võimu; lükkab tagasi kõik põhiseadusliku kogu poolt vastu võetud otsused, sest need rikuvad kõiki demokraatlikke norme ja eeskirju; väljendab toetust poliitilisele lahendusele kõigi asjaomaste osalejate ja erakondade kontekstis; tuletab meelde, et valitsusharude eraldatus ja omavaheline mittesekkumine on õigusriigi põhimõtetest lähtuvate demokraatlike riikide oluline põhimõte;

6.  palub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröril vastavalt Rooma statuudi sätetele alustada Venezuela režiimi poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste uurimist, ning nõuab, et EL täidaks selles aktiivset rolli;

7.  kordab oma varasemaid nõudmisi vabastada kohe ja tingimusteta kõik poliitvangid, näidata üles austust demokraatlikult valitud organite vastu ja järgida inimõigusi;

8.  väljendab solidaarsust ja täielikku toetust Venezuela rahvale, kes kannatab tõsise humanitaarkriisi tõttu; nõuab, et jõutaks viivitamata kokkuleppele humanitaarabi hädaolukorras riiki juurdepääsu kava suhtes, ning kutsub Venezuela ametivõime üles lubama kiiremas korras takistusteta humanitaarabi ning võimaldama juurdepääsu rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes soovivad üldsust abistada; nõuab kiiret lühiajalist reageerimist kõige haavatavamate elanikerühmade, näiteks laste alatoitumuse probleemile; nõuab, et EL abistaks naaberriike ja eelkõige Colombiat Venezuela põgenike olukorra lahendamisel; kutsub Venezuela valitsust üles tagama, et välismaal elavad venezuelalased, kellel on sotsiaalkindlustusõigused, saaksid kätte oma pensioni;

9.  kordab nõudmist, et Venezuelasse saadetaks Euroopa Parlamendi delegatsioon ja alustataks võimalikult kiiresti dialoogi kõikide konfliktis osalevate sektoritega;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina‑Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1) ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.
(2) ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.
(3) ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0269.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0200.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0345.

Viimane päevakajastamine: 28. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika